Tělesná charakteristika a životní styl českých dětí ve věku od 7,00 do 10,99 let, výskyt obezity v dětství v závislosti na velikosti obce


Bodily Characteristics and Lifestyle of Czech Children Aged 7.0 to 10.99 Years, Prevalence of Childhood Obesity in Relation to the Size of the Community

In 1999 - 2000 in the Czech Republic a survey of the prevalence of obesity was made. The assessment was made by the transversal method in elementary schools in the majority of areas in the Czech Republic. Children aged 7.00 - 10.99 years were investigated. The survey comprised a total of 3362 children (1668 girls and 1694 boys). A total of 12 anthropometric dimensions were recorded and questionnaires addressed to the children and parents were analyzed.From the results ensued that the ratio of obese children of both sexes in the CR (i.e. children with BMI values above the 97th percentile of the reference population) increased. This zone comprised 6.0% boys and 5.6 girls of the investigated group. An important finding was also the increase of mean values of the abdominal circumference of the children in all age group in both sexes.Although from the questinnaires it is apparent that a large percentage of children is engaged in sports and rural children report usually several sports, in villages a higher prevalence of obesity was found.Analysis of the dietary questionnaires revealed that only 62.9% children in large towns eat breakfast, the position in villages is similar - 63,9%. In the group of children with excessive body weight fever children have breakfast (only 54.1%), in the group of children with a low body weight the majority eat breakfast (75.3%).The majority of children have a mid-morning snack at school which the bring from home. As regards school lunch the majority of children from large towns replied that they have lunch at school. The number of rural children who had school lunch was smaller. An afternoon snack is taken by less than half the children in different groups. No significant difference was found between groups.The ratio of obese children in different communities is related unequivocally to the size of the community. In smaller communities there are more obese children (according to our data 6.9%) and in large towns the ratio of obese children is 2.3%. In large towns there is also a greated proportion of thin children - 12.1%, in small communities 8.6%.It was found that there is a higher percentage of obese children in families where the mother had elementary education as compared with children of mothers with secondary or university education. Mothers with elementary education have 9.6% obese children while university educated mothers have only 3.7% obese children.

Key words:
childhood obesity, somatic characteristic and lifestyle of Czech children


Autoři: M. Kovářová 1;  P. Bláha 2;  J. Vignerová 3
Působiště autorů: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 1, 2 Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK, Praha, 1, 2 vedoucí doc. MUDr. I. Mazura, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha, 3ředitel doc. MUDr. J. Kříž
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (10): 575-578.
Kategorie: Články

Souhrn

V letech 1999 - 2000 probíhalo zjištění výskytu obezity dětí v České republice. Měření bylo provedeno transverzální metodou v základních školách na většině území České republiky. Ve výzkumu byly sledovány děti ve věku 7,00 - 10,99 let. Celkem bylo změřeno 3362 dětí (1668 dívek a 1694 chlapců). Měřilo se 12 antropometrických rozměrů a zpracovávaly se dotazníky určené dětem a rodičům.Z výsledků vyplynulo, že podíl obézních dětí obou pohlaví v ČR (tj. dětí s hodnotami nad 97. percentilem BMI referenční populace) se zvýšil. Do tohoto pásma byla zařazeno 6,0 % chlapců a 5,6 % dívek sledovaného souboru. Významným zjištěním bylo také zvýšení průměrných hodnot obvodu břicha u měřeného souboru dětí ve všech věkových kategoriích u obou pohlaví.I když je z dotazníků patrné, že sportuje velké procento dětí a vesnické děti udávají v průměru více druhů provozovaných sportů, byl zjištěn vyšší výskyt obézních dětí na vesnicích.Při zpracování dotazníků týkajících se výživy bylo zjištěno, že pravidelně snídá pouze 62,9 % dětí ve velkých městech, na vesnicích je tomu obdobně - 63,9 % dětí. Ze skupiny dětí s nadměrnou hmotností snídá menší procento dětí (pouze 54,1 %), ze skupiny dětí s nízkou tělesnou hmotností snídá velká část dětí (75,3 %). Většina dětí svačí ve škole a svačinu si nosí z domova. Na dotaz týkající se účasti dětí na školním obědě většina dětí z velkých měst odpověděla, že obědvá ve škole. V případě vesnických dětí bylo procento dětí obědvajících ve škole menší. Odpolední svačinu konzumuje necelá polovina dětí z jednotlivých skupin. Nebyl zde zjištěn statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami.Zastoupení obézních dětí v jednotlivých lokalitách jednoznačně souvisí s velikostí těchto lokalit. V obcích se vyskytuje více obézních dětí (podle našich zjištěných údajů 6,9 %) a ve velkých městech je podíl obézních dětí 2,3 %. Ve velkých městech se také vyskytuje větším podíl hubených dětí - tj. 12,1 % - než v obcích - 8,6 %.Bylo zjištěno vyšší procento obézních dětí v rodinách, kde matka měla základní vzdělání oproti dětem matek se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. U matek se základním vzděláním to je 9,6 % obézních dětí a u matek se vzděláním vysokoškolským pouze 3,7 % obézních dětí.

Klíčová slova:
obezita v dětství, tělesná charakteristika a životní styl českých dětí

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se