Abstrakta - pokračování


Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 16, 2008, No. 1, p. 50-54.
Kategorie: Abstrakta

SATELITNÍ SYMPOSIUM FY BRISTOL-MYERS SQUIBB

43. abstrakt nedodán

44. ABATACEPT – BIOLOGICKÝ LÉK S NOVÝM MECHANISMEM ÚČINKU

Vencovský J.

Revmatologický ústav Praha

Abatacept je molekula CTLA4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen-4) fúzovaná s Fc částí IgG1 (CTLA4-Ig). Blokuje kostimulační signál mezi antigen prezentující buňkou a T lymfocytem a zabraňuje aktivaci, proliferaci, diferenciaci a přežívání T lymfocytů, čímž tlumí zánětlivý pochod u onemocnění, ve kterých T lymfocyty hrají důležitou úlohu, jako je např. revmatoidní artritida. K aktivaci T lymfocytu je zapotřebí několika signálů. Především je to zapojení molekul hlavního histokompatibilitního systému (MHC) prezentující antigen T buněčnému receptoru (TCR) = 1. signál. Základním kostimulačním signálem je zapojení CD80/86 molekuly na antigen prezentující buňce (APB) s molekulou CD28 na T lymfocytu. Tento kostimulační signál (2. signál) umožňuje aktivaci, proliferaci a přežití T lymfocytů, které se diferencují a množí a produkují cytokiny a chemokiny, kterými vyvolávají a potencují zánět. CTLA4 je molekula, která se fyziologicky vyskytuje na povrchu T lymfocytů a soutěží s CD28 o vazbu na CD80/86. CTLA4 má vyšší afinitu vůči CD80/86 než CD28. Pokud se spojí CD80/86 s CTLA4, vyvolá se spíše inhibiční signál pro T lymfocyt. Když se do organismu přidá CTLA4 ve formě abataceptu (CTLA4-Ig) naváže se na volné molekuly CD80/86 a brání tak spuštění 2. signálu mezi CD80/86 a CD28. Následkem toho neproběhne aktivace T lymfocytu a tlumí se tak další pochody vedoucí k rozvinutí zánětu.

Abatacept byl testován v řadě klinických hodnocení. Mezi nejdůležitější patří hodnocení AIM (Abatacept in Inadequate responders to Methotrexate), které ukázalo významně lepší efekt kombinace abataceptu s methotrexatem proti placebu s methotrexatem. Signifikantně se zpomalila rtg progrese a snížilo funkční postižení. Klinické hodnocení ATTAIN (Abatacept Trial in Treatment of Anti-TNF INadequate Responders) prokázalo účinnost abataceptu i u nemocných, kteří před tím selhali léčbu inhibitory TNFα. Další klinické hodnocení ukázalo menší počet nežádoucích účinků ve srovnání s terapií infliximabem. Kombinace abataceptu s biologickými léky dohromady však vyvolává značné množství vedlejších nežádoucích účinků a není proto doporučována.

Abatacept tak představuje nový typ léčby jehož podávání vede ke snížení aktivity nemoci, zlepšení v kvalitě života a zpomalení RTG progrese onemocnění. Efekt se může objevit již po prvním podání látky, část pacientů vykazuje stálé postupné zlepšování i při dlouhodobém podávání. Bezpečnostní profil je velmi příznivý a lék je velmi dobře tolerován. Abatacept je v ČR k dispozici pro pacienty, kteří mají aktivní revmatoidní artritidu navzdory tomu, že jsou léčeni léky modifikujícími průběh choroby a že selhali léčbu alespoň jedním inhibitorem TNF.

Revmatoidní artritida je heterogenní onemocnění s variabilní účastí jednotlivých patogenetických mechanismů u individuálních nemocných a abatacept obohacuje paletu léků revmatoidní artritidy směrem ke specifickému postihnutí té patogenetické cesty, která může být u daného pacienta nejvýznamnější a kterou ostatní terapeutika buď neovlivňují, nebo v málo specifické míře. Představuje tak naději pro efektivní léčbu řady pacientů.

45. STRATEGIE BIOLOGICKÉ LÉČBY A POSTAVENÍ ABATACEPTU V ČR

Pavelka K.

