Jednofotonová emisní tomografie při diagnostice lingvální ektopie štítné žlázy. Užití u novorozence s kongenitální hypotyreózou


Single photon emission tomography in detection of the lingual thyroid ectopy. Its use in newborn with the congenital hypothyroidism – case report

Aim:
To present the importance of planar scintigraphy with 99mTc-pertechnetate sodium with single photon emission tomography (SPECT) in the diagnotics of ectopic thyroid.

Material and method:
We examined a newborn girl with congenital hypothyroidism (CH), which does not show a thyroid parenchyma in the usual location of the neck by ultrasound. Planar whole-body scintigraphy using front and lateral projections and static scintigrams of the head, neck and mediastinum with 99mTc-pertechnetate sodium (25 MBq intravenously), completed by SPECT detected a suspicious non-physiological uptake of the tracer, which was identified in the oral cavity. The examination was performed at previously initiated L-thyroxine treatment.

Results:
SPECT of the head, neck and chest revealed the presence of ectopic thyroid tissue in the root of the tongue.

Conclusion:
Scintigraphy with 99mTc-pertechnetate with variable addition of SPECT is essential to diagnose thyroid ectopia. Both complete an ultrasound imaging in neonates with CH, as ultrasound is not of enough value to diagnose the thyroid gland if it is not present in normal localization or do not display clear characteristics of thyroid tissue. Scntigraphy is also helpful for cases of suspected dyshormonogenesis and correct etiological diagnosis of certain types of hypothyroidism later in life.

Key words:
SPECT, hypothyroidism, lingual thyroid, newborn D.


Autoři: J. Doležal 1;  D. Neumann 2
Působiště autorů: Oddělení nukleární medicíny FN, Hradec Králové vedoucí doc. MUDr. J. Doležal, Ph. D. 1;  Dětská klinika LF UK a FN, Hradec Králové přednosta prof. MUDr. M. Bayer, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2015; 70 (3): 179-182.
Kategorie: Přehledové články

Souhrn

Cíl:
prezentovat význam planární scintigrafie s 99mTc-pertechnetátem sodným s jednofotonovou emisní tomografií (SPECT) v diagnostice ektopie štítné žlázy.

Materiál a metoda:
Vyšetřen byl novorozenec s kongenitální hypotyreózou (KH), kde ultrazvuk nezobrazil parenchym štítné žlázy v obvyklé lokalizaci na krku. Planární celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce a statické scintigramy hlavy, krku a mediastina s 99mTc-pertechnetátem sodným (intravenózně 25 MBq) doplněná o SPECT detekovala suspektní ložisko nefyziologické akumulace radiofarmaka, které se promítalo do oblasti dutiny ústní. Vyšetření bylo provedeno při již podané léčbě L-tyroxinem při dostatečně vysoké hladině TSH.

Výsledky:
SPECT hlavy, krku a hrudníku odhalil přítomnost ektopické tkáně štítné žlázy v kořeni jazyka.

Závěr:
Scintigrafie s 99mTc-pertechnetátem sodným s možným rozšířením o SPECT je zásadní v diagnostice ektopie štítné žlázy. U novorozenců s KH je doplněním pro ultrazvukové vyšetření, pokud ultrazvuk nezobrazí štítnou žlázu v obvyklé lokalizaci nebo zobrazená tkáň nemá charakteristiky tkáně štítné žlázy. Je potřebná také pro případy suspektní dyshormonogeneze a pro správnou etiologickou diagnostiku některých typů hypotyreózy v pozdějším věku.

Klíčová slova:
SPECT, ektopie štítné žlázy, kongenitální hypotyreóza, novorozenec

ÚVOD

Lingvální ektopie štítné žlázy je nejčastější příčinou kongenitální hypotyreózy (až více než 30 %) [1], avšak může způsobit hypotyreózu i v pozdějším věku, např. v době těhotenství [2], nebo být i asymptomatická. Kongenitální hypotyreóza (KH) má své příčiny v poruchách hormonogeneze a poruchách morfologického vývoje, dysgeneze. Tam patří ageneze a ektopie [3,4]. Lingvální ektopie, perzistence parenchymu štítné žlázy v podjazykovém průběhu ductus thyreoglossus, je nalezena v 90 % případů ektopických žláz [5, 6]. Standardy péče o děti s KH však před etiologickou diagnostikou vždy zdůrazňují včasné zachycení a včasnou léčbu tak, aby nedošlo k neurologickému postižení dítěte. Proto je zaveden plošný neonatální screening [7]. Prevalence KH se udává asi 1:3000–4000 novorozenců [8].

