Psychologie Atkinsonové a Hilgarda


Autoři: Jan Vymětal
Působiště autorů: Ústav pro humanitní studia v lékařství, 1. LF UK v Praze
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 272
Kategorie: Knihy

Nolen-Hoeksema S, Fredrickson BL, Lotus GR, Wagenaar WA.

PSYCHOLOGIE ATKINSONOVÉ A HILGARDA

Praha: Portál 2012, s. 884, 2601 Kč. ISBN 978-80-262-0083-3.

Recenzovaná kniha je úvodem do psychologie a v češtině nyní vyšla již ve třetím vydání. Druhé vydání (též nakladatelství Portál) přišlo u nás na pulty knihkupců v roce 2003. V angličtině máme k dispozici patnáct vydání, prvně kniha spatřila světlo světa v roce 1953 a byla přeložena do řady jazyků, včetně čínštiny a hebrejštiny.

Jedná se o osvědčenou učebnici úvodu do psychologie, tedy prvého přiblížení k velmi rozsáhlé oblasti lidského poznání, která je srovnatelná s lékařskými vědami, proto nám autoři této práce mohou poskytnout jen opravdu základní orientaci v psychologických vědách, avšak co je stejně cenné, seznamují nás se způsobem myšlení dnešní psychologie. A to je důvodem, proč recenzované dílo lze doporučit ke čtení naší lékařské obci, zejména té její části, jež se zajímá o psychosomatickou medicínu, psychoterapii, případně si přeje více porozumět teoretickým základům lékařské psychologie.

Autory této obsáhlé učebnice jsou severoameričtí psychologové – Susan Nolen-Hoeksemaová, Barbara L. Fredricksonová, Geoff Lotus a holandský psycholog Willem A. Wagenaar. Do učebnice dále přispěla Holanďanka Christel Lutzová a Američan Mark Reinitz.

Ve srovnání s posledním českým vydáním knihy z roku 2003 zde nalezneme zejména více poznatků z oblasti kognitivních neurověd, genetické a evoluční teorie osobnosti, přítomno je genderové hledisko a práce je obohacena o více než 350 nových odkazů a informací o aktuálním psychologickém výzkumu. Důraz je položen na poznatky a názory podložené empirickým výzkumem.

Učebnice je rozdělena do osmnácti kapitol a dodatku, seznamujícího nás ve zkratce s některými statistickými metodami a měřením v psychologii. Kapitoly mají jednotné členění, každá začíná názorným příkladem ilustrujícím problematiku v ní obsaženou, závěrem nalezneme shrnutí obsahu, aktualizované internetové stránky, klíčové pojmy a část týkající se nových oblastí psychologického výzkumu. Kritické myšlení čtenáře je rozvíjeno otázkami rozvíjejícími kritické myšlení a příspěvky vždy dvou autorů, jejichž názory na určitou problematiku jsou právě opačné.

Kniha sestává z těchto kapitol:

1. Předmět psychologie – Předmět studia psychologie, Historické základy psychologie, Moderní psychologické přístupy, Jak se provádí psychologický výzkum, atd.

2. Biologické základy psychologie – Studium biologických základů psychologie, Neurony, základní stavební kameny nervové soustavy, Uspořádání mozku, Autonomní nervová soustava, Endokrinní soustava, Evoluce, geny a chování atd.

3. Psychický vývoj – Dědičnost a prostředí, Schopnosti novorozence, Kognitivní vývoj v dětství, Osobnostní a sociální vývoj, Vývoj v adolescenci atd.

4. Senzorické procesy – Charakteristika smyslových orgánů, Zrak, Sluch, Ostatní smysly atd.

5. Vnímání – K čemu slouží vnímání? Pozornost, Lokalizace, Rozpoznávání, Abstrakce, Percepční konstanty, Dělba práce v mozku, Vývoj vnímání atd.

6. Vědomí – Aspekty vědomí, Spánek a sny, Meditace, Hypnóza, Psychoaktivní látky, Fenomény psí atd.

7. Učení a podmiňování – Přístupy k učení, Klasické podmiňování, Instrumentální podmiňování, Učení a poznávání, Učení a mozek, Učení a motivace atd.

8. Paměť – Tři důležité rozdíly, Senzorická paměť, Pracovní paměť, Dlouhodobá paměť, Implicitní paměť, Konstruktivní paměť, Zlepšování paměti atd.

9. Myšlení a jazyk – Jazyk a komunikace, Vývoj jazyka, Pojmy a kategorizace: základní stavební kameny myšlení, Usuzování, Imaginativní myšlení, Myšlení v praxi: řešení problémů atd.

