VYUŽITÍ STANDARDIZOVANÉHO ROZHOVORU PŘI HODNOCENÍPRŮZKUMU PROVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK


Utilization of a Standardized Interview for the Assessment of a Survey onPreventive Examinations Practice

Permanent emphasis on active achievement and control of preventive examinations in the primary health care inthe course of productive and elderly life is considered one of the most dominant conditions of the objectives ofthe policy Health 21. In relation to the audit and reviewing activities in the course of January–June 2002, thephysician reviewer and his assistant performed the assessment using a standardized interview with randomlyselected elderly patients insured by HZP who were provided the home health care by nurses of respectiveagencies. The questions were asked and recorded into the questionaire with the aim of getting the informationon the level of awareness of the clients of the health insurance company on the notion of preventive examination.We consider the results of the survey less satisfactory as concerns the level of awareness of the clients of thehealth insurance company. It is necessary to look for the possibilities of improving the quality of information inrelation to improving the quality of provided and payed health care taking into the collaboration of payers andhealth care providers. The practice of preventive examinations should be directed towards all age groups, inparticular the youngest ones, however prevention of diseases in clients of the health insurance company ina productive age and specific problems in geriatrics cannot be ommitted.

Key words:
healthy aging – Health 21 Policy for European Region – secondary prevention – preventive examinationsin elderly age – reported health care – a survey in clients of the health insurance company – standardizedinterview with closed questions


Autoři: H. Dolanský;  Bitomská;  Š.
Působiště autorů: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna Ostrava-Vítkovice
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., , 2003, č. 3, s. 0
Kategorie: Články

Souhrn

Trvale kladený důraz na aktivní realizaci a kontrolu provádění preventivních prohlídek v primární péči v průběhuživota člověka a to nejen v produktivním, ale také ve starším a pokročilém věku, lze považovat za jednu z dominantníchpodmínek cílů politiky Zdraví 21. V souvislosti s prováděnou kontrolní a revizní činností v průběhuobdobí leden–červen 2002, bylo provedeno revizním lékařem a asistentkou revizního lékaře formou standardizovanéhorozhovoru šetření s náhodně vybranými pacienty-pojištěnci HZP ve starším a pokročilém věkuošetřovanými sestrami agenturdomácí zdravotní péče.Otázky,zaznamenávané do dotazníku, byly kladeny s cílemzískat informaci o úrovni podvědomí pojištěnců o pojmu preventivní prohlídka. Z pohledu informovanosti pojištěncůlze výsledky provedeného průzkumu hodnotit jako málo uspokojivé. Ve spolupráci s plátci a poskytovatelije třeba společně hledat možnosti dalšího zkvalitňování informace se vztahem ke zkvalitňování poskytovanéa hrazené zdravotní péče. Aktivita provádění preventivních prohlídek by měla být směrována do všech věkovýchskupin, především však nejmladších; nelze ovšem zapomínat na prevenci chorob pojištěnců v poproduktivnímvěku a specifické problémy v geriatrii.

Klíčová slova:
zdravé stárnutí – Zdraví 21 pro evropský region – sekundární prevence – preventivní prohlídky vestarším a pokročilém věku – vykazovaná zdravotní péče – šetření s pojištěnci – standardizovaný rozhovors uzavřenými otázkami

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×