Účinky krátkodobého a dlouhodobého užívání kanabinoidů


Effects of Short-term and Long-term Usage of Cannabinoids

The paper surveys the knowledge of short-term and long-term usage of cannabinoids (K). Epidemiological studies have confirmed that cannabinoids are the most frequently used illegal psychoactive substances in the developed countries, and the usage among Czech adolescents and young people is considerable (44% all-lifer prevalence, 23% repeated use). Acute effects of cannabinoids on the mind are described in the emotional area (a mild euphoria, feeling of relaxation, but also conditions of anxiety or depression) and in the area of perceptual cognitive functions (deterioration in the tests of attention, short-term memory, verbal learning). In addition to the above mentioned cognitive functions (decreased performance in processing the information, longer reaction times, deterioration of verbal and mathematic skills) the effect of long-term usage also becomes manifest in the area of mental health (a higher occurrence of affective and anxiety disorders in persons dependent on cannabinoids). The ability of cannabinoids to induce psychotic symptoms has been proved repeatedly. The usage of cannabinoids in persons with disposed individuals increases the risk of origin of schizophrenic disease.

In the somatic area, acute intoxication is associated with a series of symptoms, most often excitation, decreased self-control, mydriasis, tachycardia, dysrhythmia, higher temperature and shivering. Intoxication with cannabinoids influenced the activity of circulation apparatus (for example increase heart rate, vasodilatation), the activity of vegetative system (neurovegetative dysbalance) and the function of bronchial muscles. The impact of long-term usage have been documented in the area of respiratory system (increased risk of cancer of respiratory system), animal models indicate a possibility of influencing immune functions caused by cannabinoids. There is no unambiguous conclusion on the impact of cannabinoids on human reproduction, but their mutagenic effects have been confirmed in experiments on animals.

As far as the therapeutic use of cannabinoids is concerned, it has not been proved that certain disease would be cured up. The usage of cannabinoids may mitigate signs of some serious and chronic disease (pain, vomiting, anorexia, muscular rigidity). The usage of psychoactive substances, i.e. also cannabinoids in adolescence is considered as a constituent of the syndrome of risk behaviour, which follows to disorders in this specific developmental period. As far as prevention is concerned, the importance of individually directed primary prevention has been pointed out as well as the role of family physicians, pediatricians and specialist physicians for adolescent individuals.

Key words:
cannabinoids, psychological effects, somatic effects, adolescents, prevention, drug abuse


Autoři: L. Csémy 1;  P. Kabíček 2,3;  J. Hamanová 3;  P. Hellerová 4
Působiště autorů: Psychiatrické centrum, Praha ředitel prof. MUDr. C. Höschl, DrSc. 1;  Klinika dětského a dorostového lékařství UK 1. LF a VFN, Praha přednosta doc. MUDr. J. Hoza, CSc. 2;  Subkatedra dorostového lékařství IPVZ, Praha ředitel MUDr. A. Malina, Ph. D., MBA 3;  Psychiatrická klinika UK 1. LF a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. 4
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2007; 62 (3): 158-170.
Kategorie: Postgraduální vzdělávání

Souhrn

Článek podává přehled poznatků o účincích krátkodobého a dlouhodobého užívání kanabinoidů. Epidemiologické studie potvrzují, že kanabinoidy jsou ve vyspělých zemích nejvíce užívanou ilegální psychoaktivní látkou, přičemž rozšíření užívání mezi českými dospívajícími a mladými dospělými je značné (44 % celoživotní prevalence, 23 % opakované užívání).

Akutní účinky kanabinoidů na psychiku jsou popisovány v oblasti emocí (mírná euforie, pocity uvolnění, ale také stavy úzkosti nebo deprese) a v oblasti percepčně kognitivních funkcí (zhoršení výkonu v testech pozornosti, krátkodobé paměti, verbálního učení). Efekty dlouhodobého užívání se kromě již zmíněných poznávacích funkcí (snížená výkonnost ve zpracování informací, delší reakční časy, zhoršení verbálních a matematických dovedností) promítají i do oblasti duševního zdraví (vyšší výskyt afektivních a úzkostných poruch u osob závislých na kanabinoidech). Opakovaně se potvrdila schopnost kanabinoidů vyvolávat psychotické symptomy. Užívání kanabinoidů zvyšuje u disponovaných jedinců riziko vzniku schizofrenního onemocnění.

V somatické oblasti je akutní intoxikace doprovázena řadou příznaků, nejčastěji excitací, sníženou sebekontrolou, mydriázou, tachykardií, dysrytmií, zvýšením teploty a třesem. Intoxikace kanabinoidy ovlivňuje činnost oběhového aparátu (např. zrychlení pulzu, vazodilatace), činnost vegetativního systému (neurovegetativní dysbalance) a funkce bronchiální svaloviny. Dopady dlouhodobého užívání jsou dokumentovány v oblasti dýchacího ústrojí (zvýšení rizika karcinomu dýchacích cest), animální modely naznačují možné ovlivnění imunitních funkcí působením kanabinoidů. Není jednoznačný závěr o dopadu užívání kanabinoidů na lidskou reprodukci, nicméně jejich mutagenní působení bylo prokázáno na pokusech se zvířaty.

Pokud jde o léčebné využití kanabinoidů, nebylo prokázáno, že by nějaké nemoci léčily. Užití kanabinoidů však může mírnit příznaky některých vážných a chronických nemocí (bolest, zvracení, nechutenství, svalovou ztuhlost). Užívání psychoaktivních látek, tedy i kanabinoidů, v době dospívání je považováno za součást syndromu rizikového chování, který vede k poruchám v tomto specifickém vývojovém období. V prevenci zneužívání kanabinoidů je zdůrazněn význam individuálně zaměřené primární prevence a význam působení praktických lékařů, pediatrů a odborných dorostových lékařů.

Klíčová slova:
kanabinoidy, psychické účinky, somatické účinky, dospívající, prevence, abúzus drog


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 3

2007 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×