Konference úsměv 2018


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 118, 2018, 2, s. 13-16
Kategorie: Abstrakta

Dne 6. dubna 2018 se uskutečnila na Klinice zubního lékařství LF UP v Olomouci registrovaná vzdělávací akce pro praktické zubní lékaře Úsměv 2018. Jako tradičně převzal nad akcí záštitu děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Konference byla koncipována jako příležitost pro mladé začínající přednášející, převážně z řad studentů postgraduálního doktorského studia. I tentokrát jsme přivítali přednášející z lékařských fakult v Praze a v Hradci Králové, kteří společně s dalšími aktivními účastníky z řad lékařů naší kliniky připravili sdělení s aktuální problematikou. O úvodní, nosné přednášky každého bloku se tentokrát postarali MUDr. Jozef Minčík, Ph.D., z privátní praxe v Košicích a MUDr. Martin Čelko z privátní praxe v Hradci Králové.
Plná posluchárna Šimkova sálu na Klinice zubního lékařství svědčila o zájmu kolegů i studentů zubního lékařství o přednášená sdělení. Tematika přednášek byla jako každoročně napříč celým oborem zubního lékařství.
Hlavní organizátoři MUDr. P. Krejčí, Ph.D., a stomatolog J. Morozova, Ph.D., děkují všem aktivním účastníkům za kvalitní přednášky a těší se na setkání s kolegy a další zajímavá sdělení na konferenci Úsměv 2019.
Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK

REMINERALIZÁCIA U HLBOKÉHO AFEKTOVANÉHO KAZU

Minčík J.

Privátna zubná ambulancia, Košice

Moderná koncepcia ošetrenia zubného kazu, nazývaná „minimálne invazívna preparácia“ predpokladá možnosť ponechania afektovaného, remineralizácie schopného zmäknutého dentínu po odstránení všetkého infikovaného dentínu. Remineralizácia je možná po aplikácii materiálov s remineralizačným efektom, ako sú skloionomérne cementy, preparáty klaciumhydroxidu a hydroxyapatit. Remineralizačné účinky uvedených preparátov porovnávali autori vo vlastnej experimentálnej štúdii, na ktorú použili 30 extrahovaných molárov. Po extrakcii boli na bukálnej aj linguálnej ploche vypreparované štandardizované kavity V. Blackovej triedy, lokalizované na cemento-sklovinnej hranici. Následne boli v kavitách pomocou kariogénneho roztoku vytvorené arteficiálne kazy na ich spodine. Po dvoch dňoch bol každý zub rozseparovaný v okluzo-gingiválnom smere, takže bolo získaných 60 vzoriek. Kavity boli potom vyplnené vyššie spomenutými materiálmi s remineralizačnými účinkami a potom po dobu 30 dní boli inkubované v roztoku umelej sliny. Po tejto dobe boli vzorky, rozdelené do šiestich skupín, fixované do akrylátových blokov a podrobené vyšetreniu polarizačným miroskopom. Všetky skupiny s výplňami vykazovali vysoký stupeň mineralizácie, najväčšiu však kavity s tetrakalciumfosfát-monetit cementom.


NEPŘÍMÉ PŘEKRYTÍ PULPY

Novotná B., Harvan L.’

Klinika zubního lékařství LF UP a FN, Olomouc

Nepřímé překrytí zubní dřeně je způsob ošetření kazu blízkého dřeni se zachováním vitality zubu. Tento typ ošetření volíme v případech, kde při další exkavaci kariézních hmot hrozí otevření dřeňové dutiny. Musí však být splněno několik kritérií, která vedou k úspěšnému konci. Hlavní podmínkou je obranyschopnost a postižení pulpy, které se dá zjistit pouze klinickými zkouškami (tzv. asymptomatický zub), dále rozhoduje věk pacienta, rozsah změklého dentinu maximálně do 1 mm2 pouze na pulpální stěně a čisté okraje kavity.

Naše sdělení bude zahrnovat přehled možných postupů a využívaných materiálů pro nepřímé překrytí. Seznámíme vás s metodikou našeho výzkumu pro srovnání těchto materiálů.