10. Motivace – Pudy a homeostáza, Incentivní motivace a odměna, Hlad, příjem potravy a jeho poruchy, Gender a sexualita atd.

11. Emoce – Složky emocí, Kognitivní hodnocení a emoce, Subjektivní prožitky a emoce, Tendence myslet a jednat v souvislosti s emocemi, Tělesné změny a emoce, Výraz obličeje a emoce, Reakce na emoci: emoční regulace, Emoce, gender a kultura, Agrese atd.

12. Inteligence – Posuzování intelektových schopností, Soudobé teorie inteligence, Dědičnost a inteligence, Emoční inteligence, Mentální retardace atd.

13. Osobnost – Diagnostika osobnosti, Psychoanalytický přístup, Behaviorální přístup, Kognitivní přístup, Humanistický přístup, Evoluční přístup, Dědičné aspekty osobnosti atd.

14. Stres, zdraví a zvládání – Typické znaky stresových událostí, Psychické reakce na stres, Fyziologické reakce na stres, Psychologické faktory stresových reakcí, Dovednosti zvládání stresu, Zvládání stresu atd.

15. Psychopatologie – Definice abnormality, Úzkostné poruchy, Poruchy nálady, Schizofrenie, Poruchy osobnosti, Pervazivní vývojové poruchy atd.

16. Terapie mentálních poruch – Historický vývoj, Techniky psychoterapie, Biologická terapie, Péče o duševní zdraví atd.

17. Sociální vliv – Přítomnost druhých, Vyhovění a poslušnost, Internalizace, Skupinová interakce atd.

18. Sociální kognice – Utváření dojmu, Postoje, Interpersonální přitažlivost, ad.

Dodatek: statistické metody a měření – Deskriptivní statistika, Statistická indukce, Koeficient korelace atd.

Závěrem této rozsáhlé učebnice psychologie je slovník pojmů, seznam literatury, a co je důležité – seznam literárních zdrojů, které byly přeloženy do češtiny, nebo slovenštiny. Dále zde nalezneme jmenný a věcný rejstřík. Celá kniha pak končí didaktickými testy – jsou zde odkazy na strany současného vydání, neboť tyto testy byly publikovány v nakladatelství Portál v samostatném vydání roce 2003 a lze si je též stáhnout z internetu.

Recenzovaná učebnice je didakticky výborně propracovaná a je radost ji listovat, číst, případně z ní studovat. Zkušenost patnácti vydání se nezapře. Napsána je zcela srozumitelně, čtivě, obsahuje velké množství osvětlujících příkladů, fotografií, grafů, atd. Vysoká odborná úroveň je samozřejmostí.

Z velkého množství pro lékaře zajímavých (a často i překvapujících) zjištění vybírám jako ukázku následující poznatky a souvislosti. Největší dopad na zdravotní stav obyvatelstva začíná mít internet. Miliony lidí získává denně zdravotní informace (jejíž kvalita je opravdu různorodá, často pochybná). Tyto informace mění chování obyvatelstva žádoucím, ale i nežádoucím směrem – o čemž se i u nás běžně přesvědčují lékaři v klinické praxi. Bylo také zjištěno, a to je pozitivní konstatování, že internet přispívá k šíření kognitivně behaviorální terapie depresí v rozvojových zemích, kde nemocní lidé prakticky nemají přístup k odborné psychoterapeutické péči. Zajímavý je i poznatek, zjištěný na vzorku cca 30 000 osob v 52 zemích, že asi třetina rizika vzniku srdečních chorob souvisí se stresujícím charakterem prostředí, v němž lidé žijí. Kupříkladu vykonávají náročnou práci, přičemž tuto situaci nemají pod kontrolou, vlivy jsou pro ně nevypočitatelné a jimi neovlivnitelné. Pozornost zasluhují i výzkumy dokládající význam psychoneuroimunologie a psychologické péče o nemocné rakovinou, jejíž užití prokazatelně a signifikantně prodlužuje u některých skupin nemocných rakovinou délku jejich přežití.

Recenzovaná učebnice úvodu do psychologie je reprezentativní publikací, kterou lze jednoznačně doporučit pozornosti lékařské obci i studentům medicíny. Je tomu proto, že obohacuje lékařovo poznání a porozumění lidské, psychosociální dimenzi pacientů – ale i jeho samého.

prof. PhDr. Jan Vymětal

Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. lékařská fakulta UK v Praze

Karlovo nám. 40, 128 00 Praha 2


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se