Zápis ze schůze výboru ČDS
Praha 9. 3. 2017 v Praze


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 92, 2017, No. 3, p. 142-144
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Duchková, doc. Ettler, doc. Kuklová, prof. Resl, prim. Selerová, dr. Vocilková

Omluveni: prim. Bučková, prim. Drlík, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Štork

Místo: Praha, FN Královské Vinohrady, Dermatovenerologická klinika

Čas: 12.00–15.00 hodin

PROGRAM

Projednáno

A. Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 12. 1. 2017 – rozeslán e-mailem, byl připomínkován a schválen.

B. Nově projednáno:

1. Program akcí na r. 2017

Diskutován byl kalendář odborných akcí na r. 2017 a možné překryvy.

2. Derm-Update 2017

Rekordní účast 508 osob. Bylo hodnoceno pozitivně po všech stránkách.

3. Kongres ČDS-SDS 2017 v Olomouci

Rámcový program stanoven. Diskutován byl i společenský program. Ve čtvrtek od 14 hodin výbor, redakce časopisu, pak biologická léčba, paralelně by probíhaly workshopy. V pátek 7.30–8.30 snídaňové sympozium, 8.30–10.00 alergologie, 10.00–10.45 satelit, 11.00–12.30 dětská, 12.30–13.30 obědový satelit, 13.30–15.00 autoimunitní choroby, 15.00–15.45 satelit, 16.00–17.30 venerologie + infekce, Galadinner večer. V sobotu 7.30–8.30 snídaňové sympozium, 8.30–10.00 Co nového v dermatologii, 10.00–10.45 satelit, 11.00–12.30 onkologie, 12.30–13.30 oběd, 13.30–15.00 obličej + vlasy, 15.00–15.45 satelit, 16.15–17.00 korektiva + chirurgie, 17.00 plenární zasedání a ukončení kongresu.

V malém sále v průběhu kongresu: psychodermatologie, mladí dermatologové.

Diskutována byla náplň firemních satelitů – bylo doporučeno, aby se odborné části firemních přednášek tematicky nepřekrývaly.

Přihlášky k aktivní účasti do konce dubna 2017 na zvláštní webové stránce kongresu (http://www.jasta.cz/dermatovenerologie_2017/uvod_derma_2017.html). Bylo doporučeno, aby aktivní účastník nepřihlašoval více přednášek. Konečné rozhodnutí o zařazení přednášky do programu provedou vedoucí sekcí a organizační výbor kongresu.

4. Nový zákon o vzdělávání, novela zákona č. 95/2004

Zatím se čeká na paragrafové znění, nemá dosud prováděcí vyhlášky, platnost se předpokládá od 1. 7. 2017. K hlavním novinkám patří zařazení do přípravy s úvazkem nejméně 0,5, prodloužení kmene na 30 měsíců a jeho zakončení institucionální zkouškou („I. atestací“), zrušení a posléze ustavení nových akreditačních komisí a zrušení atestace z korektivní dermatologie.

5. Metoda Purebean fibroblast

MZ požádalo o vypracování stanoviska k metodě Purebean fibroblast a k jejímu provádění i nelékařským personálem. Žádost není doložena dostatečnými odbornými podklady, název je zavádějící. Výbor ČDS se nemůže k metodě jednoznačně vyjádřit.

6. Nasmlouvání vyšetřování pigmentových projevů

Dr. V. Myjavcová (Chrudim) žádá o nasmlouvání preventivního vyšetřování pigmentových projevů na kůži u ZP MVČR a OZP. Výbor ČDS nemá po odborné stránce námitky a žádost podporuje.

7. Nasmlouvání zdravotního výkonu 44281

Žádost ZP MZ ČR o vyjádření k nasmlouvání výkonu 44281 – epiluminiscenční mikroskopie v případě, že přístroj k vyšetřování nesplňuje parametry kalkulačního listu (je levnější). Výbor ČDS upozorňuje, že je v kompetenci ZP individuální nasmlouvání kódu s konkrétním zdravotnickým zařízením.

