Podmínky pro získání specializované způsobilosti pro obor geriatrie Komentář k nové verzi vzdělávacího programu pro obor geriatrie 2018


The conditions for acquiring specialised qualifications in the field of geriatrics

the author gives a brief characterization of the history of postgraduate education of doctors in Czech Republic in the second half ofthe 20th century, difficulties in education of doctor safter 2004 and gives comments about stabilization o fthe system by the last amendment of thelaw 95/2004 in March 2017.

Keywords:

geriatrics – postgraduate education – educational programme


Autoři: T. Richter
Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2019, 8, č. 1: 36-38
Kategorie: Zprávy/recenze/informace

Souhrn

Autor podává stručný popis historie postgraduálního vzdělávání lékařů v České republice ve druhé polovině 20. století, úskalí ve vzdělávání lékařů po roce 2004 a komentuje stabilizaci systému poslední novelizací zákona 95/2004 v březnu 2017.

Klíčová slova:

geriatrie – postgraduální vzdělávání – vzdělávací program

Úvod

Změny ve specializační přípravě lékařů procházejí v České republice od roku 2004 velmi překotným vývojem. Generace lékařů byly zvyklé na „klasický dvoustupňový systém“, který byl v Československu zaveden v padesátých letech 20. století. Funkčnost systému byla zajištěna státem zřizovanou organizací pod názvem Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů (ILF), který byl v 90. letech 20. století přejmenován na Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). Zlomovým okamžikem je rok 2004, kdy vstoupil v platnost Zákon číslo 95/2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Léty osvědčený a prověřený systém dvoustupňový se změnil na jednostupňový. Pro lékaře v přípravě bylo zavedeno velmi krátké přechodné období, kdy mohli ještě dokončit vzdělání ve starém systému. Přechodné období trvalo od února 2004 do 30.června 2005.

Změna systému postgraduálního vzdělávání 2004

S novým systémem dochází k velmi vysoké atomizaci medicíny, vznikají desítky základních oborů, které navazují na o něco méně základních kmenů. Do některých „základních oborů“ se pak následně přihlašují pouze jednotlivci. Není jednoznačně vyřešeno financování. Opakovaně se mění náplň vzdělávacích programů, ztrácí se přehlednost pro vzdělávající se lékaře. Stává se, že lékaři krátce před atestační zkouškou není umožněno k této zkoušce přistoupit, protože byla novelizována náplň a chybí mu měsíční praxe na určitém pracovišti. Situace se stává již málo únosnou, nepřehledný systém ve vzdělávání je jednou ze základních příčin odchodu našich lékařů do zahraničí.

Stabilizace v roce 2017

Zásadní změnou je novelizace Zákona č. 95/2004 z března 2017. Nově je ustanoveno celkem 19 základních kmenů, ze kterých jsou pro geriatrii klíčové kmeny interní a kmen pro všeobecné praktické lékařství. Délka vzdělávání v kmenech je nově stanovena na 30 měsíců. Je zde výrazná analogie s délkou vzdělávání od promoce k 1. atestaci podle systému platného do roku 2004/5. Nově je stanoveno, že pro ukončení kmene je nutná atestační zkouška (vlastně tedy 1. atestace). Po přijetí novelizace Zákona 95/2004 se rozbíhají velmi složitá a zdlouhavá jednání o náplních v kmenech. Nejdříve je nutné ustanovit nově akreditační komise (pro geriatrii se tak stává 2. 10. 2017). Trvá však 1 rok, než ve Sbírce zákonů vychází vyhláška o vzdělávání lékařů v základních kmenech – 11. 10. 2018.

Interní kmen a kmen pro všeobecné praktické lékařství

Vzhledem k tomu, že většina lékařů bude k získání specializované způsobilosti pro obor geriatrie přicházet po interním kmeni, uvedu zde několik podstatných změn oproti minulosti. Již jsem zmiňoval zásadní změnu v délce kmene, která se prodlužuje na 30 měsíců. Celková délka přípravy je pak stanovena na 4 roky (48 měsíců). Je tedy zkrácen vlastní specializovaný výcvik geriatrický po kmeni na 18 měsíců. Tedy doba k získání specializované způsobilosti pro obor geriatrie je stejná jako dříve – 48 měsíců. V interním kmeni je samozřejmě stěžejní pobyt na lůžkovém interním akreditovaném pracovišti v délce osm měsíců na standardní lůžkové stanici, pět měsíců na interní ambulanci s neselektovaným příjmem a čtyři měsíce na jednotce intenzivní péče. Nově je dána možnost pro školitele po dohodě se školencem šestiměsíční praxe ve zvoleném oboru. Pro nás jistě praxe na geriatrickém oddělení. Na jednání s kolegy internisty o náplni kmene se mi nepodařilo prosadit, aby praxe v geriatrii byla povinná pro všechny lékaře podobně jako jednoměsíční praxe v ordinaci praktického lékaře. Kompletní znění, náplň, požadavky v interním kmeni jsou zájemcům velmi lehce dohledatelné na oficiálních webových stránkách Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (www.ipvz.cz). V době tisku článku probíhá reakreditace pracovišť pro interní kmen. Jejich seznam bude zveřejněn v dohledné době na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz). Lze předpokládat, že již akreditovaným pracovištím bude akreditace prodloužena podle nové platné legislativy.