Základní zobrazovací metodou pro posouzení lokalizace štítné žlázy je ultrasonografie [9]. Použití scintigrafie je u novorozenců s KH, a to v nesouladu s mezinárodními doporučeními [10], kontroverzní. Důvodem bývá obava z vystavení „nepřiměřené“ radiační zátěži a vnímání ultrasonografie jako metody, která dostačuje k objasnění příčiny. Avšak nediferencovaná, cystická, nejasně ohraničená tkáň ductus thyreoglossus pak může být mylně označena jako „zbytky štítné žlázy“ nebo „hypoplazie laloků“. Lingvální ektopie pak zůstává nediagnostikovaná [11]. Při planární scintigrafii štítné žlázy se jako radiofarmakum používá 99mTc-pertechnetát sodný (T1/2 fyzikální 6 hodin) či 123I (T1/2 fyzikální 13,2 hod.). Jednofotonová emisní tomografie (SPECT) pak umožňuje trojrozměrné zobrazení akumulace radiofarmaka v prostoru. Scintigrafické vyšetření je výhodné provést ještě před zahájením substituční terapie hormony štítné žlázy [12]. To je ale v klinické praxi obtížné, protože substituční léčba nesmí být odkládána. Scintigrafie je však stále validní, pokud trvá stimulace vychytávání radiofarmaka zvýšenou hladinou TSH. Je ho možné provést až do 10. dne po zahájení léčby [11]. Radiační zátěž vyjádřená efektivní dávkou je při scintigrafii s 99mTc-pertechnetátem sodným nízká a činí 0,012 mSv//MBq. Při aplikované aktivitě 25 MBq pro novorozence je efektivní dávka 0,3 mSv [13]. Pro srovnání efektivní dávka pro novorozence při provedení prostého RTG snímku hrudníku činí 0,018 mSv [14].

Práce prezentuje použití planární scintigrafie s 99mTc-pertechnetátem sodným se SPECT, na základě které byla u novorozence s kongenitální hypotyreózou prokázána funkční tkáň štítné žlázy v kořeni jazyka, lingvální ektopie.

KLINICKÁ DATA

Novorozenec byl hospitalizovaný od 11. dne života pro kongenitální hypotyreózu, narozený v termínu, s porodní hmotností 3000 g, s negativní rodinnou anamnézou tyreopatií. Screeningové TSH bylo vyšetřeno opakovaně a hodnota činila 44, 46 a 39 mIU/l (norma 0–8 mIU/l). TSH z konfirmačního žilního odběru bylo 109,37 mIU/l. Podle sérových hladin volného T4 (fT4) 13,74 pmol/l (norma 13–33 pmol/l) a volného T3 (fT3) 4,26 pmol/l (norma 2,2–9 pmol/l) se jednalo o hraničně kompenzovanou kongenitální hypotyreózu. Ultrasonografie (UZ) nezobrazila parenchym štítné žlázy v obvyklé lokalizaci na krku, v lůžku však byly perivazálně nejasně diferencované struktury. Tyreoglobulin ani protilátky nebyly vyšetřeny, UZ srdce, ledvin a otoakustické emise byly fyziologické. Vzhledem k přítomnosti funkční tkáně štítné žlázy v těle, o které svědčila hladina fT4, a nálezu na UZ byla již při substituční léčbě L-tyroxinem (37,5 µg denně) provedena planární scintigrafie s 99mTc-pertechnetátem sodným doplněná o SPECT na hybridní SPECT/CT dvouhlavé digitální gamakameře Infinia Hawkey 4 (General Electric – GE) osazené nízkoenergetickými kolimátory s vysokým rozlišením a funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta, s intravenózně podanou aktivitou 25 MBq radiofarmaka. Před vyšetřením bylo dítě nakojeno a při vyšetření spalo bez potřeby farmakologického útlumu. Během vyšetření byla provedena planární celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce a statické scintigramy hlavy, krku a mediastina s maximálním zvětšením (zoom 3) z přední a zadní projekce a z bočních projekcí a SPECT (matice 128×128, 3°/15 sec). Lokalizační CT nebylo použito, aby se minimalizovala radiační zátěž. Proto nebyla možná ani fúze SPECT a CT obrazů. Získaná data byla hodnocena pomocí standardního vyhodnocovacího systému Xeleris (GE).

