MOBID-2 –  praktická škála bolesti vhodná nejen u lidí s demencí


MOBID-2 useful pain scale suitable not only for people with dementia

Authors introduce MOBID-2 pain scale –  an useful to ol for examinati on of pain in persons with dementi a in nursing homes. It might be useful to evaluate this tool also in other patients and in other conditions.

Keywords:
pain –  dementi a –  nursing homes –  residenti al care


Autoři: I. Holmerová 1;  M. Ba umanová 1;  B. Jurašková 2;  H. Vaňková 1
Působiště autorů: GERONTOLOGICKÉ CENTRUM, PRAHA 1;  Subkatedra geriatrie, katedra interních oborů Lékařská fakulta Hradec Králové 2
Vyšlo v časopise: Čes Ger Rev 2009; 7(2): 79-81

Souhrn

Autoři představují škálu bolesti MOBID-2 jako užitečno u pomůcku ke sledování bolesti zejména lidí s demencí v ošetřovatelských zařízeních. Vhodnost po užití tohoto nástroje u jiných paci entů a v jiných podmínkách vyžaduje další zko umání.

Klíčová slova:
bolest –  demence –  ošetřovatelství –  rezidenční péče

Úvod

Vše obecně se akceptuje častější výskyt bolesti ve vyšším věku. Bolest ve stáří vzniká především v důsledku poruch, tra umat a degenerativních změn pohybového sy­stému; častější jso u také ne uropati e. Zvláště často trpí bolestí lidé s kombinovanými zdravotními problémy, kteří žijí v institucích.

Údaje z ošetřovatelských zařízení se značně liší –  záleží na typu zařízení, metodice zko umání bolesti apod. Nicméně je zřejmé, že lidé žijící v ošetřovatelských zařízeních trpí bolestí velmi často. Zjištění různých a utorů se pohybují v rozmezí od 40 % do 80 % [1]. Tomu odpovídají také výsledky našeho šetření provedeného v roce 2007 v rámci studi e nefarmakologické terapi e mezi 124 obyvateli jednoho domova důchodců (domova pro seni ory podle so učasné legislativy). Přítomnost bolesti jsme zko umali pomocí jednoduchého dotazníku, který byl so učástí bateri e dotazníků a testů. Celkem 39,1 % seni orů uvedlo, že trpí bolestí trvale nebo denně, dalších 39,5 % trpí bolestí minimálně dvakrát týdně [2]. Bolest je tedy u lidí žijících v institucích nepochybně závažným problémem.

Výsledky naší další studi e prokazují, že v domovech pro seni ory trpí více než 40 % jejich obyvatel demencí [3]. K dalším faktorům, které moho u zhoršovat komunikaci s paci entem, patří velmi časté smyslové poruchy, zejména zhoršení sluchu, případně fatické poruchy. Lidé v ošetřovatelských a rezidenčních zařízeních pro seni ory tedy tvoří s ohledem na bolest zvláště zranitelno u skupinu. Bolest se v ní vyskytuje velmi často, ale schopnost její spontánní signalizace může být významně snížena. To je naléhavý důvod, pro který bychom se problematiko u bolesti měli u této populace systematicky zabývat a aktivně po ní pátrat.

Z obdobných předpokladů vycházeli a utoři škály MOBID‑2 (Mobilizati on- Observati on- Behavi o ur- Intensity- Dementi a Pain Scale), Bettiha Husebo se spolupracovníky z Roede Kors Sykehjem v Bergenu, kde tato škála vznikla [4]. Snažili se primárně vytvořit vhodno u škálu, pomocí které by mohli sledovat bolest právě u multimorbidních a nesoběstačných paci entů s kognitivní porucho u, tedy těch, kteří žijí v ošetřovatelských zařízeních.

První část škály MOBID- 2 (vývojové verze původní škály MOBID- 1) se zaměřuje na bolest muskuloskeletálního sy­stému při ošetřování a běžné mobilizaci nesoběstačných paci entů. Vyšetřující hodnotí bolestivé re akce u několika úkonů, kterými jso u:

 1. otevření obo u dlaní,
 2. dotyk dlaně na čelo (předpažením),
 3. flexe a extenze v kotnících, koleno u a kyčlích,
 4. otočení vleže na posteli na obě strany,
 5. posazení se na posteli.

Hodnotí se především hlasová re akce vyjadřující bolest, bolestivé grimasy a obranná gesta.

Druhá část škály MOBID- 2 hodnotí lokalizaci bolesti:

 1. hlava a krk,
 2. hrudník,
 3. břicho,
 4. pánev a genitáli e,
 5. kůže.

Oblasti, kde je bolest přítomna, se zakreslují do schématu.

Intenzita bolesti se v obo u částech hodnotí numericko u škálo u od 0 do 10 bodů.

