Pracovní odpoledne Sekce mladých geriatrů ČGGS ČLS JEP


Autoři: H. Vaňková;  A. Konopáčová;  L. Pavlíčková;  E. Janáčová;  Z. Šnajdrová
Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2017, 6, č. 2: 101-102
Kategorie: Zprávy, recenze, informace

Setkání mladých geriatrů proběhlo 1. dubna 2017 v pražském Gerontologickém centru. Impulsem k přípravě setkání byla zkušenost ze společného boje za zachování základního oboru geriatrie, do kterého se Sekce mladých geriatrů zapojila společně s výborem ČGGS ČLS JEP. Geriatrie zůstává nadále základním oborem, a mladí lékaři tak mohou pokračovat ve vzdělávání v oboru, který si vybrali.

Sekce mladých geriatrů

Organizátoři i účastníci setkání mají z výše uvedeného výsledku radost, nepovažují jej však za cíl, nýbrž za začátek. Nyní je před námi práce na rozvoji oboru, tak aby kvalitní geriatrická péče byla dostupná ve všech okresech, a to jak v lůžkové, tak v ambulantní sféře. Cílem Sekce mladých geriatrů je přispět k tomu, aby se česká geriatrie profilovala jako obor, který se rozvíjí v evropském kontextu, s důrazem na odbornou kvalitu, spolupráci s ostatními obory a dostupnost pro pacienty.

Toto jarní pracovní odpoledne bylo prvním setkáním Sekce mladých geriatrů po několika letech a rádi bychom v setkávání pokračovali již v pravidelných intervalech. Cílem je podpořit lékařky a lékaře v přípravě k atestaci z geriatrie či medicíny dlouhodobé péče a v prvních letech po atestaci stejně jako ty, kdo uvažují o zařazení do oboru. Pro Sekci mladých geriatrů nebyl stanoven věkový limit, jsou vítáni všichni, kteří chtějí navzájem sdílet zkušenosti v prvních letech praxe v oboru. Před začátkem pracovního odpoledne měli účastníci možnost navštívit klinickou základnu Gerontologického centra a společně poobědvat.

Pracovní odpoledne 2017

Po vzájemném seznámení účastníků, uvítání a povzbuzujících slovech MUDr. Boženy Juraškové, Ph.D., byla v úvodu prezentována kazuistika týkající se zajímavého řešení renálního selhání na lůžku následné péče, kterou přednesla MUDr. Eva Janáčová. Poté MUDr. Andrea Konopáčová prezentovala zkušenosti se vzděláváním týmu geriatrického oddělení v paliativní péči. Při přestávce byl čas na vzájemné poznávání a předávání zkušeností.

Mladé geriatry pozdravily členky vedení České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., a MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., které s potěšením sledují snahu nové generace bojovat za svůj obor, chuť do práce a nadšení mladých lékařů. Velmi cenná byla pro mladé účastníky možnost společné diskuse s vedením geriatrické společnosti o základních tématech oboru.

Druhou polovinu setkání uvedla brněnská kazuistika MUDr. Olgy Králové k onemocnění štítné žlázy u geriatrického pacienta.

Směřování

Poté se rozproudil blok nazvaný Brainstorming Sekce mladých geriatrů, který otevřela MUDr. Hana Vaňková prezentací a otázkami na téma „Co chceme dostat a co chceme dát? Identita oboru geriatrie a jeho směřování“. Velkou část odpoledne účastníci věnovali diskusi o vizích, které by pomohly obor geriatrie rozvíjet.

