Životné jubileum docenta RNDr. Jozefa Sokolíka, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2012; 61, 134-135
Kategorie: Zprávy

S potešením oznamujeme farmaceutickej a chemickej verejnosti, že dňa 28. 2. 2012 oslávil svoje 70. narodeniny mimoriadny profesor, rodák z Pečenian, doc. RNDr. Jozef Sokolík CSc.


Jubilant študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Bánovciach nad Bebravou a po maturite jeho kroky viedli na Farmaceutickú fakultu UK. Po absolvovaní štúdia sa stal jej učiteľom, a tak mohol realizovať aj svoj záujem o prírodné vedy a ukázať najmä svoj pretrvávajúci vzťah k chémii. Po úspešnom štúdiu, ktoré skončil s vyznamenaním, nastúpil na Katedru anorganickej a organickej chémii, kde ako odborný asistent vyučoval predmet Všeobecná a anorganická chémia. Pod vedením profesora RNDr. Ľudovíta Krasneca, v teame doc. DrPH. PhMr. Juraja Krätsmár-Šmogroviča, CSc., začal pracovať v oblasti výskumu na príprave a štúdiu vlastností koordinačných zlúčenín medi a neskôr aj zinku.

V roku 1967 získal titul doktora prírodovedy a v roku 1980 po úspešnom obhájení dizertačnej práce na tému „Karboxylátomeďnaté komplexy – syntéza, fyzikálno-chemické vlastnosti a biologická aktivita meďnatých komplexov odvodených od 5-článkových heterocyklických karboxylových kyselín“ získal hodnosť kandidáta farmaceutických vied. Po habilitácii v roku 1985 pôsobil na Katedre chemickej teórie liečiv Farmaceutickej fakulty UK ako docent v odbore anorganická chémia a od roku 2005 bol mimoriadnym profesorom v odbore všeobecná a anorganická chémia. Počas svojho pôsobenia na katedre bol zapojený do všetkých foriem edukačnej činnosti v predmete Všeobecná a anorganická chémia a v posledných rokoch svojho pôsobenia na katedre bol zapojený aj do výučby v predmete Organická chémia.

Doc. Sokolík je spoluautorom vysokoškolskej učebnice Všeobecná a anorganická chémia pre farmaceutické fakulty (Osveta: Martin 1994; 399 s.), ktorej druhé upravené vydanie vyšlo v roku 2007 (Osveta: Martin 2007; 399 s.). Učebnicu dopĺňa učebný text J. Sokolík a kol.: Názvoslovie, výpočty a príprava vybraných anorganických zlúčenín (Bratislava: UK 2010). Je spoluautorom i niekoľkých učebných textov a skrípt pre študentov farmácie najmä z odboru všeobecná a anorganická chémia, recenzentom niekoľkých vysokoškolských učebníc a učebných textov z oblasti farmácie, anorganickej a organickej chémie a farmaceutickej chémie. Veľkú zásluhu má ako člen autorského kolektívu pri koncipovaní 1. vydania sedemzväzkového diela Slovenský liekopis. Nemalé sú zásluhy doc. Sokolíka pri transformácii vysokoškolského štúdia a pri zavádzaní kreditového systému na predmety vyučované na katedre a na presadzovaní požiadaviek na písomnú formu skúšok vo všetkých predmetoch vyučovaných na katedre.

Zvlášť treba oceniť jubilantov ľudský prístup pri výchove študentov, či mladých vedeckých pracovníkov, ktorý sa spája s ochotou pomôcť a odovzdať im čo najviac odborných vedomostí a skúseností. Svedčia o tom desiatky diplomantov, rigorozantov, a doktorandov, ktorí končili pod jeho vedením na katedre Chemickej teórie liečiv FaF UK. Osobitým bol počas pôsobenia na fakulte i jeho veľký záujem o sledovanie intelektuálneho rastu zverených študentov s ktorými rád diskutoval okrem odbornej roviny i prosté veci každodenného života.