8. Roční poplatek ILDS

ČDS uhradila roční členský poplatek v ILDS na rok 2017. Výbor ČDS doporučuje posouzení Společností korektivní dermatologie.

9. World Skin Day 2017

ILDS žádá o zaslání národních aktivit věnované této celosvětové iniciativě. Prof. Arenberger zašle informaci o pořádání stanů proti melanomu.

10. Metoda Serdev Suture Lifting

MZ ČR žádá o stanovisko k uvedené metodě, kterou poskytuje Arte Clinic, s. r. o. Výbor ČDS doporučuje posouzení Společností korektivní dermatologie.

11. Nejlepší publikace za rok 2016

V souvislosti s vyhlášením nejlepších publikací v Čs. Derm. výbor ČDS doporučuje navržení a vyhlášení nejlepší knihy (monografie).

12. Odborná způsobilost pracovníků MEDICA LASER Prachatice

KÚ pro Jihočeský kraj žádá o posouzení odborné způsobilosti pracovníků uvedené společnosti. Výbor ČDS odpovídá: některé z uvedených metod vyžadují provádění lékařem – atestovaným dermatologem. KÚ může provést kontrolu konkrétních pracovníků MEDICALLASER (v žádosti nejsou uvedeni jmenovitě).

13. Venerologie (prof. Resl)

Venerologická komise vypracovala poznámky k zaniklé vyhlášce č. 30/1968, budou odeslány do konce března 2017 na MZ ČR o venerologické dispenzarizaci a depistáži.

Retarpen inj. je povolen do roku 2019, bude potřeba pohlídat, aby se včas obnovil Specifický léčebný program. Lůžková zařízení mohou vykázat jako ZULP, jinak recept hradí nemocný.

Mezirezortní komise pro HIV: podařilo se prosadit nutnost depistáže ohrožených osob i na STI.

Navržena struktura venerologických center 2 typů: I. typu – všichni dermatovenerologové s příslušným vybavením, II. typu – specializovaná venerologická pracoviště.

Zredukoval se počet vyšetření na kapavku.

14. Pacienti ze studií

Množí se případy nemocných, kteří se zúčastnili klinické studie s biologickou léčbou psoriázy v komerčních nedermatologických centrech a poté se dožadují této péče na dermatologických pracovištích. Výbor ČDS upozorňuje, že zřejmě podepsali informovaný souhlas, ve kterém je ošetřena další péče o pacienta, eventuálně mají možnost poradit se se svou ZP.

15. Výběrové řízení 21. 3. 2017 Olomoucký kraj

Výbor ČDS navrhl prim. Drlíka jako zástupce odborné společnosti.

16. Biorep

Firma Janssen požaduje výstupy z registru Biorep jako podmínku dalšího sponzorování. Dále byla diskutována účast dalších firem s nástupem dalších biologik.

17. Léková agenda – vyžádaná stanoviska pro SÚKL (dr. Benáková)

Připomínky:

 • Hemangiol 2x – problém s úhradou, SÚKL srovnává cenově s IVLP připraveným propranololem. Nakonec úhrada přiznána díky dohodě výrobce s ZP na zastropování. Definována přesně indikační kritéra:

P – propanol ve formě perorálního roztoku je hrazen v léčbě závažného proliferujícího infantilního  hemangiomu vyžadujícího systémovou terapii a splňujícího nejméně jedno z následujících kritérií:

 • hemangiom ohrožující život nebo funkčnost,
 • exulcerovaný hemangiom s bolestivostí nebo nereagující na jednoduchá opatření k ošetření ran,
 • hemangiom s rizikem trvalých jizev nebo znetvoření.

