Místo vysokofrekvenční oscilační ventilace v terapii pediatrickéhoakutního hypoxemického respiračního selhání - analýza let 1994 - 1998


High Frequency Oscillation Ventilation in the Treatment of Paediatric Acute Hypoxaemic Res-piratory Failure - Analysis of the Years 1994 - 1998

Objective:
There were two objectives of the submitted investigation: 1. To demonstrate the effect of highfrequency oscillation on the gas exchange in children with severe respiratory failure (ARDS) where conventionalmechanical ventilation had failed. 2. To attempt identification of patients where failure of high frequencyoscillation is very probable and thus there is a great risk of death.Type of study: Retrospective analysis of a group. Site: ARO and ECMO Centre of the Children™s HospitalBrno.Patients: 26 patients above 1 month of age with severe hypoxaemic respiratory failure and ARDS. Mean age3.66 years (three adults - 17, 19 and 24 years), maximum body weight 70 kg, 17 boys, 9 girls. Fifteen patients died,84.6% patients suffered from some internal disease, mean PRISM score on admission 22. Nine patients met theECMO criteria, in two ECMO was not necessary, in another five patients ECMO was contraindicated, two patientswere connected with ECMO. To four patients during HFO iNO was administered, in two moreover partial liquidventilation was used.Method: The patients were connected to a PCV or PRVC regime with a limited peak pressure and permissivehypercapnia. If PaCO2 > 10.0 kPa and/or pH < 7.20 was recorded, continuous tracheal gas insufflation was used.When FiO2 > 0.6 and Paw > 15 cm H2O for peripheral blood saturation to a minimum of 90% had to be used orin case of persisting hypercapnia and/or acidosis in CMV with TGI the patients were switched to HFO. The HFOstrategy was —High Volume Strategyii - recruitment of alveoli and achievement of the optimal pulmonary volume.For switching back to CMV the patient had to meet the following criteria: Paw 15 - 20 cm H2O, FiO2 < 0.6 withoutan air leak and/or improvement of the X-ray finding without desaturation during aspiration of the airways. Thepatient was considered detached if he met the following criteria: saturation > 90%, FiO2 < 0.4, Paw < 15 cm H2O,normal pH at a respiration rate (RR) < 30/min. and PIP < 35 cm H2O. In addition to demographic data (sex, age,body weight, PRISM score on admission) and period of ventilation (CMV before HFO, HFO, CMV after HFOand total ventilation period) the following were assessed: pH, PaO2, PaCO2, AaDO2, oxygenation index andhypoxaemic score (PaO2/FiO2).Results: Within several hours the oxygenation improved, CO2 was eliminated and the ventilation-perfusionstate returned to normal in all patients. This improvement was permanent. Between surviving and not survivingpatients there are significant differences in the investigated parameters, moreover there were marked differencesin the CMV before HFO. 42% patients survived. If the PaO2/FiO2 increases by 55% during the sixth hour of HFOit may be assumed with a 83% sensitivity and 92% specificity that the patient will survive. When OI declines by30% during the 6th hour of HFO the prediction of survival is with a 86% sensitivity and 82% specificity.Conclusion: HFO was effective in all patients where CMV failed, CO2 elimination and oxygenation improved,42% patients survived. It is possible that early HFO administration can reduce the mortality of acute hypoxaemicrespiratory failure in children.