ESTETICKÉ VÝPLNĚ FRONTÁLNÍHO ÚSEKU A JEJICH OPOTŘEBENÍ

Holík P.1, Morozova J.1, Čtvrtlík R.2, Tomáštík J.2

1Klinika zubního lékařství LF UP a FN, Olomouc

2Společná laboratoř optiky a fyziky PřF UP a FZÚ AV ČR, Olomouc

Na estetiku v současném zubním lékařství je kladen velký důraz. Obzvlášť pokud jde o oblast frontálních zubů. Existuje mnoho technik, jak správně navrstvit kompozitní materiál, aby bylo dosaženo co nejlepšího estetického výsledku. Otázkou ale zůstává, jak bude výplň vypadat za nějaký čas. Na výplň, stejně jako na zub, působí vlivy, jako je eroze, abraze nebo atrice, a záleží na mechanických a chemických vlastnostech výplňového materiálu, jak uvedeným vlivům odolá.

Náš výzkum se zaměřuje na měření fyzikálních vlastností estetických výplňových materiálů před a po vystavení erozivním vlivům a také na abrazivní opotřebení těchto materiálů v laboratorních podmínkách. Na vzorcích kompozitních výplňových materiálů a skloionomerních cementů byla provedena zkouška tvrdosti podle Vickerse, stanovení modulu pružnosti a mikroskopická analýza. Následně byly výsledky měření výplňových materiálů porovnány s mechanickými vlastnostmi vzorků tvrdých zubních tkání (sklovina a dentin) vystavených stejným vlivům.

Práce vznikla za podpory grantového projektu s číslem IGA_LF_2017_006.


HYPOPLAZIE SKLOVINY HORNÍCH ŘEZÁKŮ

Krupka P.

Stomatologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

Kazuistické sdělení. Terapie hypoplastických změn horních stálých řezáků, které vznikly jako následek úrazu dočasných zubů v raném dětství.


STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ DĚTSKÝCH PACIENTŮ V CELKOVÉ ANESTEZII

Kovácsová F.1, Koberová Ivančaková R.1, Řeháčková Z.2

1Stomatologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

2KARIM, LF UK a FN, Hradec Králové

Autoři prezentovali výsledky retrospektivní studie porovnávající potřebu stomatologického ošetření v celkové anestezii u dětí se systémovým chronickým onemocněním a dětí zdravých, ošetřených ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Cílem studie je identifikace nejčastějších systémových onemocnění vyžadujících specializovanou péči, frekvence a závažnost orálních onemocnění a jejich ošetření.


NEJEN FLUORIDACE V PREVENCI ZUBNÍHO KAZU U DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Pluhařová K.

Oral Health Liaison Specialist, Colgate-Palmolive ČR, spol. s.r.o., Praha

Preventivní opatření ve formě zdravotně-profylaktické edukace, vedoucí ke zlepšení stavu orálního zdraví, jsou ve své důležitosti na stejném místě jako kvalitní odborná praktická péče. Nejvýznamnější jsou pak u dětí a mladistvých, a zejména u rodičů, kteří mají na stav jejich chrupu zásadní vliv.

Přednáška seznámila s aktuálními odbornými stanovisky a postupy pro prevenci zubního kazu u zmíněné věkové skupiny. Zaměřila se na všechny pilíře prevence, a poskytla tak komplexní pohled na poradenství a nabídnula odborníkům konkrétní rady a kroky pro jejich každodenní edukativně odbornou péči. Autorka zmínila dílčí preventivní opatření, která jsou pro účinnou prevenci zubního kazu jako multifaktoriálního onemocnění nezbytná. Proto stručně shrnula nejen význam pravidelných preventivních prohlídek, analýzu rizik, plán preventivního opatření, výživu, ústní hygienu, ale také aplikaci fluoridových preparátů, edukaci a techniku preventivního poradentství či pečetění fisur. Stěžejní část přednášky se věnovala fluoridaci a její důležitosti v prevenci zubního kazu se zaměřením na konkrétní dostupné prostředky pro domácí i ordinační ošetření, a to včetně seznámení se s klinickými studiemi a doporučeními ohledně četnosti aplikace.


KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ ZUBU V JEDNÉ NÁVŠTĚVĚ

Čelko M.

Stomatologické centrum BRIXDent, Hradec Králové

Moderní technologie umožňují ošetření zubů v mnoha případech v jedné návštěvě při zachování vysoké kvality výsledného ošetření. V našem sdělení bude demonstrováno ošetření pacienta v jedné návštěvě od endodontického ošetření až po protetickou rekonstrukci – digitální změření délky a strojové opracování kořenových kanálků, okamžité plnění kořenového systému a dostavba jádra zubu, následné broušení zubu na korunku, kdy nepřímá rekonstrukce je díky CAD/CAM technologiím zhotovena okamžitě po ukončení ošetření a preparace zubu a frézováním zhotovená korunka je fixována ve stejné návštěvě na preparovaný zub. Demonstrace postupu bude provedena na kazuistice, která ukáže šetrnost, rychlost, estetický výsledek, a tedy velmi efektivní komplexní rekonstrukci provedenou za tři hodiny času v ordinaci.


VZTAH IDS A PÍSKOVÁNÍ

Kovalský T., Voborná I.

Klinika zubního lékařství LF UP a FN, Olomouc

Adhezivní fixace nepřímo zhotovených fixních náhrad je v zubním lékařství postup, který zažívá revoluci. Nejen že fixace pryskyřicemi poskytuje nejvyšší sílu spojení výrobku k tvrdým zubním tkáním, ale umožňuje kompatibilitu mezi materiály. Má výborné vlastnosti, jako je absolutní nerozpustnost ve slině, estetika, ale zejména poskytuje lékaři, a tím i pacientovi výhodu už při samotné přípravě zubu. Adhezivní fixace totiž v mnoha případech umožňuje zmenšit rozsah budoucí fixní náhrady. Namísto konvenční preparace na korunku může lékař odstranit jen kazem destruované oblasti zubu a části ohrožující stabilitu budoucí práce; tedy primárně jde o šetření tvrdých zubních tkání.

Výzkumy v posledních několika letech přicházejí s postupem, který výrazně zvyšuje sílu vazby pryskyřic na tvrdé zubní tkáně, tzv. immediate dentin sealing (IDS). Jedná se o postup, kdy vazbu tvrdých zubních tkání a pryskyřice zajistíme v první návštěvě ihned po preparaci tvrdých zubních tkání vytvořením tenké vrstvy pryskyřice, která uzavře dentinové tubuly, čímž je zajištěna minimalizace senzitivity zubu a prostupu infekce k pulpě. Zároveň zvyšuje sílu následné adhezivní vazby mezi tvrdými zubními tkáněmi a nepřímou rekonstrukcí.

Po zhotovení nepřímé fixní náhrady v laboratoři je třeba k adhezivní fixaci takovéto práce připravit povrch vzniklý pomocí techniky IDS. Nejčastější součástí přípravy je otryskání povrchu korundovým pískem (sand-blasting), což zvyšuje účinnost vazby pryskyřic, jak bylo mnoha recentními studiemi prokázáno.

Sdělení se zaměřilo na sumarizaci a přehled dostupných informací k problematice fixace a pracovního postupu.


ESTETICKÁ REKONSTRUKCE HORNÍHO FRONTÁLNÍHO ÚSEKU – KAZUISTIKA

Jirásek P.

Klinika zubního lékařství LF UP a FN, Olomouc

Vzhledem k požadavku většiny pacientů na vysokou úroveň estetiky a dlouhodobou životnost protetických prací je v dnešní době s oblibou využívána lithium disilikátová keramika, a to především díky svým vynikajícím estetickým vlastnostem a schopnosti dosáhnout silné vazby ke sklovině. V kazuistice byla demonstrována komplexní estetická rekonstrukce zubů horní čelisti pomocí lithium disilikátových vestibulárních fazet a korunek – od preparace až po fixaci.