Léčbu je nutno zahájit u kojenců od 5 týdnů do 5 měsíců věku. Propranolol je nutno podávat po dobu 6   měsíců. V ojedinělých případech je možné, maximálně jedenkrát, léčbu zopakovat po dobu dalších 6 měsíců. K zahájení a vedení léčby je potřebná spolupracující rodina/spolupracující dospělá osoba pečující  o dítě.

Připomínka: je uvedena kategorie limitace preskripce „S“ – nutno explicitně vyjmenovat centra či pracoviště s kompetencí preskripce.

 • Soolantra – SÚKL nepřiznal léku žádnou úhradu. Nesouhlasíme, doporučujeme úhradu minimálně v rozsahu jako stávající Rozex/Rosalox.
 • Humira – indikace a úhrada u HS, připomínka potřeby úhrady vyššího dávkování u této diagnózy než je referenční (20–80 mg) při léčbě psoriázy.
 • Dalacin T – výrobce žádá o zrušení úhrady. Souhlasíme za předpokladu, že budou zachovány dodávky na trh v ČR, tj. bude pro pacienta dostupný za úhradu (obě formy – sol. i eml.)

Bez připomínek:

 • Kortikoidy – finální zpráva k RS 33/2 (Beloderm, Diprosone, Betnoivate, Betesil, Cutivate, Dermovate, Clobex, Clarelux, Advantan, Elocom): Resumé preskripce zůstává v komptenci DER, lze delegovat na jiné odbornosti.

Nově registrovaný generický mometazon-furoát: Ovixan – bez úhrady.

Zrušená registrace: Kuterid.

 • Antiaknózní prostředky:

Zineryt, Duac gel, Aknemycin plus – bez připomínek. Zrušená registrace: Isotrexin.

 • Antipsoriatika:

Xamiol, Daivobet, Enstilar.

Silkis a Curatoderm 1. zpráva – navýšení úhrady, bez připomínek, respektive ve 2. zprávě shledána faktická chyba v P: ohledně maximálního dávkování kalcitriolu (Silkis), připomínkováno.

Bereme na vědomí:

Retarpen – prodloužení Specifického léčebného programu do 2019.

Imunor – nepreskribuje dermatolog (L/ALG).

Vorikonazoly – nepreskribuje dermatolog.

Bronchovaxom, Luivac, Ribomunyl – nepreskribuje dermatolog (L/ALG).

Filgrastiny – nepreskribuje dermatolog.

18. Noví členové ČDS

Pásek Marek (Praha), Asterová Karolína (Praha), Palla Viktor (Olomouc), Kadlecová Markéta (České Budějovice).

Změny:

 • změna adresy: Hrbáčová Kateřina (Opava), Vaculová Radana (Ostravice), Kumpová Magda (Plzeň), Malachová Jana (Šatov u Znojma), Táborská Kateřina (Beroun).
 • změna jména: Jandová Marie (Hradec Králové), Stoklásková Eva (Brno).
 • zrušení členství: Slavík Chríbiková Anna (Praha 8), Dunda Jan (České Budějovice), Lippert Jan (Kamenice nad Lipou), Frey Tomáš (Praha, zemřel).
 • snížení příspěvků: Škorpíková Šárka (Praha 9), Hrbáčová Kateřina (Opava), Niesnerová Marie (Olomouc), Jiráková Anna (Malé Přítočno), Hasalová Stanislava (Horní  Moštěnice), Bernardová Jana (Praha 8) – zamítá se.

19. Různé

 • a) Výběrové řízení v Praze 10 – informuje dr. Vocilková: ukázal se konflikt zájmů.
 • b) Návrh na čestná členství: prof. Arenberger, prim. Benáková, dr. Kestřánková, dr. Raková, doc. Ettler, prim. Duchková.
 • c) prim. Duchková žádá o podporu výboru ČDS pro uznání Centra biologické léčby v Sanatoriu Ústí nad Labem zdravotními pojišťovnami. Výbor ČDS tuto žádost již v minulosti podpořil opakovaně.

20. Příští schůze výboru ČDS: 20. 4. 2017 v Praze.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se