Fraktúry hornej časti strednej tretiny tvárovej kostry a dolnej časti hornej tretiny tvárovej kostry


Fractures of Upper Middle Third of Facial Bone and Lower Part of Upper Third of Facial Skeleton

Summary:
The authors described the problems which appeared in fractures of the upper parts of the middle thirds and the lower parts of the overhead of the facial skeleton.

The patients described in the article were treated at the Department of the Stomatology and Maxillofacial surgery, Jessenius Faculty of Medicine and Martin Faculty Hospital. The article summed up the aetiology, incidence, seasonality, sex distribution, type of the treatment and complications. The authors underlined the importance of interdisciplinary cooperation in the management of the cranio-maxillofacial trauma.

Key words:
supraorbit - reduction - fixation - biodegradable osteosynthetic materials


Autoři: J. Sitár;  D. Statelová;  M. Janíčková
Působiště autorů: Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Martinskej fakultnej nemocnice a Jesseniovej lekárskej fakulty, Martin
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 108, 2008, 5, s. 117-121

Souhrn

Práca sa zaoberá problematikou zlomenín hornej časti strednej tretiny a dolnej časti hornej tretiny tvárovej kostry.

Prezentuje sa súbor pacientov počas desaťročného obdobia liečených na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a MFN. Sledovala sa etiológia, sezónnosť výskytu, pohlavná distribúcia a spôsoby liečby. Zdôrazňuje sa dôležitosť interdisciplinárnej spolupráce v manažmente týchto poranení.

Kľúčové slová:
supraorbita - repozícia - fixácia - bioresorbovateľné osteosyntetické materiály

ÚVOD

V poslednom období sa zaznamenal zvýšený výskyt úrazov tvárovej kostry, čo súvisí s prudkým rozvojom motorizmu a adrenalínových športov. Pribúdajú tiež kriminálne úrazy.

Z traumatologického hľadiska sa tvárová kostra delí na tri tretiny. Jednotlivé typy zlomenín znázorňujú obrázky 1, 2, 3 a 4.

Horná tretina tvárovej kostry a supraorbitálna oblasť. http://www.med.mun.ca/anatomyts/head/hnl1.htm
Obr. 1. Horná tretina tvárovej kostry a supraorbitálna oblasť. http://www.med.mun.ca/anatomyts/head/hnl1.htm

Schéma priebehu lomných línií vo frontálnej a supraorbitálnej oblasti. http://catalog.nucleusinc.com/ generateexhibit.php?ID=6813
Obr. 2. Schéma priebehu lomných línií vo frontálnej a supraorbitálnej oblasti. http://catalog.nucleusinc.com/ generateexhibit.php?ID=6813

Pohľad spredu na zlomeninu v oblasti hornej a dolnej steny orbity. http://catalog.nucleusinc.com/ generateexhibit.php?ID=6813
Obr. 3. Pohľad spredu na zlomeninu v oblasti hornej a dolnej steny orbity. http://catalog.nucleusinc.com/ generateexhibit.php?ID=6813

Pohľad zboku na zlomeninu hornej a dolnej steny orbity. http://catalog.nucleusinc.com/ generateexhibit. php?ID=6813
Obr. 4. Pohľad zboku na zlomeninu hornej a dolnej steny orbity. http://catalog.nucleusinc.com/ generateexhibit. php?ID=6813

Zlomeniny tvárových kostí majú osobité postavenie, ide o vážne zmeny celkového stavu pacienta a na ich liečbe sa zúčastňujú špecialisti viacerých odborov. Napriek rozličnej miere účasti hraničných odborov (oftalmológie, otorinolaryngológie, neurochirurgie, röntgenológie, neurológie) na ošetrovaní týchto poranení základná zodpovednosť za správnu repozíciu a fixáciu fragmentov, a tým aj budúci výzor pacienta zostáva „ležať na pleciach“ maxilofaciálneho chirurga.

MATERIÁL A METODIKA

Na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Jesseniovej lekárskej fakulty a Martinskej fakultnej nemocnice v Martine bolo ošetrených počas desaťročného obdobia (od roku 1997 do roku 2006) 750 pacientov s úrazmi strednej tretiny tvárovej kostry.

