Vliv abiotické elicitace a vápenatých iontů na produkci explantátové kultury Rheumpalmatum L.


Effect of Abiotic Elicitation and Calcium Ions on the Production of the Explant Culturesof Rheum palmatum L.

Elicitation is based on signal (elicitor)-induced expression of genes, which subsequently results inincreased synthesis of secondary metabolities in plants and in vitro cultures. Elicitors do not usuallyinfluence gene activity directly but by means of transmitters of the signal, which include primarilycalcium ions. The paper examined the effect of four concentrations of calcium ions on the productionof anthracene derivatives by means of the callus and suspension cultures of Rheum palmatum L.(Polygonaceae), which was elicited by an abiotic elicitor – a 20 µM solution of lead dichloride. Theculture was cultivated on a Murashige-Skoog medium with an addition of 10 mg.l-1 of α-naphthylaceticacid. It follows from the results that the maximal content of anthracene derivatives, determinedby the photometric determination according to PhBs 4, was demonstrated in the suspensionculture after 24-hr administration of the elicitor and a 10 mM calcium chloride solution. Incomparison with the control and elicited groups, the production was stimulated by 44 % and 17 %,respectively. After an addition of calcium ions to the elicited callus culture, no positive influence onthe production was observed.

Key words:
Rheum palmatum L. in vitro – anthracene derivatives – abiotic elicitation –calcium ions


Autoři: M. Kašparová;  T. Siatka;  J. Dušek
Působiště autorů: Katedra farmakognozie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 248-251
Kategorie: Články

Souhrn

Elicitace je založena na signálem (elicitorem) indukované expresi genů, což vede následně ke zvýšenísyntézy sekundárních metabolitů v rostlinách i v kulturách in vitro. Elicitory obvykle neovlivňujígenovou aktivitu přímo, ale zprostředkovaně pomocí přenašečů signálu, ke kterým patří předevšímvápenaté ionty. V této práci byl sledován vliv čtyř koncentrací vápenatých iontů na produkcianthracenových derivátů kalusovou a suspenzní kulturou Rheum palmatum L. (Polygonaceae),která byla elicitována abiotickým elicitorem – 20 µM roztokem chloridu olovnatého. Kultura bylakultivována na médiu podle Murashigeho a Skooga s přídavkem 10 mg.l-1 kyseliny α-naftyloctové.Z výsledků vyplývá, že maximální obsah anthracenových derivátů, zjištěný fotometrickým stanovenímpodle ČSL 4, byl prokázán v suspenzní kultuře po 24hodinové aplikaci elicitoru a 10mMroztokuchloridu vápenatého. V porovnání s kontrolní kulturou došlo ke stimulaci produkce o 44 % a oprotielicitované kultuře o 17 %. Po přidání vápenatých iontů k elicitované kalusové kultuře k pozitivnímuovlivnění produkce nedošlo.

Klíčová slova:
Rheum palmatum L. in vitro – anthracenové deriváty – abiotická elicitace –vápenaté ionty

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2003 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se