Denná funkčná kapacita močového mechúra u detí s primárnounočnou enurézou


Daily Functional Capacity of Urinary Bladder in Children with Primary Nocturnal Enuresis

A relative nocturnal polyuria is a characteristic manifestation of primary nocturnal enuresis. The efficiency oftreatment with desmopresin in 70% of patients confirms importance of this factor.Aims: The aim of the work was to find out in children, for the sake of rationalization of nocturnal enuresistherapy, if the therapeutic response to desmopresin may be predicted on the basis of determining daily functionalcapacity of urinary bladder.Patients and methods: The examinations were performed in 48 patients (age 10.2 ± 2.7 years). Patients withdaily enuresis, abnormal urinary pathways and/or constipation were excluded from the study. The daily functionalcapacity of urinary bladder was determined as a maximum value of diuresis after the administration of standardwater load, the value being expressed in absolute values (ml) as well as in percentage of age-related capacity ofurinary bladder, calculated according to Koff’s formula. After a two-week control period all the patients receivedtreatment with desmopressin (20 g intranasally in the evening) in the course of two weeks. In those subjects whodid not respond by at least 50% reduction in the frequency of enuresis episodes as compared with the control period(non-responders) the therapy continued with the administration of oxybutin (OXY) to DDAVP for the period ofsubsequent two weeks.Results: In 33 patients (65%) there was a desmopressin therapy-related reduction in the frequency of enuresisepisodes by more than 50% (so called responders). The weekly frequency of enuresis episodes decreased in theresponders from 4.1 ± 0.3 to 0.5 ± 0.1 (P < 0.001), whereas in the decrease in non-responders was less apparent(from 5.6 ± 0.4 to 3.8 ± 0.3, P < 0.05). The responders differed also in the fact that they had more enuresis episodesin the control period (P < 0.02), were older (P < 0.05) and their daily functional capacity of urinary bladder was significantly higher than in the non-responders (P < 0.01). A combined therapy (DDAVP plus OXY) causeda further significant reduction of the „wet nights“ in the non-responders (P < 0.02).Conclusions: The results indicate that the determination of daily functional capacity of urinary bladder maybe a useful guide for rational planning in the therapy of nocturnal enuresis in children. The demonstration of thelower daily functional capacity of urinary bladder in non-responders represents a stimulus for further studies withthe application of other methods aimed at adjustment of reservoir capacity of urinary bladder (e.g. stretching ofbladder, enuresis alarm).

Key words:
primary nocturnal enuresis, desmopressin, oxybutinin, urinary bladder capacity


Autoři: L. Kovács 1;  Ľ. Podracká 2;  M. Gecíková 1;  E. Radvanská 1;  Baltesovát. 2
Působiště autorů: 2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a DFNsP, Bratislava1 prednosta prof. MUDr. L. Kovács, DrSc. Klinika detí a dorastu Lekárskej fakulty Univerzity J. P. Šafárika a Fakultnej nemocnice, Košice2 prednostka prof. MUDr. Ľ. Podracká, CSc
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (10): 628-632.
Kategorie: Články

Souhrn

Charakteristickým prejavom primárnej nočnej enurézy je relatívna nočná polyúria. Význam tohto faktorapotvrdzuje účinnosť liečby desmopresínom u 70% pacientov.Cieľ: Cieľom danej práce bolo v záujme racionalizácie liečby nočnej enurézy u detí zistiť, či je možné pomocouurčovania dennej funkčnej kapacity (DFK) močového mechúra predpovedať terapeutickú odpoveď na liečbudesmopresínom.Pacienti a metódy: Vyšetrenia sa uskutočnili u 48 pacientov (vek 10,2 ± 2,7 rokov). Vyraďovacími kritériamiboli prítomnosť denného pomočovania, abnormality močových ciest a/alebo obstipácie. DFK močového mechúrasa určovala ako maximálna hodnota diurézy po aplikácii štandardnej vodnej nálože, jej hodnota bola vyjadrenáv absolútnych hodnotách (ml) a tiež v percentách veku primeranej kapacity močového mechúra, ktorá sa vypočítalapodľaKoffovej formuly. Po dvojtýždňovom kontrolnom období dostávali všetci pacienti liečbu desmopresínom(20 g intranazálne večer) v priebehu dvoch týždňov. U tých, u ktorých táto liečba neviedla k aspoň 50% redukciifrekvencie enuretických epizód v porovnaní s kontrolným obdobím (non-responderi), sa liečba pokračovalapridávaním oxybutinínu (OXY) k DDAVP počas nasledujúceho dvojtýždňového obdobia.Výsledky: U 33 pacientov (65 %) autori zaznamenali počas liečby desmopresínom redukciu frekvencie enuretickýchepizód o viac ako 50%(tzv. responderi). Týždenná frekvencia enuretických epizód poklesla u responderovz 4,1 ± 0,3 na 0,5 ± 0,1 (p < 0,001), kým u non-responderov bol pokles menej výrazný (z 5,6 ± 0,4 na 3,8 ±0,3, p < 0,05). Responderi sa odlišovali aj tým, že mali signifikantne menej enuretických epizód už v kontrolnomobdobí (p < 0,02) a mali signifikantne väčšiu DFK v porovnaní s non-respondermi (p < 0,01). U non-responderovviedla kombinovaná liečba (DDAVP plus OXY) k ďalšej štatisticky signifikantnej redukcii počtu „mokrých“ nocí(p < 0,02).Záver: Naše výsledky ukazujú, že určovanie DFK močového mechúra môže byť užitočným vodítkom preracionálne plánovanie liečby primárnej nočnej enurézy u detí. Dôkaz nižšej DFK mechúra u non-responderov jezároveň podnetom k ďalším štúdiám s aplikáciou iných liečebných metód zameraných na úpravu rezervoárovejkapacity močového mechúra (napr. „stretching“ mechúra, enuretický alarm).

Klíčová slova:
primárna nočná enuréza, desmopresín, oxybutinín, kapacita močového mechúra

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se