Na celotělovém scintigramu se zobrazila fyziologická akumulace 99mTc-pertechnetátu sodného ve slinných žlázách a v žaludku a suspektní ložisko nefyziologické akumulace radiofarmaka, které se na planárním scintigramu promítalo do oblasti dutiny ústní a které mohlo svědčit pro přítomnost ektopické tkáně štítné žlázy (obr. 1). Pro lepší zobrazení byla ještě doplněna statická scintigrafie hlavy a krku z přední, zadní a bočních projekcí se zvětšením. Štítná žláza ve své obvyklé lokalizaci se nezobrazila. SPECT vyšetření hlavy, krku a hrudníku poté jednoznačně odhalilo ektopickou funkční tkáň štítné žlázy v kořeni jazyka (obr. 2). Laboratorní hodnoty se po substituci normalizovaly (TSH 3,89 mIU/l, fT4 24,58 pmol/l). Dnes 5letá pacientka dobře prospívá a její celkový i neurologický vývoj je fyziologický.

Obr. 1. Planární scintigrafie, boční projekce, provedena za 20 minut po i.v. aplikaci 25 MBq <sup>99m</sup>Tc-pertechnetátu sodného.
Fig. 1. Planar scintigraphy, lateral view. Image was obtained 20 minutes after intravenous injection of 25 MBq <sup>99m</sup>Tc- ertechnetate sodium.
Obr. 1. Planární scintigrafie, boční projekce, provedena za 20 minut po i.v. aplikaci 25 MBq <sup>99m</sup>Tc-pertechnetátu sodného. Fig. 1. Planar scintigraphy, lateral view. Image was obtained 20 minutes after intravenous injection of 25 MBq <sup>99m</sup>Tc- ertechnetate sodium.

Obr. 2. SPECT hlavy a krku, sagitální řezy. Akumulace &lt;sup&gt;99m&lt;/sup&gt;Tc-pertechnetátu sodného v ektopické tkáni štítné žlázy v kořenu jazyka.
Fig. 2. Head and neck SPECT, sagittal slices. SPECT shows &lt;sup&gt;99m&lt;/sup&gt;Tc-pertechnetate sodium uptake in the ectopic thyroid tissue in the tongue and no uptake in the anterior neck region.
Obr. 2. SPECT hlavy a krku, sagitální řezy. Akumulace <sup>99m</sup>Tc-pertechnetátu sodného v ektopické tkáni štítné žlázy v kořenu jazyka. Fig. 2. Head and neck SPECT, sagittal slices. SPECT shows <sup>99m</sup>Tc-pertechnetate sodium uptake in the ectopic thyroid tissue in the tongue and no uptake in the anterior neck region.

DISKUSE

Lingvální ektopie štítné žlázy je příčinou třetiny případů kongenitální hypotyreózy včetně tranzientních případů [1]. V závislosti na tvorbě tyreoidálních hormonů však může zůstat nediagnostikována, nebo se může klinicky projevit až při zvýšené zátěži organismu. Aktolun et al. [15] publikovali případ 5leté pacientky s mentální retardací a zpomaleným růstem, u které byla zjištěna hypotyreóza. Scintigrafie štítné žlázy s 99mTc-pertechnetátem sodným nezobrazila akumulaci radiofarmaka v obvyklé lokalizaci na krku, ale byla zjištěna akumulace v jazyku a nález byl hodnocen jako lingvální ektopie štítné žlázy. Podobný případ 4leté pacientky s opožděným růstem popsali Moaddab et al. [16]. Lingvální ektopii měl i 8letý pacient, u kterého si rodiče 3 roky stěžovali na chrápání a v posledních měsících dysfágii [17]. Laboratorně měl pouze subklinickou hypotyreózu. Scintigrafie s 99mTc-pertechnetátem sodným odhalila ektopickou lingvální strumu. Lingvální struma se v dětství může projevit také jako rezistence na kořeni jazyka, s kašlem, imitující epiglotitidu [18]. Jsou popsány i případy duální, např. hyoidální a lingvální ektopie [19].

U novorozenců s kongenitální hypotyreózou je možné na ektopii funkčního parenchymu usuzovat z hodnot TSH, fT4 a tyreoglobulinu. Je však nutné vědět, že právě lingvální ektopie se může nízkou hladinou tyreoglobulinu a hodnotami TSH a fT4 odpovídajícími závažné dekompenzované kongenitální hypotyreóze blížit laboratorním obrazem atyreóze, stejně jako může tvořit dostatečné množství hormonů štítné žlázy a tak uniknout novorozeneckému screeningu. Ultrazvuk je pro průkaz lingvální ektopie štítné žlázy i při použití dopplerovského modu málo senzitivní, jeho hlavní nevýhodou je velká závislost na schopnostech a zkušenosti vyšetřujícího lékaře [10].