AGENEZE LATERÁLNÍCH ŘEZÁKŮ; POSOUZENÍ MEZIOBOROVÉ LÉČBY PO DVANÁCTI LETECH, KAZUISTIKA

Nováčková S., Starosta M.

Klinika zubního lékařství LF UP a FN, Olomouc

Úvod:
Ageneze horních laterálních řezáků je častá vývojová vada, a protože se jedná o frontální oblast exponovanou při úsměvu, je estetickým a funkčním problémem od časného věku. Pro správné naplánování léčebné strategie je nezbytná diagnostika a pozorné vyšetření, kdy každá z možností léčby má své výhody, nevýhody, indikace a limity.

V tomto sdělení byly probrány etiologie, prevalence, klíče rozhodování a možnosti léčby nezaložených laterálních řezáků. Prezentován byl klinický případ ageneze řešený uzavíráním prostoru mezializací špičáku na místo laterálního řezáku a jeho přestavbou a druhý případ řešený otevíráním prostoru a protetickou rehabilitací. Tyto kazuistiky ukazují interdisciplinární přístup mezi ortodoncií a estetickou stomatologií a mezi ortodontistou, implantologem a protetikem. Kazuistiky zahrnují stav před léčbou, po léčbě a kontrolní sledování po dvanácti letech.

Závěr:
Polemika, zda otevírat nebo uzavírat, je jednou z nejčastějších témat současných publikací. Rehabilitace by měla být zaměřena na estetiku, funkci a parodontální zdraví. Hlavním cílem léčby je také uspokojit očekávání pacienta.


3D FOTOGRAFOVÁNÍ OBLIČEJE

Kamínková P., Dírer P.

Klinika zubního lékařství LF UP a FN, Olomouc

3D optické skenery umožňují účinný a neinvazivní způsob výzkumu morfologie lidského obličeje. Optické skenery fungují na principu stereofotogrammetrie, kdy je obličej snímán z různých úhlů pohledu přesně synchronizovanými kamerami. 3D model je poté vytvořen pomocí speciálního softwaru, který informace obdržené z více pohledů zpracuje do 3D struktury objektu.

Výsledné modely detailně zobrazují povrchové struktury obličeje ve třech dimenzích s realistickým zobrazením textury a barvy kůže. Zhotovení fotografie trvá jen pár milisekund, což činí systém imunní vůči pohybu.

Pro tyto výhody je stereofotogrammetrie vhodnou metodou pro výzkum měkkých tkání obličeje. Na zhotovených 3D modelech lze analyzovat morfologické znaky a sledovat změny probíhající v obličeji následkem růstu a klinických zásahů.


MOLÁROVÁ A ŘEZÁKOVÁ HYPOMINERALIZACE – TERAPIE

Řezníčková S., Krejčí P.

Klinika zubního lékařství LF UP a FN, Olomouc

Zubní onemocnění molárová a řezáková hypomineralizace bylo poprvé rozpoznáno v 70. letech 20. století. Tato porucha tvorby skloviny přináší vzhledem k diagnostickým i terapeutickým rozpakům mnoho neznámých. Zpočátku prošla molárová a řezáková hypomineralizace i změnou terminologie, než se ustálil termín MIH (Molar-Incisor-Hypomineralisation), tak jak jej v dnešní podobě známe.

Důležitým mezníkem pro sjednocení pravidel se stal seminář a workshop věnovaný MIH v roce 2009 v Helsinkách a s ním vzniklý konsenzus „Best Clinical Practice Guidance“. Pojednává o terminologii, prevalenci, etiologii i terapii MIH. Tento dokument je velkým přínosem v rozvaze praktického zubního lékaře.

V našich praxích se setkáváme s pacienty s defektem MIH čím dál častěji. Snažíme se pro tuto vadu nalézt tu nejlepší terapeutickou možnost. Vzhledem k tomu, že se MIH začíná projevovat zhruba kolem šestého roku, jsme nuceni řešit otázku nejen samotné vady MIH, ale i spolupráci ošetřovaného. Cílem tohoto sdělení je shrnout veškeré dostupné možnosti léčby s ohledem na míru poškození zubů a kooperaci pacienta.

Abstrakta uspořádal

Doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×