Pediatria pre prax – 51. pediatrické dni Bratislava, 14.–15. 4. 2011


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2011; 66 (4): 270-271.
Kategorie: Zprávy z kongresů

Konference, jejíž odbornou náplň tradičně zajišťuje 2. dětská klinika LFUK a DFNsP v Bratislavě, proběhla ve dnech 14.–15. 4. 2011. Autor sdělení by jako nestranný „zahraniční“ účastník chtěl alespoň strukturovanou formou přiblížit čtenářům časopisu příspěvky, které na tomto odborném setkání zazněly.

Janda (Praha) přednesl rozsáhlé spektrum současných znalostí o infekcích močových cest. Sdělení velmi precizně reflektovalo některé stále platné poznatky, diagnostické a léčebné postupy, ale cíleně také bylo referováno o tématech kontroverzních, doposud diskutovaných. Z praktického hlediska byl v přednášce opakovaně zdůrazněn význam vyšetřování moči v ordinaci praktických pediatrů pomocí moderních testačních proužků a dále pak fakt, že zejména u dětí ve věku 0–3 roky bývá diagnóza akutní pyelonefritidy podceňována.

Rittig (Aarhus, Dánsko) patří k renomovaným světovým odborníkům věnujícím se problematice enurézy. Ve svém sdělení přiblížil nejnovější přístupy diagnostické a léčebné k enuretickému dítěti, přitom velký akcent věnoval problematice dysfunkčního eliminačního syndromu. Tato klinická entita, charakterizovaná současnou přítomností enurézy a poruchy vyprazdňování stolice, pravděpodobně není širší pediatrické veřejnosti dostatečně známa a vyžaduje pečlivý vyšetřovací a léčebný postup.

Problematiku chronického selhání ledvin (CHSL) velmi instruktivně referovala Podracká (Košice). Téma bylo zpracováno s výbornou didaktickou úrovní a i méně orientovanému posluchači byly v přednášce vysvětleny všechny aspekty, které se této závažné klinické situace týkají. Na souboru dětí s CHSL z pracoviště autorky zdůrazňovala přednáška nezbytnost týmové spolupráce v péči o tyto děti.

Kovács (Bratislava) poukázal ve svém sdělení na některé novější poznatky o hypertenzi. Upozorněno bylo mimo jiné na skutečnost, že zejména děti s nadváhou nebo obezitou nemusí mít vždy vysoký krevní tlak, na druhé straně bývá u těchto dětí opomíjena skutečnost, že mají izolovanou noční hypertenzi. Nezbytnost vyšetření metodou ABPM a správná interpretace získaných hodnot je proto v těchto případech imperativním požadavkem.

V instruktivním sdělení Sýkory (Bratislava) zazněla řada praktických poznámek hodnotících význam včasné diagnostiky poruch velikosti a tvaru lebky, včetně možných operativních intervencí.

Velmi přesvědčivé a inspirující bylo sdělení Kapalkové (Bratislava), které referovalo o screeningu hodnotícím komunikační schopnosti u dětí ve věku 8–30 měsíců. Přednáška nejen vyvracela některé tradované mýty verbální a non-verbální komunikace, ale zejména přiblížila vlastní metodu vyšetřování formou vhodně koncipovaného dotazníku. Zdá se, že pokud se tento screening stane na Slovensku součástí připravovaného Zdravotního průkazu dítěte, bude možno včasněji realizovat potřebné intervence u rizikových dětí.

Jakubíková (Bratislava) se věnovala opakovaným mediálním otitidám. Poukázala zejména na skutečnost, že významnými opatřeními bránícími vzniku otitis media acuta u dětí v prvním roce života je optimální (tj. nejméně 6měsíční) délka kojení a vakcinace proti Streptococcus pneumoniae.

Problematika antikoncepce u adolescentek byla přednesena Sysákem (Bratislava). Sdělení stručně přiblížilo všechny současné možnosti kontracepce, podrobněji pak především uvedlo fakta vztahující se k antikoncepci hormonální (HAK). Naprosto nepodkročitelným požadavkem v této souvislosti je, že před zahájením HAK musí být získána velmi pečlivá rodinná a osobní anamnéza; je to jeden z předpokladů minimalizace možných trombembolických příhod popisovaných u HAK.

Prakticky zaměřené sdělení Mozolové (Bratislava) bylo soustředěno na nejčastější autoimunitní revmatologická onemocnění. Přednáška byla doprovázena bohatou obrazovou dokumentací z archivu autorky a uvedla i nejnovější léčebné možnosti těchto chorob.

Dallos (Bratislava) poukázal na modelu dítěte s vysokým titrem ASLO na nezbytnost racionální interpretace pomocných vyšetření, která je nutno vždy korelovat s klinickým nálezem.

V bloku přenášek věnovaném neobvyklým kazuistikám (Doležel – Brno, Hladík – Ostrava,Ilenčíková – Bratislava, Koller – Bratislava, Fehervíziová – Bratislava) postupně zazněla velmi pečlivě dokumentovaná sdělení z klinické praxe. Mnohé z referovaných případů byly jednak vzácnější nozologické jednotky, jejichž diagnostika je již běžně dostupná, jednak byly uvedeny kazuistiky s opožděnou/nesprávnou diagnózou. Prakticky všechna tato sdělení upozorňovala na význam včasné mezioborové komunikace, neboť je to jedna z cest, jak předcházet závažným zdravotním komplikacím při nepřesvědčivě stanovené diagnóze, ale i možným soudním sporům.

