Haluzík M, Rychlík I a kolektiv. Léčba diabetu u pacientů s onemocněním ledvin a jater


Autoři: Jaroslav Rybka
Působiště autorů: Diabetologické centrum IK IPVZ Krajské nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, Česká republika
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2012; 1(2-3): 125-126
Kategorie: Z odbornej tlače

První vydání. Praha: Mladá fronta 2012. 152 stran. ISBN 978-80-204-2671-0

Předkládaná publikace autorů Martina Haluzíka, Ivana Rychlíka a kolektivu se zaměřuje na léčbu diabetu u pacientů s onemocněním ledvin a jater. Jde o monografii, která je zaměřena na významný problém, který je současně v diabetologii i nefrologii rozebírán velmi často vzhledem k vysoké prevalenci diabetu ve světě a samozřejmě i v České republice, kde je již evidováno na 800 000 pacientů a vysoké procento jsou pacienti s postižením ledvin, resp. jater. Autoři vycházejí z rozsáhlých teoretických znalostí, poskytují čtenáři nejnovější poznatky o této problematice a aplikují tyto poznatky pro praxi.


V úvodní kapitole Ledviny a metabolizmus glukózy seznamují Miloslav Franěk a Ivan Rychlík čtenáře s novinkami v metabolizmu glukózy a věnují se jak nejnovějším poznatkům, pokud se týká filtrace a reabsorpce glukózy v nefronu, tak nejnovějším teoriím, které se týkají SGLT-transportérů, GLUT-transportérů, renální glukoneogenezi i utilizaci glukózy ledvinami. Dále se věnují recentním poznatkům o renální glykozurii. Seznamují čtenáře se třemi variantami benigní renální glykozurie a dospívají k závěru, že průběh izolované renální glykozurie je benigní a nemá souvislost s případným vznikem diabetu.

V následující kapitole se zabývá Ivan Rychlík onemocněním ledvin u diabetiků. Autor se této problematice věnoval v řadě odborných článků i v monografiích posledních let, a tak se mu podařilo napsat kapitolu, která shrnuje současné znalosti o onemocnění ledvin u diabetiků. Podrobně se věnuje jak historii této specifické komplikace diabetu, tak epidemiologii vzniku onemocnění ledvin diabetické i nediabetické etiologie. Dále se do hloubky zabývá patofyziologií albuminurie, rolí renin-angiotenzinového systému u diabetu i renální dysfunkci u diabetika. Uvádí nejnovější poznatky, pokud se týká hypertenze u diabetické nefropatie, uvádí málo známé renální komplikace sdružené s diabetickou nefropatií a vzhledem k závažnosti diabetické nefropatie se věnuje diagnostice. Dia­betická nefropatie je jednou z nejčastějších a nejzávažnějších komplikací diabetu a vzhledem k progresi onemocnění je nutno nefropatii u diabetika rozpoznat hned v počátku. Rozebírá podrobně stadia diabetické nefropatie. Uvádí možnosti její prevence, opírá se o výsledky recentních studií a svoji kapitolu končí současnými perspektivními výhledy léčby diabetické nefropatie.

V další kapitole Léčba diabetiků s chronickým onemocněním ledvin seznamuje její autor Martin Haluzík čtenáře s odchylkami glukózového metabolizmu u pacientů s diabetickým onemocněním ledvin a zaměřuje se na přístup k léčbě diabetu u pacientů s renálním postižením. Podtrhuje důležitost, jakou hrají ledviny v metabolizmu glukózy. V pokročilejších stadiích renální insuficience je snížena renální glukoneogeneze a diabetici mají v tomto stadiu také vyšší stupeň periferní inzulinové rezistence. Tato kapitola Martina Haluzíká má zvláštní význam pro lékaře v praxi, diabetology, internisty a nefrology, protože aplikuje nejnovější poznatky o tom, co je nutno dodržet u diabetiků postižených nefropatií a jaké je nutno u těchto pacientů provést úpravy antidiabetické léčby. Každá subkapitola končí doporučením, jak má lékař při nefropatii upravit léčbu. V prvé řadě se zabývá metforminem, jako lékem 1. volby u diabetiků 2. typu, u všech léků probírá jejich mechanizmus účinku, metabolizmus léků a také doporučení u pacientů s renální insuficiencí. Dále se věnuje jednotlivým derivátům sulfonylurey (uvádí jejich výhody a nevýhody u pacientů s onemocněním ledvin), akarbóze, pioglitazonu a podrobněji probírá všechny gliptiny dostupné v současnosti v ČR. Uvádí také, čím se jednotlivé gliptiny liší, což je zvláště cenné pro praxi, protože vychází z nejnovějších studií, jejichž závěry ovšem aplikuje pro praktické použití. Obdobně moderně je zpracována subkapitola GLP-1-agonistů a léčba inzulinem. Autor podtrhuje význam změn inzulinové senzitivity u pacientů s onemocněním ledvin i recentní srovnávací studie inzulinových analog a humánních inzulinů, které vyznívají ve prospěch inzulinových analog. V kapitole se zabývá přirozeně i glifloziny, což jsou první antidiabetika, která primárně působí v ledvinách. Končí přehlednou tabulkou možností podávání antidiabetik při renální insuficienci, ta je velmi dobrým návodem pro praxi.

