Důsledky těhotenství adolescentních matek


Consequences of Teenage Pregnancies

The presented study on the consequences of teenage pregnancies in a large town describes from an interdiscip-linary aspect the spectrum of risk factors which influence the occurrence of early pregnancies, and their negativeimpact during the subsequent period. The authors submitted information on the position of families of teenagemothers in 1995 in Brno. In the investigation participated 283 primigravidae aged 14 to 19 years who were partof the Brno group of the ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) in Brno. As controlan identical group of 979 pregnant women aged 20 to 49 years was selected.The study revealed that early pregnancies are not only a mistake at the onset of sexual life. They are significantlyinfluenced by the lifestyle of the young women and their families. Projects of prevention of early pregnancytherefore cannot be based only on education of safe sex and planned parenthood. In that case they would not bevery effective.Complications and risk of pregnancy are distributed in a very differentiated way in the population of youngmothers. It was confirmed that certain medical complications are more frequent only in the age group under 17years where somatic development is not yet completed. The lower birth weight of neonates from teenage mothersis however within the physiological range.Psychosocial and sociocultural risks of adolescent pregnancies and motherhood are however more serious.Marriages of adolescent mothers break up more frequently, one third of the children of young mothers grow upduring the first three years practically without regular contact with their father.For some teenage mothers pregnancy involves the risk of not completing their professional training. In thisrespect secondary school students and graduates are most affected. None of the investigated girls started university.As a result of the variability of teenage mothers as regards the extent and type of risk they must face, the authorsrecommend the creation of partial closely focused socio-medical programmes for selected groups of young mothers.

Key words:
adolescence, pregnancy, consequences


Autoři: J. Hrdinová;  J. Winkler
Působiště autorů: Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno, ředitel doc. MUDr. R. Nekvasil, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (1): 172-174.
Kategorie: Články

Souhrn

Případová longitudinální studie těhotenství adolescentních žen ve velkém městě popisuje z interdisciplinárníhohlediska spektrum rizikových faktorů, které působí na vznik časných těhotenství i na jejich negativní důsledkyv pozdějším období. Předkládá aktuální informaci o situaci rodin adolescentních matek v roce 1995 v Brně. Nastudii spolupracovalo 283 poprvé těhotných dívek ve věku 14 až 19 let, které tvořily část brněnského souboru studieELSPAC (Evropská longitudinální studie těhotenství a dětství). Jako kontrolní soubor byla vybrána identickáskupina 979 těhotných žen ve věku 20 až 49 let.Studie ukázala, že raná těhotenství nejsou jen omylem na počátku sexuálního života. Jsou významně ovlivněnaživotním stylem mladých žen a jejich rodin. Projekty prevence časného těhotenství se proto nemohou opírat jeno výchovu k bezpečnému sexu a plánovanému rodičovství. V takovém případě budou málo efektivní.Komplikace a rizika těhotenství jsou rozložena v populaci mladých matek velmi diferencovaně. Potvrdilo se,že určité zdravotní komplikace těhotných mladistvých se ve zvýšené míře výskytují jen u věkové kategorie do 17 let,kde není ukončen tělesný vývoj. Nižší porodní hmotnost novorozenců, která nízký věk matek doprovází nejzřetel-něji, však zůstává v rozmezí fyziologických hodnot.Psychosociální a sociokulturní rizika adolescentních těhotenství a mateřství se jeví závažnější. Manželstvíadolescentních matek se častěji rozpadají, jedna třetina dětí mladých žen vyrůstá první tři roky života praktickybez pravidelného kontaktu s otcem.Pro část adolescentních matek představuje těhotenství riziko nedokončení přípravy na povolání. V tomtoohledu je nejvyšší zátěží pro studentky středních škol a maturantky. Žádná ze sledovaných dívek nezačala studovatna vysoké škole.V důsledku různorodosti adolescentních matek podle míry a typu rizika, které jsou nuceny překonávat, autořistudie navrhují tvorbu dílčích, konkrétněji zaměřených sociálně-zdravotnických programů pro vybrané skupinymladých matek.

Klíčová slova:
adolescence, těhotenství, důsledky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se