Stručný přehled individuálně připravovaných radiofarmak v radiofarmaceutické laboratoři KNME FN Motol Praha


Brief overwiev of individually prepared radiopharmaceuticals in laboratory on KNME FN Motol Prague

Introduction:
Nowadays, about dozen radiopharmaceuticals labeled with technetium (99mTc) and only one radiopharmaceutical OctreoScan labeled with 111In are prepared for diagnostic investigation. Every individual kit for radiopharmaceutical preparation has very strict storage conditions either in a refrigerator (2-8 °C) or room temperature (between 15-25 °C). The following preparation of particular radiopharmaceuticals proceeds differently. Main dissimilarities are in the added activity of 99mTc, the period of incubation, a necessity of boiling or heating, time and the system of cooling, the adjustment of final volume, checking of radiochemical purity and measuring of total activity.

Methods and controls:
From Monday to Wednesday, there is possibility to prepare radiopharmaceuticals with greater demand on activity, e.g. 99mTc-8-MDP (Monday, Tuesday) and 99mTc-CARDIO-SPECT (Wednesday). Some preparations of radiopharmaceuticals with requested smaller activity are performed in the rest of the week. Quality controls are performed with paper chromatography or thin layer chromatography, liquid extractions are applied only for two methods.

Conclusion:
Only qualified, trained and skilled persons can prepare so special medication as the radiopharmaceuticals are. They have to follow all rules in the preparation of aseptic drugs in connection with radiation protection, the operation has to be quick but very precise.

Key Words:
activity, radiopharmaceuticals, quality control, chromatography, radiation protection


Autoři: Miloslava Krajíčková
Působiště autorů: Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol Praha 5
Vyšlo v časopise: NuklMed 2013;2:22-24
Kategorie: Přehledová práce

Souhrn

Úvod:
V současnosti se pro diagnostická vyšetření připravuje kolem 12 radiofarmak značených techneciem (99mTc) a jedno radiofarmakum OctreoScan značené 111In. Každý jednotlivý kit pro přípravu radiofarmaka má velmi přísné skladovací podmínky, ať již v lednici (2-8 °C) nebo při teplotě místnosti (mezi 15-25 °C). Následující příprava probíhá také pro každé radiofarmakum odlišně. Rozdíly jsou v přidané aktivitě 99mTc, inkubační době, nutnosti temperování, úpravě, době a systému chlazení, úpravě na konečný objem, kontrole radiochemické čistoty a měření aktivity.

Metody a kontroly:
Od pondělí do středy lze vzhledem k eluci generátorů připravovat radiofarmaka s větším požadavkem na aktivitu, mimo jiné 99mTc-8-MDP (pondělí, úterý) a 99mTc-CARDIO-SPECT (středa). Zbytek týdne je ve znamení několika příprav radiofarmak s požadovanou menší aktivitou. Kontroly kvality se sledují tzv. papírovou chromatografií, případně chromatografií na tenké vrstvě, dvě metody vyžadují kapalinovou extrakci.

Závěr:
Léčivé přípravky mohou připravovat pouze kvalifikované, zaškolené a trénované osoby. Tento požadavek platí pro radiofarmaka dvojnásob, jelikož tu přistupuje ještě aspekt radiační ochrany. Musí se dodržovat pravidla aseptické přípravy, již zmíněné radiační ochrany, práce musí být velmi rychlá, ale perfektní.

Klíčová slova:
aktivita, radiofarmaka, kontrola kvality, chromatografie, radiační ochrana

Úvod

V současné době se v naší radiofarmaceutické laboratoři připravuje kolem 12 radiofarmak značených techneciem (99mTc) a jedno radiofarmakum OctreoScan značené 111In pro diagnostická vyšetření (Tab. 1). Každý jednotlivý kit, který se následně značí techneciem 99mTc, má podle souhrnu údajů o přípravku velmi přísné skladovací podmínky pro uchovávání v lednici (2-8 °C) nebo při teplotě místnosti (mezi 15-25 °C). Následné značení podle standardního operačního postupu je také pro každé radiofarmakum jiné. Rozdíly jsou v přidávané aktivitě technecistanu sodného (99mTc), v inkubační době, v nutnosti temperování, době a systému chlazení, úpravě na konečný objem, kontrole radiochemické čistoty, změření celkové aktivity a vyplňování a signování všech dokladů ke konečnému uvolnění radiofarmaka k aplikaci pacientům.

