Terapie komplikované cholelitiázy u dětí


Therapy of Complicated Cholelithiasis in Children

Aim:
The number of children patients with cholelithiasis has been increasing over the last years. The aim ofthis work was to evaluate indication criteria, sonographic and ERCP findings (endoscopic retrograde cholangiopancreatography),surgical methods, complications and the risk factors in children operated on cholelithiasis.Material and methods: The five-year period of September 1998 to August 2003 has been evaluated retrospectively.The study included 48 children - 38 girls and 10 boys at the average age of 12.5 years (from three to 18 years).The retrospective analysis included anamnesis, results of laboratory examinations, findings during ultrasonography(USG) andERCP, surgical solution and the incidence of complications. Five children were affected by congenitalspherocytosis, one patient suffered from cystic fibrosis and another one from Wilson disease. Forty one children failed to display significant health problems in anamnesis, which might influence the incidence of lithiasis. Allchildren were examined in a previous period and treated by a gastroenterologist. The conservative treated,whenever initiated, proved to be unsuccessful. The hematological patients underwent a primary operation in anopen filed in cases, where splenectomy and cholecystectomy were simultaneously indicated. The children withcholedocholithiasis underwent ERCP with papillotomy and extraction of concretions before cholecystectomy.Results: Symptomatic cholecystolithiasis and the condition after endoscopic papillotomy with extraction ofconcretions and sludge were the indications for operation as well as cholecystolithiasis accompanying spherocytossin five children, hydrops of gallbladder in one and porcelain gallbladder in another child. The preoperationsonographic examination was performed in all children with the finding of solitary or multiple cholecystolithiasis.ERCP was indicated in suspected choledocholithiasis. ERCP was performed in 29 children, being accompaniedwith papillotomy in 24 children, and concretions in choledochus were removed in 15, while sludge was removed in8 and two of the children were introduced the stunt. Forty eight patients altogether were operated on: laparoscopywas applied in 39 patients and operation in an open field in nine. Thirty seven laparoscopic operations were finished,whereas two interventions were converted. The reason for the conversion in one case was a knee-shaped bendingof gallbladder with a suspected choledochus cyst and blind terrain due to severe pericholecystitis. In four childrenoperated on in the open field, splenectomy was made at the same time, in two others biopsy was taken from tissuesin the neighborhood of external biliary pathways. The mean period of hospitalization lasted 4.8 days afterlaparoscopy and 8.4 days after the open operation (including converted ones). Postoperation intraabdominalcomplications were not recorded. One girl with a non-diagnosed inborn syndrome of long QT interval suffered,after the operation, from heart fibrillation with required KPR. This cohort included a higher proportion of obesechildren. The higher incidence of extreme obesity among girls older than 11 years was not accompanied with anassociated disease.Conclusions: Cholecystectomy in children is indicated in choledocholithiasis, symptomatic cholecystolithiasisand lithiasis in splenectomy from hematological indications. Asymptomatic cholecystolithiasis detected by chancein small children should be indicated for more detailed observation. In cases of choledocholithiasis, ERCP withpapillotomy is made in the first period of time and choledochocystectomy follows in a minimal interval. A wellequipped workplace with personal experienced in endoscopic interventions in children and adults is the preconditionfor these interventions. Laparoscopic cholecystectomy is presently the method of choice in children. In casesof the blind operation field in laparoscopy the operation is converted. Obesity in children is a risk factor for thedevelopment of cholelithiasis in children.

Key words:
cholelithiasis, cholecystolithiasis, obstruction icterus, cholecystectomy, ERCP, papillotomy, pancreatitis


