Separácia enantiomérov fenylalanínu a metionínu metódou HPLC: porovnanie typov stacionárnych fáz


Separation of phenylalanine and methionine enantiomers by HPLC method: a comparison of stationary phase types

The paper deals with enantioselective separation of amino acids by the high performance liquid chromatography method. Separations of enantiomeric forms were tested on the chiral stationary phases based on β-cyclodextrine, isopropyl carbamate cyclofructan 6, and the macrocyclic antibiotic teicoplanin. The best enantioseparation was obtained on the teicoplanin-based chiral stationary phase in the reversed-phase mode. UV spectrophotometric detection at 210 nm was used for detection of amino acids. The method was validated with respect to linearity, precision, limit of detection, limit of quantitation, and recovery. Limits of quantitation for phenylalanine and methionine enantiomers were 0.3 and 0.2 µg.ml–1, respectively. The HPLC method with teicoplanin-based chiral stationary phase was applied for analysis of dietary supplements.

Key words:
separation of enantiomers • HPLC • phenylalanine • methionine


Autoři: Katarína Hroboňová;  Anna Lomenova;  Jozef Čižmárik;  Jozef Lehotay
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2017; 66, 62-66
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Témou práce je enantioselektívna separácia vybraných aminokyselín metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. Separácia enantiomérnych foriem bola testovaná pomocou chirálnych stacionárnych fáz na základe β-cyklodextrínu, izopropylkarbamát cyklofruktánu 6 a makrocyklického antibiotika teikoplanínu. Najúčinnejšia enantioseparácia sa dosiahla na teikoplanínovej chirálnej stacionárnej fáze v separačnom systéme s obrátenými fázami. UV spektrofotometrická detekcia pri vlnovej dĺžke 210 nm bola použitá na detekciu aminokyselín. Na hodnotenie vhodnosti HPLC metódy sa použili linearita, medza detekcie, medza stanovenia, presnosť a výťažnosť. Medze stanoviteľnosti pre enantioméry fenylalanínu a metionínu boli 0,3 a 0,2 µg.ml–1. HPLC metóda s použitím chirálnej stacionárnej fázy na základe teikolanínu bola aplikovaná na analýzu doplnkov výživy.

Kľúčové slová:
separácia enantiomérov • HPLC • fenylalanín • metionín

Úvod

Aminokyseliny predstavujú dôležitú skupinu chirálnych organických zlúčenín. Sú základnými stavebnými jednotkami proteínov a zúčastňujú sa mnohých biologických procesov. Slúžia ako neurotransmitéry a prekurzory pre syntézu hormónov a iných látok, majú funkciu antioxidantov a sú stabilizátormi DNA a RNA1). V organizmoch sa vyskytujú väčšinou v L-enantiomérnej forme (homochiralita), čo môže byť v dôsledku rozdielnej stability oboch enantiomérov. Prírodný výskyt D-aminokyselín je zriedkavý a môže súvisieť so špecifickými procesmi2, 3). Enantioméry aminokyselín sa môžu líšiť nielen v ich biologických účinkoch, ale aj ďalšími vlastnosťami, napr. chuťou, rozpustnosťou4). Zmena enantiomérneho pomeru je vhodným ukazovateľom spracovania, skladovania, životnosti a kvality, predovšetkým, potravinárskych výrobkov. Separácia enantiomérov aminokyselín má teda nezastupiteľné miesto v biochemickej, farmaceutickej a potravinárskej analýze.

Mnohé látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, vitamíny a minerálne látky dôležité pre správne fungovanie ľudského organizmu chýbajú v prirodzenej, aj keď pestrej strave, a preto je vhodné ich prísun dopĺňať formou výživových doplnkov. Fenylalanín a metionín sú esenciálne aminokyseliny, ktoré si ľudský organizmus nedokáže sám vytvoriť a ich prísun do organizmu sa dodávaná vo forme potravín, príp. iných doplnkov. Fenylalanín je prekurzorom pre tvorbu tyrozínu, katecholamínov (dopamín, adrenalín, noradrenalín) a kožného pigmentu melanínu. Užívanie fenylalanínu má priaznivý vplyv na nervový systém a psychiku, potláča nadmernú chuť k jedlu, povzbudzuje mozgové tkanivo k tvorbe látok endorfínov a enkefalínov v centrálnej nervovej sústave, potláča činnosť enzýmov, ktoré tlmia činnosť endorfínov, čím predlžuje ich pôsobenie, podporuje mentálnu bdelosť a pamäť5). Metionín sa v organizme podieľa na rozklade tukov a bráni ich ukladaniu v pečeni a cievach, podporuje funkcie tráviacej sústavy, detoxikuje od škodlivých látok, bráni lámavosti vlasov, je potrebný pri liečbe reumatickej horúčky, syntéze nukleových kyselín, kolagénu a bielkovín. Je zdrojom síry, ktorá deaktivuje voľné radikály. Metionín je účinný antioxidant6). Fenylalanín a metionín sú preto jednými z hlavných zložiek mnohých aminokyselinových doplnkov výživy.