Z toho supraorbita bola poranená u 70 pacientov, čo predstavovalo 9,3 %. Prevažovali muži, ženy boli v súbore len dve, teda 0,26 %. Percentuálne zastúpenie pacientov podľa veku je vyjadrené v grafe 1. Sledované úrazy sa najčastejšie vyskytovali u pacientov v treťom a štvrtom decéniu.

Percentuálne zastúpenie pacientov podľa veku.
Graf 1. Percentuálne zastúpenie pacientov podľa veku.

Percentuálne vyjadrenie príčin úrazov v súbore znázorňuje graf 2. Tieto poranenia boli najčastejšie výsledkom dopravných nehôd a kriminálnych úrazov.

Percentuálne rozdelenie zlomenín podľa príčiny vzniku úrazu.
Graf 2. Percentuálne rozdelenie zlomenín podľa príčiny vzniku úrazu.

Rozdelenie dopravných úrazov vyjadruje graf 3. Na dopravných úrazoch sa najčastejšie zúčastňovali pády z bicykla a autonehody. Pri páde z bicykla sa zistila u nadpolovičnej väčšiny pacientov konzumácia alkoholu. Ani jeden pacient nemal ochrannú prilbu.

Rozdelenie dopravných úrazov.
Graf 3. Rozdelenie dopravných úrazov.

Graf 4 znázorňuje sezónnosť výskytu úrazov strednej a hornej tretiny tvárovej kostry. Zo sledovaných údajov vyplýva zvýšený výskyt úrazov v jarnom a jesennom období.

Sezónnosť výskytu úrazov strednej a hornej tretiny tvárovej kostry.
Graf 4. Sezónnosť výskytu úrazov strednej a hornej tretiny tvárovej kostry.

Liečba pacientov v sledovanom súbore spočívala v otvorenom chirurgickom prístupe, repozícii a fixácii fragmentov konvenčnými osteosyntetickými titánovými platničkami a skrutkami. S ohľadom na roztrieštený charakter zlomenín v supraorbitálnej oblasti bolo často nevyhnutné využiť väčší počet titánových min, mikroplatničiek, skrutiek a mriežok rôznych tvarov a veľkostí.

Operačný prístup bol vo väčšine prípadov volený transfaciálne v obočí a prirodzených vráskach, resp. s využitím tržných rán. Koronárne prístupy boli metódou voľby pri kraniofaciálnych poraneniach, ktoré sa riešili v jednej operačnej fáze s neurochirurgmi (obr. 5, 6, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b a 9c). V sledovanom súbore sa nevyskytli žiadne závažnejšie skoré (pooperačné) ani oneskorené komplikácie v zmysle sínusitíd, mukokél či pyokél a iných.

Pacient zo sledovaného súboru so zlomeninou vo frontálnej a supraorbitálnej oblasti pred repozíciou a fixáciou fragmentov. Chirurgický prístup využívajúci tržnú ranu.
Obr. 5. Pacient zo sledovaného súboru so zlomeninou vo frontálnej a supraorbitálnej oblasti pred repozíciou a fixáciou fragmentov. Chirurgický prístup využívajúci tržnú ranu.

Pacient zo sledovaného súboru so zlomeninou vo frontálnej oblasti po repozícii a fixácii fragmentov. Chirurgický prístup v oblasti obočia.
Obr. 6. Pacient zo sledovaného súboru so zlomeninou vo frontálnej oblasti po repozícii a fixácii fragmentov. Chirurgický prístup v oblasti obočia.

a) Pacient zo sledovaného súboru s fraktúrou v supraorbitálnej oblasti pred repozíciou a fixáciou fragementov. Chirurgický prístup v obočí.
b) Pacient zo sledovaného súboru s fraktúrou v supraorbitálnej oblasti po repozícii a fixácii fragmentov. Chirurgický prístup v obočí.
Obr. 7. a) Pacient zo sledovaného súboru s fraktúrou v supraorbitálnej oblasti pred repozíciou a fixáciou fragementov. Chirurgický prístup v obočí. b) Pacient zo sledovaného súboru s fraktúrou v supraorbitálnej oblasti po repozícii a fixácii fragmentov. Chirurgický prístup v obočí.

a) Pacient zo sledovaného súboru so stratovým poranením vo frontálnej oblasti. Chirurgický prístup v oblasti tržnej rany.
b) Pacient zo sledovaného súboru po rekonštrukcii stratového poranenia vo frontálnej oblasti titánovou mriežkou. Chirurgický prístup v oblasti tržnej rany.
Obr. 8. a) Pacient zo sledovaného súboru so stratovým poranením vo frontálnej oblasti. Chirurgický prístup v oblasti tržnej rany. b) Pacient zo sledovaného súboru po rekonštrukcii stratového poranenia vo frontálnej oblasti titánovou mriežkou. Chirurgický prístup v oblasti tržnej rany.

