Životné jubileum docenta RNDr. Jozefa Sokolíka, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2012; 61, 134-135
Kategorie: Zprávy

S potešením oznamujeme farmaceutickej a chemickej verejnosti, že dňa 28. 2. 2012 oslávil svoje 70. narodeniny mimoriadny profesor, rodák z Pečenian, doc. RNDr. Jozef Sokolík CSc.


Jubilant študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Bánovciach nad Bebravou a po maturite jeho kroky viedli na Farmaceutickú fakultu UK. Po absolvovaní štúdia sa stal jej učiteľom, a tak mohol realizovať aj svoj záujem o prírodné vedy a ukázať najmä svoj pretrvávajúci vzťah k chémii. Po úspešnom štúdiu, ktoré skončil s vyznamenaním, nastúpil na Katedru anorganickej a organickej chémii, kde ako odborný asistent vyučoval predmet Všeobecná a anorganická chémia. Pod vedením profesora RNDr. Ľudovíta Krasneca, v teame doc. DrPH. PhMr. Juraja Krätsmár-Šmogroviča, CSc., začal pracovať v oblasti výskumu na príprave a štúdiu vlastností koordinačných zlúčenín medi a neskôr aj zinku.

V roku 1967 získal titul doktora prírodovedy a v roku 1980 po úspešnom obhájení dizertačnej práce na tému „Karboxylátomeďnaté komplexy – syntéza, fyzikálno-chemické vlastnosti a biologická aktivita meďnatých komplexov odvodených od 5-článkových heterocyklických karboxylových kyselín“ získal hodnosť kandidáta farmaceutických vied. Po habilitácii v roku 1985 pôsobil na Katedre chemickej teórie liečiv Farmaceutickej fakulty UK ako docent v odbore anorganická chémia a od roku 2005 bol mimoriadnym profesorom v odbore všeobecná a anorganická chémia. Počas svojho pôsobenia na katedre bol zapojený do všetkých foriem edukačnej činnosti v predmete Všeobecná a anorganická chémia a v posledných rokoch svojho pôsobenia na katedre bol zapojený aj do výučby v predmete Organická chémia.

Doc. Sokolík je spoluautorom vysokoškolskej učebnice Všeobecná a anorganická chémia pre farmaceutické fakulty (Osveta: Martin 1994; 399 s.), ktorej druhé upravené vydanie vyšlo v roku 2007 (Osveta: Martin 2007; 399 s.). Učebnicu dopĺňa učebný text J. Sokolík a kol.: Názvoslovie, výpočty a príprava vybraných anorganických zlúčenín (Bratislava: UK 2010). Je spoluautorom i niekoľkých učebných textov a skrípt pre študentov farmácie najmä z odboru všeobecná a anorganická chémia, recenzentom niekoľkých vysokoškolských učebníc a učebných textov z oblasti farmácie, anorganickej a organickej chémie a farmaceutickej chémie. Veľkú zásluhu má ako člen autorského kolektívu pri koncipovaní 1. vydania sedemzväzkového diela Slovenský liekopis. Nemalé sú zásluhy doc. Sokolíka pri transformácii vysokoškolského štúdia a pri zavádzaní kreditového systému na predmety vyučované na katedre a na presadzovaní požiadaviek na písomnú formu skúšok vo všetkých predmetoch vyučovaných na katedre.

Zvlášť treba oceniť jubilantov ľudský prístup pri výchove študentov, či mladých vedeckých pracovníkov, ktorý sa spája s ochotou pomôcť a odovzdať im čo najviac odborných vedomostí a skúseností. Svedčia o tom desiatky diplomantov, rigorozantov, a doktorandov, ktorí končili pod jeho vedením na katedre Chemickej teórie liečiv FaF UK. Osobitým bol počas pôsobenia na fakulte i jeho veľký záujem o sledovanie intelektuálneho rastu zverených študentov s ktorými rád diskutoval okrem odbornej roviny i prosté veci každodenného života.

