GENETICKÁ STUDIE DVACETI PACIENTŮ S PORUCHAMIAUTISTICKÉHO SPEKTRA


Genetic Study of Twenty Patients with Autism Spectrum Disorders

Background.
Many observations indicate that genetic factors play an important role in the aetiology of autism.Up to now, however, no genetic markers have been convincingly identified which influence the predisposition tothis disorder. Complex genetic analysis of autistic patients and their families may therefore lead to the identificationof features which could help to direct further search for the predisposing genes.Methods and Results. We have analysed a sample of 20 patients with autism spectrum disorders. The patientshave been subjected to clinical genetic examination, cytogenetic analysis and DNA analysis of the FMR1 gene. Inthe sample studied we have observed more boys (15/20), various degree ofmental retardation (18/20), high frequencyof complications during pregnancy (10/20) and delivery (10/20), increased incidence of psychiatric disorders,behavioural abnormities and suicides among the relatives, and increased head circumference and unusually formedears in the probands. Three patients had different chromosomal aberrations or variants (t(21;22), inv(9) and inv(10)).One patient harboured expansion of the trinucleotide repeat sequence in the FMR1 gene on the full mutation levelwhich is characteristic for the fragile X syndrome, and one patient is suspected to suffer from the Rett syndrome.Conclusions. Our observations confirm and extend the results reported in the literature.Most interesting aremainlythe macrocephaly which may be associated with the recently described increased neonatal levels of neural growthfactors in autistic individuals, ear malformations which may indicate aberrations in the HOXA1 gene pathway, theoccurrence of chromosomal inversions recurrent in autism, and peculiarities in the pedigrees of the patients.

Key words:
autism, pregnancy complications, genetic load, macrocephaly, ear shape abnormalities, chromosomalinversions, FMR1 gene, fragile X syndrome, Rett syndrome.


Autoři: M. Havlovicová;  L. Propper 1;  D. Novotná;  Z. Mušová;  M. Hrdlička 1;  Z. Sedláček
Působiště autorů: Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM, Praha 1Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 381-387
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Řada pozorování vede k závěru, že v rozvoji autismu hrají velmi důležitou roli genetické faktory.Dosud ale nebyly přesvědčivě identifikovány žádné genetické markery, které predispozici k této poruše ovlivňují.Komplexní genetická analýza autistických pacientů a jejich rodin proto může vést k odhalení znaků, které mohoupomoci zaměřit hledání predisponujících genů.Metody a výsledky. Analyzovali jsme soubor 20 pacientů s poruchami autistického spektra. Pacienti byli podrobeniklinicko-genetickému vyšetření, cytogenetické analýze a analýzeDNAgenu FMR1. V souboru jsme pozorovalipřevahu chlapců (15/20), různý stupeň mentální retardace (18/20), vysoký výskyt komplikací v graviditě (10/20)a při porodu (10/20), zvýšený výskyt psychiatrických poruch, abnormit v chování a sebevražd v příbuzenstvua zvýšený obvod hlavy a neobvykle utvářené uši u probandů. Tři pacienti měli různé chromozomální odchylky nebovarianty (t(21;22), inv(9) a inv(10)). Jeden pacient vykazoval expanzi trinukleotidové repetitivní sekvence v genuFMR1 na úrovni plné mutace svědčící pro syndrom fragilního X a u jedné pacientky je podezření na Rettův syndrom.Závěry. Naše pozorování potvrzují a rozšiřují výsledky uváděné v literatuře. Zajímavé jsou především makrocefalie,která může souviset s recentně popsanými neonatálně zvýšenými hladinami neurálních růstových faktorůu autistů, malformace uší, kterémohou signalizovat odchylky v dráze genuHOXA1, výskyt chromozomálních inverzíopakovaně popisovaných u autismu a zvláštnosti v rodokmenech pacientů.

Klíčová slova:
autismus, komplikace v graviditě, genealogická zátěž, makrocefalie, abnormity tvaru uší, chromozomálníinverze, gen FMR1, syndrom fragilního X, Rettův syndrom.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se