SLOŽENÍ MASTNÝCH KYSELIN A PARAMETRYLIPOPEROXIDACE VLDL A LDL U OSOB S DYSLIPIDÉMIÍ


Fatty Acid Composition andParameters of Lipoperoxidation of VLDL and LDL in Subjects wit Dyslipidaemia

Background.
Oxidatively modified LDL play an important role in the pathogenesis of endothelial dysfunction,initiation and development of atherosclerosis and stability of the atheromatous plaque. The increased oxidativestress is apparent from a number of deviations, which are part of the insulin resistance syndrome (hypertension,hypoalphacholesterolaemia, diabetes and hyperlipoproteinaemia). The objective of the work was to examine thedegree of oxidation and oxidability of LDL and VDL in subjects with dyslipidaemia.Methods and Results. In 40 subjects with dyslipidaemia, defined as a triglyceride concentration above 2.30mmol/l and a drop of HDL cholesterol below 0.90 mmol/l, the authors assessed the fatty acid profile in plasma li-pid classes and LDL by capillary gas chromatography. Lipoperoxidation in VLDL and LDL was examined by themethod of kinetics of conjugated dienes according to Esterbauser. The results were compared with a group of he-althy controls. The group of dyslipidaemic subjects had higher concentrations of NEFA, IRI, blood sugar anduric acid. In these subjects the concentration of conjugated dienes in VLDL was significantly higher and the lagstage in VLDL and LDL was reduced. Both groups differed as to the composition of VLDD and LDL. The groupof dyslipidaemic subjects had a higher concentration of cholesterol, phospholipids, triglycerides and apolipoprotein B.A constant finding in the fatty acid profile of all lipid classes was a raised concentration of palmitoleic acid and reduced li-noleic acid concentration.Conclusions. Dyslipidaemic subjects have, as compared with a control group, higher NEFA, IRI and uric acidconcentrations. Furthermore they differed not only by the composition of VLDL and LDL but also by a higher de-gree of VLDL oxidation and reduced resistance to lipoperoxidation of VLDL and LDL particles. A consistent fin-ding in the fatty acid profile was an increased level of palmitoleic acid in all plasma lipid classes and LDL anda drop of linoleic acid in phosphatidylcholine LDL and plasma cholesterolesters.

Key words:
lipoperoxidation, hypertriglyceridaemia, hypoalphacholesterolaemia, conjugated dienes VLDLand LDL, fatty acid profile, composition of VLDL and LDL, insulin resistance syndrome.


Autoři: A. Žák;  M. Zeman;  E. Tvrzická;  S. Štípek 1;  M. Buchtíková;  L. Poušek 2;  E. Nováková 3
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK, Praha, 1 I. ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF UK, Praha, 2 Centrum biomedicíny ČVUT, Praha, 3 Metabolické pracoviště IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 18-23
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Oxidativně modifikované LDL hrají významnou úlohu v patogeneze endoteliální dysf unkce, inici-aci a rozvoji aterosklerózy, i stabilitě ateromového plátu. Zvýšený oxidační stres je prokazován u řady odchylek,které jsou součástí syndromu inzulinové rezistence (hypertenze, hypoalfacholesterolémie, diabetes mellitus,hyperlipoproteinémie). Cílem práce bylo vyšetřit stupeň oxidace a oxidabilitu LDL a VLDL u osob s dyslipidé-mií.Metody a výsledky. U 40 osob s dyslipidémií, definovanou koncentrací triglyceridů nad 2,30 mmol/l a pokle-sem HDL-cholesterolu pod 0,90 mmol/l, byl stanoven profil mastných kyselin v lipidových třídách plazmya LDL kapilární plynovou chromatografií. Lipoperoxidace ve VLDL a LDL byla vyšetřena metodou kinetiky kon-jugovaných dienů podle Esterbauera. Výsledky byly srovnány s kontrolní skupinou zdravých osob. Skupina dysli-pidemiků měla vyšší koncentrace NEMK, IRI, krevní glukózy a urikémie. U těchto osob byla významně vyššíkoncentrace konjugovaných dienů ve VLDL a zkrácena lag fáze ve VLDL i LDL. Obě skupiny se lišily složenímVLDL i LDL: skupina dyslipidemiků měla vyšší koncentrace cholesterolu, fosfolipidů, triglyceridů i apolipopro-teinu B. Konstantním nálezem v profilu mastných kyselin všech lipidových tříd byla zvýšená koncentrace kyseli-ny palmitolejové a snížená koncentrace kyseliny linolové.Závěry. Osoby s dyslipidémií mají ve srovnání s kontrolní skupinou vyšší koncentrace NEMK, urikémie a IRI.Dále se lišily nejen složením VLDL a LDL, ale také vyšším stupněm oxidace VLDL a sníženou rezistencí vůči li-poperoxidaci částic VLDL i LDL. Konzistentním nálezem v profilu mastných kyselin byl vzestup kyseliny palmi-tolejové ve všech lipidových třídách plazmy i LDL a pokles kyseliny linolové ve fosfatidylcholinu LDL a este-rech cholesterolu plazmy.

Klíčová slova:
lipoperoxidace, hypertriglyceridémie, hypoalfacholesterolémie, konjugované dieny VLDLa LDL, profil mastných kyselin, složení VLDL a LDL, syndrom inzulinové rezistence.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se