Úmrtnost uživatelů drog v ČR Souhrn výsledků kohortové studie


Mortality of Drug Users. Summary of Cohort Study Results.

Aims:
The cohort study aimed to find the level of mortality among different groups (cohorts) of drug users and compare it with the mortality rate of the general population. At the same time, the study focused on differences in mortality levels according to gender and type of drug used.

Methods:
A retrospective cohort mortality study was conducted. In 1997–2002, 4 defined groups of drug users were followed. These included two cohorts of hospitalized persons for drug-related behavioral disorders (12,207 and 2,824 persons), cohort of injecting drug users with reported viral hepatitis (3,037 persons) and substitution treatment clients (704 persons).

Findings:
Direct standardized mortality rate reached 16–33 per 1000 person-years of follow-up, depending on the cohort. In all cohorts, mortality was higher among men than women. In the follow-up period, mortality observed a consecutive decrease. The level of mortality among drug users was 8–11 times higher compared to general population. The highest mortality was observed for polyvalent and opiate users, relatively lowest for stimulants users.

Conclusions:
The level of mortality of drug users in the Czech Republic is comparable to mortality in other European countries; compared to other cohorts, the mortality level in CR is relatively lower. The study proved differences in mortality levels by cohorts; further research should focus on the impact of treatment on the mortality levels.

Key words:
drug use – drug-related deaths – mortality of drug users – cohort study – health consequences – drug treatment.


Autoři: P. Lejčková;  V. Mravčík
Působiště autorů: Úřad vlády ČR, Nábřeží E. Beneše, Praha ;  Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 54, 2005, č. 4, s. 154-160

Souhrn

Cíle:
Kohortová studie si kladla za cíl zjistit úroveň úmrtnosti mezi různě definovanými skupinami (kohortami) uživatelů drog a porovnat ji s úrovní úmrtnosti v běžné populaci. Zároveň se studie zaměřila na rozdíly v úmrtnosti uživatelů drog z hlediska pohlaví a typu užívané drogy.

Metodika:
Pro analýzu úmrtnosti byla použita metoda retrospektivní kohortové studie; v období 1997–2002 byly sledovány čtyři předem definované skupiny uživatelů drog. V ČR byly pro studii k dispozici dva soubory osob hospitalizovaných pro poruchy související s užíváním drog (12 207 a 2 824 osob), soubor injekčních uživatelů s hlášenou virovou hepatitidou (3 037 osob) a soubor uživatelů v opiátové substituční léčbě (704 osob).

Výsledky:
Přímo standardizovaná míra úmrtnosti dosahuje podle kohorty 16–33 na 1000 osoboroků sledování, u všech kohort je vyšší u mužů než u žen. V průběhu sledovaného období byl zaznamenán pokles úrovně úmrtnosti. Mortalita uživatelů drog je 8–11krát vyšší než úmrtnost v běžné populaci, nejvyšší je mezi polyvalentními uživateli a uživateli opiátů, relativně nejnižší mezi uživateli stimulancií.

Závěr:
Úroveň úmrtnosti uživatelů drog v ČR je srovnatelná s mortalitou v jiných evropských zemích – ve srovnání s dalšími kohortami dosahuje dokonce nižší úrovně. Potvrdila se existence rozdílů v úrovni úmrtnosti mezi jednotlivými kohortami; další studie by se měly zaměřit na vliv léčby na úroveň mortality uživatelů drog.

Klíčová slova:
užívání drog – drogová úmrtí – úmrtnost uživatelů drog – kohortová studie – zdravotní důsledky – léčba uživatelů drog.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 4

2005 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se