Neuromotorická a senzorická morbidita dětí s porodní hmotnostído 1500 g jako ukazatel kvality perinatální a neonatální péče


Neuromotoric and Sensory Morbidity in Children of Birth Weight below 1,500 g as an Index ofQuality of Perinatal and Neonatal Care

The aim of the study was to obtained data on the incidence of severe neurosensory morbidity (NSM) in childrenof birth weight below 1,500 g at the age of two years, born in the Czech Republic in the period of 1997-2000.Groups and methods: The authors created two cohorts of children born in the years 1997-1998 and 1999-2000,respectively. The two period were compared from the following points of view of: a) number of children born aliveand dismissed and those examined at their two years of life; b) incidence of neonatal morbidity (RDS, BPD, IVHof 3rd and 4th degree, cPVL and ROP > 3rd degree), which was compared with data of the Vermont-OxfordNetwork (VON) from the 1999-2000 years; c) the incidence of selected forms of NSM, detected at two years of age(CPO, PMR, disorders of vision for ROP and hearing disorders).Results: The number of children of birth weight below 1,500 g (especially in the category below 1,000 g) bornalive and dismissed in 1997-2000 increased. A the same time the number of these children examined in their twoyears of life increased. The analysis of neonatal morbidity revealed a higher incidence of infections and cPVL ascompared with theVON data. The incidence of other forms of morbidity was similar or lower. Incidence of selectedforms of NSM in the years 1997-1998 was not different from 1999-2000. There was a higher incidence of CPO inboth categories (i.e. 1,000-1,499 and below 1,000 g) in comparison with the reference data. The incidence of PMR,visual disorders and hearing loss was comparable.Conclusion: There was a decrease of perinatal and neonatal mortality (to 4.4/1,000 births or 2.4/1,000 bornalive) in the years 1997-2000. Specific neonatalmortality of newborns below 1,500 g (without VVV) decreased from352‰ to 115‰. This is in contrast with the markedly higher incidence of CPO. The priority for perinatal andneonatal care in the Czech Republic remains to maintain low mortality and to decrease the incidence of CPO. Theway to decrease the incidence of CPO is a strict adherence to antenatal induction of lung maturity with corticoidsand the prevention of perinatally originated cerebral morbidity due to hypoxia and infection.

Key words:
quality of perinatal and neonatal care, children of birth weight up to 1,500 g, neuromotor andsensory morbidity


Autoři: P. Zoban
Působiště autorů: Novorozenecké oddělení s JIRP, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (12): 610-614.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem studie bylo získat údaje o výskytu závažné neurosenzorické morbidity (NSM) u dětí s porodní hmotnostído 1500 g ve 2 letech věku, porozených v ČR v období 1997-2000.Soubory a metodika: Byly vytvořeny dvě kohorty dětí, porozených v letech 1997-1998, resp. 1999-2000. Oběobdobí byla porovnána z hlediska: a) počtů živě narozených a propuštěných dětí, resp. počtu dětí, vyšetřených ve2 letech věku; b) výskytu neonatální morbidity (RDS, BPD, IVH III. a IV. st., cPVL a ROP > III.+ st.), který bylporovnán s daty Vermont-Oxford Network (VON) z let 1999-2000; c) výskytu vybraných forem NSM, zjištěnýchve 2 letech věku (DMO, PMR, poruchy vizu pro ROP a poruchy sluchu).Výsledky: V letech 1997-2000 stoupl počet živě narozených i propuštěných dětí do 1500 g (zejména v kategoriipod 1000 g). Současně se zvýšil počet těchto dětí, vyšetřených ve 2 letech věku. Při analýze neonatální morbidityautoři proti údajům VON zjistili vyšší výskyt infekcí a cPVL. Výskyt ostatních forem morbidity byl shodný nebonižší. Incidence vybraných forem NSM se v letech 1997-1998, resp. 1999-2000 nelišila. Proti referenčním údajůmautoři nalezli vyšší incidenci DMO (v obou kategoriích - 1000-1499 g, resp. do 1000 g). Výskyt PMR, poruch zrakua sluchu byl srovnatelný.Závěr: V letech 1997-2000 došlo ke snížení perinatální a neonatální mortality (na 4,4/1000 porodů, resp. na2,4/1000 živě narozených). Specifická neonatální úmrtnost novorozenců do 1500 g (bez VVV) klesla z 352 ‰ na115 ‰. S tím kontrastuje zřetelně vyšší výskytDMO. Prioritou perinatální a neonatální péče v ČR proto je udržetnízkou mortalitu a snížit výskyt DMO. Cestou ke snížení výskytu DMO je přísné dodržování antenatální indukceplicní zralosti kortikoidy a prevence perinatálně vzniklé cerebrální morbidity pro hypoxii a infekci.

Klíčová slova:
kvalita perinatální a neonatální péče, děti s porodní hmotností do 1500 g, neuromotorickáa senzorická morbidita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×