Abstrakta - pokračování


Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 16, 2008, No. 1, p. 54-57.
Kategorie: Abstrakta

61. AKTIVITA A SOUNÁLEŽITOST

Medková J.

Revma Liga Česká Lípa

  1. Úvod
  2. Aktivity Revma Ligy Česká Lípa
  3. Pro pacienty s artritidou je důležitá aktivita jak fyzická tak duševní.
  4. Důležitost členství v naší organizaci, kde sounáležitost mezi členy je velmi významná.
  5. Bude upřesněno po akcích Revma Ligy Česká Lípa, konaných ke světovému dni artritidy.
  6. Závěr, shrnutí

62. FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI V PODMÍNKÁCH OMEZENÝCH DOTACÍ

Čadková H.

Revma Liga v ČR

Činnost občanského sdružení se stále rozrůstá a nelze ji zajišťovat jen dobrovolnou prací.

K rozšíření aktivit i do regionů přispěly dotace z minulých let. Získávat prostředky od sponzorů je stále obtížnější a dotace ze státního rozpočtu nedosáhly letos ani 50 % požadavku. Cesta zvyšování členských příspěvků je omezená skladbou členů a není vyjasněn systém dotací na rok 2008.

Získat prostředky aspoň na stávající rozsah práce je prioritou, aby se nezmařilo úsilí posledních let v rozvoji činnosti REVMA LIGY v ČR.

63. OSTRAVSKÁ REVMA LIGA

Hrbotická R.

Revma Liga Ostrava

Nově založená pobočka Revma Ligy je již druhá v Moravskoslezském kraji, po Bruntále nově také v Ostravě.

V listopadu loňského roku roku jsme již slavili první rok od našeho založení.

Pomalu a malými krůčky se snažíme tvořit nový kolektiv a udržet si tak místo v rodině RL České republiky. Zde stále čerpáme mimo jiné zkušenosti, inspiraci a rádi se setkáváme s kolegyněmi z jiných poboček na pravidelných schůzích představenstva v Praze.

Náš nový kolektiv se tvoří díky informacím o činnosti RL, který zveřejňujeme např. v regionálním tisku, upoutávkami v čekárnách zdravotnických a rehabilitačních zařízeních a snažíme se takto případné zájemce aktuálně informovat o naší činnosti. Na nově vytvořených vlastních „blogových“ stránkách je také možnost získávat informace o konaných schůzkách a pořádaných akcích a zde mohou zájemci sami připojit své komentáře nebo připomínky. Snažíme se prostě připravit pro naše pravidelná setkání takový program, aby lidé chodili rádi a bylo to pro ně přínosem.

Tak jako všichni, také my řešíme drobné „dětské nemoci“, ale každá zkušenost – ač negativní, nás zase posune v naší činnosti dále a správným směrem.

Do příštího roku máme smělé plány a věříme, že se nám vše bude dařit alespoň tak, jako doposud a přejeme si jen dostatek zdraví a síly do další krásné práce.

64. ZALOŽENÍ POBOČKY – PRÁCE NELEHKÁ

(aneb zakládáme pobočku v Domažlicích)

Strádal K., Slámová A.

Revma liga v ČR

Kdo četl J. Š. Baara, bude souhlasit, že Chodsko je tradičně konzervativní region. Lidé jsou zde přívětiví, pohostinní a pyšní na své tradice. Často však mají nedůvěru k čemukoliv novému – v tom se zde od dob Baara příliš nezměnilo!

Proto nám bylo jasné, že založit zde pobočku, čili přesvědčit lidičky s revmatismem, aby péči o své zdraví pasivně nepřenechávali pouze lékařům, bude tvrdý oříšek.

Nejdříve jsme se obrátili na místní paní doktorku – revmatoložku, které se myšlenka pobočky líbila a slíbila nám podporu, ale hned nás “varovala”, že získat pro ni pacienty nebude lehké. A měla pravdu. Začali jsme tedy trochu jinak a “pozvolna”.

Pro začátek jsme si dali za cíl nejen osobně kontaktovat potencionální členy, ale i dostat Revma ligu do povědomí místních a získat další spojence : – články v novinách k Světovému dni artritidy vč. kontaktů, – přednáška na výroční schůzi okr. Svazu zdravotně postižených, – 2krát aktivní účast na výstavě “Podané ruce” v Domažlicích, kde se prezentovaly organizace zdravotně postižených z celého okresu a kam jsme byli pozváni místním Centrem pro zdravotně postižené (na první ročník nás přijeli podpořit zástupci z pobočky v České Lípě) – naši nástěnku a plakátek najdete v čekárně revmatologické ambulance i v Centru pro zdrav. postižené, se kterým máme výbornou spolupráci – na své straně máme paní doktorku-revmatoložku i její sestřičku, dále sestřičku ortopeda, paní ředitelku Centra sociálních služeb, která nám nabídla prostory ke schůzkám (stejně jako Centrum pro zdravotně postižené).

