Jubileum doc. RNDr. Ruženy Čižmárikovej, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 47-48
Kategorie: Zprávy

V novembri 2007 oslávila svoje významné životné jubileum – s prívlastkom LX-kové – prodekanka Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a dlhoročná vysokoškolská učiteľka Katedry chemickej teórie liečiv, docentka RNDr. Ružena Čižmáriková, CSc.

Jubilantka je rodáčkou zo Šoporne (neďaleko Šale). Má spoločný dátum narodenia (okrem roku) so slávnou vedkyňou madam Curie-Sklodowskou (7. november), a preto rada pripomína tento fakt, ako jeden z jej skutočných zdrojov lásky k chémii. Profesorka Curie jej utkvela v pamäti už v rannom školskom veku. Preto cesty našej jubilantky sú skutočne „chemické“ a vedú v roku 1963 na strednú priemyselnú školu chemickú (odbor chemická technológia) do prekrásneho prostredia Banskej Štiavnice, na ktorú má dodnes veľmi pekné ľudské spomienky. Tu študentku s otvorenými očami upútala okrem rozmanitosti chémie i prekrásna príroda a vzácne kultúrne a historické pamiatky. Po maturite (rok 1967) sa stáva vysokoškoláčkou na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde študovala v odbore chémia – špecializácia organická chémia. Počas VŠ štúdia sa zapojila do ŠVOČ na katedre organickej chémie u významného chemika a pedagóga prof. RNDr. P. Hrnčiara, DrSc., pričom pracovala na problematike substituovaných sírnych analógov indán-1,3--diónu, ktoré neskôr spracovala vo svojej diplomovej práci a absolventský titul získala v roku 1972. V nasledujúcom roku túto vedeckú problematiku komplexnejšie prezentovala vo svojej rigoróznej práci „Príprava a niektoré reakcie 4,7-ditia-4,5,6,7-tetrahydroindán-1,3-diónu“. Po úspešnom ukončení magisterského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK nastúpila dr. Čižmáriková na miesto asistenta na jej doteraz jediné pracovisko – Katedru anorganickej a organickej chémie (premenovanej na katedru chemickej teórie liečiv) Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobí dodnes, t. č. vo funkcii docentky. V začiatkoch sa na tejto katedre sústredila na organickú syntézu derivátov 2,2,5,5-tetrakishydroxymetylcyklopentanónu a 2,2,6,6-tetrakishydroxymetylcyklohexanónu pod odborným vedením prof. RNDr. Ľ. Krasneca (vtedajšieho vedúceho katedry) a doc. DrPH. PhMr. J. Hegera (vedúceho výskumného tímu). Neskôr sa vo svojej vedeckej práci zamerala na aryloxyaminopropanolové štruktúrne typy β blokátorov, ktorým sa venovala aj vo svojej kandidátskej dizertačnej práci obhájenej v roku 1983 vo vednom odbore farmaceutická chémia s názvom „Štúdium prípravy a vlastností beta–adrenolytík typu aryloxyaminopropanolov“. Školiteľom jej bol doc. RNDr. PhMr. A. Borovanský, CSc. z Katedry farmaceutickej chémie FaF UK. Jubilantka tomuto typu zlúčenín už zostala verná, pričom získané vedecké poznatky z tejto oblasti sú obsiahnuté aj v jej habilitačnej práci obhájenej v roku 1996 v odbore farmaceutická chémia „Nové potenciálne blokátory beta-adrenoreceptorov. Príprava, fyzikálno-chemické vlastnosti a biologická aktivita substituovaných fenylalkylketónov“. V súčasnosti sa doc. Čižmáriková venuje chirálnym aspektom syntézy, štúdia fyzikálnych parametrov a farmakologického hodnotenia originálnych zlúčenín – potenciálnych liečiv s účinkom na kardiovaskulárny systém. Impulzom v tomto smere jej boli najmä získané poznatky a skúsenosti z oblasti štúdia chirality chemických zlúčenín v rámci projektu Tempus (1996–1998), vrátane študijného pobytu na Inštitúte organickej chémie Eberhard–Karls–Universität v Tübingene na pracovisku prof. Dr. V. Schuriga. V ostatnom čase sa sústredila na izoláciu a identifikáciu enantiomérne čistých látok s použitím moderných separačných techník – HPLC, CE, TLC, najmä v spolupráci s tímom prof. Ing. J. Lehotaya, DrSc. z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, a na stereošpecifickú syntézu. Základné farmakologické hodnotenie syntetizovaných zlúčenín je výsledkom spolupráce s doc. RNDr. E. Račanskou, CSc. z tunajšej katedry farmakológie a toxikológie. Vo svojom laboratóriu doc. Čižmáriková úspešne priviedla k obhajobe absolventskej práce desiatky diplomantov, z ktorých viacerí pod jej pokračujúcim odborným vedením uspeli na rigoróznej skúške. Mimoriadne je cenená jej súčasná výchova troch doktorandiek v dennej forme štúdia. Výsledky odbornej a vedeckej práce jubilantky možno stručne kvantifikovať takto: Je autorkou či spoluautorkou 18 autorských osvedčení, viac než 60 pôvodných vedeckých publikácií s vysokým zastúpením v zahraničných vedeckých časopisoch a vyše 60 prednášok a panelových prezentácií na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí. Je spoluriešiteľkou viacerých výskumných úloh, grantov VEGA a APVV.

