Nová strategie terapeutického monitorování hladin cyklosporinu A v krvi pacientů potransplantaci ledvin


A New Strategy of Therapeutic Drug Monitorining of Cyclosporine A Blood Levels inPatients after Renal Transplantation

Cyclosporine A (CyA), tacrolimus (FK 506), and mycophenolic acid are routinely utilised immunosupressivedrugs used in the prevention of allograft rejection and the treatment of several autoimmunediseases. The monitoring of CyA blood levels plays the most important role to individualizethe dosage regiment and to minimize acute rejection risk and drug toxicity. Inadequate low CyAdoses and levels may result in the rejection of transplanted organs.Toxic levels of CyA are associatedwith many serious side effects, including nephrotoxicity, hepatotoxicity, and a range of othercomplications. In the period of 1999–2002, 12 859 analyses of whole blood CyA levels were performedat our Department of Clinical Biochemistry. The aim of the present paper is to establish a newmonitoring strategy of CyA that consists in the use of a single sampling point at 2 hours postdoseand the estimation of blood concentration (C2). For the transplant patient, C2 monitoring isa significantly much better predictor of drug exposition and pharmacokinetic estimation than thetrough concentration monitoring before the next dose (C0) used until now. The C2 monitoringstrategy reduces the incidence and severity of both acute organ rejection and cyclosporine A toxicity.

Key words:
cyclosporine A – therapeutic drug monitoring – AUC – C2 monitoring


Autoři: M. Halačová;  B. Jedličková;  R. Průša
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 267-271
Kategorie: Články

Souhrn

Cyklosporin A (CyA) patří spolu s tacrolimem (FK 506) a kyselinou mykofenolovou mezi běžněpoužívaná imunosupresiva k prevenci odhojení transplantovaného štěpu a k léčbě některých autoimunitníchchorob. Monitorování hladin CyA v krvi hraje jednu z nejvýznamnějších rolí při individualizacidávkování, minimalizaci rizika akutní rejekce a lékové toxicity. Neadekvátně nízké dávkyCyA mohou vyústit v rejekci transplantovaného orgánu a naopak toxické hladiny jsou spojenys nežádoucí nefrotoxicitou, hepatotoxicitou a celým souborem dalších komplikací. Za období let1999–2002 bylo na našem pracovišti provedeno 12 859 vyšetření hladin CyA. Cílem této práce jediskutovat možnosti zavedení nové strategie monitorování hladin CyA do praxe, využitím jednohoodběru dvě hodiny po podání dávky se stanovením koncentrace v krvi (C2), která nejlépe korelujes hodnotami plochy pod křivkou (AUC0–4 h). Monitorování jediné koncentrace C2 je u transplantovanýchpacientů signifikantně přesnější ukazatel celkové lékové expozice a odhadu farmakokinetikynež doposud využívaná údolní koncentrace (C0) měřená před podáním další dávky. MonitorováníC2 koncentrace vede ke snížení incidence a závažnosti jak akutní rejekce orgánů, tak toxicity CyA.

Klíčová slova:
cyklosporin A – terapeutické monitorování hladin – AUC – C2 monitorování

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se