Sedmdesátka doc. RNDr. Jiřího Hartla, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 103
Kategorie: Zprávy

Dne 26. března oslavil doc. RNDr. Jiří Hartl, CSc., významný farmaceutický chemik, své životní jubileum. Narodil se v roce 1938 v Lulči, okres Vyškov. Po absolvování základní školní docházky v rodné obci a ve Vyškově získal středoškolské vzdělání na Střední průmyslové škole chemické v Brně. Po maturitě byl přijat na Farmaceutickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, avšak se svými spolužáky a pedagogy musel kvůli reorganizaci farmaceutického školství v roce 1960 přejít na Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského do Bratislavy, kde ukončil své pregraduální studium v roce 1962 jako promovaný farmaceut. Titul RNDr. získal v roce 1966. Po základní vojenské službě nastoupil jako asistent na Katedru farmaceutické chemie na Farmaceutické fakultě UK v Bratislavě, kde vytrval až do roku 1971. Poté se stal učitelem stejnojmenné katedry jako jeden z vůbec prvních pedagogů na nově vznikající Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vedle pedagogických povinností se v těchto letech doc. Hartl zabýval rovněž vědecko-výzkumnou činností, nejprve potenciálními léčivy s účinkem místně anestetickým, později se zaměřil na hledání nových potenciálních terapeutik zhoubného bujení. V roce 1973 úspěšně obhájil dizertační práci s názvem „Studie ve skupině antineoplasticky účinných kyselin 4,4’-diaryl-2,3--dihalogenisokrotonových“ a získal hodnost kandidáta farmaceutických věd ve specializaci farmaceutická chemie. Docentem pro obor farmaceutická chemie byl jmenován v roce 1985. Vedení katedry převzal po prof. Palátovi v roce 1990 a tuto funkci vykonával do roku 2001. Vedle přednášení a zkoušení profilového předmětu farmaceutická chemie je jeho jméno pro mnoho absolventů hradecké farmaceutické fakulty neodmyslitelně spojeno rovněž s předmětem Příprava chemických léčiv (později Technologie syntetických léčiv), jehož výuku během 80. let minulého století zabezpečoval. V 90. letech se jím vedený kolektiv soustředil na výzkum potenciálních chemoterapeutik tuberkulózy, antimykotik a antiflogistik odvozených od pyridinu a pyrazinu. V tomto období byl rovněž úspěšným řešitelem několika výzkumných projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy.

jp_1204_p_1
Obr. 1. jp_1204_p_1

Vedle pedagogické a výzkumné práce doc. Hartl vykonával významné akademické funkce. Byl dlouholetým členem Vědecké rady Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. V letech 1990–1993 byl předsedou komise pro obhajoby kandidátských dizertačních prací z vědního oboru farmaceutická chemie, po reorganizaci postgraduálního studia byl dlouhá léta předsedou oborové rady postgraduálního oboru Farmaceutická chemie. Členem Oborové rady Farmaceutické chemie byl i na obnovené Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Od roku 1993 byl členem zkušební komise pro aprobační zkoušku k povolení výkonu povolání farmaceutů – cizinců.

Ačkoli si již několik let užívá důchodu, stále se aktivně podílí na pedagogických i vědeckých úkolech katedry formou konzultací, oponentských posudků, členstvím ve zkušebních komisích. Do současnosti stále přednáší a zkouší profilovou disciplínu Farmaceutická chemie. Pod jeho vedením byla úspěšně obhájena celá řada diplomových prací, byl školitelem několika rigorózních a doktorských dizertačních prací. Je spoluautorem rozsáhlého kompendia „Chemická léčiva“ a několika titulů skript pro výuku farmaceutické chemie.

Doc. Hartl je autorem či spoluautorem 16 patentů (včetně mezinárodních), dále více než 40 původních prací a přehledů. Aktivně se účastnil řady vědeckých konferencí, kde prezentoval řadu odborných přednášek a plakátových sdělení. Z nich má pro české a slovenské farmaceutické chemiky mimořádný význam tradiční a každoročně pořádaná konference „Syntéza a analýza léčiv“, na jejíž organizaci a zajištění se doc. Hartl pravidelně podílel.

Ve výčtu jeho aktivit nelze opomenout mnohaleté záslužné působení doc. Hartla v České farmaceutické společnosti. Od roku 1990 byl jejím místopředsedou a zároveň předsedou Sekce syntetických léčiv. Byl také dlouholetým členem terminologické sekce Lékopisné komise Ministerstva zdravotnictví ČR.

Za kolektiv Katedry farmaceutické chemie a kontroly léčiv i jménem pedagogů Farmaceutické fakulty v Hradci Králové přejeme jubilantovi mnoho zdraví, spokojenost v osobním životě a především hodně sil pro jeho další aktivity nejen na fakultě, ale i k realizování plánů na zvelebení domku a zahrádky.

V. Opletalová, M. Doležal


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2008 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se