Změny transparence čočky u dětí, mladistvých a mladých dospělých s diabetes mellitus 1. typu


The Human Lens’ Transparence Changes in Children, Adolescents, and Young Adults with Diabetes Mellitus Type I

Authors followed up the changes’ development of the human lens’ transparence in 213 children and young adult patients with diabetes mellitus type I. As initial changes of the lens’ transparence they considered the posterior “Y” suture accentuation, because it was noticed in 44.4 % of lenses during the first 10 years of the metabolic disease duration, in contrast to 28.1 % representation of this dissociation in the control group of patients without diabetes (p = 0.012), and it was always markedly more often in patients with myopia. Substantial changes were detected predominantly during the sixth until the tenth year of duration of the basic disease as fine subcapsular opacities graded as first degree of lens transparency changes in 48 % of eyes. After 10 years of the disease duration, the lenses were never clear. Consequently, the changes in the transparency in the anterior subcapsular layer associated in 18 %. After 15 years of diabetes duration, we detected opacities in the anterior and posterior subcapsular layers of the lenses, graded as second degree of lenses transparence changes in 85 % of eyes. This subjective evaluating of lenses’ opacity changes by means of the slit lamp examination was correlated with densitometric examination by means of Pentacam camera in a representative sample of 29 patients. In the first degree of lenses’ transparence changes, the posterior subcapsular layer was affected in 50 %, and in the second degree, the opacities in this layer were found practically in 90 % of cases. False positive result in clear lenses or congenital opacities or “Y” suture was not detected. In general, the affected lens transparency did not basically influence the visual acuity and the decrease of contrast sensitivity was not statistically significant (p = 0.34). For the initial change of the lenses’ transparency is also determining the patient’s age at the onset of the diabetes mellitus type I. The changes are more common if the onset of the disease is after the fifteenth year of age as before that (p = 0.026). The authors also detected sporadic opacities in 4.2 % of eyes, probably of congenital origin (out of them, in two patients there was bilateral finding of the cerulean cataract) without visual acuity decrease.

Key words:
diabetes mellitus type I, cataract, congenital cataract, contrast sensitivity, densitometry, opacities of the lens, “Y” – suture of the lens


Autoři: J. Krásný 1,2,6;  E. Vyplašilová 3;  R. Brunnerová 1;  J. Madunický 3;  Z. Domínek 1;  Š. Průhová 4,6;  L. Trešlová 5,6;  L. Dittertová 4,6;  M. Anděl 5,6;  J. Lebl 4,6
Působiště autorů: Oční klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha přednosta prof. MUDr. P. Kuchynka, CSc. 1;  Katedra oftalmologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha přednosta prof. MUDr. P. Kuchynka, CSc. 2;  Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha přednosta doc. MUDr. plk. J. Pašta, CSc. 3;  Klinika dětí a dorostu FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha přednosta prof. MUDr. J. Lebl, CSc. 4;  2. interní klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha přednosta prof. MUDr. M. Anděl, CSc. 5;  Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK, Praha vedoucí prof. MUDr. M. Anděl, CSc. 6
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 62, 2006, No. 5, p. 304-314

Souhrn

Autoři sledovali vývoj změn transparence čoček u 213 dětí a mladých dospělých pacientů s diabetes mellitus 1. typu. Za prvotní změny transparence čoček považují zvýraznění disociace zadního „Y“ švu, neboť je zaznamenali u 44,4 % čoček do 10 let trvání metabolické choroby, na rozdíl od 28,1 % zastoupení této disociace u kontrolní skupiny pacientů bez diabetu (p = 0,012), a to vždy výrazněji u pacientů s myopií. Podstatné změny detekovali převážně až v průběhu 6. až 10. roku trvání základní choroby v podobě jemných zadních subkapsularních opacit, hodnocených jako 1. st. změn transparence čoček, u 48 % očí. Po 10 letech trvání choroby nebyly čočky nikdy čiré. Postupně se přidružovaly změny transparence i v přední subkapsulární vrstvě u 18 %. Po patnácti letech trvání diabetu odhalili opacity v přední i zadní subkapsulární vrstvě čoček, posuzované jako 2. st. změn transparence čoček, u 85 % očí. Toto subjektivní hodnocení změn opacity čoček na štěrbinové lampě korelovali s denzitometrickým vyšetřením pomocí Pentacamu u reprezentativního vzorku 29 nemocných. U 1. st. změn transparence čoček prokázali postižení v zadní subkapsulární vrstvě v 50 % a u 2. st. změn transparence čoček byl pozitivní průkaz opacit v zadní subkapsulární vrstvě prakticky v 90 %. Falešně pozitivní výsledek u čirých čoček nebo kongenitálních zákalků či při disociaci „Y“ švu nedetekovali. Celkově postižení transparence čoček nemělo zásadní vliv na zrakovou ostrost a snížení citlivosti na kontrast nebylo statisticky významné (p = 0,34). Pro počínající změnu transparence čoček je také rozhodující věk nástupu diabetes mellitus 1. typu. Změny jsou častější při začátku choroby po 15. roku života než před ním (na statistické hladině významnosti p = 0,026). Autoři detekovali ojedinělé zákalky u 4,2 % očí, pravděpodobně kongenitálního původu (z toho u dvou pacientů se jednalo o oboustranný nález cataracta coerulea) bez poklesu zrakové ostrosti.

Klíčová slova:
diabetes mellitus 1. typu, katarakta, kongenitální katarakta, citlivost na kontrast, denzitometrie, opacity čočky, Y-šev čočky


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 5

2006 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.