Chromatografické metódy (HPLC, TLC, GC) sú vhodné na separáciu enantiomérov, a teda sa často využívajú na kontrolu procesov výroby, pri štúdiu interakcií optických izomérov s inými chirálnymi alebo nechirálnymi molekulami. Pri priamej HPLC separácii enantiomérov sa využívajú stacionárne fázy obsahujúce rôzne typy chirálnych selektorov. Separácia je založená na tvorbe prechodných diastereoizomérnych komplexov medzi enantiomérmi a stacionárnou fázou. Medzi najčastejšie chirálne selektory patria makrocyklické antibiotiká teikoplanín a teikoplanín aglykón7, 8), cyklodextríny, kruhové étery, deriváty polysacharidov a proteínov, cyklofruktány9, 10). Prítomnosť stereogénnych centier a heterogénnosť funkčných skupín v ich molekulách, ako aj zloženie mobilných fáz, má významný vplyv na stereoselektívne interakcie medzi enantiomérom a selektorom, ktoré sú zodpovedné za chirálne rozpoznávanie. Príklad aplikovateľnosti chirálnych stacionárnych fáz (CSF) na báze teikoplanínu a separačných systémov v závislosti od typu separovaných zlúčenín dokumentuje tabuľka 1.

Tab. 1. Aplikovateľnosť chirálnych stacionárnych fáz na základe teikoplanínu pre HPLC separáciu enantiomérov rôznych typov látok7, 11, 12 )
Aplikovateľnosť chirálnych stacionárnych fáz na základe teikoplanínu pre HPLC separáciu enantiomérov rôznych typov látok<sup>7, 11, 12 )</sup>
PI – polárno-iónový separačný systém, NP – separačný systém s konvenčným usporiadaním fáz, PO – polárnoorganický separačný systém, RP – separačný systém s obráteným usporiadaním fáz

Cieľom práce bolo zvoliť vhodné podmienky (zloženie stacionárnej a mobilnej fázy) separácie enantiomérov vybraných esenciálnych aminokyselín pre ich následné stanovenie vo vzorkách výživových doplnkov metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie.

Pokusná časť

Chemikálie

DL-metionín, DL-fenylalanín, L-metionín a L-fenylalanín (> 98%) boli získané zo Sigma Aldrich. Acetonitril, metanol, (pre gradientovú HPLC), etanol, n-hexán (pre HPLC), kyselina octová (100 %), kyselina trifluoroctová, trietylamín (p.a.) boli získané z Merck. Na prípravu deionizovanej vody bolo použité zariadenie AquaMax ultra 370.

Vzorky výživových doplnkov s obsahom metionínu (vzorka 1) a fenylalanínu (vzorka 2) sa získali z obchodnej siete lekárni.

HPLC podmienky

Kvapalinový chromatograf Agilent Technologies (séria 1100) pozostával z binárneho vysokotlakového čerpadla, dávkovacieho ventilu Rheodyne, termostatu kolóny a spektrofotometrického detektora (chromatogramy boli zaznamenávané pri vlnovej dĺžke 210 nm). Na HPLC separáciu enantiomérov sa použili chirálne stacionárne fázy Chirobiotic T (chirálny selektor teikoplanín), IP-CF6 (chirálny selektor izopropylkarbamát cyklofruktánu 6) a Chiradex (chirálny selektor β-cyklodextrín, β-CD) (4 × 250 mm ID, 5 µm). Mobilné fázy tvorili zmesi: vodný roztok acetonitrilu (pre T a β-CD), n-hexán/etanol/kyselina trifluorooctová (pre IP-CF6 a β-CD) a metanol/acetonitril/kyselina octová/trietylamín (pre β-CD). Prietok mobilnej fázy bol 0,8 ml.min–1 a dávkovaný objem 20 µl. Separácie sa uskutočnili pri teplote kolóny 0 °C.

