Profesor MUDr. Josef Fusek, DrSc., dr. h. c. sedmdesátníkem


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 149-150
Kategorie: Osobní zprávy

V květnu letošního roku oslavil se svými spolupracovníky a přáteli plukovník v.v. profesor Josef Fusek své 70. narozeniny. Jeho profesní dráha je spojena s vojenskou medicínou se zaměřením do problematiky toxikologie, farmakologie a medicíny katastrof a do oblasti vojenského zdravotnického školství, vědeckého výzkumu a vývoje.

Josef Fusek se narodil těsně po skončení 2. světové války 12. května 1945 ve Vídni. Po návratu rodičů do Československa prožil dětství v Ostravě, kde absolvoval základní i střední školu. V roce 1962 začal studovat jako vojenský student medicínu na Vojenském lékařském, výzkumném a doškolovacím ústavu J. E. Purkyně (VLVDÚ JEP) a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V červenci 1968 byl promován doktorem medicíny a hned od září nastoupil jako asistent na katedru toxikologie VLVDÚ JEP. V roce 1973 složil atestaci 1. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1975 obhájil dizertační práci v oboru farmakologie na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Roku 1984 absolvoval habilitační řízení v oboru toxikologie, 1990 obhájil v oboru farmakologie doktorskou dizertační práci na Akademii věd v Praze a v následujícím roce byl jmenován profesorem farmakologie. Polská Vojenská lékařská akademie v  Łódźi mu v roce 1999 udělila hodnost „doctor honoris causa“.

První kontakty Josefa Fuska s výzkumnou prací začaly v době studentských let; na studentských vědeckých konferencích získal několik ocenění za výsledky experimentální práce z farmakologie a toxikologie. Jeho práce byly z oblasti studia farmakologického účinku vybraných látek na acetylcholinové receptory izolovaného duodena potkana. Tyto studie byly dále rozšiřovány na další farmakologické metody zahrnující i jiné izolované orgány a studie účinků bojových otravných látek (BOL) a jejich antidot na fyziologické funkce experimentálních zvířecích modelů. Spektrum studovaných látek zahrnovalo anticholinergika a jejich antidota, reaktivátory inhibované cholinesterázy, nootropika, psychofarmaka. Výsledky těchto prací se staly jedním z podkladů pro vývoj a zavedení antidotních prostředků, jako jsou CHONOL I, II, FOSAN, RENOL, PANPAL a ANTIVA do armádní praxe. Později, v důsledku zvýšení zájmu o využití a nasazení neletálních bojových látek, zaměřil svůj výzkum na studium skupiny zneschopňujících látek, zejména na látku BZ. V té době se proti zneschopňujícím účinkům BZ látky pro léčbu člověka používal fyzostigmin, který je relativně toxický, s malou terapeutickou šíří a výskytem řady nežádoucích účinků. Prof. Fusek zahájil výzkum antidotního prostředku, který úspěšně vedl až k vývoji a zavedení nového antidotního prostředku proti účinkům BZ látky – 7-metoxytakrinu (7-MEOTA) do armádní výzbroje. Dosažené výsledky se staly podnětem k vyzvání prof. Fuska k sepsání kapitoly o účincích BZ látky a problematice terapie jí vyvolané otravy do knihy mezinárodního autorského kolektivu Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agens (2009). Ve druhém přepracovaném vydání této knihy z roku 2015 je prof. Fusek spoluautorem dalších čtyř kapitol. Výsledky získané při řešení vědeckých projektů a publikace v kvalitních zahraničních časopisech zaujaly organizátory mezinárodních kongresů natolik, že vedly k žádostem o přednesení vyzvaných přednášek na vědeckých fórech např. v Izraeli, USA, Německu, Švýcarsku, Francii, Švédsku.

Josef Fusek se osobně významně podílel na organizaci speciálních vědeckých konferencí, z nichž např. vrcholové celosvětové setkání odborníků řešících problematiku BOL v Hradci Králové v roce 1997, bylo prvním a dodnes jediným nejen v České republice, ale i v zemích bývalého východního bloku. V této souvislosti je třeba také zmínit dlouholeté působení prof. Fuska v rámci České toxikologické společnosti a jako vědeckého sekretáře Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP. Mnoho roků vykonával funkci předsedy oborové rady a funkci školitele v doktorském studijním programu v oboru toxikologie. V současnosti je členem Akreditační komise vlády ČR se zaměřením na akreditaci studijních programů vysokých škol v oblasti bezpečnostních a vojenských oborů.

Jako výraz ocenění přínosu profesora MUDr. Josefa Fuska, DrSc., české medicíně a jeho práce ve prospěch ČLS JEP se její předsednictvo rozhodlo udělit panu profesorovi Pamětní medaili Jana Evangelisty Purkyně, kterou oslavenci předal osobně prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., čestný předseda ČLS JEP, na setkání v Hradci Králové dne 21. května 2015
Obr. 1. Jako výraz ocenění přínosu profesora MUDr. Josefa Fuska, DrSc., české medicíně a jeho práce ve prospěch ČLS JEP se její předsednictvo rozhodlo udělit panu profesorovi Pamětní medaili Jana Evangelisty Purkyně, kterou oslavenci předal osobně prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., čestný předseda ČLS JEP, na setkání v Hradci Králové dne 21. května 2015

Publikační aktivita prof. Fuska zahrnuje více než 300 titulů prací zveřejněných v domácích i zahraničních časopisech; jeho práce jsou často citovány, takže patří k nejcitovanějším pracovníkům Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Autorsky a spoluautorsky se podílel na kapitolách ve třiceti knihách a na více než 250 závěrečných zprávách o řešení projektů, expertízách a dalších hodnoceních. Byl hlavním řešitelem nebo koordinátorem řady výzkumných projektů na národní i mezinárodní úrovni.

Nejdůležitějším obdobím profesního života Josef Fuska jako vojenského lékaře byla léta po listopadu 1989, kdy se stal rektorem – velitelem Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové. Pod jeho moudrým vedením škola prošla úspěšně transformací v moderní vojenskou vysokou školu univerzitního typu. Prof. Fusek byl a je respektovanou osobností jak ve velení AČR, tak mezi spolupracovníky a studenty. O tom svědčilo i jeho opakované zvolení rektorem VLA JEP v letech 1994–1997. Po transformaci akademie na Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v roce 2004 pracoval jako proděkan pro vědeckou práci. V současné době působí na fakultě jako akademický pracovník.

Sedmdesátky se pan profesor dožívá v plném pracovním nasazení, dobrém zdraví a svěžesti. Svými bohatými zkušenostmi, rozvahou, přehledem zkušeného učitele a vědeckého pracovníka je vždy ochoten přispět ke společnému dílu katedry, školy i vojenské zdravotnické služby, kterým věnoval svou veškerou energii a čas. Do dalších let přejeme milému Jožkovi pevné zdraví, stálý optimismus a radost z úspěchů spolupracovníků a žáků, kteří pokračují v jeho vědeckém díle.

Ad multōs annōs!

doc. MUDr. Leo Klein, CSc. a doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc.

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Hradec Králové


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×