Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC, sedemdesiatročný


Autoři: prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.
Působiště autorů: I. Interná klinika JLF UK a UN Martin
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2020; 142(3): 143
Kategorie: Laudationes


V tomto roku sa dožíva okrúhleho životného jubilea významná osobnosť slovenskej internej medicíny – prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC. Z jeho bohatého profesijného životopisu by som si dovolil vybrať najdôležitejšie časti.

Prof. Andrej Dukát sa narodil sa 20. 6. 1950 v Bratislave. Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval v roku 1974. Po skončení štúdia pracoval ako vedecký pracovník na Výskumnom ústave humánnej bioklimatológie v Bratislave. Od roku 1982 pôsobil na II. internej klinike LF UK v Bratislave, najprv ako odborný asistent. V roku 1987 získal titul CSc. obhájením dizertačnej práce „Klinické použitie ambulantného monitorovania elektrokardiogramu“. V roku 1990 bol menovaný za docenta v odbore vnútorné choroby a následne bol v roku 2005 habilitovaný po obhájení práce „Prínos monitorovania krvného tlaku holterovskou technikou v klinike“. Od roku 2006 je profesorom v odbore vnútorné choroby a svoju inauguračnú prednášku predniesol 24. 6. 2005 na tému „Ambulantné monitorovanie krvného tlaku, význam pre manažment pacienta s hypertenziou“. V rámci svojho odborného rastu získal atestácie z vnútorného lekárstva I. stupňa (1978) a II. stupňa (1982), kardiológie (1985), ako aj z posudkového a revízneho lekárstva (1989). Na II. internej klinike bol v rokoch 1986–2001 vedúcim lekárom kardiologického laboratória a v rokoch 2001–2011 prednostom kliniky. Po reorganizácii pracovísk fakulty v súčasnosti pôsobí ako profesor na V. internej klinike LF UK v Bratislave. Z jeho viacerých funkcií na Lekárskej fakulte UK by som spomenul garanciu doktorandského študijného programu, habilitačných konaní a vymenúvacích konaní profesorov v odbore vnútorné choroby a doterajšiu garanciu špecializačného študijného programu vnútorné lekárstvo, v ktorom úzko vzájomne spolupracujeme ako examinátori na našich katedrách.

Profesor A. Dukát sa v priebehu svojej profesionálnej kariéry angažoval v mnohých významných funkciách na celoštátnej i medzinárodnej úrovni. Pôsobil ako vedecký sekretár a prezident Slovenskej internistickej spoločnosti, člen výboru a neskôr čestný člen Slovenskej kardiologickej spoločnosti, člen jej pracovných skupín pre preventívnu kardiológiu, arytmológiu a neinvazívnu kardiológiu, člen výboru Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a viceprezident Ligy proti hypertenzii Slovenska, člen výboru a podpredseda Slovenskej asociácie pre aterosklerózu a čestný člen Slovenskej angiologickej spoločnosti. Dve funkčné obdobia bol členom Akreditačnej komisie vlády Slovenskej republiky a predsedom pracovnej skupiny pre výskum v oblasti lekárskych, farmaceutických a nelekárskych zdravotníckych vied. Bol aj hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva pre vnútorné lekárstvo. Na medzinárodnej úrovni je členom pracovných skupín európskych spoločností European Society of Cardiology (ESC) a European Federation of Internal Medicine (EFIM), v ktorých bol ocenený aj čestným členstvom s titulom FESC a FEFIM Hon. Okrem toho je čestným členom aj spoločností American College of Physicians s titulom FACP Hon a Royal Society of Physicians v Londýne. K najvýznamnejším celoštátnym oceneniam profesora A. Dukáta patrí Dérerova cena (2007); Hynkova cena (2008) a viaceré ceny slovenských odborných spoločností za najlepšie publikácie.

S profesorom A. Dukátom dlhodobo spolupracujeme aj v redakčnej rade časopisu Forum Diabetologicum, kde pôsobí vo funkcii zástupcu vedúceho redaktora. Okrem toho je členom redakčných rád viacerých lekárskych časopisov, ako sú Kardiológia/Cardiology, Cardiology Letters, Vnitřní lékařství, Neinvazívna kardiológia, Všeobecná angiológia, Interní medicína pro praxi; Current Clinical Practice atď.

Profesor A. Dukát je významnou osobnosťou slovenskej medicíny so širokými a hlbokými vedomosťami z celej oblasti vnútorného lekárstva, kardiológie a angiológie. Je autorom viacerých prác prioritného charakteru, predovšetkým v oblasti Holterovho monitorovania elektrokardiogramu a ambulantného monitorovania krvného tlaku, novších rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb a metódach merania oxidu dusného in situ. Podieľal sa na tvorbe viacerých štandardov a odporúčaní pre klinickú prax. Jeho profesionálny životopis v tomto zmysle uvádza: Indikácie na Holterovo monitorovanie EKG; Smernice pre optimálnu diagnostiku a liečbu hyperlipoproteinémie u dospelých; Ergometria – smernice pre klinickú prax; Návrh na homocysteínový konsenzus; Odporúčania pre manažment stabilnej anginy pectoris; Súhrn odporúčaní pre prevenciu srdcovo-cievnych chorôb v klinickej praxi; Predoperačné interné vyšetrenie atď. Profesor A. Dukát je aj žiadaným rečníkom na rôzne odborné sympózia a často auditórium prekvapí úplne čerstvými novinkami.

Okrem širokých vedomostí v lekárskych vedách je Andrej Dukát známy aj ako vynikajúci znalec histórie a umenia a vášnivý zberateľ výtvarných umeleckých diel. Miluje operu a divadlo. Nájde si čas aj na svoju preslávenú záhradu a rád chodí aj na prechádzky do prírody, najmä v období, keď rastú huby. Predovšetkým však obdivujem jeho ľudský a priateľský postoj k pacientom, kolegom a všetkým jeho spolupracovníkom.

Vážený pán profesor, milý Andrej, prajem Ti veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, osobných i pracovných úspechov. A najmä, aby Ti čo najdlhšie vydržal Tvoj ľudský prístup ku všetkým z nás.

Ad multos annos!

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

I. interná klinika JLF UK a UN Martin


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se