Hospitalizácie detí pre bronchiolitídu na Slovensku v rokoch 1996–2006


Hospitalization of Children for Bronchiolitis in Slovakia in 1996–2006

Analysis of the National Center of Public Health Information data (NCZI) oriented to incidence of hospitalized children with bronchiolitis in Slovakia in the period of 1996–2006 is presented. There were 790 children admitted to hospital. Among these, 569 children (72%) were up to the age of one year. The numbers of hospitalized children in individual years ranged from 45 (in 2001) to 112 (in 1996). The numbers of hospitalized sucklings were from 31 (1999) to 83 (2006), i.e. 0.6% or 1.5/1000. Four children died, three of them in their first year of life and one before the child reached two years of life. The suckling mortality for bronchiolitis was therefore 0.5/100,000 live born children. These numbers are several-fold lower than those reported from U.S.A. or Canada.

Conclusion:
Incidence of bronchiolitis in children in Slovakia has been by order of magnitude less than those in the U.S.A. and Canada, respectively. In view of the close relationship between bronchiolitis and RSV the approach to prophylaxis of RSV should be reevaluated, since it was completely adopted from these two countries and the local risk of RSV re-hospitalization for the risk group of sucklings should be established.

Key words:
bronchiolitis, incidence, RSV prophylaxis


Autoři: L. Laho;  P. Kenderessy
Působiště autorů: Klinika pediatrickej anestézie a intenzívnej medicíny DFNsP, Banská Bystrica prednosta h. doc. MUDr. L. Laho, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (10): 571-574.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Analýza dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) zameraná na incidenciu hospitalizovaných detí s bronchiolitídou za roky 1996–2006 na Slovensku. Hospitalizovaných bolo 790 detí. Z toho 569 detí (72 %) bolo vo veku do 1 roka. Počty hospitalizovaných detí v jednotlivých rokoch sa pohybovali od 45 (rok 2001) po 112 (rok 1996). Počty hospitalizovaných dojčiat sa pohybujú od 31 (1999) do 83 (2006), t.j. 0,6 resp. 1,5/1000. Exitovali 4 deti, z toho 3 vo veku do 1 roka a 1 vo veku do 2 rokov. Dojčenská úmrtnosť na bronchiolitídu je teda 0,5 /100 000 živorodených detí. Tieto počty sú niekoľkonásobne nižšie, ako uvádzajú práce z USA a Kanady.

Záver:
Incidencia bronchiolitídy u detí na Slovensku je dlhodobo rádovo nižšia ako v USA a Kanade. Vzhľadom na úzku súvislosť s bronchiolitídou a RSV by bolo vhodné prehodnotiť prístup k profylaxii RSV, ktorý bol na Slovensku kompletne prevzatý z týchto krajín a stanoviť lokálne riziko RSV rehospitalizácie pre rizikovú skupinu dojčiat.

Kĺúčové slová:
bronchiolitída, incidencia, RSV profylaxia

Úvod

Respiratory syncytial vírus (RSV) spôsobuje závažné infekcie dolných dýchacích ciest najmä u detí do dvoch rokov veku. Bronchiolitída je najzávažnejším prejavom RSV infekcie, rovnako je najčastejšie príčinou hospitalizácie v súvislosti s RSV. Môže spôsobiť život ohrozujúcu situáciu vyžadujúcu umelú pľúcnu ventiláciu a komplexnú starostlivosť v terciálnom centre. RSV je príčinou 50–80 % bronchiolitíd. Ďalšími agens spôsobujúcimi bronchiolitídu sú adenovírus, metapneumovírus, coronavírus, parainfluenza a influenza.

Známa empirická skúsenosť pediatrických intenzivistov stážujúcich v USA a UK hovorí, že incidencia závažných bronchiolitíd v týchto krajinách je v RSV sezónach rádovo niekoľkokrát vyššia ako na Slovensku. Faktom je, že deti s bronchiolitídou vyžadujú u nás umelú pľúcnu ventiláciu iba epizodicky a bronchiolitída nepredstavuje na Slovensku dominantný pediatrický problém. Táto informácia je v dnešnej dobe globalizácie bezo sporu vedecky zaujímavá a treba ju exaktne overiť. Zaujímavá je ale aj z ekonomických dôvodov. Od roku 2003 sa začala aj na Slovensku extrémne nákladná RSV profylaxia u rizikových skupín detí. Argumentácie na túto liečbu boli kompletne prevzaté z pilotnej štúdie, ktorá prebiehala v roku 1996–1997 v USA, Kanade a UK [1]. Incidencia RSV na Slovensku, rovnako ako miera rizika a definícia rizikových skupín neboli stanovené. Táto profylaxia už stála viac ako 20 mil. eur.