Revmatologický ústav Praha

Strategie léčby revmatoidní artritidy včetně biologických léků je dána nově publikovanými návody České revmatologické společnosti. Anti-TNF léčba je indikována u pacientů se selháním alespoň 1 DMARDs (měl by to být metotrexát v dostatečné dávce), u kterých přetrvává vysoká aktivita, konkrétně DAS > 5,1. Příznivé odpovědi po anti-TNF léčbě je dosaženo asi u 70 % pacientů. Nedostatečný efekt léčby (tzv. TNF failure) je způsoben: primárně nedostatečnou odpovědí, nežádoucími účinky nebo postupnou ztrátou účinnosti.

U těchto pacientů je nutné změnit biologickou léčbu, či provést tzv. switch. Alternativy při selhání anti-TNF léčby jsou tyto: optimalizace režimu MTX / KS, náhrada MTX jiným DMARD, např. leflunomidem, zvýšení dávky / zkrácení intervalu stávajícího anti-TNF, switch na další anti-TNF, rituximab, abatacept, tocilizumab. Bylo publikováno několik desítek studií o účinnosti switche jednoho anti-TNF léku na druhý, ale jde většinou o otevřené, kohortové studie. Randomizované, kontrolované studie o účinnosti switche byly provedeny pouze pro rituximab (studie REFLEX) a abatacept (studie ATTAIN).

Studie ATTAIN prokázala účinnost abataceptu u pacientů s anti-TNF selháním ve více než 60 % léčených pacientů. Nově dokončená studie ARRIVE prokázala, že abatacept je možno aplikovat bezprostředně po skončené anti-TNF léčbě a tento postup je naprosto bezpečný.

Rozhodnutí o tom, zda dalším biologickým preparátem bude záměna za jiný anti-TNF lék nebo za rituximab je individuální a závisí na několika okolnostech, mezi které patří např.: charakteristika nemoci pacienta, komorbidita, preference nemocného, předcházející nežádoucí účinky, ekonomické aspekty terapie.

Indikace ČRS pro abatacept: selhání 1 DMARD, selhání 1 anti-TNF (neúčinnost, toxicita), vysoká aktivita DAS > 5,1, odpověď ( DAS > 1,2) do 16 týdne (20 ?), registrace v ATTRA.

Otázky pro výzkum s abataceptem:

Účinnost: jaké je účinnost abataceptu u polyartikulární JIA, časné artritidy, SLE artritidy, dalších revmatických onemocnění

Toxicita: může být abatacept bezpečně užíván u pacientů, kteří nemohou být léčeni anti-TNF pro srdeční selhání, demyelinizační onemocnění, závažné infekce a tbc.

Registry: vhodné jako u anti-TNF

Abstrakta středně zdravotnických pracovníků a sociálních lig

Jáchymovské revmatologické dny

13. 12. 2007

46. OČNÉ PREJAVY PRI REUMATICKÝCH OCHORENIACH Z POHĽADU SESTRY

Jedličková K.

Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany

U mnohých reumatických ochorení, najmä zo skupiny zápalových, systémových, metabolických a spondylartritíd, je známy zvýšený výskyt očných komplikácii. Môže ísť o zápalové postihnutie niektorej zo štruktúr oka, jeho komplikácie, príp. prejavy nežiaducich účinkov liekov používaných pri liečbe základného reumatického ochorenia. Závažnosť a prognóza (t.j. riziko trvalého poškodenia zraku) sa líši u jednotlivých chorobných jednotiek líši. Pre včasnú diagnostiku a liečbu je nevyhnutná je úzka spolupráca reumatológa a oftalmológa. Z hľadiska ošetrovateľskej starostlivosti je pre sestru potrebné poznať základné rozdiely v prejavoch, diagnostike a liečbe najčastejších očných komplikácií.

47. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PACIENTKY S ISCHEMICKÝMI DEFEKTY KŮŽE PŘI SYSTÉMOVÉ VASKULITIDĚ

Vaňková B., Lassigová M., Soukup T.

II. interní klinika FN a LF UK Praha v Hradci Králové

Systémové vaskulitidy jsou skupinu onemocnění, charakterizovaných zánětem stěny kapilár či větších cév, na podkladě poruchy imunity. Z hlediska stanovení diagnózy i léčby jde o jednu z nejsložitějších oblastí medicíny. Etiologie je neznámá. Postihuje různé orgány a orgánové systémy.