Autoři: L. Zeman;  O. Petrů;  M. Rygl;  R. Keil 1;  K. Pýcha;  M. Vyhnánek;  Z. Hříbal 2;  J. Šnajdauf
Působiště autorů: Klinika dětské chirurgie 2. LF UK, Subkatedra dětské chirurgie IPVZ, FN Motol, Praha přednosta doc. MUDr. J. Šnajdauf, CSc. Interní klinika 2. LF UK, FN Motol, Praha1 přednosta doc. MUDr. M. Kvapil, CSc Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK, FN Motol, Prah
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (12): 624-628.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
V posledních letech stoupá počet dětských pacientů s cholelitiázou. Cílem naší práce bylo zhodnoceníindikačních kritérií, sonografických a ERCP nálezů (endoskopická retrográdní cholangio-pankreatografie), operačníchmetod, komplikací a rizikových faktorů u dětí operovaných pro cholelitiázu.Materiál a metodika: Retrospektivně bylo hodnoceno 5leté období - 9/1998 až 8/2003. Do studie bylo zahrnuto48 dětí - 38 dívek a 10 chlapců v průměrném věku 12,5 let (od 3 do 18 let). U všech dětí byly zpětně vyhodnocenyanamnéza, výsledky laboratorních vyšetření, nálezy při USG (ultrasonografie) a ERCP, operační řešení a výskytkomplikací. Pět dětímělo kongenitální sférocytózu, jeden pacient měl cystickou fibrózu a jedenWilsonovu chorobu.41 dětí nemělo v anamnéze významnější údaj, který bymohl výskyt litiázy ovlivnit. Všechny děti byly v předchozímobdobí vyšetřeny a léčeny gastroenterologem. Pokud byla zahájena konzervativní terapie, nebyla úspěšná. Hematologičtípacienti byli primárně operováni otevřeně v případech, kdy byla indikována současně splenektomiea cholecystektomie. Děti s choledocholitiázou podstoupily před cholecystektomií ERCP s papilotomií a extrakcíkonkrementu.Výsledky: Indikací pro operaci byla symptomatická cholecystolitiáza a stav po endoskopické papilotomiis extrakcí konkrementů a sludge, dále cholecystolitiáza při hereditární sférocytóze u 5 dětí, 1krát hydrops žlučníkua 1krát porcelánový žlučník. Předoperační ultrazvukové vyšetření bylo provedeno u všech dětí s nálezem solitárnínebo vícečetné cholecystolitiázy. ERCP bylo indikováno při podezření na choledocholitiázu. ERCP bylo provedenou 29 dětí, u 24 dětí bylo doplněno papilotomií, u 15 byly odstraněny kameny z choledochu, u 8 byl odstraněn sludge,u 2 byl zaveden stent. Operováno bylo celkem 48 pacientů: 39 laparoskopicky a 9 otevřeně. Z laparoskopickýchoperací bylo 37 dokončeno, 2 operace byly konvertovány. Jedenkrát bylo důvodem konverze kolínkovité ohnutížlučníku s dilatací a podezřením na cystu choledochu a jedenkrát nepřehlednost terénu při těžké pericholecystitidě.U čtyř otevřeně operovaných dětí byla současně provedena splenektomie, u 2 biopsie z tkání v okolí zevníchžlučových cest. Průměrná doba hospitalizace byla 4,8 dní po laparoskopické a 8,4 dní po otevřené operaci (včetněkonvertovaných). Pooperační nitrobřišní komplikace jsme nezaznamenali. Jedna dívka s nediagnostikovanýmvrozeným syndromem dlouhého QT intervaluměla po ukončení operace srdeční fibrilaci s nutností kardiopulmonálníresuscitace (KPR). Mezi našimi pacienty byl vyšší podíl obézních dětí. Nejvyšší výskyt extrémní obezity bylmezi děvčaty staršími 11 let bez doprovodného onemocnění (63 %).Závěry: Indikací cholecystektomie u dětí jsou choledocholitiáza, symptomatická cholecystolitiáza a litiáza přisplenektomii z hematologické indikace. Asymptomatická náhodně zjištěná cholecystolitiáza je u malých dětíindikována ke sledování. Při choledocholitiáze provádíme v první době ERCP s papilotomií a v minimálnímodstupu následuje cholecystektomie. Podmínkou je dobře přístrojově i personálně vybavené pracoviště se zkušenostmis endoskopickými intervencemi u dětí i dospělých. Laparoskopická cholecystektomie je dnes i u dětí metodouvolby. V případě nepřehlednosti operačního pole při laparoskopii výkon konvertujeme. Rizikovým faktorempro vznik cholelitiázy je u dětí obezita.

Klíčová slova:
cholelitiáza, cholecystolitiáza, choledocholitiáza, obstrukční ikterus, cholecystektomie, ERCP,papilotomie, pankreatitida

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2004 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se