Cieľom tejto práce je retrospektívne stanoviť incidenciu a priebeh hospitalizácií pre bronchiolitídu na Slovensku za obdobie 1996–2006 a porovnať tieto údaje s dostupnými údajmi v iných štátoch. 

Metódy

Hlavným metodickým prvkom je spracovanie údajov Národného centra zdravotníckych informácií. Sledoval sa počet a spôsob ukončenia hospitalizácií detí vo veku od 0 do 18 rokov s diagnózou bronchiolitis, ktorá je uvádzaná v medzinárodnej klasifikácii chorôb pod číslom J21 za roky 1996–2006. Zároveň bolo stanovené pracovisko v zmysle ARO, JIS, ostatné. Vo vekovej skupine do 1 roka bol stanovený aj počet hospitalizácií na 1000 detí. Za základ bol použitý údaj WHO o počte narodených detí v tom ktorom roku na Slovensku.

Na porovnanie s inými krajinami boli použité dostupné informácie z literatúry. Súčasťou údajov z Národného centra zdravotníckych informácií boli aj počty minutých balení prípravku Synagis (palivizumab) a ich cena (keďže profylaxia prebieha na prelome prechodu slovenskej koruny na euro je uvádzaná v slovenských korunách, na prepočet sme použili index 30,126) za jednotlivé roky od zavedenia RSV profylaxie na Slovensku. Z týchto údajov je možné aproximovať počty pacientov, ktorí profylaxiu dostávali, ak počty balení vydelíme  5 – dostaneme minimálny počet pacientov, ktorí profylaxiu dostávali. 

Výsledky

V rokoch 1996–2006 bolo s dg. bronchiolitída hospitalizovaných celkovo 790 detí. Z toho 569 detí (72 %) bolo vo veku do 1 roka . Počty hospitalizovaných detí v jednotlivých rokoch sa pohybovali od 45 (rok 2001) po 112 (rok 1996) (tab. 1). V režime ARO (JIS) bolo ošetrovaných celkovo 18 detí, z toho 15 detí vo veku do 1 roka a 3 deti vo veku do dvoch rokov.

Tab. 1. Počty detí s bronchiolitídou hospitalizovaných v jednotlivých rokoch. Zdroj: NCZI
Počty detí s bronchiolitídou hospitalizovaných v jednotlivých rokoch. 
Zdroj: NCZI
ARO, JIS – deti hospitalizované v režime ARO, alebo JIS

Počty dojčiat hospitalizovaných s dg. bronchiolitída sa pohybujú od 31 (1999) do 83 (2006), t.j. 0,6 resp. 1,5/1000 (tab. 2).

Tab. 2. Deti do jedného roka veku hospitalizované pre bronchiolitídu vyjadrené v 1/1000 narodených detí, SK, 1996–2006. Zdroj: NCZI, WHO
Deti do jedného roka veku hospitalizované pre bronchiolitídu vyjadrené v 1/1000 narodených detí, SK, 1996–2006.
Zdroj: NCZI, WHO

Exitovali 4 deti, z toho 3 vo veku do 1 roka a 1 vo veku do 2 rokov. Dojčenská úmrtnosť na bronchiolitídu je teda 0,5/100 000 živorodených detí. Literárne údaje o incidencii bronchiolitídy v jednotlivých krajinách sú zhrnuté v tabuľke 3.

Tab. 3. Incidencia hospitalizácií pre bronchiolitídu v jednotlivých krajinách.
Incidencia hospitalizácií pre bronchiolitídu v jednotlivých krajinách.
IDDC – infekt dolných dýchacích ciest

Úmrtnosť na bronchiolitídu celoštátne udáva iba USA – pohybuje sa okolo 2/100 000 živorodených detí [5].

Vývoj nákladov na RSV profylaxiu je znázornený v tabuľke 4. Po roku 2007, vzhľadom na to, že Synagis niektoré ZP začali nakupovať cez vlastné kontakty, nie je možné náklady sledovať. Vzhľadom na to, že kritériá pre profylaxiu sa zásadne nemenili, možno prepokladať cca náklad 200 mil. Sk ročne aj v nasledujúcich rokoch. Kumulatívny náklad do roku 2009 vrátane je teda približne 700 mil. Sk (23 mil. euro).

Tab. 4. Vývoj použitých balení a nákladov na profylaxiu RSV na Slovensku v rokoch 2005–2007. Zdroj: NCZI
Vývoj použitých balení a nákladov na profylaxiu RSV na Slovensku v rokoch 2005–2007.
Zdroj: NCZI
 

Diskusia

Sú v podstate dva hlavné impulzy k tejto práci: 1. Empíria pediatrických intenzivistov pracujúcich v USA a UK. Ako hlavný rozdiel udávajú neporovnateľne nižší (nízky) výskyt bronchiolitíd v RSV sezóne na našom pracovisku (MUDr. Kenderessy pracuje dva týždne v mesiaci na PICU v Great Ormond Street Hospital v Londýne a dva týždne na KPAIM v B. Bystrici).