Škála byla testována u obyvatel uvedeného ošetřovatelského domu. Šlo o 77 paci entů s těžko u demencí. Muskuloskeletální bolest se nejčastěji vyskytovala při mobilizaci dolních končetin a z hlediska lokalizace v oblasti pánve [5].

Další šetření u 181 paci entů, hodnocených 4 lékaři a 43 ošetřovateli, prokázalo mimo jiné, že paci enti s různými stupni demence vykazují stejno u míru bolesti (a tedy potřebu adekvátní medikace) jako paci enti bez demence.

Autorka škály prokázala ve své dizertační práci uspokojivo u až dobro u reliabilitu a validitu testu jak u intenzity bolesti, tak u její lokalizace se zakreslováním bolestivých míst. Velmi uspokojivé byly také inter- rater reliabilita a test- re­test [6].

Nicméně sama a utorka navrhuje, aby tato škála byla ještě dále zkoumána, a to zejména s ohledem na následující problematiku:

 1. zjištění užitečnosti instrumentu ve sledování akutní i chronické bolesti, a to i s ohledem na dobu trvání bolesti,
 2. srovnání škály MOBID- 2 s dalšími škálami po užívanými u lidí s demencí, a to v experimentu, nikoli te oreticky –  to již a utoři škály učinili,
 3. využití škály v různých zařízeních a v různých klinických situ acích.

Závěr

Domníváme se, že škála MOBID- 2 představuje jednoduchý nástroj hodnocení bolesti, a to i u lidí se závažno u demencí. Po užití škály může přinést významné zlepšení péče o tyto paci enty, nicméně před širším využíváním v praxi je ještě potřebné další zhodnocení metody, jak navrhují sami její a utoři. Proto také s laskavým svolením a utorů práci přikládáme v české verzi (obr. 1).

MOBID-2 škála bolesti.
Obr. 1. MOBID-2 škála bolesti.

Tato publikace vznikla v rámci řešení Výzkumného záměru FHS UK „Antropologie komunikace a lidské adaptace“ (MSM 0021620843.

Doručeno do redakce 27. 4. 2009
Schváleno k publikování 29. 4. 2009

prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.1
MUDr. Michaela Baumanová1
prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.2
MUDr. Hana Vaňková1

1 Gerontologické centrum, Praha 8
2
Subkatedra geriatrie, katedra interních oborů Lékařská fakulta Hradec Králové

iva.holmerova@gerontocentrum.cz

prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.


V roce 1981 promovala na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Atestaci I. stupně ze všeobecného lékařství složila v roce 1985, atestaci II. stupně pak v roce 1989. V roce 1993 získala nástavbovou atestaci z geriatrie a v roce 1996 nástavbovou atestaci z veřejného zdravotnictví. Doktorskou dizertační práci ze sociálního lékařství Kvalita služeb v gerontologické péči obhájila v roce 2002 na UK, FN Plzeň. V roce 2009 obhájila habilitační práci Ageing Society, Health and Social Services. V letech 1981–1982 pracovala jako sekundární lékařka na interním oddělení OÚNZ Praha 9. Od roku 1984 do roku 1991 v OÚNZ Mělník jako sekundární lékařka na interním oddělení a praktická lékařka. V letech 1991–1992 působila jako primářka geriatrického oddělení SAZZ Praha 8. Od roku 1992 dosud je ředitelkou a primářkou Gerontologického centra, příspěvkové organizace MČ Praha 8. Je předsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti, předsedkyní České alzheimerovské společnosti a členkou výboru Alzheimer Europe. Je autorko u nebo spoluautorkou 7 monografií a učebnic, 15 kapitol v monografiích a 30 článků v recenzovaných periodicích, z toho 4 s IF.


Zdroje

1. Husebo BS. Assessment of Pain in Pati ents with Dementi a. Dissertati on. University of Bergen 2008: 23.

2. Holmerová I. The Ageing Soci ety –  He alth and Soci al services. Habilitační práce. Praha: UK FHS 2008: 113– 118.

3. Vaňková H, Jurašková B, Holmerová I. Prevalence kognitivních poruch v domovech pro seni ory. Čes Ger Rev 2008; 6 (4): 232– 234.

4. Husebo BS, Strand LI, Moe- Nilssen R et al. Mo­biliza­ti on- Ob­ser­vati on- Behavi or- Intensity- Dementi a Pain Scaale (MOBID): Development and Validati on of a Nurse- Administered Pain Assessment To ol for Use in Dementi a. J Pain Symptom Manage 2007; 34 (1): 67– 80.

5. Husebo BS, Strand LI, Moe- Nilssen R et al. Pain bahavi o ur and pain intensity in older persons with severe dementi a: Reli ability of the MOBID Pain Scale by vide o uptake. J Scand Caring Sci 2009; 23 (1): 180– 189.

6. Husebo BS. Assessment of Pain in Pati ents with Dementi a. Dissertati on. University of Bergen 2008.

Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Česká geriatrická revue

Číslo 2

2009 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se