Doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc., jubiluje


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2012; 61, 133-134
Kategorie: Zprávy

V ostatom čase si široká farmaceutická a lekárska komunita pripomenula významné životné jubileum pani doc. RNDr. Ingrid Tumovej CSc., vedúcej Katedry farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave.


Jubilantka, rodená Bauerová sa narodila 22. 4. 1952 v Liptovskom Mikuláši. Základné a stredné vzdelanie absolvovala v Liptovskom Hrádku. Po maturite v rokoch 1970–1975 študovala na FaF UK v Bratislave. Diplomovú prácu vypracovala na tému “Cytotoxicita pentakaínu a  heptakaínu lokálno anestetických látok zo skupiny karbamátov” na Katedre farmakológie a toxikológie FaF UK.

Po promócii v roku 1975 nastúpila ako vedecká pracovníčka do Vedecko-výskumného laboratória Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK. V tejto funkcii pôsobila do roku 1990. Počas tohto obdobia si úspešne a cieľavedome zvyšovala svoju kvalifikáciu. V roku 1976 vypracovala rigoróznu prácu „Príspevok k analýze vlastností niektorých bázických karbamátov“, po obhajobe ktorej získala titul RNDr. a v roku 1988 po ukončení vedeckej prípravy vypracovala dizertačnú prácu „Analýza syndrómu vynechania beta adrenolytickej terapii“ a získala vedeckú hodnosť kandidátky farmaceutických vied.

Na základe týchto úspešných výsledkov a pozitívneho výberového konania sa v roku 1990 stala vysokoškolskou učiteľkou nastúpila na miesto odbornej asistentky na FaF UK a  neskôr absolvovala 9-mesačný študijný pobyt na Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Universität Wien.

V roku 1994 sa habilitovala prácou: Farmakologický a elektrofyziologický profil novozosyntetizovaných analógov propafenonu a stala sa docentkou farmakológie.

V rokoch 2003–2010 úspešne vykonávala funkciu prodekanky FaF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Od 1. 9. 2010 je vedúcou Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK.

V pedagogickej oblasti v magisterskom študijnom programe pôsobí ako prednášajúca a examinátorka predmetov Farmakológia a toxikológia, Klinická farmakológia a farmakoterapia, Toxikológia xenobiotík a Prvá pomoc. Pedagogicky a organizačne pôsobí aj na Univerzite tretieho veku. Je predsedníčkou komisie pre štátnu skúšku z predmetov Farmakológia, farmaceutická chémia a farmakognózia, predsedníčkou komisie pre rigorózne konania, vedúcou a školiteľkou diplomových, rigoróznych a dizertačných prác. Doteraz pod jej vedením obhájilo 5 doktorandov svoje dizertácie. Je predsedníčkou Etickej komisie, Hameln rds, a.s., Modra a členkou Spoločnej odborovej komisie 7.3.5 Galenická farmácia, 7.3.2. Farmakológia a 7.3.6.Lekárenstvo a sociálna farmácia.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa profilovala najmä v analýze lokálno anestetických vlastností novo syntetizovaných bázických esterov substituovanej kyseliny fenylkarbámovej, vypracovala farmakologicko-toxikologickú analýzu pentakaínu, heptakaínu a karbizokaínu, popísala rebound fenomén po beta-blokátoroch, resp. blokátorov kalciového vstupu ,  základné vlastnosti elektrofyziologických vlastností potenciálnych antiarytmík a protizápalových účinkov komplexov medi a zinku. Doteraz je autorkou alebo spoluautorkou 210 pôvodných vedeckých experimentálnych práca 5 autorských osvedčení (patentov).

Za svoju doterajšiu prácu bola ocenená Striebornou medailou, Pamätnou medailou a Galenovou medailou FaF UK a Medailou PhMr. Vladimíra J. Žuffu, Slovenskej farmaceutickej spoločnosti.

Vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som menom vás, ale i vo svojom mene pani docentke k jej životnému jubileu srdečne zablahoželal a poprial pevné zdravie a veľa síl do ďalšej náročnej práci vysokoškolského učiteľa.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se