Školní rok 2006–2007 a 2007–2008 na subkatedře revizního lékařství I. část


Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., 12, 2008, č. 3, s. 45-47

Navazujeme na přerušenou tradici seznamování čtenářů Listů revizního lékařství se vzdělávacími akcemi subkatedry revizního lékařství za uplynulý školní rok. Rok 2006–2007 byl poznamenán nečekaným odchodem MUDr. Jiřího Mairovského, který zemřel po krátké těžké nemoci. Nelze než opakovat, že dr. Mairovský měl nepominutelné a zásadní zásluhy za rozvoj oboru revizního lékařství, jeho vědecké a pedagogické základy a že obor byl jeho odchodem ochuzen o klíčovou osobu podporující jeho rozvoj. Činnosti subkatedry za školní rok 2006–2007 jsou z výše uvedeného důvodu uvedeny u většiny pořádaných akcí bez doprovodného komentáře.

Ve školním roce 2006–2007 zorganizovala subkatedra 15 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 317 posluchačů z osmi z celkového počtu devíti zdravotních pojišťoven (včetně ostatních) – tabulka 1.

Tab. 1. Vzdělávací akce
Vzdělávací akce

Dne 26. 9. 2006 proběhl kurz Alergologie a klinická imunologie pro revizní lékaře.

Zúčastnilo se ho 20 posluchačů. Na programu byla přenáška MUDr. Kopecké Alergologie dnes, MUDr. Marečkové Alergologie v revizním lékařství a MUDr. Skokanové Imunologie dnes a imunologie pro revizní lékaře. Příspěvek dr. Skokanové byl následně zveřejněn v Listech revizního lékařství.

Dne 10. 10. 2006 se uskutečnil kurz Aktuální stav psychiatrie a problematika revizní činnosti. Přestože se jednalo o téma nanejvýš aktuální, navštívilo ho pouze 10 posluchačů. Téma První pomoc u akutních psychotických stavů přednesla doc. MUDr. Drábková, téma Dnešní pohled na psychotická onemocnění pak MUDr. Vyhnánková.

Dne 31. 10. 2006 se konal kurz Farmakologický den pro revizní lékaře. Svůj zájem o něj projevilo 29 posluchačů. Prof. MUDr. Perlík přednesl téma Možnosti analgetické farmakoterapie bolesti, MUDr. Prokeš Hodnocení farmakoekonomické studie a aktuality z oblasti podpory účelné farmakoterapie a doc. MUDr. Němeček Kategorizace léčiv a léková politika v ČR.

Dne 7. 11. 2006 byl realizován kurz Gynekologie pro revizní lékaře. Zúčastnilo se ho 18 posluchačů. S prezentaci Genetická vyšetření v gynekologii a porodnictví vystoupil MUDr. Stejskal, doc. MUDr. Vachoušek přednesl téma Mamografický screening, MUDr. Slavík a MUDr. Beková téma Screening karcinomu děložního hrdla a doc. MUDr. Mišinger Problémy gynekologie v revizním lékařství.

Ve dnech 14.–16. 11. 2006 se tradičně konaného kurzu Novinky revizního lékařství zúčastnilo 18 posluchačů. Téma Léková politika zdravotních pojišťoven přednesl doc. MUDr. Němeček, Zkušenosti mamografického screeningu a kontrola jeho vyšetřování MUDr. Ranc, Kontrola výkonů dopravy revizním lékařem pan Maštalíř, Novinky hematologie a krevní transfuze MUDr. Turek a MUDr. Čermák, Revizní činnost v krajské pobočce VZP a spolupráce se zdravotnickými zařízeními MUDr. Žmolíková, Problematika spolupráce zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven MUDr. Alušíková, Role revizního lékařství v systému zdravotního pojištění MUDr. Calta, Orofaciální choroby prof. MUDr. Mazánek, Chronické obstrukční plicní onemocnění – diagnostika a terapie MUDr. Pauk, Novinky v nemocenském a důchodovém pojištění MUDr. Boháč, Správná indikace a praxe ambulantní parenterální a enterální výživy doc.MUDr. Těšínský. Příspěvek MUDr. Rance byl otištěn v Listech revizního lékařství.