Systémová vaskulitida u naší pacientky byla prokázána v roce 2004 po provedené angiografii cév horních končetin. Prvním projevem nemoci byly nekrózy aker prstů, kdy byla nutná amputace. Byla zahájena léčba cyklofosfamidem a glukokortikoidy formou pulzů. Drobné defekty na prstech rukou i nohou byly denně ošetřovány Inadinem. Výsledky léčby však nebyly uspokojivé. Defekty se hojily jen velmi pomalu a výrazně zatěžovaly pacientku bolestí. Dále se objevila monoparéza levé dolní končetiny. MR mozku prokázala postižení mozkových cév vaskulitidou. Pokračováno v léčbě cyklofosfamidem ve vyšší dávce a glukokortikoidy p.o. Léčba byla komplikována rozvojem diabetes mellitus (DM). Přes tuto léčbu dochází ke zhoršení stavu defektů na prstech dolních končetin a k tvorbě nových defektů dorsa nártu. Počínající nekrózy bylo třeba odstraňovat chirurgicky. Jako nejlepší léčba defektů se jeví oplachy Dermacynem a přikládání Hyiodine. Přistupujeme k podávání ATB, antikoagulancií a Prostavasinu. Lokální i celková léčba je však bez výrazného efektu a následuje další amputace. LDK je amputována pod kolenem. Rána po amputaci se v prvním týdnu hojí dobře. Přikládán pouze Inadine a sterilní krytí. Po vytažení prvních stehů se však objevuje nová nekróza. Byly prováděny oplachy Dermacynem, přikládán Hyiodine. Po třech týdnech ošetřování je rána klidná a zhojená. Pahýl začínáme modelovat, aby bylo možné začít rehabilitaci s protézou. Celá tato léčba probíhala během půlroční hospitalizace nemocné.

Závěr. U nemocné je postižení cévního systému vaskulitidou kombinováno s postižením cév při DM. Následné hojení je komplikováno imunosupresí.

48. PÉČE O DEFEKTY PRSTŮ U PACIENTKY SE SYSTÉMOVOU SKLERODERMIÍ

Rejlová J., Lassigová M., Soukup T.

2. interní klinika FN a LF UK Hradec Králové

Systémová sklerodermie patří do skupiny systémových onemocnění pojiva. Je charakterizovaná zánětlivými, fibrotickými změnami především kůže, podkoží a orgánů (jícen, střeva, plíce, ledviny, svaly, klouby). Ke kožním projevům se přidružují fibrózně zánětlivé změny cév. Postižení cév vede, kromě jiného, k ulceracím na bříškách prstů – digitálním ulceracím (DU).

Pacientka je u nás hospitalizovaná pravidelně od roku 2001 s diagnózou systémové sklerodermie. Trpí četnými bolestivými a špatně hojícími se DU. Defekty jsou hnisající a mokvající. Jako lokální léčba zvolen Hyiodine. Celková léčba probíhá formou i.v. pulzů glukokortikoidů a cyklofosfamidu. Po obnovení tkáně pokračujeme v léčbě Granuflexem, některé defekty ošetřujeme Nugelem v kombinaci s Actisorbem. Pacientka trpí velkými bolestmi, špatně se hojící defekty velmi ovlivňují kvalitu jejího života. Některé defekty vykazují známky nekrózy. Ty je třeba odstranit chirurgicky. Nejlepší výsledek vykazuje léčba Hyiodine a proto v ní pokračujeme. Po měsíci se defekty začínají hojit. Pacientka je propuštěna do domácího ošetřování a defekty dále léčeny u praktického lékaře. Po pěti měsících přichází pacientka k rehospitalizaci s novým defektem na malíku pravé horní končetiny. Staré defekty zhojeny.

Závěr. Jde o dlouhodobý a cyklický problém. DU jsou v 30–50 % projevem systémové sklerodermie. Jsou provázeny bolestivostí, špatně a pomalu se hojí a významně omezují funkci rukou. Jsou hlavní příčinou nemocnosti a funkčního omezení. Mají významný vliv na kvalitu života. Efektivní systémová léčba je zatím předmětem výzkumu.

49. BOLEST, LÉČBA BOLESTI OPIÁTY U REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ A ZAČÁTKY CENTRA BOLESTI V REVMATOLOGICKÉM ÚSTAVU

Jandová H., Lösterová M., Menčíková J.

Revmatologický ústav Praha

Mnozí z nás se domnívají, že bolest stejně jako nemoc patří k životu, a když přijde, musí se snášet. Tak to však není.