Problematice konzumace alkoholu se věnoval Dallos (Bratislava). Na souboru dětí ukázal, že významným faktorem přispívajícím k pití alkoholických nápojů je chybění mimoškolních aktivit a také pobyt jedince v rizikových kolektivech jeho vrstevníků.

Vlastní zkušenosti s diagnostikou a léčbou dyslipoproteinémií prezentovala Greškovičová (Bratislava). Screening poruch lipidového metabolismu u dětí (ve stáří 11 a 17 let) byl na Slovensku zaveden v roce 2004 a příslušná pracoviště tak mají již odpovídající praktické poznatky.

Problematika chřipky v letech 2009/2010 v podmínkách běžné dětské ambulance byla obsahem sdělení Gibalové (Bratislava). Autorka zdůraznila význam očkování, současně však uvedla, že ve veřejnosti, a to i zdravotnické, stále přetrvává mnoho pochybností, alibismu a nejasností, které se této problematiky týkají.

Význam infekce vyvolané H. pylori (HP) přednesl Silný (Bratislava). Rozšíření této infekce je celosvětové a objevují se tak praktické zkušenosti se zavedeným screeningem. Na vlastním souboru dětí autor ukázal, že screening HP infekce je opodstatněný a lze jej v praxi relativně snadno realizovat pomocí výdechového testu a stanovením antigenu HP ve stolici.

Štefkovičová (Trenčín) uvedla regionální zkušenosti se surveillance rotavirových infekcí (RV). Sdělení korespondovalo s obecně známými údaji, že RV mají epidemický charakter, mohou mít závažný průběh zejména u dětí do 5. roku života a zcela mohou paralyzovat běžný provoz zdravotnického zařízení. V uvedeném regionu byl dominantně prokázán rotavirus typ G1P8.

Některým alarmujícím údajům o pertusi bylo věnováno sdělení Kukové (Bratislava). Referát poukázal na všeobecně pozorovaný vzestup této infekce ve skupině adolescentů i dospělých, kteří mají často velmi nespecifické příznaky a stávají se zdrojem černého kašle zejména pro kojence/batolata. V SR byl v roce 2010 zaznamenán téměř pětinásobný vzestup nových případů pertusse ve srovnání s rokem předchozím. U nejmenších dětí bylo v posledních letech v rámci Evropy dokonce pozorováno i několik úmrtí na pertusi.

Bátora (Bratislava) přiblížil některá nová fakta týkající se toxicity rtuti, včetně mediálně kontroverzně alarmujících údajů hodnotících vliv amalgámových zubních výplní. Systémový toxický vliv těchto výplní na zdraví lidského jedince nebyl žádným přesvědčivým způsobem doposud doložen.

Klinické použití kmenových buněk a současný stav týkající se výzkumu této problematiky přednesli Altaner a Bachratý (Bratislava).

V bloku věnovaném endokrinologii zazněly přednášky bratislavských autorek (Hlavatá, Székyová, Košťálová, Pribilincová), které referovaly o mukopolysacharidózách, vrozených poruchách cyklu močoviny, onemocněních štítné žlázy u novorozenců a o poruchách růstu. Všechny referáty měly velmi dobrou pedagogickou úroveň, s řadou doporučení pro klinickou praxi.

Vybraným údajům hodnotícím právní aspekty péče o dítě, včetně odpovídajícího vedení zdravotnické dokumentace se ve svém referátu věnoval Kováč (Bratislava).

Odborný program konference byl doplněn významným společenským doprovodem, v němž zazněly laudace a předána byla příslušná ocenění čtyřem mužům, kteří oslavili významná životní jubilea a současně značným způsobem přispěli k rozvoji pediatrie nebo budování slovensko-česko-dánských odborných kontaktů. Potlesk v auditoriu tak postupně sklidili prof. László Kovács (nedávno rozšířil řady šedesátníků; je plný tvůrčí badatelské práce a byl hlavním editorem aktuálně vydávané učebnice Pediatria), prof. Jan Janda (s mladistvým elánem před několika měsíci oslavil sedmdesátiny a dlouhodobě se snaží udržovat intenzivní odborné kontakty mezi ČR a SR), prof. Branislav Lichardus (badatelské úsilí věnoval zejména poruchám vnitřního prostředí, včetně regulačních mechanismů vazopresinu; mj. byl také prvním velvyslancem samostatného Slovenska v USA) a prof. Soren Rittig (společně s prof. Kovácsem přispěl k precizním genetickým analýzám některých forem diabetes insipidus i vztahu vazopresinu k enuréze; v současné době je předsedou Dánské pediatrické společnosti).

Prakticky bezchybnou organizační úroveň odborného setkání zabezpečilo slovenské vydavatelství Solen, a to s významným přispěním řady farmaceutických firem, bez jejichž účasti dnes nelze podobné akce realizovat. Po celou dobu konference byl jednací sál zcela zaplněn (potěšitelná byla nepřehlédnutelná účast řady mladých lékařek prakticky ze všech regionů Slovenska) a mnohé z diskusí bylo z časového hlediska nezbytné realizovat v kuloárech. Při celkové účasti téměř 550 registrovaných účastníků budou organizátoři konference v roce 2012 možná stát před problémem, zda prostorová kapacita jinak příjemného zázemí City Hotelu Bratislava bude dostatečnou.

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 4

2011 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se