Pracovné postupy

Roztoky racemátov aminokyselín a L-enantomérnych foriem boli pripravené rozpustením látky v mobilnej fáze (koncentrácia 1 mg.ml–1 a následne sa riedili na nižšie koncentrácie podľa potreby).

Vzorky sa spracovali kvapalinovou extrakciou: Obsah piatich kapsúl vzorky sa zhomogenizoval. Presne odvážené množstvo vzorky zodpovedajúce jednej kapsule (okolo 0,4 g vzorky 1; 0,3 g vzorky 2) sa zmiešalo s metanolom (20 ml pre vzorku 1, 100 ml pre vzorku 2), zmes sa miešala 30 min na laboratórnej miešačke pri teplote 23 ºC a centifugovala (5 min, 400 rpm). Extrakt bol prefiltrovaný cez 0,45 µm membránový filter a následne dávkovaný do HPLC. Extrakt vzorky 2 sa pred HPLC analýzou riedili 5-krát mobilnou fázou.

Analytické parametre

Na hodnotenie vhodnosti HPLC metódy sa použili parametre: linearita, medza detekcie, medza stanovenia, presnosť a výťažnosť.

Matricové kalibračné závislosti boli zostrojené v rozsahu koncentrácií 0,3–500 µg.ml–1 pre enantioméry metionínu a 0,2–500 µg.ml–1 pre enantioméry fenylalanínu (šesť kalibračných roztokov, 7-krát prípravené). Kalibračné roztoky boli dávkované 3-krát. Parametre kalibračných závislostí, závislosti plochy píku (y) enantioméru of koncentrácie (x, v µg.ml–1), dosahovali nasledovné hodnoty: y = 106,2x + 7,9 pre L-metionín; y = 112,5x + 6,4 pre D-metionín; y = 754,3x + 7,0 pre L-fenylalanín; y = 734,3x + 7,6 pre D-fenylalanín.

Medza stanovenia (LOQ) a medza detekcie (LOD) boli stanovené ako najnižšie koncentrácie kalibračných roztokov, ktoré je možné danou metódou detegovať (LOD) a stanoviť (LOQ) určené pre pomer odozvy plochy píku a šumu nulovej línie S/N = 3 a 10.

Vnútrodňová a medzidňová presnosť metódy boli hodnotené z opakovaných analýz vzoriek (7-krát pripravené) počas 1 dňa a počas 6 dni. Výsledky boli vyjadrené ako percentá relatívnej smerodajnej odchýlky.

Výťažnosť bola stanovená na troch úrovniach koncentrácií (20 mg.g–1, 143 mg.g–1 a 357 mg.g–1 pre D- a L-fenylalanín; 5 mg.g–1, 10 mg.g–1 a 25 mg.g–1 pre D- a L-metionín). Vzorky s prídavkom a bez prídavku boli spracované rovnakým postupom a výťažnosti boli vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi plochami píkov.

Výsledky a diskusia

Separácia enantiomérov aminokyselín

Na separáciu enantiomérov vybraných nederivatizovaných aminokyselín sa testovali stacionárne fázy s rôznymi chirálnymi selektormi, na základe cyklodextrínov, makrocyklických antibiotík a cyklofruktánov.

Separácia enantiomérov fenylalanínu a metionínu na β-cyklodextrínovej CSF sa testovala v polárno-organickom, obrátenom a konvenčnom separačnom systéme fáz. Čiastočná separácia enantiomérov metionínu a fenylalanínu (Rij ~ 1,1) sa dosiahla v konvenčnom separačnom systéme fáz, pri použití mobilnej fázy etanol/n-hexán/kyselina trifluóroctová (25/75/0,2 v/v/v). Účinnosť kolóny však bola nízka a uvedená stacionárna fáza ani v jednom s testovaných separačných usporiadaní nebola vhodná na analýzu výživových doplnkov. Stacionárna fáza s β-cyklodextrínom ako chirálnym selektorom v separačnom systéme s obrátenými fázami je vhodnejšia na separáciu enantiomérov derivatizovaných (dansyl-, dinitrobenzoyl-, dabzyl-deriváty) aminokyselín13).