Pod pojmem bolest chápeme nepříjemnou vjemovou a emocionální zkušenost spojenou se skutečným nebo možným poškozením organismu. Bolest nejčastěji vzniká přímým podrážděním specifických čidel, která jsou umístěna na kůži, sliznicích vnitřních orgánů, v míše i v mozku. Rozeznáváme několik typů bolestí (b. nociceptivní, neuropatickou, reflexivní, psychosomatickou, a smíšenou), dále ji dělíme na akutní a chronickou. Okolo 80 % pacientů s chronickou nenádorovou bolestí tvoří pacienti s bolestmi způsobenými artrózou, bolestmi zad nebo artritidou.

Aby mohl lékař určit vhodnou léčbu bolesti, je nutné nejprve určit její příčiny, proto potřebujeme, aby nám pacient co nejpřesněji svou bolest popsal. K hodnocení intenzity bolesti nejčastěji používáme tzv. vizuální analogovou škálu (VAS).

Existuje několik možností, jak bolest tlumit. Mimo jiné sem patří i terapie farmakologická. K mírné bolesti se používají tzv. neopioidní analgetika (Ibuprofen, Diclofenac, Olfen atd.), ke střední bolesti slabé opioidy (Tramadol, Hydrokodein apod.) a k silným bolestem silné opioidy. Podávají se formou tablet, kapek, čípků, náplastí a injekčně (do kůže, pod kůži, do svalu, žíly, tepny, do míšního kanálu i kloubní štěrbiny). I u tohoto druhu léčby se mohou vyskytnout nežádoucí účinky – vyskytují se nejvíce na začátku léčby, lze jim předejít poučením pacienta a symptomatickou léčbou. Užívání opioidů v léčbě bolesti vždy vyvolávalo obavy z návyku jak v řadách pacientů, tak i u samých lékařů a to zcela zbytečně. Díky těmto i jiným obavám jsou často užívány nesprávně, v nedostatečných dávkách, v příliš dlouhých intervalech, nebo nejsou podávány vůbec.

Cílem léčby bolesti je zajistit klidný spánek, odstranit nebo zmírnit bolesti při tělesném klidu, i tělesné aktivitě a dosáhnout co nejlepší kvality života.

Velký důraz klademe na výběr pacienta a důslednou monitorací léčby jedním lékařem a sestrou. Důležité je postupné zvyšování dávky proti bolesti, předcházet nežádoucím účinkům a volit lékové formy s postupným uvolňováním. Léčba opioidů se nikdy nesmí přerušit najednou (rozvoj abstinenčních příznaků ), ale ukončuje se pomalu, postupným snižováním dávky a vždy pod dohledem lékaře.

Od září roku 2007 začínáme v Revmatologickém ústavu s léčbou bolesti u nemocných s revmatickými chorobami.

50. ÚLOHA SESTRY REVMATOLOGICKÉ AMBULANCE PŘI VAKCINACI PACIENTŮ V PREVENCI INFEKCí

Šenková J., Nováková K., Hrnčíř Zb.

II. interní klinika a Oddělení ambulantních provozů interních klinik, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Úvod. Vakcinace indukuje imunitní odpověď, která vede k ochraně před infekční chorobou. V revmatologické ambulanci je aktuální ze dvou hlavních důvodů: 1. Zvýšená náchylnost revmatických pacientů k infektům: příčinou je imunopatologická podstata většiny zánětlivých revmatických nemocí a jejich (imunosupresivní) léčba. 2. Zvýšené riziko infektů u zdravotníků, vč. sester revmatologických ambulancí (potencované např. rizikem poranění použitou jehlou na zákrokovém sálku). U každé vakcinace má zásadní význam odpověď na otázku přínosu a rizika. Podle projektu AUVAX (WHO Bull 2004; 82: 828-835) je při vakcinaci zdravých osob přijatelná incidence nežádoucích projevů 1:100 000. U revmatiků k tomu přistupuje odpověď na otázku komu, kdy (v jaké fázi nemoci) a jakou vakcínu doporučit.

