VI. sympozium o léčbě bolesti*
Brno, 29.–30. dubna 2011


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 464-465
Kategorie: Sjezdy

Souhrn

*Text je rovněž zveřejněn v časopisu Bolest 2011; 14 (2):
102–103.

Ve dnech 29. a 30. dubna 2011 se konalo v Brně v hotelu Voroněž VI. sympozium o léčbě bolesti, které spolupořádaly Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy při České neurologické společnosti a Společnost pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti. Organizace se ujal tradiční pořadatelský tým odborníků specializujících se na léčbu bolesti a bolestí hlavy prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. a MUDr. Jiří Mastík.

Záštitu nad sympoziem převzali hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek, primátor města Brna Roman Onderka, rektor Masarykovy univerzity v Brně prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., děkan LF MU v Brně prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., ředitel FN u sv. Anny v Brně ing. Petr Koška, MBA a ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA.

Sympozia se letos zúčastnilo 292 registrovaných účastníků z řady oborů (neurologie, algeziologie, dětská neurologie, anesteziologie, rehabilitace, neurochirurgie, neurofyziologie, psychologie, otorinolaryngologie …) a deset vystavujících firem. Nemalou účastí přispěli rovněž slovenští kolegové. Zaznělo 26 přednášek rozdělených do čtyř pátečních a dvou sobotních sekcí a devět přednášek ve čtyřech firemních sympoziích. Deset příspěvků bylo předneseno v bloku A, pojednávajícím o chronické bolesti a 16 přednášek bylo věnováno bolestem hlavy. Prim. Doležil vystavil poster o hypnic headache. Z 26 abstrakt sestavili dr. Jiří Mastík a dr. Hakl jun. ve spolupráci s prof. Richardem Rokytou a nakladatelstvím Tigis Supplementum časopisu Bolest, které bylo k dispozici účastníkům na začátku jednání.

V průběhu slavnostního zahájení sympozia převzal doc. Jiří Málek za tým autorů Cenu SSBL za nejlepší knihu roku 2009 – za knihu Málek, Ševčík a kol. Léčba pooperační bolesti z nakladatelství Mladá Fronta. Navázal křest čerstvě dokončeného druhého vydání téhož úspěšného titulu. Knihu pokřtil předseda SSLB prof. Richard Rokyta. Prof. Pavel Ševčík a prim. J. Kozák poté pokřtili novou knihu, monografii prof. J. Opavského Bolest v Ambulantní praxi, kterou právě vydává Maxdorf.

K úvodní přednášce byl tradičně pozván zahraniční host. Tentokrát jím byl nově nastupující prezident EFIC prof. Hans Kress z AKH Wien, který se ujal tématu Problematika průlomové bolesti. V přednášce se věnoval především moderním farmakoterapeutickým metodám a způsobům aplikace opioidů při tomto typu bolesti. V následující přednášce věnoval předseda SSLB prof. R. Rokyta zaslouženou pozornost pohlavním rozdílům ve vnímání a toleranci bolesti. Prof. P. Kukumberg z Bratislavy pronesl úvahu „Pacient versus (sine contra) lekár“, v němž zdůraznil umění komunikace s pacientem při řešení jakéhokoli symptomu či onemocnění. Dalším slovenským hostem byla prim. Marta Kulichová, prezidentka Slovenské SSLB, která se v přednášce „Opioidy nie sú zlaté teľa“ podívala s odstupem na dobrodiní i rizika dlouhodobé léčby opioidy.

Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy prezentovala čtyři bloky přednášek: Tradičně migrénu, vztahy spánku a bolestí hlavy, sekundární bolesti hlavy a obličejové neuralgie.

Odpolední blok zahájil prof. J. Opavský z Olomouce přehledem známých i opomíjených provokačních faktorů migrény a tenzní bolesti hlavy. Následovaly dva příspěvky dětských neurologů. Dr. Muchová s kolektivem autorů z Dětské neurologické kliniky Brno zpracovala rozsáhlou epidemiologickou studii výskytu primárních bolestí hlavy u dětí na základních a středních školách. Poněkud překvapivě vévodil tenzní typ cefaley. Doc. R. Šlapal upozornil na podobnosti klinického obrazu a léčby migrény a epilepsie a na význam EEG vyšetření. J. Mastík z Brna uzavřel první blok dvěma kazuistikami vzácné perzistující aury bez migrenózního infarktu s klinickým obrazem a diferenciální diagnostikou nemoci.

V následujícím bloku, monotematicky věnovaném vztahu spánku a bolesti hlavy, upozornila kolegyně Sumová z pražské AV na možné souvislosti některých bolestí hlavy se stavem cirkadiánního systému a na možnosti terapeutického využití melatoninu. Následoval souborný referát dr. Dostálové a prof. Šonky z Prahy o vzájemném působení spánku a bolestí hlavy, některé poznatky mohou být užitečným doplňkem léčby bolesti. Blok uzavřela přednáška prim. Doležila z Prahy o bolestech hlavy, většinou primárních, které se vyskytují v období spánku. Spánková problematika byla prezentována i na jediném letošním posteru prim. Doležila a kol. věnovaném kazuistice pacientky s vzácnou hypnic headache s výtečným efektem indometacinu.

