NOVÁ MISSENSE MUTACE 574C>T V GENU SURF1 –BIOCHEMICKÁ A MOLEKULÁRNĚ GENETICKÁ STUDIEU SEDMI DĚTÍ S LEIGHOVÝM SYNDROMEM


A Novel Missense Mutation 574C>T in SURF1 Gene - Biochemicaland Molecular Studies in Seven Children with Leigh Disease

Background.
Leigh disease, subacute necrotizing encephalopathy, is a serious mitochondrial disorder of energy--providing metabolism. Clinical presentation usually starts in infancy as a progressive neurodegenerative disorderwith retardation and regression of psychomotor development. The most common form of the disease is associatedwith deficiency of the cytochrome c oxidase (COX) due to SURF1 gene mutations. SURF1 encodes an innermitochondrial membrane protein involved in the biogenesis and assembly of COX complex.Methods and Results. The activities of mitochondrial respiratory chain complexes were determined spectrophotometricallyin isolated lymphocytes, platelets, muscle mitochondria and cultured fibroblasts. Generalised decreaseof COX activity was found in 7 children with typical symptoms of Leigh disease. Two-dimensional electrophoresisof mitochondrial proteins showed altered assembly pattern of COX. As demonstrated by Western blot analysis ofmitochondria or mitoplasts with anti-hSurf1 antibodies (gift fromDr. E. A. Shoubridge), the Surf1 protein was absentin all 5 investigated patients. Molecular analyses in the 7 patients revealed the presence of mutations in the SURF1gene – six patients harboured previously described SURF1 mutations, a new mutation 574C>T was found in onepatient.Conclusions. The co-operation among the patient’s families, clinicians and specialised laboratories is essentialfor the diagnostic of mitochondrial disorders. The treatment of Leigh syndrome is only symptomatic and the prognosisof the disease is unfavourable. The diagnostics on biochemical andmolecular level is necessary for genetic counsellingand prenatal diagnosis in affected families.

Key words:
Leigh syndrome, SURF1 gene, Surf1 protein, cytochrome c oxidase.


Autoři: M. Čapková;  H. Hansíková;  C. Godinot 2;  H. Houšťková;  J. Houštěk 1;  J. Zeman
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství a Centrum integrované genomiky 1. LF UK a VFN, Praha 1Fyziologický ústav AV ČR, Praha 2Centrum molekulární a buněčné genetiky, UMR 5534 - CNRS – University Claude Bernard Lyon, France
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 636-641
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Leighův syndrom, subakutní nekrotizující encephalopatie, je závažné onemocnění ze skupinymitochondriálních poruch energetického metabolizmu. Klinicky se obvykle projevuje v prvním až třetím roce životarychle progredujícím neurodegenerativním onemocněním se zástavou a regresem psychomotorického vývoje. Onemocněníje nejčastěji způsobeno poruchou funkce cytochrom c oxidázy (COX) na podkladě mutací v SURF1 genu,který kóduje protein vnitřní mitochondriální membrány zapojený do biogeneze a asemblace COX.Metody a výsledky. Aktivity komplexů mitochondriálního dýchacího řetězce v izolovaných lymfocytech, trombocytech,svalových mitochondriích a kultivovaných fibroblastech byly stanoveny spektrofotometricky. U sedmidětí s Leighovým syndromem jsme nalezli generalizovanou poruchu funkce COX. Dvourozměrná elektroforézamitochondriálních proteinů ukázala změněný asemblační obraz COX. Western blot analýza mitochondrií nebomitoplastů s anti-hSurf1 protilátkou (dar Dr. E. A. Shoubridge) ukázala u pěti vyšetřovaných dětí nepřítomnost Surf1proteinu. Molekulárně genetická analýza prokázala u šesti ze sedmi vyšetřovaných dětí přítomnost známých mutacív SURF1 genu, u sedmého dítěte byla nalezena nová, dosud nepopsaná mutace 574C>T.Závěry. Diagnostika mitochondriálních onemocnění vyžaduje úzkou spolupráci postižených rodin s klinikya specializovanými laboratořemi. Léčba Leighova syndromu je pouze symptomatická a prognóza onemocnění jekrajně nepříznivá. Včasná diagnostika na biochemické a molekulárně genetické úrovni je nezbytná pro potřebygenetického poradenství a prenatální diagnostiky v postižených rodinách.

Klíčová slova:
Leighův syndrom, SURF1 gen, Surf1 protein, cytochrom c oxidáza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se