Peroperační biopsie plíce, pleury a mediastina: Retrospektivní analýza 5 let praktických zkušeností a přehled literatury


Frozen section of lung, pleura and mediastinum specimen: Retrospective analysis of 5-years practical experiences and review of the literature

Thoracic frozen section biopsies including lungs, pleura and mediastinum have crucial role in differential diagnosis of solitary lesions of the lungs and mediastinum. There is a significant difference in patient´s therapeutical management, if the patients suffer from lung primary malignant tumour, metastasis or non-malignant lesion. In this review, we summarize the usefulness of frozen section biopsies in thoracic surgery and provide 5-years of experiences with thoracic frozen section biopsies performed at the Department of Pathology and Molecular Medicine of Thomayer Hospital in Prague.

Keywords:

frozen section – lung – mediastinum


Autoři: Zuzana Mouchová 1,2,3;  Blanka Rosová 1,2;  Radoslav Matěj 1,2,3
Působiště autorů: Oddělení patologie a molekulární medicíny, Thomayerova nemocnice, Praha 1;  Ústav patologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a FNKV, Praha 2;  Ústav patologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a VFN, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 54, 2018, No. 3, p. 127-131
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Peroperační biopsie nitrohrudí (plíce, pleura a mediastinum) má ve vyšetření plicní a mediastinální patologie nezastupitelnou roli. Slouží zejména v diferenciální diagnostice solitárních lézí, kdy rozdíl v terapeutickém managementu pacienta se zásadně liší, jedná-li se o primární zhoubný novotvar, metastázu či o ložisko nenádorové povahy. V přehledném článku shrnujeme současný stav využití peroperačních biopsií v oblasti hrudní chirurgie a zkušenosti Oddělení patologie a molekulární medicíny za posledních pět let.

Klíčová slova:

peroperační biopsie – plíce – mediastinum

Peroperační biopsie hrudníku má nezastupitelnou roli v diagnostice lézí plíce, pleury a mediastina. Její výsledek poskytuje chirurgovi rychlou zpětnou vazbu a rozhoduje o dalším operačním průběhu a o radikalitě výkonu. Peroperační vyšetření se provádí ze 3 nejdůležitějších důvodů:

  • (a) Zjištění biologické povahy nádorové masy plíce či pleury, jejichž předchozí vyšetření (transthorakální či transbronchiální biopsie, vyšetření cytologické) nevedlo k jednoznačnému výsledku určení definitivní diagnózy primární nádorové léze či metastatického postižení a jejich odlišení od nenádorových afekcí;
  • (b) u předem diagnostikovaných centrálně uložených plicních karcinomů ke zhodnocení nepřítomnosti nádoru v resekční linii bronchu;
  • (c) u nádorových mas mediastina k zajištění dostatečného množství nádorové tkáně k definitivnímu histopatologickému vyšetření (1) včetně odběru na další molekulárně genetická vyšetření či průtokovou cytometrii u suspektních lymfoproliferativních onemocnění.

INDIKACE

Rychlá plicní biopsie je chirurgem vyžadována, pokud jsou zastižena klinicky nejasná suspektní plicní ložiska, jejichž biologická povaha nebyla ozřejmena jinými diagnostickými postupy a dále u pacientů se známým primárním maligním nádorovým ložiskem ke zhodnocení nově prokázaného plicního ložiska či při jeho progresi v čase. K vyšetření je operatérem nejčastěji dodána atypická plicní resekce. Pokud patolog diagnostikuje maligní onemocnění, je následně provedena lobektomie/pneumonektomie s regionální lymfadenektomií (hilové, subkarinální, paraaortální lymfatické uzliny). Pokud je atypická resekce maligní nádorové léze definitivním terapeutickým řešením, je doporučeno provést peroperační vyšetření z interlobárních, hilových nebo jiných suspektních lymfatických uzlin pro účely stagingu (1,2). Kompletní lobektomie není rutinně prováděna bez předchozí analýzy solitární plicní léze či masy (3).

K peroperačnímu vyšetření je patologem obvykle vybrán jeden blok z tumorózní léze se zachováním nezmražené nádorové tkáně pro imunohistochemickou analýzu a definitivní diagnózu. Jen zřídka je třeba více bloků a to zejména u resekčních okrajů bronchů a v případě, kdy původně odebraná tkáň z tumoru nevedla k definitivnímu závěru. Velmi důležité je pro kompletní diagnózu zachování a zjištění vztahu tumoru k povrchové pleuře, vzdálenost tumoru od kariny, identifikace event. dalších separátních nádorových ložisek v dodané lobektomii/pulmonektomii a s ohledem na 8. verzi TNM klasifikace je zásadní i co nejpřesnější změření nádorové masy.

