Silikóza, uhľokopská pneumokonióza v spojení s tuberkulózou na Slovenskuv longitudinálnom pohľade *


Silicosis, Coal-mine Pneumoconiosis in Connection with Tuberculosis in Slovakia in a Longitudinal Survey

The investigation was aimed at the evaluation of silicosis, coal-miner pneumoconiosis and silicotuberculosis (sitb) in the periodof 1977- 96. The authors draw attention to the fact that the number of sitb cases notified at occupational diseases in Slovakia, i.e.202 cases over 20 years, decreased significantly (from 83 cases in the period 1977 - 1981 to 16 cases in 1992 - 1996).While in the first, five-year period of observation, sitb and pneumoconioses in coal-miners with active sitb constituted 21.1% ofnotified cases of pneumoconioses (silicoses and coal-miner pneumoconiosis), the incidence was 8.8% in the period of 1992 - 1996.In 175 workers in the Mid-Slovakia region (41.7 % from ore mines, 33.1% from coal mines, the rest from mixed exposure inmetal industries, tunnelling and stonecutting) the mean age at the subgroup of pneumoconiosis notification with an X-ray picture ofsmall opacities was 55.5 ± 9.9 years (mean ± S.D., n = 146). It became obvious that in he period of 1992 - 1996, smoking minerswere affected in notified silicosis significantly earlier than non-smokers (at the age of 53.1 ± 1.5 versus 57.9 ± 1.7 years, mean ±S.E., p < 0.05). The mean age at notification of sitb and coal-miner pneumoconiosis with active tb was 63.6 ± 9.6 years (mean ±S.D., nsitb n = 23), difference at the age of notified pneumoconiosis with small opacities being significant at P < 0.001). In view ofthe systemic follow up examinations over the last 20 years, only six cases of pneumoconioses have been notified displaying X-rayopacities classified as A, B, C (according to ILO) at the average age of 65.7 ± 5.9 years (mean ± S.D.). The mean years ofexposure to fibrogenic dust at the time of notification of the different forms of fibroconioses did not differ (23 versus 21.9 versus23.6, respectively).The authors draw attention to the fact that the incidence of sitb is different than the registered one. In the period of 1987 - 96observation in the Mid-Slovakia region, clinical signs of tuberculosis were subsequently found in further 38 patients, 3.8 years afterthe original notification of pneumoconioses without tb. In 14 of them (36.8%), positive Mycobacterium tuberculosis was detected inthe sputum. It became obvious that the all-life epidemiological attention regarding tuberculosis is required in subjects affected bypneumoconioses.

Key words:
pneumoconiosis, silicotuberculosis, years of exposure, late tuberculosis in silicosis, smoking, influence upon earlier xray expression of pneumoconiosis


Autoři: Buchancová Jana;  Krutý František 2;  Šebová Terézia;  Klimentová Gabriela 1;  Urban Pavel 3;  Vilček Robert;  Legáth Ľubomír;  Kubík Jozef;  Fridrich Jozef 1
Působiště autorů: Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF a MFN Martin, vedúca prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc. Klinika pracovného lekárstva a toxikológie Bratislava, ved. doc. MUDr. František Krutý, CSc. 2 Klinika tbc a respiračných chorôb JLF a MFN Martin, ved. d 1
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 1999, No. 3, s. 116-122.
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľom práce bolo posúdiť vývoj silikózy, uhľokopskej pneumokoniózy a silikotuberkulózy (sitbc) v rokoch 1977-96. Autoriupozornili, že počet prípadov sitbc, hlásenej ako choroby z povolania na Slovensku - 202 prípadov / 20 rokov - významne klesol (z83 prípadov v rokoch 1977-81 na 16 prípadov v rokoch 1992-96).Kým v prvom, 5-ročnom intervale sledovania, tvorila sitbc a pneumokonióza uhľokopov s aktívnou tbc 21,1 % z hlásenýchprípadov pneumokonióz (silikóz a uhľokopských pneumokonióz), bol v rokoch 1992-96 tento výskyt 8,8 %. U 175 pracovníkovv regióne Stredoslovenského kraja (z rudných baní - 41,7 %, uhoľných baní - 33,1 %, zvyšok zo zmiešaných expozícií, aj z kovoprie-myslu, tunelov a z kamenárstva) bol priemerný vek pri hlásení podskupiny pneumokonióz s rtg obrazom malých zatienení 55,5 ±9,9 (x ± SD) rokov (a = 146). Pozoruhodné bolo, že fajčiari baníci mali v rokoch 1992-96 hlásenú silikózu významne skôr akonefajčiaci baníci (vo veku 53,1 ± 1,5 vs. 57,9 ± 1,7 (x ± SD - rozdiel p < 0,05). Priemerný vek pri hlásení sitbc a uhľokopskejpneumokoniózy s aktívnou tbc bol 63,6 ± 9,6 (x ± SD) rokov (nsitbc = 23) (rozdiel vo veku voči hláseniu pneumokoniózy malých rtgzatienení p < 0,001). S ohľadom na dispenzárne sledovanie bolo za ostatných 20 rokoch hlásených len 6 prípadov pneumokoniózs rtg obrazom zatienení A, B, C (ILO klasifikácie) v priemernom veku 65,7 ± 5,9 (x ± SD) rokov. Priemerné roky expozíciefibrogennému prachu sa pri hlásení jednotlivých foriem fibrokonióz významne nelíšili (23,3 vs. 21,9 vs. 23,6 rokov).Autori upozornili, že skutočný výskyt sitbc je iný, ako registrovaný. V rokoch 1987-96 zistili v Stredoslovenskom kraji následne,v priemere za 3,8 rokov po pôvodnom hlásení pneumokonióz bez tbc, u ďalších 38 pacientov klinické prejavy sitbc. Z nich u 14(36,8 %) pacientov bola dokázaná pozitivita Myco tbc v spúte. Zdôrazňuje sa potreba celoživotnej epidemiologickej ostražitostik tbc pri pneumokoniózach.

Klíčová slova:
pneumokonióza, silikotuberkulóza, roky expozície, neskorá tbc u silikotikov, fajčenie, vplyv na včasnejšiu rtg mani-festáciu pneumokoniózy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se