Key words:
high frequency oscillation (HFO), respiratory failure, children, conventional mechanical ventilation


Autoři: M. Fedora;  M. Šeda;  M. Klimovič;  R. Nekvasil;  P. Dominik
Působiště autorů: ARO a ECMO centrum FN Brno - Dětská nemocnice, přednosta ARO prim. MUDr. M. Klimovičvedoucí ECMO centra doc. MUDr. R. Nekvasil, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (3): 151-161.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Cíle studie byly dva: 1. Demonstrovat efekt vysokofrekvenční oscilace na výměnu plynů u dětí sezávažným respiračním selháním (ARDS), u kterých selhala konvenční mechanická ventilace. 2. Pokusit seidentifikovat pacienty, u kterých je velká pravděpodobnost neúspěchu vysokofrekvenční oscilace, a u kterýchproto existuje vysoké riziko úmrtí.Typ studie: Retrospektivní analýza souboru. Místo: ARO a ECMO centrum Fakultní dětské nemocnice Brno.Pacienti: 26 pacientů starších 1 měsíce věku se závažným hypoxemickým respiračním selháním a ARDS.Průměrný věk 3,66 roků (tři dospělí - 17, 19 a 24 let), nejvyšší hmotnost byla 70 kg, 17 chlapců, 9 dívek. Zemřelo15 pacientů, 84,6 % pacientů mělo základní onemocnění interní povahy, průměrné příjmové PRISM skóre 22.Devět pacientů splňovalo ECMO kritéria, u 2 z nich nebylo ECMO nutné, u dalších 5 pacientů bylo ECMOkontraindikováno, dva pacienti byli na ECMO napojeni. Čtyřem pacientům byl během HFO aplikován iNO, u 2z nich byla navíc použita částečná liquidní ventilace.Metoda: Pacienti byli napojeni na PCV nebo PRVC režim s limitovaným vrcholovým tlakem a permisivníhyperkapnií. Pokud bylo dosaženo PaCO2 > 10,0 kPa a/nebo pH < 7,20, byla zavedena kontinuální tracheálníinsuflace plynu. Při nutnosti použít FiO2 > 0,6 a Paw > 15 cmH 2O pro saturaci periferní krve minimálně 90% nebopři přetrvávající hyperkapnii a/nebo acidóze při CMV s TGI byli pacienti přepojeni na HFO. Strategií HFO byla„High Volume Strategy“ - recruitment alveolů a dosažení optimálního plicního objemu. Pro přepojení zpět naCMV musel pacient splňovat následující kritéria: Paw 15 - 20 cmH2O, FiO2 < 0,6, bez airleak a/nebo zlepšení rtgnálezu, bez desaturace při odsávání dýchacích cest. Pacient byl považován za odpoje ného při splnění těchto kritérií:saturace > 90%, FiO2 < 0,4, Paw < 15 cmH2O, normální pH při počtu dechů (RR) < 30/min a PIP < 35 cmH2O.Kromě demografických údajů (pohlaví, věk, hmotnost, příjmové PRISM skóre) a délky ventilace (CMV předHFO, HFO, CMV po HFO a celková doba ventilace) byly sledovány: pH, PaO2, PaCO2, AaDO2, oxygenační indexa hypoxemia skóre (PaO2/FiO2).Výsledky: Během několika hodin došlo ke zlepšení oxygenace, eliminace CO2 a úpravě poměru ventilace-per-fuze u všech pacientů. Toto zlepšení mělo trvalý charakter, mezi přeživšími a nepřeživšími jsou statistickyvýznamné rozdíly ve sledovaných parametrech, navíc mezi přeživšími a nepřeživšími pacienty byl výrazný rozdílv délce CMV před HFO; přežilo 42 % pacientů. Při zvýšení PaO2/FiO2 o 55 % v 6. hodině HFO lze s 83%senzitivitou a 92% specificitou předpokládat přežití pacienta. Při snížení OI o 30 % v 6. hodině HFO je predikcepřežití s 86% senzitivitou a 82% specificitou.Závěr: HFO byla účinná u všech pacientů, u kterých selhala CMV, výrazně zlepšila eliminaci CO2 a oxygenaci,přežilo 42 % pacientů. Je možné, že časná aplikace HFO může snížit mortalitu akutního hypoxemického respirač-ního selhání u dětí.

Klíčová slova:
high frequency oscillation (HFO), respirační selhání, děti, konvenční mechanická ventilace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se