Takže podmínky máme myslím výborné. Jen s těmi členy to pořád nějak zadrhává. Problém je, se vůbec sejít, natož očekávat nějakou tu aktivitu. Nyní jsme zahájili speciální cvičení pro osoby s problematickými klouby vedené rehabilitační sestrou. Zatím chodí přes všemožnou propagaci jen několik málo osob, ale nikdo nelituje a chceme vytrvat. Věříme, že i touto cestou přilákáme další zájemce.

Držte nám prosím palce a pokud zrovna procházíte podobným “snažením”, nenechte se odradit počátečními neúspěchy!

65. abstrakt nedodán

66. SKUPINY PRO SPOLUPRÁCI S CENTRY PRO BIOLOGICKOU LÉČBU REVMATICKÝCH CHOROB

Vedral K.

CARD-Česká asociace pro revmatické choroby

Česká asociace pro revmatické choroby má zájem o co nejširší využití nových a včasných způsobů léčby revmatických chorob. Zabýváme se problematikou koordinace mezi potřebami a možnostmi této léčby a máme zájem o rovnoměrné využití léčby po celém území ČR. Proto vytváříme pacientské skupiny v krajích ČR z různých pacientských organizací, aby v této činnosti spolupracovali s lékaři Center pro biologickou léčbu.

67. abstrakt nedodán

68. REVMA LIGA BRUNTÁL

Dobešová M., Sčerbová O.

Revma Liga ČR

  1. Činnost pobočky Revma Ligy Bruntál v uplynulém roce
  2. Vize činnosti do dalších let, snaha o získání nových členů, rozšíření činnosti
  3. Podrobnější rozprava o menším centru biologické terapie.

69. abstrakt nedodán

70. PRÁVO PACIENTA NA DRUHÝ NÁZOR

Karpíšková I.

CARD

Současná doba klade větší nároky jak na lékaře, tak i na pacienty. Cílem obou skupin je konsenzus, nikoliv konflikt. Pacientské organizace sloučené v CARD tento cíl sledují a podporují. Přednáška je zaměřená na základní práva a povinnosti pacienta. Upozorňuje na novou právní úpravu i pozitivní posun v praxi zejména v oblasti informovanosti pacienta jeho lékařem. Chceme pacienta informovaného, sebevědomého, nikoliv kverulanta. Dobrá informovanost významně přispěje k dobrým výsledkům léčby.

REHABILITACE REVMATICKÝCH PACIENTŮ

71. SVALOVÝ TEST UŽÍVANÝ U PACIENTŮ S MYOZITIDOU

Ištvánková E.

Revmatologický ústav Praha

Hodnocení svalové síly v obecném pojetí lze provádět několika způsoby. Nejdůležitější z nich je měření přístrojové a metoda manuálního svalového testu.

Nevýhodou přístrojů / jedná se o různé druhy dynamometrů, dnes již většinou s počítačovým zpracováním a vyhodnocením dat / je jejich vysoká cena a malá dostupnost při vyšetření imobilního pacienta přímo na lůžku. Tyto přístroje často také nevyhovují pro určitý stupeň svalové síly. U příliš oslabených svalů selhává přesnost měření.

Manuální svalový test je v současné době metodou ve světě nejužívanější a je schválený a uznaný jako jediná metoda pro hodnocení svalové síly u myozitid v mezinárodním výzkumu. Jeho výhodou je snadná dostupnost, flexibilita při vyšetření pacienta a nejnižší finanční náklady.

Nevýhody manuálního svalového testu jsou v podstatě tři. 1. výsledek testu je ovlivněn osobou testující, 2. osobou testovanou, 3. nezbytně nutné je dodržet přesně dané podmínky testu.

Jedná se o desetistupňový svalový test, který na rozdíl od pětistupňového, jak jej známe u nás od prof. Jandy, neužívá při hodnocení znaménka plus a minus. Toto rozšíření hodnotící škály si vynutila potřeba statistického zpracování výsledků testů. Celá čísla vyhovují jistě tomuto účelu lépe.