2. Na Slovensku (takisto v Čechách) prebieha extrémne nákladná RSV profylaxia (pasívna imunizácia v RSV sezóne), ktorej indikačné podklady boli kompletne prevzaté z doporučení American Academy of Pediatrics (AAP). Pričom nebola stanovená incidencia RSV všeobecne, ani incidencia RSV u tzv. rizikových skupín.

Práca bola veľmi sťažená odlišnosťami definície bronchiolitídy v jednotlivých krajinách, taktiež faktom, že vo väčšine krajín, kde je RSV bronchiolitída vážny pediatrický problém, sú vykazované tzv. RSV hospitalizácie a nie bronchiolitídy. RSV diagnostika sa v uvedenom období na Slovensku nerobila. Rovnako môžeme brať do úvahy nedostatky vo vykazovaní. Výhrad by bolo veľa. Nespochybniteľný je ale tento postulát: Práca potvrdzuje empíriu.

Incidencia bronchiolitídy na Slovesku sa javí rádovo nižšia ako v USA. V tejto súvislosti je treba spomenúť súbor závažných detských broncholitíd (17/3 roky) kolektívu z DFN Plzeň [6], ktorý by naznačoval, že incidencia v Čechách je vyššia. Zaujímavá je ale skutočnosť pomerne nízkeho zastúpenia RSV bronchiolitíd v tomto súbore (35 %). Tento jav je prítomný aj v iných európskych súboroch.

Inšpiratívny je pohľad na problematiku švédskych autorov, ktorí zásadným spôsobom spochybňujú RSV profylaxiu a otvorene delia práce týkajúce sa tejto problematiky na nezávislé a závislé [7, 8].

K definitívnym záverom je potrebná prospektívna štúdia, najmä v skupine označovanej „rizikoví pacienti“. RSV diagnostika je už v posledných dvoch rokoch rutinne na Slovensku využívaná. Problém je ale, že štúdia incidencie RSV a rizika hospitalizácie pre RSV by sa mala robiť v „natívnej“ situácii, teda s vynechaním RSV profylaxie. Možné a určite bezpečné je to v skupine zdravých, iba skôr narodených detí medzi 32. a 35. týždňom gestácie.  

Došlo: 30. 3. 2010

Přijato: 5. 9. 2010

h. doc. MUDr. Ladislav Laho, CSc.

Klinika pediatrickej anestézie a intenzívnej medicíny

DFNsP

Nám. L. Svobodu 2

975 17 Banská Bystrica

Slovenská republika

e-mail: llaho@dfnbb.sk


Zdroje

1. The IMpact-RSV Study Group. Pelivizumab, a humanized respiratory syncytial virus monoclonal antibody, reduces hospitalization from respiratory syncytial virus infection in high-risk infants. Pediatrics 1998; 102(3): 531–537.

2. Langley JM, LeBlanc JC, Smith B, et al. Increasing incidence of hospitalization for bronchiolitis among Canadian children, 1980–2000. J. Infect. Dis. 2003; 188(11): 1764–1767.

3. Weigl JAI, Puppe W, Schmitt HJ. Incidence of respiratory syncytial virus-positive hopsitalizations in Germany. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 2001; 20(7): 452–459.

4. Shay DK, Holman RC, Newman RD, et al. Bronchiolitis-associated hospitalizations among US children, 1980–1996. JAMA 1999 Oct 20; 282(15): 1440–1446.

5. Dies DJ, Ridao LM, et al. Incicence and cost of hospitalizations for bronchiolitis and respiratory syncytial virus infections in the autonomous comunity of Valencia in Spain. An. Pediatr. (Barc.) 2006; 65(4): 325–330.

6. Kobr J, Pizingerová K, Honomichlová H, et al. Bronchiolitis acuta. Příspěvek k urychlení diagnózy a racionalizaci léčby. Čes.-slov. Pediat. 2001; 56(2): 62–73.

7. Henckel E, Luthander J, Berggren E, et al. Palivizumab prophylaxis and hospitalization for respiratory syncitial virus disease in the Stockholm infant population, 1999 through 2002. Pediatr. Infect. Dis. J. 2004; 23: 27–31.

8. Liese JG, Grill E, Fischer B. Incidence and risk factors of respiratory syncitial virus-related hospitalizations in premature infants in Germany. Eur. J. Pediatr. 2003; 162(4): 230–236.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 10

2010 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×