V podstatně menší míře se peroperačně vyšetřují resekční okraje bronchů u lobektomií či pneumonektomií s centrálně uloženými známými tumory, dále u ložiskového postižení pleury a při postižení mediastina (1).

Limitací rychlé histologie, kromě někdy dosti výrazných hmoždících artefaktů zejména u odběrů z pleury a mediastina a všem známého omezeného hodnocení samotných zmražených řezů, bývají někdy dosti výrazné hyperregenerativní změny pneumonocytů, které mohou vést k falešně pozitivní diagnóze malignity.

SOLITÁRNÍ PLICNÍ LOŽISKA

Solitární plicní ložiska jsou často náhodným nálezem při rentgenovém vyšetření hrudníku. Nazývány bývají jako tzv. incidentalomy, jsou klinicky asymptomatické a definované jako oválné nebo okrouhlé dobře ohraničené uzly, v jejichž okolí plicní tkáň mívá normální vzhled, mohou však být přítomné úseky konsolidace plicního parenchymu či jiné intersticiální plicní procesy. Tato ložiska mohou nabývat různých velikostí od několika mm až po několik cm, mohou se však již v době diagnózy propagovat do okolních orgánů (hrudník, bránice, mediastinum). Marchevsky et al. ve své studii prokázali, že u ložisek o velikosti 11 až 15 mm v největším rozměru byla přesnost maligní diagnózy přes 90 % bez falešně pozitivních diagnóz, se 100 % specificitou, tedy celkově lepší než u ložisek o průměru menším než 10 mm, kde diagnostická senzitivita byla 86,4 % (4). U zastižených menších lézí může docházet k vykrájení ložiska při peroperačním zpracování či k falešně negativní diagnóze, kdy je při samotném samplingu patologem odebrána tkáň s peritumorózním jizvením či zánětlivým procesem. Jde o limitace peroperačních biopsií, se kterými musí počítat jak patologové, tak i klinici. Incidentalomy o průměru menším než 10 mm lze peroperačně vyšetřit, ale k vyšetření by se mělo přistupovat s nejvyšší opatrností.

Plicní léze lze dělit na nenádorové a nádorové léze, které ještě dál můžeme rozdělit na benigní a maligní tumory. Mezi maligní tumory patří zejména primárně plicní karcinomy se zastoupením nemalobuněčných (NSCLC) a malobuněčných (SCLC) plicních karcinomů a intrapulmonální metastázy či metastázy mimoplicních maligních nádorových procesů (5) (obr. 1). Diagnostika SCLC je v dnešní době předoperačně stanovena s vysokou pravděpodobností, a to s ohledem na dostupné biochemické markery – zejména stanovení sérové hladiny NSE a proGRP, a k peroperačnímu vyšetření se tyto léze dostávají velmi zřídka. Kromě primárně plicních malignit se často setkáváme s vyšetřením plicních ložisek při dispenzarizaci pacientů s jiným maligním onemocněním. Tyto léze, kromě metastáz primárních tumorů, bývají tvořeny intraparenchymatózními lymfatickými uzlinami, které mohou velice dobře simulovat malignitu (1), chondrohamartomy, ložisky jizvení (ať už v rámci postterapeutických změn či jako následek bronchopnemonie) (obr. 2).

Maligní nádorová ložiska v peroperačním vyšetření. A, B: Primárně plicní adenokarcinom (zvětšení 40x, A HE, B Toluidinová modř). C: Peroperační imunohistochemický
průkaz TTF-1 primárně plicního adenokarcinomu (zvětšení 100x, TTF-1). D: Metastáza kolorektálního karcinomu s komedo-like nekrózami
(zvětšení 40x, HE). E: Negativní výsledek peroperačního imunohistochemického vyšetření TTF-1 (zvětšení 40x, TTF-1). F: Typický karcinoid (zvětšení 40x, HE).
Obr. 1. Maligní nádorová ložiska v peroperačním vyšetření. A, B: Primárně plicní adenokarcinom (zvětšení 40x, A HE, B Toluidinová modř). C: Peroperační imunohistochemický průkaz TTF-1 primárně plicního adenokarcinomu (zvětšení 100x, TTF-1). D: Metastáza kolorektálního karcinomu s komedo-like nekrózami (zvětšení 40x, HE). E: Negativní výsledek peroperačního imunohistochemického vyšetření TTF-1 (zvětšení 40x, TTF-1). F: Typický karcinoid (zvětšení 40x, HE).