Metody a kontroly

V pondělí se instaluje čerstvý techneciový generátor 1 do stíněného otočného karuselu spolu se třemi již použitými generátory, kde se na viditelné horní ploše generátoru uvede jako první číslo týdne a druhé číslo pořadí, např. středeční generátor ve třetím týdnu 3-2, pondělní generátor ve čtvrtém týdnu 4-1 atd. (Obr. 1). Eluovaná aktivita z něj dosahuje málo přes 26 GBq, a proto největší počet připravovaných radiofarmak připadá na tento den. Lze připravit až 6 radiofarmak o různých aktivitách od 600 MBq po 11 GBq. Jde především o přípravu 99mTc-8-MDP 2 (Lacomed), kde příprava zabere asi 25 minut (10-15 minut příprava a inkubace a 10 minut chromatografie). Velmi náročné a sofistikované jsou dvě přípravy značených leukocytů (LEUCO-SCINT) 3, které zaberou až 3 hodiny a vyžadují obrovskou zručnost, neboť se skládají z mnoha separačních kroků. Protože se jedná o manipulaci s biologickým materiálem, zpracování krve, odsávání plazmy, následné značení a všechny ostatní operace se vykonávají ve speciálním menším boxu, určeném jenom pro tyto úkony. Další metody jsou také časově náročné od 25 do 40 minut, ale už ne tak náročné na aktivitu.

Plně obsazený stíněný karusel s techneciovými generátory
Obr. 1. Plně obsazený stíněný karusel s techneciovými generátory

V úterý je eluce 17-18 GBq, z nichž lze připravit také 5-6 radiofarmak. Nosná je opět příprava 99mTc-8-MDP, ovšem časově nejnáročnější je vyšetření glomerulární filtrace ledvin u dětí. To trvá téměř celé dopoledne kvůli mnoha na sebe navazujícím postupům.

Ve středu je opět eluován čerstvý generátor s aktivitou 23 GBq, z něj je připraveno nejdůležitější radiofarmakum toho dne 99mTc-CARDIO-SPECT 4 (MEDI-RADIOPHARMA Ltd., Érd) pro vyšetření asi 16 pacientů. Připravuje se ráno asi pro 11 pacientů, kdy se do kitu přidává aktivita přibližně 11 GBq, a v poledne se značí 99mTc-CARDIO-SPECT pro zbytek pacientů asi 6-7 GBq.

Ve čtvrtek a v pátek jsou na programu dne opět metody a vyšetření nepožadující obrovské množství aktivity, zato však vyžadující speciální postupy, inkubační doby a kontroly radiochemické čistoty značených přípravků.

OctreoScan 5 jako radiofarmakum značené 111In se připravuje v pondělí, případně ve středu pro jednoho až dva pacienty (každé balení je pro jednoho pacienta). Aplikuje se zpravidla 185 MBq.

Nedílnou součástí přípravy je velmi pečlivá kontrola kvality připravených radiofarmak. Musí splňovat podmínky, za kterých lze radiofarmakum aplikovat pacientům. Tyto jsou popsány v souhrnu údajů o přípravku (kitu) a jsou součástí standardního operačního postupu, podle nějž se radiofarmakum připravuje. Kontrola kvality se sleduje papírovou chromatografií, případně chromatografií na tenké vrstvě, kde se musí dosáhnout požadované radiochemické čistoty pro propuštění radiofarmaka (Tab. 1 - poslední sloupec).