Metodika. U revmatických pacientů přichází v úvahu hlavně tato očkování: 1. Aktivní imunizace tetanovým toxoidem: v době suprese aktivity onemocnění se považuje za účinnou a bezpečnou, vč. u imunokompromitovaných osob. 2. Vakcinace proti hepatitidě B (HBV) významně snižuje riziko HBV, vč. následků (hepatocelulární karcinom). Je indikována u rizikových povolání, vč. u zdravotníků. U revmatoidní artritidy lze očekávat dostatečnou odpověď u 2/3 očkovaných, posuzování rizika zatím nevedlo k jednoznačnému závěru. 3. Očkování proti chřipce (Influenza Vaccine, IV) chrání všechny věkové skupiny před těžkým (fatálním) průběhem, ne před lehkým průběhem chřipky. IV (ACR 2002) je indikována zvláště u osob nad 50 let, vč. chronicky nemocných a imunokompromitovaných. Vzestup autoimunitních nemocí po IV není epidemiologicky doložen. Očkuje se vždy na podzim vakcínou obnovenou podle aktuálního genového obrazu chřipkového viru.

Závěr. Informovanost sestry revmatologické ambulance o problémech vakcinace jí umožňuje kvalifikovaně poradit nemocným, jimž ji doporučil lékař, a v neposlední řadě i spolupracovníkům a v rodině.

51. PRAKTICKÁ VÝUKA RESUSCITACE A NEODKLADNÉ PÉČE PRO REVMATOLOGY

Zelenková B.

Česká rada pro resuscitaci Praha

První část příspěvku se zabývá zkušenostmi ze spolupráce Revmatologického ústavu v Praze a České rady pro resuscitaci. Je reflexí na absolvované uživatelské kurzy “ Resuscitace pro zdravotní sestry “ a kurz “ Resuscitace pro lékaře “ lektorované instruktory České rady pro resuscitaci. Hlavní důraz této části příspěvku bude zaměřen na vyhodnocení dvou prvotních záměrů managementu Revmatologického ústavu v Praze – zlepšit připravenost pracovních týmů při zvládání neodkladných stavů v zařízení v souladu s doporučeními Evropské rady pro resuscitaci, za druhé snížit míru stresu zdravotních sester a lékařů při zvládání neodkladných stavů v revmatologii.

Druhá část příspěvku je věnována hlavním rozlišnostem v doporučených postupech v resuscitaci dle závěrů Evropské rady pro resuscitaci a prezentaci uživatelských a instruktorských kurzů pořádaných Českou radou pro resuscitaci pro zdravotnickou veřejnost.

52. RUČNÍ MANIPULACE S BŘEMENY

Kovandova J.

Revmatologický ústav Praha

V ČR řeší ochranu zdraví při ruční manipulaci Zákoník práce § 238, nařízení Vlády č. 178/01 ve znění pozdějších předpisů a Vyhl. Č. 288 / 03 Sb. Požadavky na ochranu zdraví při ruční manipulaci s břemeny stanoví i Směrnice Rady ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance (čtvrtá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) zvláštní vydání v českém jazyce Kapitola 05 Svazek 01 S. 386 – 390)

Úvod. Vadné držení těla a muskuloskeletální poškození, ke kterým došlo v souvislosti s prácí jsou závažným celosvětovým problémem. Jednou z častých příčin vzniku zmíněných poškození je ruční manipulace s těžkými břemeny, kdy pracovníci nejsou proti riziku poškození dostatečně chráněni (zvýšené riziko poranění se týká především vybraných skupin pracovníků, kteří s těžkými břemeny manipulují v rámci svého zaměstnání; týká se i pracovníků ve zdravotnictví). Častý výskyt muskuloskeletálních poškození má sociální a ekonomické důsledky (dlouhodobá pracovní neschopnost, náklady státu na zdravotní péči, nižší dostupnost pracovních sil).

Pracovníci ve zdravotnictví manipulují při své práci s těžkými břemeny i s pacienty. Pacient za břemeno považován není, rizikové faktory spojené s manipulaci s pacienty jsou obdobné jako v příp. manipulace s těžkými břemeny (navíc nelze dodržovat hmotnostní limity).

Obsah. Upozornění na problematiku související s manipulací s těžkými břemeny nebo s pacienty, stručný přehled základních činitelů a rizikových faktorů, které zvyšují riziko, zejména poškození páteře, zjednodušený návod jak vzniku poškození páteře předcházet (vč. obrazové dokumentace a odkazu na web. Stránky CIVOP.

Cíl. Prevence vzniku pracovních úrazů. Výsledek. Méně pracovních úrazů. Použité materiály „Kampaň SLIC k ruční manipulaci s břemeny“ (Senior Inspectors Committee).