Separácia enantiomérov vybraných nederivatizovaných aminokyselín na CSF na základe izopropylkarbamát cyklofructanu 6 sa testovala v polárno-organickom (zmes metanol/acetonitril/kyselina octová/trietylamín ako mobilná fáza) a konvenčnom (zmes n-hexán/etanol/kyselina trifluóroctová ako mobilná fáza) separačnom systéme fáz. V systéme s polárno-organickým usporiadaním fáz sa so zvyšovaním koncentrácie organického modifikátora, metanolu, v mobilnej fáze od 20 do 85 % znižovali hodnoty retenčných faktorov a rozlíšenia. Separácia enantiomérov metionínu a fenylalanínu sa dosiahla pri elúcií mobilnou fázou metanol/acetonitril/kyselina octová/trietylamín (75/25/0,3/0,2 v/v/v/v). Hodnota rozlišovacieho faktora bola 1,0 pre D- a L-metionín a 0,7 pre D- a L-fenylalanín. Pri priamej enantioseparácií vybraných aminokyselín na izopropylkarbamát cyklofructán 6 CSF v systéme s konvenčným usporiadaním fáz sa zvýšená retencia a selektivita pozorovali, keď mobilná fáza obsahovala menej ako 50% etanolu. Zvyšujúca sa koncentrácia etanolu mala za následok zhoršenie účinnosti enantioseparácie (zníženie hodnôt rozlíšenia enantiomérov). Vhodnou mobilnou fázou na separáciu enantiomérov D,L-metionínu a D,L-fenylalanínu bola zmes n-hexán/etanol/kyselina trifluóroctová (50/50/0,1 v/v/v), pri ktorej hodnoty rozlišovacích faktorov boli 1,1 a 1,2.

Separácia na CSF na báze teikoplanínu bola uskutočnená v separačnom systéme s obrátenými fázami, s mobilnou fázou acetonitril-voda. Testovali sa mobilné fázy, ktorých zloženie sa menilo v rozsahu od 30 do 90 obj. % organického modifikátora, acetonitrilu. Závislosti hodnôt retenčných faktorov D-, L-metionínu a D-, L-fenylalanínu od zloženia mobilnej fázy mali od 30–45 % acetonitrilu klesajúci charakter a od 45–90 % stúpajúci charakter. Hodnoty rozlíšenia enantiomérov metionínu a fenylalanínu v závislosti od zloženia mobilnej fázy mali podobný trend ako hodnoty retenčných faktorov. Z experimentálnych výsledkov vyplynulo, že najvhodnejšou mobilnou fázou na separáciu enentiomérov vybraných aminokyselín bola zmes acetonitril/voda (75/25 v/v). Hodnoty rozlišovacieho faktora boli 1,6 pre D- a L-fenylalanín a 3,0 pre D- a L-metionín.

Porovnanie metód stanovenia aminokyselín

Typy CSF testovaných pre separáciu enantiomérov metionínu a fenylalanínu, typy separačných systémov a chromatografické charakteristiky získané pri najvhodnejších chromatografických podmienkach sú zhrnuté v tabuľke 2. Chromatografické záznamy enantioseparácie D,L-metionínu a D,L-fenylalanínu na testovaných CSF dokumentuje obrázok 1. Z porovnania chromatografických charakteristík vyplýva, že najúčinnejšia enantioseparácia (najvyššie hodnoty rozlíšenia enantiomérov) sa dosiahla na použitím CSF na základe teikoplanínu, kde aj podľa očakávania boli výrazne nižšie medze detekcie v porovnaní s HPLC-UV metódou s CSF na základe izopropylkarbamát cyklofruktánu 6 alebo β-cyklodextrínu (tab. 3). Zvolená HPLC metóda sa vyznačovala aj väčším lineárnym rozsahom.

Tab. 2. Chromatografické charakteristiky a medze detekcie pre separáciu enantiomérov metionínu a fenylalanínu na rôznych chirálnych stacionárnych fázach
Chromatografické charakteristiky a medze detekcie pre separáciu enantiomérov metionínu a fenylalanínu na rôznych chirálnych stacionárnych fázach
CSF – chirálna stacionárna fáza, T – teikoplanín, IP-CF6 – izopropylkarbamát cyklofruktánu 6, β-CD – β-cyklodextrín, RP – separačný systém s obráteným usporiadaním fáz, NP – separačný systém s konvenčným usporiadaním fáz, PO – polárno-organický separačný systém, Rij – rozlíšenie, k1 – retenčný faktor enantioméru, ktorý eluuje z chromatografickej kolóny ako prvý, α – selektivitný koeficient, LOD – medza detekcie (pre L-enantiomér/D-enantiomér), a – acetonitril/voda (75/25 v/v), 0 ºC; b – etanol/n-hexán/ kyselina trifluórooctová (25/75/0,2 v/v/v), 0 ºC; c – metanol/acetonitril/kyselina octová/trietylamín (75/25/0,3/0,2 v/v/v/v), 0 ºC; d – etanol/n-hexán/kyselina trifluoroctová (60/40/0,1 v/v/v), 0 ºC; RSD(k) ≤ 3,2 %, n = 3