Názor na použití velikosti aktivity 99mTc-pertechnetátu sodného je standardním důvodem kontroverzí. Pro planární scintigrafii je dostatečná aktivita podaná novorozenci 10–20 MBq i.v. [20]. Doporučení se opakuje i v mezinárodních guidelines pro kongenitální hypotyreózu z roku 2014 [10]. Uvedená množství radioizotopu jsou tedy považována za bezpečná a přínos převyšující radiační zátěž pro novorozence. Pro SPECT vyšetření, které umožňuje trojrozměrné zobrazení a tak upřesnění prostorovou lokalizaci, jsme se rozhodli pro mírně navýšenou aktivitu 25 MBq 99mTc-pertechnetátu sodného i.v. Vychází z doporučení pro SPECT použít aplikovanou aktivitu cca o 20 % vyšší. Trojrozměrné SPECT zobrazení umožnilo následně bezpečně odlišit fyziologickou akumulaci 99mTc-pertechnetátu sodného ve slinných žlázách od akumulace v lingvální ektopii. Jinou možností s nekonstantním úspěchem je nakojení nebo nakrmení novorozence v době aplikace radiofarmaka, kdy dochází k vyprázdnění slinných žláz a snížení záchytu ve slinných žlázách. To nebylo v našich podmínkách možné. Přesná lokalizační diagnostika přináší prospěch hlavně v případech, kdy je ektopická tkáň vysoko a kryje se záchytem ve slinných žlázách.

Vztah mezi scintigrafií a ultrazvukem a použití obou vyšetření při diagnostice kongenitální hypotyreózy je také stále opakujícím se tématem diskusí. Vypovídací schopnost UZ převyšuje scintigrafii při nálezu parenchymu štítné žlázy v anatomické lokalizaci, zvláště popisem velikosti, struktury [20], vztahu k okolním strukturám a přítomnosti cyst [21]. Scintigrafie je zásadní pro diagnostiku ektopie [7]. De Silva et al. [22] provedli scintigrafii štítné žlázy s 99mTc-pertechnetátem sodným u 83 novorozenců (průměrný věk 32 dnů) s KH a elevací TSH. Pokud scintigrafie zjistila agenezi štítné žlázy, následovalo ještě UZ vyšetření. Na základě scintigrafie mělo 46 pacientů štítnou žlázu na obvyklém místě s normálním, sníženým či zvýšeným záchytem radiofarmaka, 22 pacientů bylo bez záchytu (ageneze) a 15 pacientů mělo ektopii. Vyšší hladiny TSH byly u pacientů bez záchytu radiofarmaka či s akumulací radiofarmaka v ektopické lokalizaci. Celkem 18 z 22 pacientů, u kterých scintigrafický nález svědčil pro agenezi štítné žlázy, absolvovalo ultrasonografické vyšetření. Tři pacienti z této skupiny podle ultrasonografie měli mít normální a tři pacienti hypoplastickou štítnou žlázu. Další podobnou práci u novorozenců s kongenitální hypotyreózou a elevací TSH uveřejnili autoři Perry et al. [20], kde konstatují, že scintigrafie je přínosnější v detekci ektopické tkáně štítné žlázy, nicméně ultrasonografie poskytuje informace o velikosti a struktuře štítné žlázy a doporučuji používat u novorozenců s elevací TSH obě zobrazovací modality.

ZÁVĚR

Na základě aktualizovaného souhrnu problematiky lze konstatovat, že scintigrafie patří do vyšetřovacího schématu hypotyreózy a KH v případech, kde UZ vyšetření nezobrazí tkáň štítné žlázy v anatomické pozici. Uvedená kazuistika dokumentuje, že doplnění planární scintigrafie s 99mTc-pertechnetátem sodným o SPECT je efektivní zobrazovací modalita pro detekci ektopické štítné žlázy a přináší novou klinickou informaci, a to i u novorozenců. SPECT umožňuje trojdimenzionální zobrazení ektopické tkáně štítné žlázy a upřesnění její lokalizace. Lze očekávat, že aktivity kolem 20 MBq 99mTc-pertechnetátu sodného doporučené pro scintigrafii štítné žlázy u novorozenců umožňují i vyšetření SPECT.

Podpořeno MZ ČR – RVO (FNHK, 00179906).

Došlo: 15. 10. 2014

Přijato: 24. 3. 2015

Doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.

Oddělení nukleární medicíny

Fakultní nemocnice

Sokolská ul. 581

500 05 Hradec Králové

e-mail: jiri.dolezal@fnhk.cz


Zdroje

1. Lucas-Herald A, Jones J, Attaie M, et al. Diagnostic and predictive value of ultrasound and isotope thyroid scanning, alone and in combination, in infants referred with thyroid-stimulating hormone elevation on newborn screening. J Pediatr 2014; 164 (4): 846–854.