V oblasti vedecko-výskumnej zostal doc. Sokolík po celý život verný problematike koordinačných zlúčenín. Venoval sa príprave, štúdiu fyzikálno-chemických vlastností a biologickej aktivite karboxylátomeďnatých a karboxylátozinočnatých komplexov. Významná je jeho spolupráca s Katedrou farmakológie a toxikológie FaF UK, kde sa jeho zlúčeniny zo skupiny meďnatých a zinočnatých komplexov so salicylátovým skeletom testovali a zaznamenali pozoruhodnú protizápalovú aktivitu. Z oblasti koordinačných zlúčenín je doc. Sokolík autorom a spoluautorom viac ako 80 pôvodných experimentálnych prác, ktoré majú dobrý citačný ohlas v odbornej verejnosti a celého radu príspevkov na konferenciách a sympóziách doma i v zahraničí.

Doc. Sokolík vykonával v rokoch 1985-1990 akademickú funkciu prodekana FaF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a bol členom riadiacich orgánov fakulty. Významné bolo i jeho pôsobenie vo funkcii zástupcu vedúceho na Katedre chemickej teórie liečiv FaF UK a tiež vedúceho predmetu Všeobecná a anorganická chémia. Nemalou zásluhou počas pôsobenia vo funkcii zástupcu vedúceho katedry bol jeho aktívny prístup pri jednej z najkomplikovanejších etáp života katedry – jej rekonštrukcie, ktorá sa dodnes považuje za kľúčovú v histórii katedry. Svoje odborné poznatky uplatňoval aj ako člen redakčnej rady v časopise Farmaceutický Obzor a bol predsedom redakčnej rady vedeckého zborníka Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, ktorý bol aj jeho zásluhou zaradený do sledovania v medzinárodnej databáze SCOPUS. Bol členom spoločnej odborovej komisie pre študijné odbory farmaceutická a organická chémia a je dlhoročným členom odborných spoločností – SFS a SCHS. Doc. Sokolík bol za odbornú a organizačnú činnosť vyznamenaný niekoľkými oceneniami farmaceutickej fakulty UK ako aj oceneniami UK, z ktorých najvýznamnejšie sú bronzová, strieborná a zlatá medaila FaF UK, Pamätná medaila k 80. výročiu založenia UK a Strieborná medailu UK. Za všestrannú a mnohorakú činnosť v odbore farmácia mu bola v roku 2002 udelená Weberova cena Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, v roku 2007 dostal vyznamenanie Čestný člen Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a v roku 2005 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva mu bol odovzdaný ďakovný list rektora UK.

Doc. Sokolík má veľkú záľubu v poézii. Nie je však len jej konzumentom, ale vo svojom okolí je známym i svojou vlastnou tvorbou, ktorá potešila každého z kolegov pri životnom či inom jubileu. Vyznačuje sa pre neho charakteristickým humorom do ktorého vždy primieša i čo to z oblasti chémie a farmácie.

Pevným bodom v živote doc. Sokolíka je jeho rodina. Už 40 rokov zdieľa život so svojou manželkou Marikou, absolventkou našej fakulty. Dôležité miesto v jeho srdiečku majú i dve dcéry Lucka a Barborka, ktoré svoju profesionálnu dráhu zasvätili tiež prírodovedným disciplínam, jedna biofyzike a druhá biochémii. Do kruhu rodiny patria štyri vnúčatá, a tak doc. Sokolík je v súčasnosti hrdým a nadšeným starým otcom, ktorý venuje svoj čas spolu s manželkou naplno pri výchove svojich vnúčat.

Vážený pán docent, milý Jozef ako Ťa stále na katedre familiárne voláme, dovoľ nám v mene členov Katedry chemickej teórie liečiv, v mene Tvojich bývalých kolegov a študentov, zablahoželať Ti k Tvojim okrúhlym narodeninám a popriať Ti veľa zdravia, šťastia, radosti a spokojnosti v kruhu rodiny a všetkých blízkych.

F. Devínsky, R. Horáková


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se