Röntgenové snímky pacientov s kraniofaciálnym poranením.
Obr. 9. Röntgenové snímky pacientov s kraniofaciálnym poranením.

DISKUSIA

Možnosti prístupu k supraorbitálnej oblasti sú rôzne. Za rýchly a nekomplikovaný sa pokladá transfaciálny prístup s využitím tržných rán, vrások a obočia, ktorý sa osvedčil aj nám. Koronárny prístup je časovo a technicky náročnejší, ale s výborným prehľadom v operačnom poli s možnosťou exaktnej repozície fragmentov a ich fixácie s lepším výsledným kozmetickým efektom.

V poslednom období sa zaznamenáva vývoj nových osteosyntetických bioresorbovateľných materiálov. Indikované sú nesporne aj pri liečbe úrazov  supraorbity s ohľadom na to, že v tejto oblasti nie je ťah svalových skupín taký intenzívny ako v iných oblastiach maxilofaciálneho skeletu, a zároveň odpadá nevyhnutnosť následnej operácie v zmysle odstránenia vnútorných fixačných materiálov.

V prípadoch polytraumy, resp. združených poranení, je výhodné chirurgicky ošetriť všetky poranenia v jednej celkovej anestézii, ak to dovolí zdravotný stav pacienta.

ZÁVER

Ak sa chirurgická liečba realizuje včas, dosiahne sa uspokojivý funkčný aj estetický efekt. Osobitosť týchto úrazov spočíva v ich vzrastajúcom trende, zdravotnej, ekonomickej a sociálnej závažnosti. Pomerne dlhý priemerný čas hospitalizácie, doliečovania a vyradenie postihnutého zo zamestnania znamenajú negatívny ekonomický dosah. Napriek revolučným pokrokom v plastickej a rekonštrukčnej chirurgii treba brať do úvahy aj trvalé následky, ktoré majú často nepríjemný sociálny dopad vyúsťujúci až do sťaženého spoločenského uplatnenia.

MUDr. Ján Sitár

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

JLF UK a MFN

Kollárova 2

036 59 Martin

Slovenská republika


Zdroje

1. Booth, P. W., Eppley, B., Schmelzeisen, R.: Maxillofacial trauma and esthetic reconstruction. Churchill Livingstone, 2003, Capter 24, Richardson D., s. 12.

2. Černý, J. a kol.: Špeciálna chirurgia 4. Chirurgia krku a hlavy. Martin, Vydavateľstvo Osveta, 1995.

3. Gassner, R., Tuli, T., Hachl, O. et al.: Craniomaxillofacial trauma. A review of 9543 cases with 21067 injuries in 10 years. J. Craniomaxillofacial Surg., 31, 2003, s. 51.

4. Haers, E. P., Suuronen, R., Lindqist, Ch., Sailer, H.: Biodegradable polysacharide plates and screw in orthognatic surgery: Technical note. J. Craniomaxillofac. Surg., 26, 1998, č. 2, s. 87–91.

5. Mazánek, J.: Traumatologie orofaciální oblasti. Praha, Grada, 1999, s.123.

6. Mraček, Z.: Frontobazální poranění. Praha, Avicenum, 1980.

7. Otradovec, J.: Klinická neurooftalmologie. Praha, Grada, 2003.

8. Petrovič, Š., Satko, I., Braunsteiner, T., Stanko, P., Jurík, M., Huťan, V.: Princípy ošetrovania maxilofaciálnych poranení pri polytraumách. Čs. Stom., 92, 1992, 5, s. 224–229.

9. Satko, I., Stanko, P., Švidraň, J.: Stoamtochirurgia. Maxilofaciálna chirurgia, 2. diel. Bratislava, Univerzita Komenského, 2006, ss. 196–225, 230–235, 240–242, 291–295.

10. Wiltfang, S., Merten, H., Becker, H., Luhr, H.: The resorbable miniplate system Lactosorb in a growing cranio-osteoplasty animal model. J. Cranio-Maxillofacial Surg.., 27, 4, 1999, s. 207–210.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×