Další rozdíl od Jandova testu je způsob kladení odporu testovanému svalu. Janda testuje svaly z polohy, která zajistí jejich maximální protažení do polohy, kde se sval maximálně zkrátí. Klade během testu testovanému svalu stále stejný, nezměněný odpor.

Při provádění Kendall testu se uvede sval do testované pozice a teprve poté se testovanému svalu klade odpor tím způsobem, že pacient drží testovanou pozici a testovatel postupně zvyšuje protitlak proti držené pozici.

Test provádíme na deseti svalech ve čtyřech polohách. Důvodem pro testování pouze deseti svalů je zjištěný fakt, že výpovědní hodnota tohoto zkráceného testu je stejná jako u kompletního testu užívaného dosud.

72. Fyzioterapie po TEP ramenního kloubu

Cikánková V.

Revmatologický ústav Praha

Technologický pokrok ve výrobě endoprotéz, šetrnější operační přístupy, cílenější a důslednější fyzioterapeutické postupy umožňují dosahování lepších funkčních schopností operovaného kloubu.

Cílem fyzioterapie po aloplastice ramenního kloubu je uvolnění subakromiálního prostoru, zabránění adhezím, získání dostatečné svalové síly pletence nebo alespoň odstranění bolesti a zachování schopnosti sebeobsluhy.

Pooperační fyzioterapie probíhá ve 3 fázích:

fáze I. 1.–9. den provádíme pouze pasivní cvičení v nebolestivém rozsahu s maximální relaxací končetiny.

fáze II. 10. den přidáme lehké izometrické kontrakce s postupně narůstajícím tlakem. Od 14. dne provádíme aktivní cvičení s dopomocí fyzioterapeuta.

fáze III. od 21. dne zahajujeme aktivní cvičení s vyloučením souhybu lopatky.

Uspokojivých funkčních výsledků lze dosáhnout pouze soustavnou fyzioterapií (6–12 měsíců) doplněnou o hydroterapii, ergoterapii, popřípadě i elektroterapii.

73. HYPERMOBILITA U REVMATICKÝCH PACIENTŮ

Bittnerová O., Jarošová H.

Revmatologický ústav Praha

Obecně hypermobilitou rozumíme nadměrný kloubní rozsah pohybu v kloubech, které nejsou jinak postiženy patologickým procesem. Hypermobilita je spojena se svalovou hypotonií a volnějším ligamentózním aparátem. Klouby se mohou snáze poškodit.

O hypermobilním syndromu hovoříme, pokud má hypermobilní pacient bolesti kloubů nebo páteře, obvykle po těžké práci nebo po cvičení. Bolest může vycházet přímo z kloubu, ale může být lokalizována i ve svalech a šlachách.

Příčiny hypermobility nejsou známy, může být součástí celkových onemocnění pojivové tkáně (jako to např. vidíme u SLE), ale většinou se hypermobilita vyskytuje samostatně bez jiného onemocnění.

Léky snižující svalový tonus jsou kontraindikovány, hlavně myorelexantia, dále nesteroidní antirevmatika, ale i antidepresiva.

Z hlediska rehabilitace se doporučuje posilovací cvičení, volíme cvičení v izometrických kontrakcích. Jako pomůcky používáme therabandy, overbally, cvičíme do lehké únavy. Doporučuje se balanční cvičení na velkých míčích a nestabilních plochách, také cvičení v bazénu. Nevhodné jsou švihové a protahovací cviky a rovněž sporty, které zvětšují rozsah pohybu.

Pacienti s hypermobilitou k dosažení stejné svalové síly, jako mají jedinci bez tohoto syndromu, potřebují cvičit více a častěji.

74. abstrakt nedodán

75. SKUPINOVÉ CVIČENÍ U NEMOCNÝCH S ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLITIDOU

Vincová G.

Revmatologický ústav Praha

Úvod. Pravidelné cvičení pro nemocné ankylozující spondylitidou je každodenní a celoživotní záležitostí.

Hl. část. Pacienti s touto diagnózou mají možnost docházet na cvičení do zdravotnických zařízení. Do skupin řadíme pacienty přibližně stejného věku, stejné aktivity choroby a podobné funkční zdatnosti. Vhodná délka cvičení je 30–45 minut. Po rušném začátku cvičební jednotky volíme cviky tak, abychom udrželi hybnost páteře a kořenových kloubů a pružnost svalového aparátu, a zlepšili dechové funkce. Využít můžeme nejrůznějšího náčiní či nářadí.