Benigní nádorová ložiska. A: Pneumonocytom (zvětšení 40x, Toluidinová modř). B: Chondrohamartom (zvětšení 40x, HE).
Obr. 2. Benigní nádorová ložiska. A: Pneumonocytom (zvětšení 40x, Toluidinová modř). B: Chondrohamartom (zvětšení 40x, HE).

Samostatnou kapitolu tvoří ložiska nekrotizujících granulomatózních procesů (obr. 3), v našich podmínkách jde zejména o mykobakteriální postižení, méně často o plicní granulomatózu s polyangiitidou, se kterými se lze setkat u pacientů imunosuprimovaných při předchozí (chemo)terapii, nicméně se vyskytují i bez této vazby. Důležitým interdisciplinárním krokem je pak zajištění materiálu pro mikrobiologické a molekulárně genetické vyšetření, pokud možno nezmraženého materiálu, již během operace.

Nekrotizující granulomatózní plicní procesy v peroperačním vyšetření. A, B: Tuberkulóza (zvětšení 40x, A HE, B Toluidinová modř). C: Revmatoidní uzel
(zvětšení 40x, HE). D: Revmatoidní uzel (definitivní řez, zvětšení 40x, HE).
Obr. 3. Nekrotizující granulomatózní plicní procesy v peroperačním vyšetření. A, B: Tuberkulóza (zvětšení 40x, A HE, B Toluidinová modř). C: Revmatoidní uzel (zvětšení 40x, HE). D: Revmatoidní uzel (definitivní řez, zvětšení 40x, HE).

Peroperační zhotovení TTF-1

Pro zcela odlišný terapeutický management a prognózu pacienta se k rozlišení primárně plicních adenokarcinomů od metastáz adenokarcinomů jiných primárních lokalit (5) používá po dohodě s operatérem peroperační stanovení TTF-1 (6). TTF-1 je tkáňově specifický transkripční faktor, který je za fyziologických podmínek exprimován v první řadě alveolárními pneumonocyty II. typu a ve tkáni štítné žlázy (7,8) Pozitivita TTF-1, v případě vyloučení karcinomu štítné žlázy, svědčí s vysokou mírou senzitivity a specificity pro primárně plicní původ nádoru (1,9). Opatrnost v hodnocení TTF-1 je nutná zejména u mucinózních adenokarcinomů, u nichž TTF-1 bývá negativní a jejich diagnostika je obtížná i z definitivních nezmražených vzorků za použití širší škály imunohistochemických vyšetření.

V hodnocení peroperačních biopsií jsou kromě morfologie vlastního adenokarcinomu někdy nezbytná i anamnestická a klinická data a výsledky radiologických vyšetření (1). Pro primárně plicní původ adenokarcinomu svědčí smíšená architektura nádoru se solidními, acinárními, papilárními, mikropapilárními, lepidickými či jinými úseky. Pro metastázy naopak svědčí komplexní či kribriformní architektura, popřípadě nekrózy komedoniformního typu (kolorektální karcinom) (obr. 1) a monomorfní buněčná populace (karcinom mléčné žlázy) (1). V některých případech je přesné určení primární lokalizace adenokarcinomů i přes užití širokého spektra imunohistochemických metod obtížné i z definitivních parafínových řezů a diagnózu primárně plicního adenokarcinomu lze stanovit až po vyloučení možnosti metastazování z jiné primární lokality klinickými vyšetřeními (1,10).

Resekční linie bronchu

Resekční linie bronchu u lobektomií/pneumonektomií je vyšetřována u již dříve diagnostikovaných centrálně uložených tumorů (obr. 4). Residuální invazivní tumor v resekční linii výrazně ovlivňuje délku přežití pacienta (11) a je důvodem ke zkrácení zbylého bronchu. Pokud je v resekčním okraji přítomna high grade dysplázie, definitivní rozhodnutí o (ne)provedení reresekce je na operatérovi po konzultaci se zodpovědným pneumoonkologem.

Peroperační bronchiální resekční linie. A: Normální nález (zvětšení 40x, HE). B: High grade dysplázie (zvětšení 40x, Toluidinová modř). C: Mikroinvazivní
karcinom a karcinom in situ (zvětšení 40x, Toluidinová modř).
Obr. 4. Peroperační bronchiální resekční linie. A: Normální nález (zvětšení 40x, HE). B: High grade dysplázie (zvětšení 40x, Toluidinová modř). C: Mikroinvazivní karcinom a karcinom in situ (zvětšení 40x, Toluidinová modř).