Páteční odpolední program byl věnován chronické nenádorové bolesti a podíleli se na něm představitelé řady oborů: Farmakolog Tomáš Doležal představil Novinky ve farmakoterapii bolesti, neurolog prof. J. Bednařík představil Klinický standard pro farmakoterapii neuropatické bolesti, algeziolog prim. J. Kozák pohovořil o kampani Change Pain, algeziologové dr. Vrba a J. Kozák uvedli první české zkušenosti s použitím ziconotidu v léčbě chronických neuropatických bolestí, neurochirurg V. Masopust přednesl příspěvek „Failed back surgery syndrom“ a neurointenzivista J. Procházka představil první výsledky studovaného účinku gabapentinu na neuropatickou složku bolesti u FBSS.

Sobotní dopolední program, rovněž velmi pěkně navštívený, zahájil prim. Kotas z Plzně didaktickou přednáškou o závažných sekundárních bolestech hlavy, okořeněnou řadou působivých kazuistik. Prim. J. Marková z Prahy se spoluautory R. Kotasem, I. Niedermayerovou a J. Mastíkem hodnotili soubor pacientů s bolestí hlavy z nadužívání akutní medikace po dvou letech sledování. Přes různé regionální odlišnosti se ukazuje, že nadužívání triptanů a především ergotaminu je možné úspěšně čelit. V poslední přednášce brněnských autorů přednesla dr. Niedermayerová rozbor bolestí hlavy u seniorů. V souboru 140 seniorů ze tří brněnských center převažovaly ve shodě s literárními údaji sekundární bolesti hlavy, zejména neuralgie obličeje a bolesti hlavy vaskulárního původu.

Poslední sekci zahájil prim. Urgošík a spoluautoři z oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie. Představil zajímavou prezentaci radiochirurgické léčby v oblasti ggl. sphenopalatinum. Výsledky jsou přes omezený soubor nadějné pro řešení trigeminální autonomní cefaley (cluster headache) a neuralgie v oblasti I. větve trojklanného nervu. Autoři doc. Vaculín a dr. Franěk z Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie v Praze ukázali na animálních modelech možnosti dalšího výzkumu prahu bolesti. Dr. Fricová z Prahy představila diferenciální diagnostiku orofaciálních bolestí. Kolegyně Nosková pohovořila o postpunkčních bolestech hlavy, které jsou řídkou komplikací epidurální porodní analgezie a anestezie při císařském řezu. Výskyt těchto bolestí na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze byl 0,42% a v léčbě se plně osvědčila aplikace krevní zátky. Autorky dr. Ryšavá, dr. Vokurková a dr. Lukášová z Brna nás seznámily s chirurgickým řešením velofaryngeální insuficience u dětí a v poslední přednášce „Užití kresby v diagnostice bolesti hlavy dětí“ poodkryly autorky dr. Pejčochová a dr. Muchová z Kliniky dětské neurologie v Brně emočně citlivé vnímání a prezentaci bolesti dětí různých věkových skupin.

Nedílnou součástí konference byla čtyři firemní sympozia – průlomovou bolestí se zabývalo sympozium firmy Gedeon Richter, na jehož závěru obdržela každá z účastnic krásnou růži. Firma Astellas Pharma věnovala sympozium problematice léčby periferní neuropatické bolesti pomoci Qutenzy – 8% náplasti s kapsaicinem. Na tomto sympoziu představil prim. Kozák nové postupy v léčbě neuropatické bolesti a prim. Lejčko navázal praktickými zkušenostmi s použitím 8% náplasti s kapsaicinem.

Firma Grünenthal věnovala své sympozium novým přístupům v léčbě lokalizované neuropatické bolesti, příspěvky zde přednesli doc. Štětkářová (Léčba bolesti z pohledu neurologa) a prim. Lejčko (Zkušenosti s přípravkem Versatis). Na téma neuropatické bolesti proběhlo rovněž sympozium firmy Pfizer, na němž přednesli sdělení o neuropatické bolesti prof. Ambler a prim. Lejčko.

Společenský večer se odehrál jako obvykle v Moravské chalupě v blízkosti hotelu Voroněž. Probíhaly tu hluboké a kvalifikované diskuze o problémech diagnostiky a léčby bolesti podmalovávané cimbálovou muzikou. Prezidenti obou participujících společností prim. Jolana Marková a prof. Richard Rokyta se na závěr sympozia rozloučili s přátelskou a odborně pestrou atmosférou sjezdu a vyslovili přání setkat se v Brně za dva roky znovu.

Vzhledem k příznivému ohlasu a vzniklé tradici multidisciplinárního setkávání na téma Bolest plánují organizátoři uspořádání sedmého ročníku Sympozia o bolesti v Brně na jaře roku 2013.

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
LF MU a FN Brno

MUDr. Jiří Mastík
Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
e-mail: psevcik@fnbrno.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×