53. KVALITA ŽIVOTA PACIENTŮ NA BIOLOGICKÉ LÉČBĚ

Kohoutová K., Janouchová H.

Revmatologický ústav Praha

Jak drahá je biologická léčba?

Hodnota léku = cena

Listina základních práv a svobod.

Každý má právo na ochranu zdraví a bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

Úmluva o biomedicíně – rovná dostupnost zdravotní péče patřičné kvality.

Příčiny růstu cen zdravotních nákladů:

Stárnutí populace

Nové technologie

Vyšší informovanost pacientů

Nezdravý životní styl – civilizační choroby

Rostoucí požadavky na kvalitu života

Vyšší dostupnost zdravotnické péče

Farmakoekonomika – iterdisciplinární obor

V ČR je farmakoekonomický výzkum na samém počátku,má za cíl připravit podmínky pro nejracionálnější využití prostředků ve zdravotnictví.

Biologické léky znamenají pro většinu pacientů návrat k normálnímu životu – člověk, který se vrátí do práce a začne být soběstačný nezatěžuje zdravotní ani sociální rozpočty.

54. DOTAZNÍKY V REVMATOLOGII

Friedová J., Bláhová L.

Revmatologický ústav Praha

Úvod. Nové terapeutické možnosti v revmatologii umožňují potlačit aktivitu chorob a rentgenovou progresi a tím poskytují pacientům úlevu od bolestí a zlepšení funkčních schopností což by mělo vést ke zlepšení kvality jejich životů. Kvalita života je individuální pocit uspokojení a radosti s životem v oblastech, které on nebo ona považují za důležité. Zmíněných oblastí existuje mnoho. Klasifikace dle Flangana zúžila původních 15 oblastí na 5.

Kvalita života úzce souvisí se schopností pacienta těšit se ze života a z vykonávání běžných, každodenních činností. Kvalitu života není možné měřit běžnými prostředky, proto byly formalizovaným a standardizovaným postupem vypracovány dotazníky kvantifikující dopad nemoci na běžný život nemocného.

Rozdělení typů dotazníků

Podle cílové skupiny lze dotazníky rozdělit na:

* Určené pacientům (vyplňují výhradně pacienti):

 1. všeobecné – jsou vyplňovány bez ohledu na diagnózu (HAQ, SF-36,EQ)
 2. specifické – jsou zaměřeny na konkrétní diagnózu (v revmatologii například dotazníky pro pacienty s ankylozující spondylitidou – BASDAI, BASFI, AS-G, pro pacienty s artrózou – WOMAC atp.

* Pro lékaře, terapeuty (hodnocení stavu pacienta z pohledu lékaře)

 1. Měření pohyblivosti – BASMI
 2. Radiologický index – BASRI

Oblasti zahrnuté v dotaznících

Otázky jsou nejčastěji směrovány na následující oblasti:

 • soběstačnost (sebepéče)                                                                                                                                                    (oblékání, vstávání, stravování, chůze, hygiena, stisk, kompenzační pomůcky tj. takové, které pacientovi usnadňují výkon některých činností) atp.
 • bolest
 • emoční stav / pocity
 • celkové zdraví

Závěr. Dotazníky sloužící k posouzení aktuálního stavu pacienta a porovnání údajů v čase jsou cenným nástrojem zdravotníka ve sledování účinnosti léčby.

55. REGISTRACE A JAK DÁL?

Vránová H.

Revmatologický ústav Praha

Sdělení je shrnutí zákonů o nelékařských zdravotnických povoláních.

O dalším vzdělávání podle zákona, o sběru kreditů a jejich vykazování.

Jak dlouhé je registrační období a jakým způsobem na jaké tiskopisy zažádat o prodloužení registrace.

Když nejsou splněny zákonem dané podmínky, jaké jsou možnosti dalších kroků. Odpovědi na otázky na téma vzdělávání a vykazování kreditů.

56. SYNDRÓM VYHORENIA – REALITA ŽIVOTA

Nováková M.

Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany

Syndróm vyhorenia je v dnešnej urýchlenej dobe stále častejši problém. Prekvapí nás nečakane, ale môže mať na náš život, život našich priateľov, pribuzných a kolegov veľmi negatívny dopad. Prebieha v niekoľkých fázach. Ak ale prehodnotíme objektívne svoj život a spravíme kroky k náprave, možeme sa tomuto syndrómu vyhnuť. Ak máme o tomto syndróme dostatok informácii môžeme pomôcť aj niekomu v našom okolí.