BIOPSIE MEDIASTINA

Tumory mediastina tvoří velice pestrou skupinu nádorů s různým přístupem k léčbě a různou prognózou (12). K peroperačnímu vyšetření je nezbytná znalost uložení nádorového procesu – přední či zadní mediastinum. Mediastinoskopie s odběrem tumorózní tkáně je zejména prováděna při nejasné mediastinální mase k potvrzení odběru dostatečného množství nádorové tkáně k definitivní morfologické diagnóze (jde zejména při podezření na lymfoproliferativní postižení předního mediastina) a k odlišení jiných primárních tumorů této lokalizace (tumory thymu, tumory z germinálních buněk, paragangliomy, thyroidní a parathyroidní tumory, schwannomy, vaskulární tumory atd.) či metastatický původ léze. Mediastinální uzliny jsou peroperačně vyšetřovány při pozitivních nálezech na PET CT vyšetření. PET pozitivní uzliny by měly být histologicky nebo cytologicky potvrzeny (13). Peroperační vyšetření mediastinálních uzlin tak může chirurgovi pomoct při rozhodování, jestli přistoupí posléze k plicní resekci či nikoliv a pacient tak prodělá pouze jednu anestezii a hospitalizaci (14). Při postižení kontralaterálních mediastinálních či supraklavikulárních lymfatických uzlin (N3) se odstupuje od dalšího chirurgického výkonu, protože takto postižení pacienti mají velmi špatnou dlouhodobou prognózou i přes probíhající multimodální léčbu (2).

Peroperační vyšetření parietální pleury nebo peroperační biopsie z měkkých tkání hrudní stěny či bránice jsou prováděny z důvodů potvrzení potencionální malignity či jako součást stagingu.

Zkušenosti s peroperační biopsií nitrohrudních lézí v Thomayerově nemocnici za uplynulých 5 let

V Thomayerově nemocnici v Praze z ročně provedených peroperačních biopsií pochází zhruba 40% z Oddělení hrudní chirurgie. Od ledna roku 2013 do konce září roku 2017 jsme na našem pracovišti provedli 894 těchto peroperačních biopsií. Nejvíce odběrů bylo provedeno z plic (n=691), dále jsme vyšetřovali tkáň z mediastina, pleury, hrudní stěny, bránice, lymfatické uzliny hilové, mediastinální, ale i nadklíčkové a krční uzliny. Samozřejmostí bylo i vyšetření resekční linie bronchů (tab. 1).

Tab. 1. Peroperační vyšetření.
Peroperační vyšetření.

Co se týče odběrů z plic, tak zde převažovaly nádorové diagnózy (n=473) včetně chondrohamartomů (n=70). Nejvíce zastoupeny byly primárně plicní adenokarcinomy v počtu 161 a skvamocelulární karcinomy (n=62). Na peroperační vyšetření byly i indikovány metastázy nádorů z různých primárních lokalizací v plicním parenchymu, nejvíce jich bylo původem z gastrointestinálního traktu (n=32).

Nenádorová plicní ložiska byla ponejvíce podmíněná nekrotizujícími granulomatózními procesy (n=63), z nichž ve 14 případech byla potvrzena tuberkulóza a v 11 případech granulomatóza s polyangiitidou (dříve nazývaná Wegenerova granulomatóza). Ve 13 případech byla ložiska tvořená revmatoidními uzly, často šlo o primodiagnózu autoimunitního onemocnění. Nespecifické fibrotické změny plicního parenchymu či organizující (se) pneumonie podmiňovaly v 64 případech ložiskové léze v plicích viditelných na radiologických zobrazovacích metodách, kde však nádorový proces nebyl zastižen ani v definitivním vyšetření.

Resekční linie bronchu jsme vyšetřili celkově v 61 případech, z toho ve 2 byl nalezen mikroinvazivní skvamocelulární karcinom a odběr resekčního okraje se musel opakovat. V 21 resekčních liniích byla zaznamenána lehká až těžká dysplázie metaplastického dlaždicobuněčného epitelu bronchu.

Počet peroperačně zhotovených imunohistochemických průkazů TTF-1 exprese od roku 2007, kdy byla tato metoda zavedena, výrazně klesl. Z celkového počtu 691 plicních peroperačních vyšetřeních od roku 2013 do září roku 2017 byla metodika peroperačního imunohistochemického průkazu TTF-1 použita celkem u 24 případů. U 7 z těchto případů bylo TTF-1 peroperačně pozitivní. U dalších 3 případů jsme potvrdili primární původ z plic imunohistochemicky z definitivního materiálu, i když peroperační exprese TTF-1 byla u těchto vzorků zcela negativní, použitím dalších imunohistochemických markerů.

