PORODNÍ HMOTNOST A GESTAČNÍ VĚK VE VZTAHUK PRŮBĚHU GRAVIDITY


Birth Weight and Gestational Age in Relation to the Course of Pregnancy

Background.
In midpregnancy, more than 3000 women in Brno filled in the questionnaires for the ELSPAC study.They informed of their health, activities, stress and psychological state during this pregnancy.Methods and Results. Out of medical documentation, the results from routine prenatal examinations wereextracted and records concerning all disorders occurred during the gravidity. After delivery, information commingfrom both sources were linked to the birth weight (BW) and gestational age (GA) data of newborns and analysis ofvariance was performed. In statistically significant relations the differences were stated in BW (grams) and in GA(weeks) between the group means and sample means for boys, girls and all newborns together. BW, GA or bothvalues were significantly lower after taking some medicaments, alcohol drinking, in offsprings of mothers who feltfeeble around the quickening, who worked part time, who were in leading position in their employments, whoexperienced serious disease, who tempted a suicide, who worried that the foetus might be handicapped in any wayand who did not take their future motherhood for a priority. Heavier were newborns of women who married duringpregnancy and longer GA had children of those who took folic acid. The relation of neurotic symptoms to the outcomeof pregnancy was not found and stressogenic events showed only a limited effect on it. A strong deficit in BW andGA followed after premature abruption of placenta, after eclampsia, placenta praevia, cervical cerclage, partuspremature imminens, bleeding in the 2nd trimester, hypertension and hospitalization, namely when repeated. BWonly was lower with IUGR, oligohydramnion, and higher BW followed after oedemas. GA only was affected inthose whose mothers omitted the sonographic examination and who were obliged to have a special diet.Conclusions. When newborns BWs were divided into 8 classes by 500 g and some maternal characters follow edacross the scale, significant trends were found in maternal heights, in all their weight indicators including maternalBW as well as in the weight gain in pregnancy, in the highest means found during pregnancy of systolic and diastolicblood pressures and in the lowest haemoglobin levels.

Key words:
birth weight, gestational age, risk factors, disorders of pregnancy, body size of mothers, activities inpregnancy, stress, neurotic symptoms, epidemiologic study.


Autoři: L. Kukla;  M. Bouchalová;  P. Čoupek
Působiště autorů: Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno Český geologický ústav, Praha – pobočka Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 662-667
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
V polovině těhotenství vyplnilo více než 3000 brněnských žen dotazníky pro studii ELSPAC(Evropská dlouhodobá studie těhotenství a dětství). Referovaly o svém zdraví, činnostech, stresech a psychickémstavu od počátku gravidity.Metody a výsledky. Z lékařské dokumentace byly získány nálezy z jejich prenatálních prohlídek a záznamyo potížích a poruchách těhotenství. Po narození dětí byly informace z obou pramenů spojeny s údaji o jejich porodníhmotnosti (PHM) a gestačním věku (GV) pro analýzu rozptylu podle zjištěných znaků. U vztahů statistickyvýznamných byly dále stanoveny deficity PHM (v gramech) a GV (v týdnech) jako rozdíly mezi skupinovýmia celosouborovými průměry pro chlapce, dívky a všechny novorozence spolu. PHM, GV nebo oba ukazatele bylystatisticky významně menší než souborové průměry po užívání některých medikamentů, alkoholu, dále u dětí žen,které se cítily kolem poloviny těhotenství ochablé, které pracovaly na částečný úvazek, měly v zaměstnání vedoucípostavení, prodělaly vážnou nemoc, pokusily se o sebevraždu, obávaly se, že plod má nějakou vadu a kterénepovažovaly nastávající mateřství za svou prioritu. Těžší PHM měly děti žen, které se během gravidity provdaly,a delší GV těch, které užívaly kyselinu listovou. Vztah neuroticizmu k výsledku gravidity zjištěn nebyl, jen slabýúčinek projevila stresogenita. Silný deficit PHM i GV se projevil u předčasného odlučování placenty, eklampsie,vcestného lůžka, cervikální cerkláže, hrozícího předčasného porodu, krvácení ve 2. trimestru, u hypertenze a hos-pitalizace, zvláště opakované. Jen PHM byla snížena při suspektní retardaci růstu, oligohydramniu a zvýšena bylapři otocích. Jen GV byl zkrácen u žen, které nepřišly na UZ vyšetření a které musely dodržovat zvláštní dietu.Závěry. Pro PHM, rozdělenou do 8 tříd po 500 g byly sledovány některé znaky matek, z nichž výška, všechnyukazatele hmotnosti počínajíce její PHM, hodnoty nejvyššího systolického i diastolického tlaku v graviditě a nejnižšíhladina hemoglobinu vykazovaly statisticky významné trendy, souběžně s PHM novorozenců.

Klíčová slova:
porodní hmotnost, gestační věk, rizikové faktory, poruchy gravidity, tělesné míry matek, aktivitatěhotných, stres, neuroticizmus, epidemiologická studie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se