Tab. 1. Přehled připravovaných radiofarmak s požadovanými parametry v radiofarmaceutické laboratoři
Přehled připravovaných radiofarmak s požadovanými parametry v radiofarmaceutické laboratoři

Jako mobilní fáze se používá např. fyziologický roztok, aceton, metyletylketon, etanol atd., stacionární fáze bývá Whatman 1, Whatman 3 nebo tenká vrstva ITLC-SG.

Tyto chromatografické proužky se měří a vyhodnocují buď přestřižením a měřením jednotlivých částí (starší způsob) nebo nověji chromatografickým skenerem SCAN 2 (Obr. 2), který zároveň zobrazí rozložení aktivity na chromatogramu a zastoupení aktivity ve vybrané oblasti chromatogramu, z naměřených hodnot je možno spočítat radiochemickou čistotu.

Chromatografický skener SCAN 2 pro rychlé a přesné vyhodnocení chromatografie
Obr. 2. Chromatografický skener SCAN 2 pro rychlé a přesné vyhodnocení chromatografie

Odlišně se provádí kontrola kvality u CARDIO-SPECTu a LEUCO-SCINTu. Tato kontrola se nazývá kapalinová extrakce a používají se pouze roztoky chloroformu (3 ml) a fyziologického roztoku (2,9 ml), do kterých se vytřepe malé množství (asi 0,1 ml) připraveného radiofarmaka.

Velmi důležité při přípravě radiofarmak je sledování radiační zátěže 6 jak celého těla, tak především rukou, protože ty jsou vystaveny ionizujícímu záření nejvíce. Celotělový dozimetr, který bývá vyhodnocován každý měsíc, neukazuje žádné výraznější hodnoty ani při konečném ročním součtu. Zajímavé jsou hodnoty celoročních ekvivalentních dávek rukou 7 (HT) na termoluminiscenčních prstových dozimetrech dvou pracovnic radiofarmaceutické laboratoře za roky 2009-12. Od roku 2010 se radiační zátěž rukou u obou sledovaných zvýšila jednak v důsledku nárůstu aktivity zpracovávané na přípravu radiofarmak (vyšší počet pacientů, více metod), jednak v důsledku přísnějších výše uvedených kontrol kvality připravených radiofarmak (Graf 1) (HT je součet pro obě ruce).

Vyhodnocení prstových dozimetrů dvou pracovnic radiofarmaceutické laboratoře (2009-2012).
Graf 1. Vyhodnocení prstových dozimetrů dvou pracovnic radiofarmaceutické laboratoře (2009-2012).

Závěr

Přípravu radiofarmak a manipulaci s nimi mohou vykonávat jen kvalifikované, zaškolené a trénované osoby způsobem, který vyhovuje jak požadavkům na radiační ochranu, tak přísným farmaceutickým požadavkům na kvalitu. Musí se dodržovat příslušná aseptická opatření v souhlasu se standardním operačním postupem, práce musí být rychlá, ale zároveň velmi přesná.

Miloslava Krajíčková

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol Praha 5

krajickovamiloslava@seznam.cz


Zdroje

1.Kupka K, Kubinyi J, Šámal M et al. Nukleární medicína. Praha: P3K,2007:185

2.8-MDP Kit, SPC [online].[cit. 2013-03-01]. Dostupné na: www.súkl.cz

3.LEUCO-SCINT KIT, SPC [online].[cit. 2013-03-01]. Dostupné na: www.súkl.cz

4.CARDIO-SPECT KIT, SPC [online].[cit. 2013-03-01]. Dostupné na: www.súkl.cz

5.OCTREOSCAN, SPC [online].[cit. 2013-03-01]. Dostupné na: www.súkl.cz

6.Ullmann V. Biologické účinky ionizujícího záření [online]. [cit. 2013-03-01]. Dostupné na: www.astronuklfyzika.cz/Radiacniochrana

7.Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. [online].[cit. 2013-03-01]. Dostupné na: http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/vyhlasky/307_po_novele.pdf

Štítky
Nukleární medicína Radiodiagnostika Radioterapie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×