Imunohistochemické metody v diferenciální


Immunohistochemical Methods in the Differential Diagnosis of Primary

In a 22-year-old man, driver of a personal motor vehicle, who died within 39 hours after a trafficinjury, the authors made histological and immunohistochemical examinations of the brain focu-sed on differentiation of primary traumatic and subsequent secondary changes. In haematomasthe authors revealed the presence bi-and trivalent iron by Turnbull´s and Perl´s reaction as wellas glycophorin by immunohistochemical reactions.White matter lesions were evaluated histologically by staining according to Palmgren and immu-nohistochemically by detection of neuron-specific enolase, beta-amyloid protein precursor andlow molecular neurofilaments.Minor contusion foci in the corpus callosum and in the peripheral portion of the pons revealedthe presence of extracellular bivalent iron and exceptionally also the presence of intracellulariron. Glycophorin was present not only in erythrocyte membranes but also in the form of lumpssignalizing haemolysis.In the haematoma in the median portion of the pons neither iron nor free glycophorin weredetected.At all investigated sites (subcortical areas of the white matter of the hemispheres, capsula inter-na, corpus callosum, pons Varolii) the authors detected numerous axonal deformities (oedema orformation of retraction spheroids) which revealed on immunohistochemical examination an in-tense reaction with antibodies in particular against neuron-specific enolase and beta-amyloidprotein precursor, and to a smaller extent against low-molecular neurofilaments.The combination of the mentioned immunohistochemical examinations seemed a suitable methodfor differentiating primary cerebral injury (diffuse axonal injury and minor contusion foci in thecorpus callosum and the margin of the pons) from secondary changes (haemorrhages in themedian portion of the pons) which developed shortly before death as a manifestation of haemody-namic disorders associated with cerebral oedema)

Key words:
immunohistochemistry - diffuse axonal injury - neuron-specific enolase - beta-amyloid


Autoři: P. Toupalík 1;  P. Klír 2;  I. Bouška 1;  L. Chadová 1
Působiště autorů: Ústav soudního lékařství 2. LF UK, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2000, No. 2, p. 18-21
Kategorie: Články

Souhrn

U 22letého muže, řidiče osobního vozidla, který zemřel 39 hodin po dopravním úrazu, bylo prove-deno histologické a imunohistochemické vyšetření mozku se zaměřením na odlišení primárníchúrazových a následných sekundárních změn. V krevních výronech byla prokazována přítomnostdvoj- a trojmocného železa Turnbullovou a Perlsovou reakcí a dále imunohistochemicky provádě-na detekce glycophorinu. Léze bílé hmoty byla posuzována jednak histologicky barvením dlePalmgrena a dále imunohistochemicky detekcí neuron-specifické enolázy, b-amyloid prekurzorproteinu a nízkomolekulárních neurofilament.Drobná kontuzní ložiska v corpus callosum a v periferní části pontu vykazovala přítomnost extra-celulárního dvojmocného železa a zcela ojediněle též intracelulárně uloženého trojmocného žele-za. Glycophorin byl přítomen nejen na membránách erytrocytů, ale též ve formě hrudeksignalizujících hemolýzu.V krevním výronu ve střední části pontu železo prokázáno nebylo a stejně tak nebyl zjištěn volnýglycophorin.Ve všech vyšetřovaných lokalizacích (podkorové oblasti bílé hmoty hemisfér, capsula interna,corpus callosum, Varolův most) byly prokázány četné axonální deformity ve smyslu zduření ažtvorby retrakčních sféroidů, které vykazovaly při imunohistochemickém vyšetření intenzivní re-akci s protilátkami zejména proti neuron-specifické enoláze a b-amyloid prekurzor proteinu,v menší míře pak i proti nízkomolekulárním neurofilamentům.Kombinace uvedených histologických a imunohistochemických vyšetření se jevila jako vhodnámetoda umožňující odlišit primární poranění mozku (difuzní axonální poranění a drobná kontuz-ní ložiska v corpus callosum a při okraji pontu) od změn sekundárních (hemoragie ve středníčásti pontu vzniklá krátce před smrtí jako projev hemodynamických poruch při edému mozku).

Klíčová slova:
imunohistochemie - difuzní axonální poranění - neuron-specifická enoláza - b-amy-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se