Stav orální hygieny a organizacepreventivního programu u dětí s vadamisluchu


Oral Hygiene and the Organization of a PreventiveProgramme in Children with Hearing Disorders

Summary:
Children with impaired hearing are entitled to more time in the dental surgerythan healthy children. The objective of the work was to provide complete preventive careregardless of the child’s affection.The authors investigated children in the Institute for childrenwith hearing disorders. The group was divided into two subgroups S1 (born in 1990–1995) andthose born in 1985–1989) and a control group of healthy subjects divided similarly. In bothgroups the caries rate was evaluated by the DMF index and the index of oral hygiene by theP1I index. The mean caries rate in the younger children of the investigated and control groupwas almost identical, in the older children it was significantly higher in the affected children.The increment of new caries was after introduction of the preventive programme lower thanin the equally long period before the investigation. In the younger children the number of cariesdeclined on average from 0.5 to 0.23, in the older ones from 0.82 to 0.63. The P1I values declinedsteadily during every examination and the older children achieved a significant improvement.Their resultant plaque index had a mean value of 0.32 and in the control group 0.65. The paperevaluated the preventive programme of oral health provided to children with impaired hearing where the main emphasis was on training of a correct technique of tooth brushing. If communicationis established the patient is no longer handicapped in the dental surgery.

Key words:
preventive programme – impaired hearing – communication – oral hygiene –dental caries


Autoři: M. Dufková;  K. Nováková
Působiště autorů: I. stomatologická klinika FNO a LF UP Olomouc, přednostka kliniky doc. MUDr. J. Stejskalová, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2003, 2, s. 60-71
Kategorie: Články

Souhrn

Děti s vadami sluchu mají větší nároky na dobu, kterou jim musíme v zubní ordinaci věnovat.Cílem práce bylo poskytnutí plnohodnotné preventivní péče bez ohledu na postižení dětí.Autorky sledovaly děti umístěné v Ústavu pro děti s vadou sluchu. Soubor 77 jedinců bylrozdělen na dva celky S1 (rok narození 1990–1995) a S2 (rok narození 1985–1989) a kontrolnísoubor 73 zdravých jedinců rozdělený obdobně.Uobou skupin byla hodnocena kazivost indexemKPE a stav orální hygieny indexem P1I. Průměrná hodnota kazivosti u mladších dětí sledovanéhoa kontrolního souboru byla téměř shodná, u starších zdravých dětí signifikantně vyšší nežu postižených. Přírůstek nových kazů byl v období po zavedení preventivního programu nižšínež ve stejně dlouhém období před sledováním.U mladších dětí se snížil počet kazů v průměruz 0,5 na 0,23, u starších z 0,82 na 0,63. Hodnoty P1I klesaly plynule při každémměření a staršíděti dosáhly významného zlepšení. Jejich výsledný plakový index měl průměrnou hodnotu 0,32a kontrolní skupina 0,65. Sdělení hodnotí preventivní program orálního zdraví poskytnutýdětem s vadou sluchu, ve kterém byl hlavní důraz kladen na nácvik správné techniky čištěníchrupu. Pokud se podaří zvládnout komunikaci, neslyšící pacient přestává být v zubní ordinacihandicapován.

Klíčová slova:
preventivní program – sluchově postižení – komunikace – orální hygiena –kazivost

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se