Tab. 3. Validačné parametre HPLC metódy pre stanovenie enantiomérov metionínu a fenylalanínu
Validačné parametre HPLC metódy pre stanovenie enantiomérov metionínu a fenylalanínu
LOQ – medza stanovenia, LOQ – medza detekcie, C1 – 20 mg.g–1 pre D- a L-fenylalanín, 5 mg.g–1 pre D- a L-metionín, C2 – 143 mg.g–1 pre D- a L-fenylalanín, 10 mg.g–1 pre D- a L-metionín, C3 – 357 mg.g–1 pre D- a -fenylalanín, 25 mg.g–1 pre D- a L-metionín

Chromatografické záznamy separácie enantomérov D,L-metionínu a D,L-fenylalanínu použitím testovaných chirálnych stacionárnych fáz
Obr. 1. Chromatografické záznamy separácie enantomérov D,L-metionínu a D,L-fenylalanínu použitím testovaných chirálnych stacionárnych fáz
Chromatografické podmienky: (A) Chirobiotic T, mobilná fáza acetonitril/voda (75/25, v/v); (B) IP-CF6, mobilná fáza metanol/acetonitril/kyselina octová/trietylamín (75/25/0,3/0,2, v/v/v/v); (C) IP-CF6, mobilná fáza n-hexán/etanol/kyselina trifluóroctová (50/50/0,1,v v/v); prietok mobilnej fázy: 0,8 ml.min–1; detektor: UV (λ = 210 nm); teplota kolóny: 0 °C. 1 – L-enantiomér, 2 – D-enantiomér

Analýza doplnkov výživy s obsahom metionínu a fenylalanínu

Na stanovenie enantiomérov vybraných aminokyselín vo vzorkách doplnkov výživy sa použila HPLC metóda s CSF na základe teikoplanínu v separačnom systéme s obrátenými fázami a so spektrofotometrickou detekciou. Na hodnotenie vhodnosti metódy sa použili parametre, linearita, medza detekcie, medza stanovenia, presnosť a výťažnosť. Pre testované analyty bola výťažnosť viac ako 94 % (RSD < 10 %) (tab. 3). Výsledky dokumentujú, že výťažnosť v uvedenom koncentračnom rozsahu nezávisela od koncentrácie analytov.

Výživový doplnok s obsahom D,L-metionínu (vzorka 1) je doporučený užívať na podporu rastu nechtov a vlasov. Výsledky ukázali, že testovaný výživový doplnok, tak ako uvádza výrobca, obsahuje zmes enantiomérov metionínu (obr. 2). Ďalšími zložkami výživového doplnku boli L-cysteín, vitamíny a iné stopové prvky, ktoré pri použitých separačných podmienkach neinterferovali so žiadnou z enantiomérnych foriem metionínu. V jednej kapsule vzorky 1 sa nachádza 47,5 mg L-metionínu a 46,2 mg D-metionínu (RSD 5 %). Doplnok výživy s obsahom fenylalanínu (vzorka 2) je doporučené používať na zlepšenie pamäti a pri mentálnej únave. Kvantitatívnou analýzou sa zistilo, že v jednej kapsule vzorky 2 sa nachádza 178,1 mg L-fenylalanínu a 177,9 mg D-fenylalanínu (RSD 7 %). Testovaná vzorka výživového doplnku obsahuje zmes enantiomérov, čo dokumentuje obrázok 2. Ďalšie zložky výživového doplnku, pri použitých separačných podmienkach, neinterferovali s enantiomérnými formami fenylalanínu.

