VYUŽITÍ LÉKAŘSKÉ GENETIKYV REPRODUKČNÍ MEDICÍNĚ


The Use of Medical Genetics in the Reproductive Medicine

Reproductive genetics (RG) is another new field of medical genetics, integrated with reproductive medicine,assisted reproduction and developmental genetic. RG is closely linked to the periconceptional prevention, perinato-logy, ultrasound and biochemical screening in the end of the first and beginning of the second trimesters. RG is basedon the system of specialized genetic counseling, clinical cytogenetics, molecular cytogenetics and molecular geneticsto provide prefertilization, preimplantation and classical prenatal diagnosis in the Ist to IIIrd trimesters. Thus, RGis part of the fetal medicine and therapy. The six years experience with RG is summarized. A system of the specializedhealth care, organized, if possible in one integrated center of RG and reproductive medicine (RM) is presented.Reproductive medicine provides all necessary clinical gynecological and andrological surveillance, with assistedreproduction and further obstetrical ultrasound examinations, including nuchal translucency measurements and 2D,3D ultrasound, echokardiography examinations, if indicated, as well as the invasive method of prenatal diagnosisand perinatology care. Specialized genetic counseling and cytogenetic analysis, if indicated, should be offered to allpartners with reproductive disorders as well as to oocyte donors. Chromosome anomalies are disclosed in 6% ofmen with abnormal sperm analysis as well as in women with severe reproductive disorders. In males with severe oligo, azoospermia, the sperm aneuploidy analysis by molecular cytogenetic methods is recommended. Adviced isalso the molecular genetic detection of Y chromosome microdeletions, which is detected in 9% of our azoospermicmen with deletions in AZFb region. CFTR gene mutations and intron 8 and 10 polymorphism examination is providednot only in men with obstructive azoospermia (CBAVD), but also if severe oligospermy with less than 1x106sperm/mlis detected. Molecular genetic analysis of thrombophilic mutations of factor II., V. (Leiden) and MTHFR gene inunexplained recurrent abortions and in cases with unsuccessful IVF is part of the diagnostic strategy. The populationfrequencies of carriers of mutation of factor II. (2.3%), factor V.-Leiden (5.7%) and MTHFR gene (38%) weredetermined. The laser biopsy of the first polar body and of blastomeres was introduced for FISH analysis ofchromosome aneuploidies. Quantitative fluorescent PCR (QFPCR) detection is used for testing of the most frequentdelta F508 CFTR gene mutation and the most frequent aneuploidies of chromosome 13, 18, 21, X and Y. QFPCRwas successfully tested for male fetal sex examination from partially purified fetal cells in the maternal blood. Thefirst trimester ultrasound and biochemical screening is recommended to all successful pregnancies after differentIVF methods. If borderline levels of first trimester biochemical screening of PAPP-A protein and bhCG are detectedwithout pathological ultrasound findings, classical triple test of biochemical screening in 16th week of gestation isrecommended. If pathological results of ultrasound and biochemical screening are disclosed, invasive prenatal geneticdiagnosis is indicated as well as in pregnancies after ICSL, if there is not any obstetrical contraindication.

Key words:
reproductive genetics, reproductive medicine, preimplantation prenatal diagnosis, ultrasound andbiochemical screening, CFTR and thrombofilic mutations, Y chromosome microdeletions, genetic counseling.


Autoři: M. Macek;  Š. Vilímová;  P. Potužníková;  Y. Yurov;  S. Vorsanova;  J. Diblík;  A. Krebsová;  M. Machatková;  M. Koudová;  R. Alánová;  M. Matějčková;  E. Hladíková;  M. Broučková;  R. Hűttelová;  R. Vincenciová;  P. Paulasová;  M. Brandjeská;  E. Uhrová;  A. Kratěnová;  I. Smetanová;  D. Novotná;  M. Brandjeská;  E. Uhrová;  A. Kratěnová;  I. Smetanová;  D. Novotná;  D. Chudoba;  E. Kulovaný;  V. Krutílková;  I. Hromadníková;  T. Mardešič;  M. Macek Jr.
Působiště autorů: Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM, Praha Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FNM, Praha 2. dětská klinika 2. LF UK a FNM, Praha Sanatorium Pronatal, Praha Molekulárně cytogenetická laboratoř, Ruská akademie věd, Moskva Ústav pediat
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 28-34
Kategorie: Články

