Životné jubileum prof. RNDr. Vladimíra Špringera, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 48-49
Kategorie: Zprávy

Jubilant sa narodil 15. januára 1933 v Bytči, ale od roku 1940 žije v Bratislave, kde v roku 1951 na gymnáziu maturoval. Diplom promovaného farmaceuta získal na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1956, na ktorej potom získal aj akademická hodnosť RNDr. (1967). Vedeckú hodnosť kandidáta chemických vied obhájil v roku 1967 na Univerzite J. Ev. Purkyně, nasledovali habilitácia a menovanie docentom pre odbor analytická chémia (1971) a inaugurácia na Univerzite Komenského a menovanie univerzitným profesorom pre odbor lekárenstva (1992). O jeho vysokej odbornosti svedčí aj atestácia II. stupňa v odbore farmaceutická analýza (1979) resp. lekárenstvo (1992).

Jubilant sa stal prvým a doteraz jediným profesorom odboru lekárenstvo na Slovensku. Stal sa tak výrazným predstaviteľom významného výučbového a vedného odboru v profile farmaceutického štúdia s najvyššou vedecko-pedagogickou hodnosťou u nás.

Do pedagogicko-výchovného procesu vstúpil v roku 1959. Jeho záujem o analytickú chémiu ho priviedol na Katedru analytickej chémie FaF UK, kde začala jeho úspešná pedagogická a vedecká kariéra najprv ako odborný asistent a potom ako docent. V roku 1980 začala druhá etapa pedagogickej a vedecko-výskumnej orientácie jubilanta. Zriadením Fakultnej lekárne sa stala aktuálnou otázka vedúceho tohto pracoviska, a preto rozhodnutím vtedajšieho vedenia fakulty bol na vykonávanie tejto funkcie menovaný doc. V. Špringer. Na základe ustanovenia ministrom zdravotníctva plnil všetky úlohy vyplývajúce z tohto postavenia 15 rokov, ku koncu tohto obdobia ako prednosta Univerzitnej lekárne, ktorá bola v roku 1993 konštituovaná prevodom Fakultnej lekárne do pôsobnosti Farmaceutickej fakulty UK. Viedol ju z poverenia rektora UK do roku 1995. Uvedené rozhodnutie vedenia fakulty sa ukázalo ako veľmi správne, pretože zásluhou aktívnej a odborne fundovanej práce jubilanta sa stal všeobecne uznávaným a váženým predstaviteľom vedného odboru lekárenstvo. Vytvoril koncepciu výučby predmetu lekárenstvo a zaslúžil sa o jeho schválenie ako vedného odboru postgraduálneho doktorandského štúdia (v súčasnosti sociálna farmácia – lekárenstvo). Od roku 1981 sa stal aj vedúcim Katedry organizácie a riadenia farmácie. Svoje exaktné analytické chemické myslenie úspešne aplikoval a aplikuje v rozličných oblastiach ním vnášaných nových prvkov do pedagogickej práce, predovšetkým však vedecko-výskumných a odborných a popularizačných aktivít.

Profesor Špringer vychoval tisíce absolventov farmácie, stovky diplomantov, viedol rigorózne práce, úspešne školil účastníkov vedeckej výchovy (analytická chémia, farmaceutická chémia, lekárenstvo). Vo všetkých sférach jeho pedagogicko-výchovného pôsobenia systematicky vnášal moderné trendy, svojim nadšením a vitalitou sa stal vzorom pre študentov a spolupracovníkov. Jeho bezprostredný a úprimný vzťah k študentom a jeho obľúbenosť spolu s prirodzenou autoritou jeho osobnosti viedli k tomu, že sa stal vysoko rešpektovaným vysokoškolským učiteľom.