Dne 28. 11. 2006 se uskutečnil kurz Novinky fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace. Zúčastnilo se ho 23 posluchačů. MUDr. Krobot vystoupil s prezentací Novinky fyziatrie, léčebné rehabilitace a balneologie a MUDr. Kadlec Revize zdravotní péče ve FBLR.

Dne 5. 12. 2006 proběhl kurz Klinická farmakologie pro revizní lékaře a pro farmaceuty zdravotních pojišťoven, pořádaný subkatedrou klinické farmakologie IPVZ, zastoupenou prof. MUDr. Perlíkem, ve spolupráci se subkatedrou revizního lékařství IPVZ. Kurzu se zúčastnilo 15 posluchačů. Na programu byla témata Medicína založená na důkazech v oblasti farmakologie, Terapeutická doporučení, Farmakoekonomika. Doc. MUDr. Němeček přednesl téma Kategorizace léčiv a léková politika v ČR.

Posledním kurzem I. pololetí školního roku 2006–2007 byl dne 12. 12. 2006 kurz Akuální stav rozvoje ortopedie a problematika revizní činnosti. Zúčastnilo se ho 23 posluchačů. MUDr. Tóth přednesl téma Základy spondylochirurgie (traumatologie páteře, deformity, záněty, onkologie), prof. MUDr. Mazánek Zranění v oblasti orofaciální a MUDr. Sehnalík Problematika revizní činnosti v ortopedii.

Zahajovacím kurzem II. pololetí školního roku 2006–2007 byl dne 23. 1. 2007 Farmakologický den pro revizní lékaře. Zúčastnilo se ho 18 posluchačů. Na programu byla následující témata: Moderní léčba alergologických chorob přednesená MUDr. Kopeckou, Léčba seniorů prezentovaná prof. MUDr. Perlíkem a Účelová léčba v neurologii ve sdělení doc. MUDr. Jeřábka.

Dne 6. 2. 2007 se uskutečnil kurz Akuální stav pediatrie a problematika revizní činnosti.Zúčastnilo se ho 25 posluchačů. Tématy tohoto kurzu byla Nová doporučení v kardiopulmonální resuscitaci u dětí, které přednesl MUDr. Srnský, Možnosti pozitivního ovlivnění zdravotního stavu dětské populace a Revizní činnosti v oboru pediatrie pak MUDr. Frühauf.

Následující pedagogickou akcí byl dne 20. 2. 2007 kurz Aktuální stav neurologie pro revizní lékaře.Zúčastnilo se ho 11 posluchačů. Téma Neuropatická bolest prezentoval MUDr. Černý a téma Problematika revizní činnosti v neurologii pak doc. MUDr. Jeřábek.

Třídenní kurz Novinky revizního lékařství proběhl ve dnech 6.–8. 3. 2007. Zúčastnilo se ho 19 posluchačů. Tento kurz zahrnoval následující přednášky: Co by měl revizní lékař vědět o alergologii v podání MUDr. Marečkové, Kontrola mamografického screeningu a problematika nozokomiálních nákaz prezentovaná MUDr. Dolanským, Novinky v nemocenském a důchodovém pojištění přednesené MUDr. Boháčem, Co má vědět revizní lékař o schizofrenii MUDr. Vyhnánkové, Léková problematika v revizním lékařství MUDr. Prokeše a Systém IZIP – současný pohled MUDr. Čeledová z MPSV. Přednášky MUDr. Marečkové a MUDr. Prokeše byly následně zveřejněny v Listech revizního lékařství.

Dne 21. 3. 2007 se uskutečnil kurz Aktuální stav rozvoje stomatologie a problematika revizní činnosti, na jehož přípravě se již podílel nový pracovník subkatedry IPVZ. Kurzu se zúčastnilo 23 posluchačů. Dopolední část kurzu nesla název Onkologické diagnózy ve stomatologii, Implantologie ve stomatologii. Jejím garantem byl prof. MUDr. Mazánek. Úvodní část přednášky věnoval vzdělávání nových stomatologů, kteří podle nové legislativy – zákon č. 95/2004 Sb. – získávají odbornou způsobilost k výkonu povolání absolvováním akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu na vysoké škole. Podle tohoto zákona absolvent studijního programu zubní lékařství získává nově titul MDDr. a je oprávněn k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře. Vzhledem k věnování se tomuto tématu bude problematice implantologie věnována pozornost v dalším kurzu zubního lékařství. V odpolední části nazvané Problematika revizní činnosti ve stomatologii vystoupil MUDr. Černý a prof. MUDr. Soviar. Na závěr kurzu bylo doporučeno, aby kurzy pro zubní lékaře byly pořádány každoročně. Přednáška prof. MUDr. Mazánka byla zveřejněna v Listech revizního lékařství.