Geriatrie uhájila svoji existenci

Ve vlastním specializovaném výcviku se nám po velmi obtížných a zdlouhavých jednáních, kdy ve shodě postupovala Česká gerontologická a geriatrická společnost a akreditační komise Ministerstva zdravotnictví, podařilo uhájit geriatrii jako základní obor. Byly různé návrhy – jako třeba geriatrii transformovat na pouhý certifikovaný kurz. Toto několikaleté nepříznivé jednací období máme již naštěstí za sebou.

Vzdělávací program

Geriatrie je tedy samostatným základním oborem pod číslem 41 a držitel specializované způsobilosti se nazývá geriatr. Co je tedy nového ve vlastním specializovaném výcviku? Délka je zkrácena na 18 měsíců. Zůstává 16měsíční praxe na geriatrickém oddělení (klinice), z těchto 16 měsíců je nutná tříměsíční praxe na geriatrickém pracovišti s akreditací II. typu (žádná změna oproti minulosti), ponecháváme jednoměsíční praxi na neurologii, avšak zkracujeme rehabilitační a fyzikální medicínu společně s gerontopsychiatrií na 2 týdny (tab. 1). Nově je zařazena povinná praxe na geriatrické ambulanci v délce 20 dní v rámci 16měsíční praxe na geriatrii. Pokud pracoviště s akreditací I. typu touto ambulanci nedisponuje, lékař ve výcviku má možnost tuto praxi získat během tříměsíční praxe na pracovišti s akreditací II typu.

Tab. 1. Povinná, povinná doplňková a doporučená praxe v rámci specializovaného výcviku v geriatrii
Povinná, povinná doplňková a doporučená praxe v rámci specializovaného výcviku v geriatrii

Tab. 2. Teoretická část vzdělávacího programu
Teoretická část vzdělávacího programu

V povinných vzdělávacích aktivitách zůstávají až na drobné změny v náplni 3 moduly (předatestační kurz Geriatrie I.–III.) Nově jsme vyhověli žádosti sekce Mladých geriatrů se zařazením povinného kurzu Základní symptomy v paliativní medicíně včetně bolesti a jejich léčba. Je potěšitelné, že mladí lékaři tímto konstruktivním způsobem vstupují aktivně do tvorby náplně vzdělávacího programu. Je logickou reakcí na stále se zvyšující počet našich pacientů zařazených do paliativního léčebného režimu. Kurz je již nyní plně akreditován Institutem pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví v délce 20 vyučovacích hodin a již nyní je možné kurz absolvovat. Ostatní kurzy a vzdělávací aktivity zůstávají bez podstatnějších změn.

Koncem prosince 2018 byla část vzdělávacích programů včetně geriatrie uveřejněna ve Věstníku MZ a na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Specializované výcviky nevycházejí formou vyhlášky, ale jsou uveřejňovány ve Věstníku. Odkaz na vzdělávací program: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/lekari_3847_3.html.

Je potěšitelné, že na oficiálních webových stránkách České gerontologické a geriatrické společnosti (www.cggs.cz) se vzdělávací program objevil velmi rychle po zveřejnění na webových stránkách ministerstva (www.mzcr.cz). Současně mohu vřele všem doporučit webové stránky společnosti. Jsou velmi přehledné, informace bez problémů dohledatelné včetně seznamu akreditovaných pracovišť. 

Závěr

Současná právní úprava pro vzdělávání lékařů je krokem vpřed. Jsou stanovena jasná pravidla, současný stav by měl vydržet dlouhé roky, je zřetelná jasná perspektiva k získání specializované způsobilosti pro obor geriatrie. Řekl bych, že kruh se konečně uzavřel. Po 15 letech se vracíme naštěstí zpět k desetiletími prověřenému systému dvoustupňového vzdělávání.

Přeji všem začínajícím kolegům mnoho úspěchů v nejperspektivnějším (viz demografie) lékařském oboru dneška.

MUDr. Tomáš Richter, Ph.D.

Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

předseda akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor geriatrie


Zdroje

1. www.mzcr.cz

2. www.cggs.cz

3. www.ipvz.cz

Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×