Epidemiologie plazmocelulární leukemie v České republice


Autoři: M. Zapletalova 2;  D. Krejci 1,2;  J. Jarkovský 1,2;  J. Muzik 1,2;  L. Dusek 1,2;  L. Pour 3
Působiště autorů: Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno 1;  Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic, Prague 2;  Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology, University Hospital Brno 3
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2019; 32(1): 47-51
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amko2019

Souhrn

Východiska:

Plazmocelulární leukemie (PCL) je vzácná, ale velmi agresivní forma monoklonální gamapatie. PCL je charakterizována přítomností klonálních plazmatických buněk v periferní krvi. PCL existuje ve dvou formách, přičemž primární PCL vzniká de novo u pa­cientů bez jakéhokoliv záznamu o předchozím mnohočetném myelomu, zatímco sekundární PCL vzniká leukemickou transformací při relapsu nebo refrakterním onemocnění u pa­cientů s dříve dia­gnostikovaným mnohočetným myelomem.

Materiál a metody:

Prezentovaná publikace je první studií poskytující informace o epidemiologii PCL v české populaci využívající Národní onkologický registr (NOR) jako základní zdroj populačního hodnocení epidemiologie PCL.

Výsledky:

Dle dat NOR je v období 2000–2015 každoročně průměrně dia­gnostikováno šest nových případů PCL a z důvodu PCL dochází ke čtyřem úmrtím ročně. Incidence PCL v České republice je v tomto období 0,57 případu na milion obyvatel. U většiny zaznamenaných případů PCL jde pravděpodobně o primární PCL, protože sekundární PCL, která je relapsem dříve zaznamenaného myelomu, není obvykle v datech NOR kódována jako samostatná dia­gnóza.

Závěr:

Data z populačních registrů jako je NOR mohou poskytovat užitečné informace o epidemiologii různých onemocnění. Tento typ dat má nicméně určité limitace, jako jsou např. problémy vyplývající z dia­gnostických kritérií onemocnění, jejich změn v čase a korektního kódování nejenom vlastních onemocnění, ale i jejich různých forem. Tyto limitace musí být vzaty do úvahy během interpretace výsledků epidemiologických analýz.

Klíčová slova

plazmocelulární leukemie – epidemiologie – Národní onkologický registr (NOR) – Česká republika

Tato práce byla podpořena projektem ESF CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748 Rozvoj technologické platformy NZIS.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.

Obdrženo: 3. 1. 2019

Přijato: 22. 1. 2019


Zdroje

1. Dušek L (ed). Czech cancer care in numbers 2008–2009. Praha: Grada Publish­­ing 2009.

2. Fernández de Lar­rea C, Kyle RA, Durie BG et al. Plasma cell leukemia: consensus statement on dia­gnostic requirements, response criteria and treatment recom­mendations by the International Myeloma Work­­ing Group. Leukemia 2013; 27(4): 780–791. doi: 10.1038/leu.2012.336.

3. García-Sanz R, Orfão A, González M et al. Primary plasma cell leukemia: clinical, im­munophenotypic, DNA ploidy, and cytogenetic characteristics. Blood 1999; 93(3): 1032–1037.

4. Bladé J, Kyle RA. Nonsecretory myeloma, im­munoglobulin D myeloma, and plasma cell leukemia. Hematol Oncol Clin North Am 1999; 13(6): 1259–1272.

5. Dušek L, Žaloudík J, Indrák K. Informační zázemí pro využití onkologických populačních dat v ČR. Klin Onkol 2007; 20 (Suppl 1): 52–196.

6. Český statistický úřad. Demografická příručka 2016. [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-prirucka-2016.

7. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Národní zdravotnický informační systém (NZIS), Národní onkologický registr (NOR). [online]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/registry-nzis/nor.

8. Dimopoulos MA, Palumbo A, Delasal­le KB et al. Primary plasma cell leukaemia. Br J Haematol 1994; 88(4):754–759.

9. Ramsingh G, Mehan P, Luo J et al. Primary plasma cell leukemia: a surveil­lance, epidemiology, and end results database analysis between 1973 and 2004. Cancer 2009; 115(24): 5734–5739. doi: 10.1002/cncr.24700.

10. Tiedemann RE, Gonzalez-Paz N, Kyle RA et al. Genetic aber­rations and survival in plasma cell leukemia. Leukemia 2008; 22(5): 1044–1052. doi: 10.1038/leu.2008.4.

11. International Myeloma Work­­ing Group. Criteria for the clas­sification of monoclonal gam­mopathies, multiple myeloma and related disorders: a report of the International Myeloma Work­­ing Group. Br J Haematol 2003; 121(5): 749–757.

12. Tiedemann RE, Gonzalez-Paz N, Kyle RA et al. Genetic aber­rations and survival in plasma cell leukemia. Leukemia 2008; 22(5): 1044–1052. doi: 10.1038/leu.2008.4.

13. Kyle RA, Maldonado JE, Bayrd ED. Plasma cell leukemia. Report on 17 cases. Arch Intern Med 1974; 133(5): 813–818.

14. Noel P, Kyle RA. Plasma cell leukemia: an evaluation of response to ther­apy. Am J Med 1987; 83(6): 1062–1068.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se