SOCIÁLNÍ LIGY

57. CESTA K UDRŽENÍ KVALITY ŽIVOTA PŘI NEVYLÉČITELNÉM ONEMOCNĚNÍ

Janatová J.

Revma Liga v ČR

Význam pozitivního přístupu k onemocnění.

 1. Psychické vyrovnání, získávání informací o nemoci.
 2. Aktivní přístup k terapii: důvěra k ošetřujícímu lékaři, svědomitý a pravidelný přístup k léčení a rehabilitaci.
 3. Pozitivní přístup k vlastnímu životu, limitovanému nemocí.
 4. Příznivý vliv rodiny a společnosti osob s týmž onemocněním.

58. JAK PŘISPÍVÁ REVMA LIGA KE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA SVÝCH ČLENŮ

Bardfeld R.

Revma Liga v ČR

Revma Liga (RL) od svého založení vyvíjí neustále aktivity a tím roste počet jejích členů a poboček. S tím rostou jejich požadavky na RL, aby nespočívaly pouze ve vybírání členských příspěvků a pořádání valné hromady.

Uvítali jsem proto možnost setkání pracovníků sociálních lig, které bylo zařazeno do programu tohoto sympozia. Tématy odborného programu sympozia jsou: 1. Spondylartritidy; 2. Infekce a revmatická onemocnění; 3. Revmatochirurgie; 4. Osteoporóza; 5. Rehabilitační a fyzikální léčba

Jsou to oblasti, ve kterých RL spolupůsobí a prosazuje zásadu “pacient partnerem”.

Pokud jde o 1. téma – spondylartritidy, spolupracujeme s Klubem Bechtěreviků, zvláště na poli rehabilitace a rekondičních pobytů v lázních.

Ad téma č. 2 – infekce a revmatická onemocnění. Ví se již dlouhá léta o nebezpeční výskytu infekce v souvislosti s léčbou kortikosteroidy, ať se podávají celkově nebo i místně do kloubu. A nyní se dovídáme také o infekcích při tzv. biologické léčbě. Hovoříme o tom s našimi členy, upozorňujeme na možnost této nebezpečné komplikace.

Ad téma č. 3 – revmatochirurgie se pevně zakotvila v povědomí našich členů, řada z nich úspěšně podstoupila voperování endoprotézy kloubu, někteří mají mnohaleté zkušenosti a předávají si své poznatky mezi sebou.

Ad téma č. 4 – osteoporóza, která sama o sobě poměrně často přichází v pokročilejším věku a častěji při chronických zánětlivých revmatických onemocněních. Může být bolestivá a také vést ke zlomeninám i po nevelkém úraze. Proto tolik zdůrazňujeme význam prevence pádů!

Ad téma č. 5 – rehabilitace a fyzikální terapie, zde je aktivita RL zvlášť intenzivní. Tyto léčby jsou někdy jen doplňkové, mnohdy jsou však zásadní při prevenci nebo při zvládání obtíží nebo při tendenci k vývoji deformit kloubů či páteře. To dnes naši členové dobře vědí a proto je velký zájem o léčebná cvičení, jógu a fyzikální terapii, jakož o rekondiční pobyty v Jáchymově, pořádané díky vstřícnosti ředitelství Léčebných lázní a.s.

Všechna uvedená témata jsou nejvýznamnější součástí činnosti naší RL. Jsou prospěšná jak z hlediska tělesného zdravotního stavu, zvládání nemoci, tak i stavu psychického, což se výrazně projeví na kvalitě života našich členů, kteří proto spolupracují se zdravotnickými pracovníky a také si pomáhají navzájem při zvládání životních překážek.

59. NOVÁ STUDIE O PACIENTECH POSTIŽENÝCH REVMATICKÝMI CHOROBAMI

Vedral K.

CARD

V letošním roce byla CARD zpracována nová opakovaná studie (BEDA II.)V současné době jsou zpracovávány první výsledky. Do nové studie byly zahrnuty i pohledy na pacienty jinou revmatickou chorobou než AS. Současně byly zařazeny nové typy dotazníků na kvalitu života podle nejnovějších doporučení EU. Výsledky studie budou zpracovány i s ohledem na farmakoekonomiku a umožní tak posuzovat léčbu v ekonomickém srovnání s tradiční léčbou.

60. abstrakt nedodán


Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se