Dne 17. 4. 2007 se konal Kurz pro asistenty revizního lékaře. I na něm bylo na základě požadavku přítomných dohodnuto pořádání kurzů pro tuto kategorii revizních pracovníků 1krát ročně. Kurzu se zúčastnilo 40 posluchačů. Prvním tématem byla Úloha a úkoly asistentů revizních lékařů v současném revizním systému z pohledu revizního lékaře, které MUDr. Ranc velmi dobře skloubil s novelizací vyhlášky O zdravotnické dokumentaci, která vstoupila v platnost od 1. 4. 2007. Paní Křečková, specialistka SŠ na domácí péči, se s přítomnými podělila o vlastní zkušenosti z revizí agentur domácí péče. Paní Žahourová, velmi zkušená asistentka revizních lékařů, přehlednou formou připomenula nejdůležitější zásady kontroly, práci s IS a nejčastější chyby, které ztěžují práci asistentů revizních lékařů. Sdělení mělo název Zkušenosti z revizní činnosti asistentů revizních lékařů VZP. S profesionální prezentací tématu Zkušenosti asistenta revizních lékařů ZPMV ČR – Automatické kontroly vystoupil pan Jirotka, asistent revizních lékařů. Odpolední program zahrnoval téma Stomatologický registr. Paní Nýdrlová a Trčková připomenuly fungování tohoto produktu používaného ve VZP. MUDr. Mareček přiblížil téma Druhyúhrad zdravotní péče z hlediska uplatnění revizní činnosti. Přestože se jednalo o téma vyžádané, skončilo bez následné diskuse. Příspěvky MUDr. Rance a pana Jirotky byly publikovány v Listech revizního lékařství.

Posledním kurzem II. pololetí školního roku 2006–2007 bylo Vnitřní lékařství pro revizní pracovníky.Zúčastnilo se ho 25 účastníků. Program kurzu byl sestaven na základě požadavků revizních lékařů. Byl věnován funkčním licencím a v odpolední části léčbě bolesti. Téma MUDr. Klimovičové z ČLK znělo Příloha č. 1 ke Stavovskému předpisu č. 12 ČLK – Funkční licence. Kvalifikační předpoklad lékařů ve vztahu k jednotlivých diagnostickým a léčebným metodám. Mimo tuto problematiku byl diskutován informovaný souhlas, statut soudního znalce, přítomnost sestry v ordinaci lékaře a výkon superkonzilia. Přednáška MUDr. Závady ze školicího pracoviště gastroenterologických metod zněla Speciální podmínky pro vydání licence školitele v oboru gastroenterologických metod a výkony, které je držitel licence na jejich základě oprávněn provádět. Osvědčení získává lékař po provedení daného počtu výkonů, absolvování 10denní stáže na školicím pracovišti ukončené předvedením svých vědomostí a dovedností. Školicí pracoviště odpovídá za svého absolventa i v dalším období. Upozornil, že u RCP je sonda vykazována jako ZUM. Její cena je zhruba 30 000,- Kč. Jedná se o vzácné vyšetření v řádu jednotek, na 100 vyšetření připadá zhruba 1. MUDr. Marek, školitel kardiologických metod, v přednášce Speciální podmínky pro vydání licence školitele v oboru kardiologických metod a výkony, které je držitel licence na jejich základě oprávněn provádět popsal a uvedl výkony, které lze na základě licence provádět. Upozornil, že levné přístroje (např. z Číny) nemohou nahradit drahé kalkulované přístroje. Doc. MUDr. Drábková přednesla téma Léčba bolesti, možnosti a úskalí léčby ambulantní, řešení. Zajímavě podaná přednáška byla zveřejněna v Listech revizního lékařství, stejně tak přednášky MUDr. Klimovičové a MUDr. Závady.

MUDr. Jan Calta

Jana Křížová

Subkatedra revizního lékařství IPVZ


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Listy revizního lékařství

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se