ZÁVĚR

Peroperační vyšetření nitrohrudních lézí hraje důležitou roli v léčebném procesu pacienta. Nezastupitelnou roli hraje zejména v oblasti plicních solitárních lézí, které nebylo možné diagnostikovat před operací a při peroperačním stagingu plicního tumoru. U centrálně uložených tumorů pak peroperační vyšetření slouží k vyšetření resekčních okrajů bronchů. Peroperační stanovení imunohistochemické exprese TTF-1 nám může pomoci rozhodnout, zda-li se jedná o primárně plicní nemalobuněčný karcinom či o metastázu z jiné primární lokalizace.

PODĚKOVÁNÍ

Práce podpořena částečně MZČR (projekt RVO-VFN 64165), Univerzitou Karlovou (projekt Progres Q28/LF1) a projektem OPPK (Výzkumné laboratoře nádorových onemocnění, CZ.2.16/3.1.00/24509).

PROHLÁŠENÍ

Autor práce prohlašuje, že v souvislosti s tématem, vznikem a publikací tohoto článku není ve střetu zájmů a vznik ani publikace článku nebyly podpořeny žádnou farmaceutickou firmou. Toto prohlášení se týká i všech spoluautorů.

Adresa pro korespondenci:

Doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

Oddělení patologie a molekulární medicínyThomayerovy nemocnice

Vídeňská 800, Praha 4 – Krč, 140 59

tel.: 261083741

e-mail: radoslav.matej@ftn.cz


Zdroje

 1. Sienko A, Allen TC, Zander DS, Cagle PT. Frozen section of lung specimens. Arch Pathol Lab Med 2005; 129(12): 1602-1609.

2. Van Schil PE, Balduyck B, De Waele M, Hendriks JM, Hertoghs M, Lauwers P. Surgical treatment of early-stage non-small-cell lung cancer. EJC Suppl 2013; 11(2): 110-122.

3. Sugarbaker DJ. Lung cancer. 6: The case for limited surgical resection in non-small cell lung cancer. Thorax 2003; 58(7): 639-641.

4. Marchevsky AM, Changsri C, Gupta I, Fuller C, Houck W, McKenna RJ, Jr. Frozen section diagnoses of small pulmonary nodules: accuracy and clinical implications. Ann Thorac Surg 2004; 78(5): 1755-1759.

5. Travis WD, Brambilla E, Burke AP, Marx A, Nicholson AG, eds. WHO Classification of Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart. IARC Lyon 2015; 4th ed.

6. Matěj R, Vedralová J, Koukolík F. Imunohistochemický průkaz TTF-1 v peroperačních bioptických vzorcích plicních adenokarcinomů: roční zkušenosti. Cesk Patol 2008; 44(2): 41-44.

7. Ikeda K, Clark JC, Shaw-White JR, Stahlman MT, Boutell CJ, Whitsett JA. Gene structure and expression of human thyroid transcription factor-1 in respiratory epithelial cells. J Biol Chem 1995; 270(14): 8108-8114.

8. Lazzaro D, Price M, de Felice M, Di Lauro R. The transcription factor TTF-1 is expressed at the onset of thyroid and lung morphogenesis and in restricted regions of the foetal brain. Development 1991; 113(4): 1093-1104.

9. Moldvay J, Jackel M, Bogos K, et al. The role of TTF-1 in differentiating primary and metastatic lung adenocarcinomas. Pathol Oncol Res 2004; 10(2): 85-88.

10. Zámečník J, Kodet R. Value of thyroid transcription factor-1 and surfactant apoprotein A in the differential diagnosis of pulmonary carcinomas: a study of 109 cases. Virchows Arch 2002; 440(4): 353-361.

11. Owen RM, Force SD, Gal AA, et al. Routine intraoperative frozen section analysis of bronchial margins is of limited utility in lung cancer resection. Ann Thorac Surg 2013; 95(6): 1859-1865; discussion 1865-1856.

12. Trousse D, Avaro JP. Mediastinal tumors: introduction. Rev Pneumol Clin 2010; 66(1): 3-16.

13. Lardinois D. Pre- and intra-operative mediastinal staging in non-small-cell lung cancer. Swiss Med Wkly 2011; 141w13168.

14. Attaran S, Jakaj G, Acharya M, Anderson JR. Are frozen sections of mediastinoscopy samples as effective as formal paraffin assessment of mediastinoscopy samples for a decision on a combined mediastinoscopy plus lobectomy? Interact Cardiovasc Thorac Surg 2013; 16(6): 872-874. 

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 3

2018 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×