SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ – ZMĚNY PO VSTUPU ČR DO EU


Contractual insurance – changes after the entrance of CR into EU

The author presents a brief review of types of health insurance for foreigners outside European Union. She discusses also the exclusions from insurance.

Key words:
General Health Insurance Company – health insurance of foreigners in case of urgent care – health insurance of foreigners in case of complex care


Autoři: O. Ladmanová
Působiště autorů: KP pro hl. m. Prahu
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., 11, 2007, č. 1, s. 6-7

Souhrn

Autorka ve svém sdělení podává stručný přehled druhů zdravotního pojištění pro cizince mimo Evropskou unii. Zabývá se také výlukami z pojištění.

Klíčová slova:
pojišťovna VZP, a. s. – zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče – zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR se zabývá zdravotním pojištěním cizinců již od r. 1993. Tehdy se tak stalo na žádost ministerstva zdravotnictví a důvodem bylo zajistit pro cizince, kteří nejsou v režimu veřejného zdravotního pojištění, přístup ke zdravotní péči a zejména garanci její úhrady zdravotnickým zařízením. V roce 2004 jednak v souvislosti se vstupem ČR do EU a v souladu s novelou zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, který omezuje provozování pojišťovací činnosti pouze na akciové společnosti a družstva, bylo nutno činnost veřejného zdravotního pojištění a smluvního zdravotního pojištění oddělit. Byla tak Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR založena dceřinná společnost – Pojišťovna VZP, a. s. (PVZP), kde VZP ČR je 100% akcionářem. Stalo se tak výhradně z prostředků smluvního zdravotního pojištění. Zdravotním pojištěním cizinců se od 1. 5. 2004 zabývá přímo Pojišťovna VZP, a. s., Jankovcova 1566, Praha 7.

Produkty zdravotního pojištění pro cizince zprostředkují na základě smlouvy s PVZP pouze 3 oprávněné subjekty:

  1. VZP ČR – obchodní místa: Praha 5, Radlická 1; Praha 6, Vítězné nám. 9; Praha 1, Na Perštýně 6.
  2. Pojišťovacím zprostředkovatelem je Česká finanční a pojišťovací služba, a. s.
  3. Pojišťovací zprostředkovatel společnost BRENN, a. s. (Praha 3, Olšanské náměstí, PVZP), nabízí cizincům dva produkty. Zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče – ZPCN, dříve krátkodobé pojištění a Zdravotní pojištění cizincůpropřípad komplexní péče – ZPCK, dříve dlouhodobé pojištění. Oba tyto produkty splňují podmínky novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, který vešel v platnost 1. 1. 2006. Oba produkty lze uzavřít až na 2 roky, výše pojistného plnění na zdravotní péči je nejméně 1 200 000 Kč, a pojistka zahrnuje i repatriaci a převoz tělesných ostatků.

Zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče je určeno především turistům a cizincům pobývajícím krátkodobě na území České republiky. Zahrnuje zdravotní péči nutnou a neodkladnou. Za péči nutnou se považuje ošetření, stanovení diagnózy a léčení náhlých stavů, kdy je zdravotní péči nutno poskytnout ihned, nebo ve velmi krátké době. Za péči neodkladnou se považuje ošetření, stanovení diagnózy a léčení náhlých stavů, souvisejících s možností postižení základních životních funkcí a stavů s tím spojených, kde by prodlením mohlo dojít k vážnému postižení zdraví nebo ohrožení života. Součástí tohoto pojištění je i akutního ošetření zubů v důsledku úrazu nebo odstranění náhle vzniklé bolesti do výše limitu 5000 Kč na pojistnou smlouvu. Uzavírá se na dobu 3 dnů až 2 roky, zahájení pojištění je již od druhého dne po uzavření pojistky. Není nutná zdravotní prohlídka ani vstupní dotazník o zdravotním stavu. Pojistka může být uzavřena v zastoupení a není omezení věkem. Klient nemusí vyhledat smluvní zdravotnické zařízení. Nově od 1. 4. 2006 může klient uzavřít typ pojištění „ambulantní léky“, míněny jsou léky poskytnuté v souvislosti s nutnou a neodkladnou zdravotní péčí až do výše úhrady 5000 Kč na jednu pojistnou smlouvu, se spoluúčastí 100 Kč na jeden recept. Výluky z pojištění zůstávají beze změny, nejčastěji jde o zjištění a sledování těhotenství, porod, šestinedělí, dále veškerá preventivní vyšetření, očkování, ošetření zubů, kromě odstranění náhle vzniklé bolesti a úrazu, vyšetření a léčení psychických poruch, inzulinoterapie, chronická hemodialýza, léčba pohlavních chorob, rehabilitační a lázenská péče, léčba následků sebevraždy a pokusu o ní atd.

Druhým produktem určeným cizincům, vyskytujícím se na území ČR dlouhodobě, je Zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče – ZPCK. Rozsah zdravotní péče se blíží veřejnému zdravotnímu pojištění, pojistka je uzavírána na měsíce, minimálně 6 měsíců až na 2 roky. Podmínkou uzavření pojistky je věk do 70 let, provedení vstupní zdravotní prohlídky, včetně HIV testu a u žen testu gravidity. Prohlídku provádějí pouze 3 smluvní zdravotnická zařízení – Fakultní nemocnice Motol, Nemocnice Na Homolce a Nemocnice Na Františku. Pojištěný je povinen vyhledat smluvní zdravotnické zařízení, které má uzavřeno dodatek o ošetřování cizinců se smluvním pojištěním (SMP). Seznam ZZ obdrží klient při uzavření pojištění. Změny od 1. 4. 2006: u typu pojištění „akutní stomatologie“ se zvýšil limit pojistného plnění z  5 000 Kč na 10 000 Kč; z pojištění matky lze hradit poporodní péči o novorozence včetně případné repatriace, s limitem pojistného plnění 500 000 Kč; za novorozené dítě se pro tyto účely počítá dítě do 3 měsíců věku. Nově byla zavedena spoluúčast na léky 100 Kč na jeden recept a bylo zrušeno úrazové pojištění. Výluky z pojištění zůstávají beze změn. Jsou to především: léčba vrozených vad, pohlavních nemocí, léčba neplodnosti, hemofilie, zdravotní péče o nemocné s cukrovkou léčenou inzulinem, chronická hemodialyzační léčba nebo léčba peritoneální dialýzou, transplantace, lázeňská léčba, a pokud klient není připojištěn na typ „akutní stomatologie“, pak není hrazena ani akutní stomatologická péče vyjma úrazu.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Olga Ladmanová

Referát revize zvlášť účtované péče

KP pro hl. m. Prahu

Na Perštýně 6

110 01 Praha 1

e-mail: olga.ladmanova@vzp.cz


Zdroje

1. Souborná pravidla VZP ČR.

2. Metodický pokyn VZP ČR č. 2/2006.

3. Metodický pokyn VZP ČR č. 3/2006.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se