2. Rahbar R, Yoon MJ, Connolly LP, et al. Lingual thyroid in children: a rare clinical entity. Laryngoscope 2008; 118 (7): 1174–1179.

3. Olivieri A, Stazi MA, Mastroiacovo P, et al. A population-based study on the frequency of additional congenital malformations in infants with congenital hypothyroidism: data from the Italian registry for congenital hypothyroidism (1991-1998). J Clin Endocrinol Metab 2002; 87 (2): 557–562.

4. Majumdar I, Mastrandrea LD. Lingual thyroid as a cause of primary hypothyroidism: congenital hypothyroidism in the neonatal period and beyond. Clin Pediatr 2010; 49 (9): 885–888.

5. Chanin LR, Greenberg LM. Pediatric upper airway obstruction due to ectopic thyroid: classification and case reports. Laryngoscope 1988; 98 (4): 422–427.

6. Porqueddu M, Antona C, Polvani G, et al. Ectopic thyroid tissue in the ventricular outflow tract: embryologic implications. Cardiology 1995; 86 (6): 524–526.

7. Clerc J, Monpeyssen H, Chevalier A, et al. Scintigraphic imaging of paediatric thyroid dysfunction. Hormone Res 2008; 70 (1): 1–13.

8. Büyükgebiz A. Newborn screening for congenital hypothyroidism. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2013; 5 (Suppl 1): 8–12.

9. Hníková O, Vinohradská H, Dejmek P, Al Taji E. Dlouhodobé zkušenosti z monitorování jódového zásobení novorozenecké populace v České republice. Čes-slov Pediat 2014; 69 (4): 228–233.

10. Léger J, Olivieri A, Donaldson MDC, et al., on behalf of ESPE-PES--SLEP-JSPE-APEG-APPES-ISPAE, and the Congenital Hypothyroidism Consensus Conference Group. European Society for Paediatric Endocrinology Consensus Guidelines on Screening, Diagnosis, and Management of Congenital Hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99 (2): 363–384.

11. Jones JH, Attaie M, Maroo S, et al. Heterogeneous tissue in the thyroid fossa on ultrasound in infants with proven thyroid ectopia on isotope scan – a diagnostic trap. Pediatr Radiol 2010; 40 (5): 725–731

12. Koranda P, Kabíčková E, Bělohlávek O, et al. Vyšetřovací metody nukleární medicíny v pediatrii. Pediatr pro Praxi 2005; 6 (6): 310–313.

13. Hušák V, Petrová K, Masopust J, Mysliveček M. Aplikované aktivity radiofarmak, radiační zátěž a radiační riziko vyšetřovacích postupů v nukleární medicíně. Čas Lék čes 1999; 138 (11): 323–328.

14. Brindhaban A, Eze CU. Estimation of radiation dose dutiny diagnostic x-ray examinations of newborn rabies and 1-year-old infants. Med Princ Pract 2006; 15 (4): 260–265.

15. Aktolun C, Demir H, Berk F. Complete ligual ectopia of the thyroid in a hypothyroid child. Thyroid 2001; 11 (11): 1081.

16. Moaddab MH, Siavash M. Lingual thyroid. N Engl J Med 2008; 358 (16): 1712.

17. Dutta D, Kumar M, Thukral A, et al. Medical management of thyroid ectopia: report of three cases. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2013; 5 (3): 212–215.

18. Neves M, Azevedo P, Rodrigues M. Lingual thyroid: an accidental finding. Acta Otorinolaryngol Esp 2010; 61 (1): 87–88.

19. Dong R, Li K, Liu G, Zheng S. Dual ectopic thyroid with lingual and anterior hyoid ectopic tissue in a Chinese girl. Saudi Med J 2012; 33 (10): 1125–1127.

20. Perry RJ, Maroo S, Maclennan AC, et al. Combined ultrasound and isotope scanning is more informative in the diagnosis of congenital hypothyroidism than single scanning. Arch Dis Child 2006; 91 (12): 972–976.

21. Bubuteishvili L, Garel C, Czernichow P, Léger J. Thyroid abnormalities by ultrasonography in neonates with congenital hypothyroidism. J Pediatr 2003; 143 (6): 759–764.

22. De Silva A, Jong I, McLean G, et al. The role of scintigraphy and ultrasound in the imaging of neonatal hypothyroidism: 5-year retrospective review of single-centre experience. J Med Imaging Radiat Oncol 2014; 58 (4): 422–430.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 3

2015 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×