Souhrn

Reprodukční genetika (RG) je dalším novým odvětvím lékařské genetiky, integrovaným s reprodukční medicínou,asistovanou reprodukcí a vývojovou genetikou. RG je úzce vázána na perikoncepční a perinatologickou prevenci,ultrazvukový a biochemický skríning v I. trimestru a na začátku II. trimestru. RG je založena na systému speciali-zovaného genetického poradenství, klinické cytogenetiky, molekulární cytogenetiky a molekulární genetiky, abybylo možno zajistit prefertilizační, preimplantační, klasickou prenatální diagnózu od I. do III. trimestru gravidity.Stává se tak součástí fetální medicíny a terapie. Jsou shrnuty šestileté zkušenosti se zaváděním a rozvojem reprodukční genetiky. Je navrhován systém této specializované léčebně preventivné péče, v němž by byla integrovánaRG s reprodukční medicínou (RM), pokud možno v jednom centru. RM zajišťuje všechna potřebná gynekologickáa andrologická vyšetření, metody asistované reprodukce, ultrazvukové porodnické vyšetření včetně ultrazvukovéhoskríningu v I. a II. trimestru s měřením nuchální translucence, s využitím 2D a 3D ultrazvuku a echokardiografiea rovněž tak invazivní metody prenatální diagnostiky v případech, že bude indikována, a rovněž tak potřebnouperinatologickou péči. V rámci RG je zajišťováno specializované genetické poradenství, které by mělo býti poskytováno všem partnerům s těžkými poruchami reprodukce, rovněž tak dárkyním oocytů. V indikovaných případechje doporučováno chromozomální vyšetření obou partnerů. Chromozomální aberace byly zjištěny u 6 % mužůs abnormálními výsledky vyšetření spermií a rovněž tak u žen s těžkými poruchami reprodukce. U mužů s těžkouoligo/azoospermií je doporučováno vyšetření aneuploidie spermií molekulárně cytogenetickými metodami. Rovněžje doporučeno molekulárně genetické vyšetření mikrodelecí chromozómu Y, které byly zjištěny u 9 % mužůs azoospermií s delecemi v oblasti AZFb. Vyšetření mutací a polymorfizmů intronu 8 a 10 CFTR genu je prováděnonejenom u mužů s obstrukční azoospermií (CBAVD), ale také u mužů s těžkou oligospermií s počtem spermií méněnež 1x106/ml ejakulátu. Molekulárně genetické vyšetření trombofilních mutací faktoru II., faktoru V. (Leiden)a MTHFR genu je doporučováno u poruch reprodukcí u žen s nevysvětlitelnými opakovanými potraty a takév případech opakovaně neúspěšné fertilizace in vitro. Byla zjištěna populační frekvence nosičů mutací faktoru II.(2,3 %), faktoru V. (5,7 %) a MTHFR genu (38 %). Byla zavedena laserová biopsie prvého polárního tělískaa blastomér pro vyšetření pohlaví a nejčastějších aneuploidií metodou FISH a pro vyšetření nejčastějších aneuploidiíchromozómů 13, 18, 21, X a Y a pro detekci nejčastější mutace delta F508 CFTR genu metodou kvantitativnífluorescenční PCR (QFPCR). QFPCR byla rovněž úspěšně využita k vyšetření mužského pohlaví z částečněpurifikovaných fetálních buněk v krvi matky. Je prováděn ultrazvukový a biochemický a skríning PAPP-A proteinua bhCG v I. trimestru u všech úspěšných těhotenství po IVF. Při zjištění hraničních hodnot biochemického skríninguv I. trimestru bez patologického ultrazvukového nálezu je doporučováno vyšetření klasickým triple testem bioche -mického skríningu v 16. týdnu gravidity. V případě patologických výsledků ultrazvukového a biochemickéhoskríningu je indikována invazivní prenatální genetická diagnostika a rovněž tak u všech gravidit po ICSI, pokud neníkontraindikována z porodnických důvodů.

Klíčová slova:
reprodukční genetika, reprodukční medicína, preimplantační prenatální diagnostika, specializované genetické poradenství.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se