Veľmi pestrá a bohatá je aj 35-ročná pedagogická činnosť pani docentky. Hoci nie je absolventkou farmaceutickej fakulty, tunajšia fakulta jej prirástla k srdcu, o čom svedčí jej profesionálny odborný rast a vedecký profil i vážnosť a uznanie farmaceutickou a chemickou obcou. Podieľala sa na výchove viacerých generácií farmaceutov, ktorí pôsobia v Slovenskej a Českej republike. Patrí medzi odborne komplexne vybavených a ľudsky trpezlivých pedagógov. Realizuje všetky formy výučby z predmetu Organická chémia v magisterskom štúdiu a Základy chémie materiálov I v bakalárskom štúdiu v slovenskom i v anglickom programe výučby. Bohatá je aj jej posudzovateľská a recenzná činnosť. Je spoluautorkou a vedúcou autorkou 7 titulov učebných textov z organickej chémie.

jp_1189_p_1
Obr. 1. jp_1189_p_1

Jubilantka od roku 2005 vykonáva funkciu prodekanky pre rozvoj fakulty a z tohto titulu je členkou riadiacich orgánov fakulty. Pracuje ako členka redakčnej rady časopisu Naša Univerzita a Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. Je dlhoročnou členkou odborných spoločností SLS-SFS a SCHS.

Za svoju doterajšiu mnohorakú bohatú odbornú, vedeckú a organizačnú prácu bola ocenená viacerými vyznamenaniami, z ktorých je potrebné uviesť fakultnú Bronzovú medailu a Pamätnú medailu. Pekné životné jubileum jej bude pripomínať Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu (udelená SFS) a Strieborná medaila FaF UK, ktorú prijala z rúk dekana fakulty prof. Mlynarčíka.

Skutočnou záľubou našej milej kolegyne je písané slovo a výtvarné umenie. Medzi pevné body v jej živote patrí rodinný život. Manžel Jozef je univerzitným profesorom na tunajšej fakulte. Do jej bežných radostí a starostí prispievajú dcéra Janka s rodinou a syn Peter. Skutočnými slniečkami u Čižmárikových pre hrdú a starostlivú starú mamu sú však vnúčatá Sophia a Steve.

Honorabile, vážená pani docentka, dovoľte nám ešte raz v zastúpení celej katedry, v mene Vašich študentov a absolventov, kolegýň a kolegov (bývalých či súčasných) popriať Vám všetko najlepšie v osobnom každodennom žití a tvorivej práci, k tomu veľa zdravia, šťastia, pohody a spokojnosti, množstvo tvorivých myšlienok a reálnych nápadov, aby Váš vklad do mozaiky úspechov fakulty bol pre Vás uspokojením Vašej sebarealizácie a konkrétnym príspevkom do ďalšieho rozvoja organickej i farmaceutickej chémie v oblasti hľadania bioaktívnych zlúčenín s účinkom na kardiovaskulárny systém.

Abstrakt z katedrovej gratulácie: „Milá naša kolegyňa, za všetko Ti srdečne ďakujeme, ešte raz všetko najlepšie vinšujeme. // Hojnosť zdravia i statkov svetských, neskromnú radosť z úsmevov detských. // Pri rodinnom kozube nech Vás stále viac bude. // Častý úspech v robote, lásku a pohodu v rodine, šťastie vždy majte v chalupe, pán Alzheimer nech sa u Vás doma nikdy nekúpe! // ... Aj keď Ti letá pribúdať budú, nech medzi blízkymi necítiš nudu. // Taký je život a v ňom potrebná chleba skyva, čo všetko život v sebe skutočne skrýva, // po toľkých prežitých rôčkoch aká to už len môže byť nová perspektíva?“

AD MULTOS ANNOS! – vážená pani docentka!

R. Horáková, J. Sokolík


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2008 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se