Chromatogramy separácie extraktov testovaných vzoriek
Obr. 2. Chromatogramy separácie extraktov testovaných vzoriek
Chromatografické podmienky: Chiroboptic T, mobilná fáza: acetonitril/voda (75/25, v/v); prietok mobilnej fázy: 0,8 ml.min–1; detektor: UV (λ = 210 nm); teplota kolóny: 0 °C. A – vzorka s obsahom metionínu, B – vzorka s obsahom fenylalanínu 1 – L-enantiomér, 2 – D-enantiomér

Záver

Aminokyseliny patria medzi jednu z najdôležitejších skupín biologicky aktívnych látok. HPLC enantioseparácia nederivatizovaných aminokyselín sa dosiahla použitím chirálnej stacionárnej fázy na základe I. teikoplanínu v systéme s obrátenými fázami, II. izopropylkarbamát cyclofructánu 6 v systéme s polárno-organickým usporiadaním fáz a III. izopropylkarbamát cyclofructánu 6 v systéme s konvenčným usporiadaním fáz. HPLC-UV metóda s teikoplanínovou CSF sa využila pri analýze vzoriek výživových prípravkov s obsahom D,L-metionínu a D,L-fenylalanínu.

Poďakovanie

Práca vznikla za podpory grantu APVV-15-0355 Agentúry na podporu výskumu a vývoja Autori ďakujú prof. D.W. Armstrongovi za poskytnutie chirálnych stacionárnych fáz Chirobiotic T a IP-CF6.

Stret záujmov: žiadny.

Došlo: 14. marca 2017 

Prijato: 11. apríla 2017

doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.

 A. Lomenova

Ústav analytickej chémie Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Radlinského 9,

812 37 Bratislava,

Slovenská republika

e-mail: katarina.hrobonova@stuba.sk

J. Čižmárik

Katedra farmaceutickej chémie Farmaceutická fakulta,

Univerzita Komenského,

Slovenská republika

J. Lehotay

Katedra chémie,

Fakulta prírodných vied

Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

Slovenská republika


Zdroje

1. Guo M., Shi T., Duan Y., Zhu J., Li J., Cao Y. Investigation of amino acids in wolfberry fruit (Lycium barbarum) by solid-phase extraction and liquid chromatography with precolumn derivatization. J. Food. Compos. Anal. 2015; 42, 84–90.

2. Zahradníčková H., Haratvich P., Holoubek, I. Historie a význam chirálných analýz aminokyselin v biologických matricích a v životním prostředí. Chem. Listy. 2005; 99, 703–710.

3. Brückner H., Westhauser T. Chromatographic determination of L- and D-amino acids in plants. Amino acids 2003; 24, 43–55.

4. Shinitzky M., Nudelman F., Barda Y., Haimovitz R., Chen E., Dealer D. W. Unexpected differences between D- and L- thyrosine lead to chiral enhancement in racemic mixtures dedicated to the memory of Prof. Shneior Lifson – A great liberal thinker. Orig. Life Evol. Biosphere 2002; 32, 285–297.

5. MacDermott A. J. Electroweak enantioselection and the origin of life. Orig. Life Evol. Biosphere 25 (1995) 191–199.

6. Wu G. Amino Acids: Biochemistry and nutrition. Boca Raton: CRC Press 2013.

7. Armstrong D. W., Youbang L., Ekborgott K. A covalently bonded teicoplanin chiral stationary phase for HPLC enantioseparations. Chirality 1995; 7, 474–497.

8. Ilisz I., Berkecz R., Forro E., Fülöp F., Armstrong D.W., Peter A. The role of π-acidic and π-basic chiral stationary phases in the high performance liquid chromatographic enantioseparation of unusual β-amino acids. Chirality 2009; 21, 339–348.

9. Sun P., Armstrong D. W. Effective enantiomeric separations of racemic primary amines by the isopropyl carbamate – cyclofructan 6 chiral stationary phase. J. Chromatogr. A 2010; 1217, 4904–4918.

10. Moravčík J., Hroboňová K. Separácia enantiomérov aminokyselín metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. Čes. slov. Farm. 2014; 63, 4–12.

11. Armstrong D. W., Tang Y., Chen S., Zhou Y., Bagwill C., Chen J.-R. Macrocyclic antibiotics as a new class of chiral selectors for liquid chromatography. Anal. Chem. 1994; 66, 1473–1484.

12. Berthold A., Chen X., Kullman J. P., Armstrong D. W., Gasparrini F., D’Acquarica I., Villani C., Carotti A. Role of the carbohydrate moieties in chiral recognition on teicoplanin-based LC stationary phases. Anal. Chem. 2000; 72, 1767–1780.

13. Lee S. H., Berthod A., Armstrong D. W. Systematic study on the resolution of derivatized amino acids enantiomers on defferent cyclodextrin-bonded stationarz phases. J. Chromatogr. 1992; 603, 83–94.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2017 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×