Mezi prioritami z pohledu Sekce mladých geriatrů byla pojmenována snaha o rozvoj sítě geriatrických ambulancí; za dobrou dostupnost může být považována jedna geriatrická ambulance na okres. V současné době je v České republice pouze osmnáct geriatrických ambulancí, část z nich reálně funguje jen některé dny v týdnu. S tím souvisí i problematika preskripce kompenzačních pomůcek, nutričních přípravků, materiálů k vlhkému hojení ran a vyjednávání o preskripci léků (např. quetiapin nyní geriatr nemůže předepsat). Velký potenciál má spolupráce s dalšími odbornými společnostmi (klinická farmakologie, praktické lékařství, neurologie, psychiatrie, paliativní medicína, kardiologie a další) při tvorbě společných doporučených postupů, vzájemné inspiraci, podpoře při vyjednávání s pojišťovnami.

Se sdruženími Mladí lékaři a Mladí praktici máme výbornou zkušenost ze spolupráce během vyjednávání o novele zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, rádi budeme ve spolupráci pokračovat. Inspirací je možnost zapojení do sítě evropských mladých geriatrů v rámci EUGMS.

Zazněly také hlasy podtrhující potřebu edukace veřejnosti a prezentace oboru geriatrie v podobě článků do médií či přednášek pro laickou veřejnost. Pojmenovány byly úkoly psát příspěvky do odborného časopisu Geriatrie a gerontologie, podílet se na výzkumu, pracovat na publikacích i v mezinárodních periodicích. Příležitost ke zdokonalení schopnosti prezentace poskytuje mimo jiné i neformálnější prostředí na tomto a dalších setkáních mladých geriatrů.

V závěru setkání přednesla MUDr. Jana Gorušová praktické rady stran rehabilitace krční páteře a MUDr. Zuzana Šnajdrová seznámila účastníky s komplexním posuzováním zdravotní způsobilosti seniorů k řízení motorového vozidla.

Byla vytvořena tisková zpráva o setkání i s fotografií mladých geriatrů. Poselstvím tiskové zprávy je, že základní obor geriatrie zůstává zachován, mladí lékaři se v něm vzdělávají a cítí závazek, aby se obor rozvíjel a byl dostupný lidem.

S radostí konstatujeme, že mnoho z účastníků se hlásí k aktivnímu zapojení do dalších činností sekce. Na příští setkání plánují nejen přijet, ale také se podílet na jeho přípravě. „Atmosféra setkání byla příjemná a povzbuzující, probrali jsme konkrétní případy z praxe, diskutovali o možnostech zlepšení péče v zařízeních akutní i následné péče, nejdůležitější však byla diskuse o dalším směřování oboru,“ takové byly dojmy většiny účastníků, když se rozjížděli do všech koutů republiky. Zájem mladých geriatrů a jejich chuť pracovat na kvalitě a dostupnosti geriatrické péče tak dává dobrou naději do budoucna.

MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.1, 2,

MUDr. Andrea Konopáčová1, 3,

MUDr. Ludmila Pavlíčková1, 4,

MUDr. Eva Janáčová1, 5,

MUDr. Zuzana Šnajdrová1

Sekce mladých geriatrů České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP,1, 6

2Gerontologické centrum Praha a 3. LF UK,

3Nemocnice Milosrdných sester v Kroměříži,

4Thomayerova nemocnice,

5Úrazová nemocnice Brno,

6Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Pracovní odpoledne Sekce mladých geriatrů ČGGS

1. 4. 2017, Gerontologické centrum, Praha

Odborný program

  1. Dekompenzace renálního selhávání – zkušenosti s řešením na lůžku následné péče, kazuistika, MUDr. Janáčová Eva
  2. Moravská zkušenost se vzděláváním týmu geriatrického oddělení v paliativní péči, MUDr. Konopáčová Andrea
  3. Porucha štítné žlázy u geriatrického pacienta, kazuistika, MUDr. Králová Olga
  4. Brainstorming Sekce mladých geriatrů: Co chceme dostat a co chceme dát? Identita oboru geriatrie a jeho směřování, MUDr. Vaňková Hana a účastníci setkání
  5. Rehabilitace pro zdravotníky: krční páteř, MUDr. Gorušová Jana
  6. Otázka zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla, MUDr. Šnajdrová ZuzanaŠtítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×