V oblasti vedecko-výskumnej zostal doc. Sokolík po celý život verný problematike koordinačných zlúčenín. Venoval sa príprave, štúdiu fyzikálno-chemických vlastností a biologickej aktivite karboxylátomeďnatých a karboxylátozinočnatých komplexov. Významná je jeho spolupráca s Katedrou farmakológie a toxikológie FaF UK, kde sa jeho zlúčeniny zo skupiny meďnatých a zinočnatých komplexov so salicylátovým skeletom testovali a zaznamenali pozoruhodnú protizápalovú aktivitu. Z oblasti koordinačných zlúčenín je doc. Sokolík autorom a spoluautorom viac ako 80 pôvodných experimentálnych prác, ktoré majú dobrý citačný ohlas v odbornej verejnosti a celého radu príspevkov na konferenciách a sympóziách doma i v zahraničí.

Doc. Sokolík vykonával v rokoch 1985-1990 akademickú funkciu prodekana FaF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a bol členom riadiacich orgánov fakulty. Významné bolo i jeho pôsobenie vo funkcii zástupcu vedúceho na Katedre chemickej teórie liečiv FaF UK a tiež vedúceho predmetu Všeobecná a anorganická chémia. Nemalou zásluhou počas pôsobenia vo funkcii zástupcu vedúceho katedry bol jeho aktívny prístup pri jednej z najkomplikovanejších etáp života katedry – jej rekonštrukcie, ktorá sa dodnes považuje za kľúčovú v histórii katedry. Svoje odborné poznatky uplatňoval aj ako člen redakčnej rady v časopise Farmaceutický Obzor a bol predsedom redakčnej rady vedeckého zborníka Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, ktorý bol aj jeho zásluhou zaradený do sledovania v medzinárodnej databáze SCOPUS. Bol členom spoločnej odborovej komisie pre študijné odbory farmaceutická a organická chémia a je dlhoročným členom odborných spoločností – SFS a SCHS. Doc. Sokolík bol za odbornú a organizačnú činnosť vyznamenaný niekoľkými oceneniami farmaceutickej fakulty UK ako aj oceneniami UK, z ktorých najvýznamnejšie sú bronzová, strieborná a zlatá medaila FaF UK, Pamätná medaila k 80. výročiu založenia UK a Strieborná medailu UK. Za všestrannú a mnohorakú činnosť v odbore farmácia mu bola v roku 2002 udelená Weberova cena Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, v roku 2007 dostal vyznamenanie Čestný člen Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a v roku 2005 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva mu bol odovzdaný ďakovný list rektora UK.

Doc. Sokolík má veľkú záľubu v poézii. Nie je však len jej konzumentom, ale vo svojom okolí je známym i svojou vlastnou tvorbou, ktorá potešila každého z kolegov pri životnom či inom jubileu. Vyznačuje sa pre neho charakteristickým humorom do ktorého vždy primieša i čo to z oblasti chémie a farmácie.

Pevným bodom v živote doc. Sokolíka je jeho rodina. Už 40 rokov zdieľa život so svojou manželkou Marikou, absolventkou našej fakulty. Dôležité miesto v jeho srdiečku majú i dve dcéry Lucka a Barborka, ktoré svoju profesionálnu dráhu zasvätili tiež prírodovedným disciplínam, jedna biofyzike a druhá biochémii. Do kruhu rodiny patria štyri vnúčatá, a tak doc. Sokolík je v súčasnosti hrdým a nadšeným starým otcom, ktorý venuje svoj čas spolu s manželkou naplno pri výchove svojich vnúčat.

Vážený pán docent, milý Jozef ako Ťa stále na katedre familiárne voláme, dovoľ nám v mene členov Katedry chemickej teórie liečiv, v mene Tvojich bývalých kolegov a študentov, zablahoželať Ti k Tvojim okrúhlym narodeninám a popriať Ti veľa zdravia, šťastia, radosti a spokojnosti v kruhu rodiny a všetkých blízkych.

F. Devínsky, R. Horáková


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se