Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., šesťdesiatročný


Autoři: prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.;  Frcp Edin
Působiště autorů: I. Interná klinika JLF UK a UN Martin
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2020; 142(3): 142
Kategorie: Laudationes


V tomto rolu sa dožíva okrúhleho jubilea prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., z I. internej kliniky Jesseniovej LF UK a UNM v Martine. Peter Galajda sa narodil 16. 9. 1960 v Košiciach. V roku 1984 absolvoval Lekársku fakultu KU v Prahe. Po skončení štúdia až doteraz pracuje na I. internej klinike v Martine, najprv ako sekundárny lekár, od roku 1989 ako odborný asistent. Po obhajobe kandidátskej dizertačnej práce získal titul CSc. v roku 1994. Habilitoval v roku 2000 a v roku 2003 sa stal mimoriadnym profesorom. V roku 2006 bol inaugurovaný a menovaný za profesora v odbore vnútorné choroby. Úspešne absolvoval špecializačné skúšky z vnútorného lekárstva 1. a 2. stupňa, ako aj z diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy. V roku 1998 sa zúčastnil študijného pobytu na Haemostasis Thrombosis Vascular Biology Unit na Univerzite v Birminghame vo Veľkej Británii, kde riešil 2 projekty v rámci medzinárodného grantu CHT Vascular Medical Fund.

Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine vykonával viacero funkcií. V rokoch 2000–2007 pôsobil ako prodekan pre pedagogiku a kontrolu kvality pedagogickej práce a v rokoch 2011–2019 pôsobil ako prodekan pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve. Na fakulte je garantom špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo (od roku 2006 doteraz), bol spolugarantom doktorandského študijného programu vnútorné choroby (v rokoch 2006–2009) a je garantom doktorandského študijného programu klinická farmakológia (od roku 2009 doteraz).

Na celoslovenskej úrovni bol členom pracovnej skupiny Akreditačnej komisie vlády SR pre lekárske a farmaceutické vedy (2003–2012) a členom Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre kategóriu lekár – internistické disciplíny (2015–2020; v rokoch 2003–2014 bol členom jej pracovnej skupiny). Je členom výboru Slovenskej internistickej spoločnosti (od roku 2019), Slovenskej diabetologickej asociácie (od roku 2018) a bol členom výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti v rokoch 2006–2018.

Vedecky sa venoval problematike nádorových markerov pri hematoonkologických ochoreniach, neskôr problémom porúch hemostázy a tukovým hormónom pri diabetes mellitus a metabolickom syndróme ako rizikových faktorov kardiovaskulárnych a onkologických chorôb.

Za svoju profesionálnu činnosť získal viaceré ocenenia. Bol ocenený Rázusovou prednáškou na návrh Slovenskej diabetologickej spoločnosti na Diabetologických dňoch v Luhačoviciach (2005), Pamätnou medailou Trnavskej univerzity (2006), Striebornou medailou za rozvoj JLF UK (2009), Bronzovou medailou Slovenskej diabetologickej spoločnosti (2010), Striebornou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti (2015), Korecovou cenou za prínos v oblasti diagnózy a terapie diabetes mellitus (2016), Striebornou pamätnou medailou LF UP v Olomouci (2019), Pamätnou medailou Univerzity Komenského (2020) a Zlatou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti (2020). Za svoju vedeckú prácu získal ceny Slovenskej internistickej spoločnosti a Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti za prednesené práce, viaceré ceny Slovenskej diabetologickej spoločnosti za vedecké monografie a publikované práce v renomovaných zahraničných časopisoch, získal prémiu literárneho fondu za najlepšiu monografiu (2009).

Prof. P. Galajda, CSc., patrí k najstarším, najvýznamnejším a najzodpovednejším členom tímu našej kliniky. Okrem toho, že ho roky považujem za moje druhé ja a veľmi oceňujem jeho pomoc, vysoko si vážim jeho múdrosť, hlavne v oblasti histórie. Tá sa v konečnom dôsledku pretavila aj do našej spoločnej štyri roky pripravovanej monografie o histórii našej kliniky. Popri časovo náročnej profesionálnej aktivite si nachádza čas aj na svoje záľuby, ktoré okrem histórie zahŕňajú aj genealogický výskum a štúdium populačnej genetiky. V posledných rokoch sa intenzívne venuje aj svojim dvom vnúčatám – Tamarke a Klárike, ktoré často spomína aj pri rozhovoroch na pracovisku. Hoci pôsobí veľmi nenápadne a skromne, je roky neoddeliteľnou súčasťou nášho (aj vďaka nemu) „stroja a obrovskej továrne“, akou jednoznačne je I. interná klinika JLF UK a UNM v Martine. Veľkými míľnikmi boli určite naše spoločné úspechy na poli vedeckom, edukačnom, pedagogickom a hlavne pri presadzovaní pokroku v špecializačnom štúdiu na jednotlivých lekárskych fakultách, kedy pracoval v mojich pracovných skupinách pri Akreditačných komisiách v rámci Ministerstva školstva a neskôr Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, pričom v druhej ma po skončení môjho mandátu neskôr úspešne nahradil. Nepamätám si za celé obdobie, ako spolu pracujeme od roku 1984, aby povýšil svoje osobné veci nad veci kliniky, fakulty, alebo celej akademickej obce Slovenska. Som hrdý na to, že som mohol mať Petra Galajdu celé to obdobie pri sebe ako spolupracovníka, ale aj ako blízkeho priateľa. V mene mojom, ako aj celej našej kliniky, by som mu chcel popriať do budúcnosti ešte veľa takýchto úspešných, plodných a plných energie a entuziazmu rokov, v plnom a dobrom zdraví.

Ad multos annos, vážený priateľ!

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

I. interná klinika JLF UK a UN Martin


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
nový kurz
Autoři:

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se