Záujem jubilanta o vedecko-výskumnú prácu bol zo začiatku zameraný na chemickú a farmaceutickú analýzu (vitamíny, stopové prvky)na jeho prvom pôsobisku od roku 1956 na Výskumnom ústave fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Ivanke pri Dunaji. Po nastúpení na fakultu to boli najmä oblasti stanovenia liečiv v liekoch, skúmadlá nového typu, stálosť a stabilizácia liekov a neskôr problematika so zameraním na lekárenstvo a organizáciu a riadenie farmácie (farmakoepidemiólogia, farmakoekonomika). Výsledky svojej práce uverejnil vo vyše 400 rôznych publikáciách (z toho takmer 200 pôvodných vedeckých prác) s viac ako 150 citáciami. Je autorom, resp. spoluautorom 20 učebných textov a učebnice Lekárenstvo. Aktívne vystupoval a prednášal na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach, s jeho menom sa spája aj organizácia viacerých domácich a medzinárodných kongresov a sympózií a rozvíjanie kontaktov s partnerskými zahraničnými farmaceutickými spoločnosťami. Vytvoril uznávanú vedeckú školu, vychoval 4 docentov, je autorom koncepcie výučby predmetu lekárenstvo a vypracoval koncepciu Fakultnej a Univerzitnej lekárne ako vedecko-pedagogických pracovísk prepojených s poskytovaním nadštandardnej lekárenskej starostlivosti.

jp_1190_p_1
Obr. 1. jp_1190_p_1

Vysoká odbornosť, pre neho tak charakteristická zanietenosť pre farmáciu a neustály záujem o pokroky v komplexnom „svete“ liečiv a liekov ho predurčili na vykonávanie radu akademických a ďalších funkcií. V troch funkčných obdobiach zastával funkciu prodekana (1971–1974 a 1990–1991 pre pedagogickú činnosť, 1991–1993 pre reformu štúdia a styk s praxou). V tomto poslednom funkčnom období ako prodekan a vedúci Fakultnej lekárne v priaznivej situácii v rokoch 1991–1993 využil svoje hlboké znalosti lekárenskej problematiky, iniciatívu a kontakty a spolu s vtedajším vedením fakulty za účinnej podpory vedenia univerzity úspešne využil na argumentáciu v prospech prevodu Fakultnej lekárne na Univerzitnú lekáreň v správe Farmaceutickej fakulty UK.

Ďalej to boli funkcie člena vedeckej rady fakulty, garanta vedného odboru PGŠ, zodpovedného riešiteľa rezortných, štátnych a grantových výskumných úloh, školiteľa vedeckých pracovníkov, predsedu komisie pre štátne záverečné skúšky a ďalšie. Bol členom vedeckej rady Ústavu pre vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, členom viacerých komisií MZ SR, členom predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti, vedecký sekretár, resp. podpredseda Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, členom redakčných rád časopisov Chemické zvesti, Česká a slovenská farmacie, Farmaceutický obzor, Chemical papers, Acta Facultatis Pharmaceuticeae Univ. Comen., Medicínsky monitor a Pharma Journal.

Široké aktivity a zásluhy jubilanta boli ocenené viacerými vyznamenaniami a uznaniami: Veľká zlatá medaila UK, zlatá medaila FaF UK, zlatá medaila SLS, zlatá medaila Univerzity v Gente (Belgicko), čestný člen Slovenskej lekárskej spoločnosti, čestný člen Československej farmaceutickej spoločnosti, čestný člen Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, člen korešpondent Farmaceutickej spoločnosti NDR, Weberova cena SFS, Jeseniova cena SLS, medaila J. B. Guota, medaila V. Žuffu, pamätná medaila Slovenskej chemickej spoločnosti a IVZ.

Profesor Špringer sa aj v súčasnosti venuje s neutíchajúcou energiou a nadšením svojmu odboru. Je pravidelným návštevníkom vedeckých knižníc, systematicky sa zoznamuje a informuje našu farmaceutickú verejnosť o nových liečivách a liekoch najmä na stránkach časopisu Pharma Journal. Nedávno v roku 2005 mu vyšla ako spoluautorovi knižná publikácia „Názvy liečiv a liekov a ich informačný potenciál“!

Želáme jubilantovi mnoho ďalších rokov úspešných aktivít v prospech slovenskej farmácie aj v mene jeho mnohých priateľov, kolegov a žiakov. Môže byť právom hrdý na svoju doterajšiu prácu a jej výsledky. Veríme, že sa ešte mnoho rokov bude venovať návštevám jeho obľúbených koncertov a divadelných predstavení, ako aj tešiť sa zo svojej rodiny, detí a vnúčat, ku ktorým mal a má trvalý a vrúcny vzťah. Všetci, ktorí sme mali a máme to šťastie byť jeho priateľmi, spolupracovníkmi a kolegami, veríme, že tomu bude tak aj naďalej.

So srdečnými gratuláciami a želaním všetkého najlepšieho Ti vážený pán profesor úprimne ďakujeme za všetko, čo si doteraz urobil!

P. Kovács


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2008 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se