Invazivní mykotické infekce na Klinice dětské onkologie FN Brno v letech 2002–2006


Invasive Mycotic Infection at the Clinic of Children Oncology, Faculty Hospital Brno, 2002–2006

Introduction:
Invasive mycotic infections (IFI) are redoubtable complications in the therapy of patients with oncology diagnosis. Their lethality reaches up to 80% and the economic aspects of the therapy are also not negligible. Incidence of IFI within the framework of individual workplaces may differ in relation to the structure of the patients’ cohort, antibiotic and antimycotic therapeutic policy and epidemiological conditions of the workplace. The objective of this investigation was to determine incidence of IFI at the authors’ workplace weight years since the foundation.

Methods:
The authors retrospectively evaluated clinical, microbiological and radiological data of the patients with consumption of systemic antimycotics and applied consensual diagnostic criteria of IFI for all of them.

Results:
In the given period of time 562 patients have been treated at the clinic, 14 of them (2.5%) having established the diagnosis of IFI. In 10 of the patients IFI diagnosis was certain, probable in one patient and possible in three others. In nice cases there was an invasive candidosis (IC), in four cases invasive aspergillosis (IA) and one patient suffered from invasive zygomycosis. The proved agents in six cases of IC were strains of C. non albicans, and C. albicans in three patients. The basic diagnosis of acute myeloid leukemia or myelodysplastic syndrome (AML/MDS) and medulloblastoma (MBL) was associated with 11.9 and 5.4-fold increased risk of IFI, respectively. Prophylactic administration of ancimycotics in the colonized patients failed in the prevention of IFI. Two patients died due to IFI (14.2%). There have not been any difference in mortality between neutropenic and non- neutropenic patients.

Conclusion:
The incidence of IFI has not differed from the published data. The tendency for increasing IFI incidence over the last two years and a high proportion of C. non albicans strains among agents of invasive candidoses represents a serious finding. For the patients with AML/MDS who are at the highest risk, primary anti - mycotic prophylaxis may be useful. It should be at best performed in conditions of muticentric controlled study.

Key words:
invasive mycotic infection, malignity, incidence, therapy, mortality


Autoři: K. Toušovská 1;  D. Dembická 1;  P. Lokaj 1;  P. Múdrý 1;  I. Kocmanová 2;  J. Skotáková 3;  P. Habanec 4;  J. Štěrba 1
Působiště autorů: Klinika dětské onkologie LF MU Brno a FN Brno přednosta prof. MUDr. J. Štěrba, PhD. 1;  Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno primářka MUDr. A. Ševčíková 2;  Klinika dětské radiologie LF MU Brno a FN Brno přednostka doc. MUDr. J. Skotáková, CSc. 3;  Ústav patologie LF MU Brno a FN Brno přednosta prof. MUDr. J. Mačák, CSc. 4
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2007; 62 (12): 664-673.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:
Invazivní mykotické infekce (IFI) jsou obávanou komplikací léčby pacientů s onkologickou diagnózou. Jejich mortalita dosahuje až 80 %, nezanedbatelná je i ekonomická náročnost léčby. Incidence IFI v rámci jednotlivých pracovišť se může lišit v závislosti na skladbě pacientů, antibiotické a antimykotické lékové politice a epidemiologických podmínkách pracoviště. Cílem této práce bylo zjistit incidenci IFI na pracovišti po osmi letech od jeho založení.

Metody:
Retrospektivně autoři zhodnotili klinická, mikrobiologická a radiologická data pacientů se spotřebou systémových antimykotik a na tyto pacienty uplatnili konsensuální diagnostická kritéria IFI.

Výsledky:
V uvedeném období bylo na klinice léčeno 562 pacientů, z nichž u 14 (2,5 %) autoři potvrdili diagnózu IFI. U deseti pacientů se jednalo o IFI jistou, u jednoho pravděpodobnou a u tří možnou. V devíti případech se jednalo o invazivní kandidózu (IC), ve čtyřech případech o invazivní aspergilózu (IA) a jeden pacient prodělal invazivní zygomykózu. Původcem IC byly v šesti případech kmeny C. non albicans, ve třech případech C. albicans. Základní diagnóza akutní myeloidní leukémie nebo myelodysplastického syndromu (AML/MDS) a meduloblastomu (MBL) byla spojena s 11,9, resp. 5,4krát zvýšeným rizikem IFI. Profylakticky podané antimykotikum u kolonizovaných pacientů selhalo v prevenci IFI. V důsledku IFI zemřeli celkem dva pacienti (14,2 %). Autoři nepozorovali rozdíl v mortalitě mezi neutropenickými a non-neutropenickými pacienty.

Závěr:
Incidence IFI v souboru se neliší od publikovaných dat. Závažným nálezem je tendence k nárůstu IFI v posledních dvou letech a vysoký podíl kmenů C. non albicans mezi původci invazivních kandidóz. Pro nejrizikovější skupinu pacientů s AML/MDS může být přínosem primární antimykotická profylaxe. Ta by optimálně měla být prováděna v podmínkách multicentrické kontrolované studie.

Klíčová slova:
invazivní mykotická infekce, malignita, incidence, léčba, mortalita


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 12

2007 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se