V  kapitole Játra a metabolizmus glukózy, napsané Radanem Brůhou, se autor zabývá významem jater v homeostáze glukózy. V následující kapitole se pak věnuje vybraným aspektům onemocnění jater u diabetiků. Uvádí, že jaterní choroby jsou čtvrtou nejčastější příčinou mortality u pacientů s diabetem a že riziko úmrtí na jaterní cirhózu mezi diabetiky je 2,5krát vyšší. Tím podtrhuje význam včasné diagnostiky jaterních postižení u diabetiků. Dále se zabývá léčbou NAFLD/NASH jednotlivých jaterních onemocnění a závěrem zdůrazňuje, že mezi diabetem a jaterním onemocněním existuje oboustranný vztah. Pacienti s diabetem častěji trpí jaterními chorobami a naopak – pacienti s jaterním onemocněním mají zvýšené riziko vzniku diabetu.

V kapitole Léčba diabetu u pacientů s onemocněním jater uvádí její autor Martin Haluzík řadu nových poznatků o tom, kdy je již nutno modifikovat antidiabetickou léčbu při přítomnosti jaterního onemocnění. Rozebírá jednotlivá antidiabetika u pacientů s onemocněním jater.

V závěrečné subkapitole pak najde čtenář i doporučení, jak postupovat prakticky u diabetika s postižením jaterních funkcí, resp. v jednotlivých stadiích jaterní insuficience, a autor opět v přehledné tabulce uvádí podle platných SPC použití antidiabetické léčby u pacientů s jaterní insuficiencí.

Mimořádně zajímavá je poslední kapitola Farmakologické vlastnosti a lékové interakce antidiabetik od Josefa Suchopára. Této problematice se běžně autoři málokdy věnují a přitom je pro praxi nesmírně důležitá. Podává vyčerpávající přehled farmakokinetických vlastností nebo lékových interakcí všech u nás používaných antidiabetik.

Celá monografie je napsána vytříbeným odborným jazykem, je dobře srozumitelná a její studium nevyžaduje jinou než postgraduální úroveň čtenáře.

Rukopis je logicky členěn do jednotlivých kapitol, je napsán jasně a stručně a podává ucelený, moderní pohled na celou problematiku.

Všichni autoři odkazují na současné podrobné souhrnné práce, čímž usnadňují čtenáři další možnost orientace v dané problematice. Didaktické zpracování je výborné, práce je doplněna četnými názornými tabulkami a schématy.

Při hluboké znalosti látky se autorům podařilo v předkládané publikaci Léčba diabetu u pacientů s onemocněním ledvin a jater vybrat ta témata, která mají bezprostřední vztah ke klinice diabetu a jeho komplikacím. Kniha je cenným příspěvkem k realizaci moderního pojetí praktické medicíny, poskytuje čtenáři up to date informace. Zvláště jsou rozebrány nejnovější farmakoterapeutické přístupy v terapii diabetu při onemocnění diabetem souběžně probíhajícím s onemocněním ledvin, resp. jater. Vždy jsou uvedeny postupy pro použití v praxi informující o tom, jak upravovat léčbu antidiabetiky. Praktický lékař, diabetolog, endokrinolog, internista i nefrolog se může velmi dobře orientovat, jak přizpůsobit léčebnou strategii u těchto nemocných. Monografie může být díky tomu užitečným manuálem pro každodenní praxi.

prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

rybka@bnzlin.cz

Doručené do redakcie 9. októbra 2012


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 2-3

2012 Číslo 2-3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se