Závěr. Skupinové cvičení má kromě udržování hybnosti i psychologický význam. Pacienti zde ztrácí pocit méněcennosti z pohybového handicapu.

76. INDIVIDUALNÍ LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA U PACIENTŮ S OSTEOPORÓZOU

Zadražilová K.

Revmatologický ústav Praha

Pohybová léčba je jedním z prostředků léčby osteoporózy a cvičení by se mělo stát její samozřejmou součástí.

Rehabilitace u osteoporotických pacientů může být individuální nebo skupinová. Cílem individuálního cvičení je seznámení pacienta s hlavními riziky jeho onemocnění a poučit ho o nutnosti vyvážené tělesné aktivity a zdravých dietetických návyků. Důležitá je také psychická podpora pacienta. Individuální terapie obsahuje cviky aktivní – izotonické a cviky izometrické.

Pohybová léčba je jedním z rozhodujících faktorů léčby osteoporózy, ale jen za předpokladu, že je pravidelná a trvalá.

77. VYUŽITÍ LASERU U REVMATOLOGICKÝCH CHOROB

Budková T.

Revmatologický ústav Praha

Laser je zařízení uvolňující energii jako paprsek elektromagnetického záření s určitými charakteristickými vlastnostmi, kterými jsou: monochromatičnost, polarizace, koherence a nondivergence.

Tyto vlastnosti zároveň umožňují laseru široké pole působnosti v rozmanitých oborech medicíny, mimo jiné také v revmatologii.

U revmatologických diagnóz vstupuje do popředí kromě analgetických účinků laserového světla zejména jeho efekt protizánětlivý, jež má ve spojení s medikamentózní a fyzioterapeutickou léčbou vynikající léčebné účinky. Nejčastějšími aplikacemi jsou tedy artrózy a artritidy malých a velkých kloubů, záněty šlach a úponů aj.

Na našem pracovišti používáme laser k léčbě pacientů již velmi dlouho, ale teprve v minulém roce byl zakoupen terapeutický laser Maestro, který nám umožňuje současné připojení dvou laserových sond s rozdílnými parametry a tyto parametry lze nastavit automaticky na základě zvolené diagnózy. Mimo automatickou část pak lze podle typu sondy nastavit vlnovou délku, výkon a frekvenci podle aktuálního stavu pacienta.

Nově v tomto roce můžeme vyzkoušet účinky nejen bodové hlavice a skeneru, ale také speciálního laserového clusteru (tzv. laserová sprcha), díky níž lez ošetřovat laserovou terapií plošněji a rychleji. Efekt terapie tak můžeme sledovat z několika různých hledisek. Zlepšení či zhoršení stavu pacientů pozorujeme podle vizuální analogové škály a tuto prozatím krátkodobou začáteční „studii“ bychom rádi představili svým kolegům.

78. ERGOTERAPIE V REVMATOLOGICKÉM ÚSTAVU

Šmucrová H., Jarošová H.

Revmatologický ústav Praha

Ergoterapie je zdravotnická profese využívající specifické diagnostické a léčebné metody, postupy a činnosti při léčbě jedince každého věku, s různým typem postižení, který je trvale nebo dočasně fyzicky, psychicky, smyslově nebo mentálně postižený.

Ergoterapie v Revmatologickém ústavu probíhá formou individuální nebo skupinovou. Individuální ergoterapie neboli cílená na postiženou oblast se zaměřuje na zvětšení nebo zachování svalové síly, zlepšení svalové koordinace, zvětšení či zachování rozsahu pohybu, cílený trénink kognitivních funkcí. Cvičení se většinou provádí s určitým nástrojem nebo jednoduchým zařízením.

Skupinová neboli kondiční ergoterapie si v prvé řadě klade za cíl odpoutat pozornost pacienta od nepříznivého vlivu onemocnění a negativních vlivů hospitalizace. Snaží se udržet dobrou duševní pohodu pacienta, a proto program kondiční ergoterapie vychází ze zájmů pacienta. Zde jsou využívány zejména zájmové kreativní činnosti.

Ergoterapie je důležitou součástí léčebné rehabilitace pacientů Revmatologického ústavu. Soustředí se nejenom na fyzickou, ale také psychickou stránku zdravotního stavu pacienta. Aby však byla účinná a efektivní, je důležité její cílené, přiměřené a pravidelné dávkování.


Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie

Číslo 1

2008 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se