REVASKULARIZACE MYOKARDU U ZHOUBNÉ KOMOROVÉTACHYARYTMIE - PROGNOSTICKÝ VÝZNAM


Revascularization of theHeart Muscle in Malignant Ventricular Tachyarrhytmia - Prognostic Value

Background.
The survival of patients with chronic ischaemic heart disease and malignant ventricular tachy-arrhythmia is influenced positively in some instances by revascularization of the heart muscle and implantationof a cardioverter - defibrillator. The objective of the submitted work was to evaluate by perspective follow-up ofsubjects with chronic ischaemic heart disease and malignant ventricular tachyarrhythmia: a) the effect of revascu-larization of the heart muscle on the prognosis, making use of programmed stimulation of the ventricles and tes-ting the effectiveness of antiarrhythmic treatment; b) the importance of implantation of a cardioverter - defibrilla-tor in revascularized and non-revascularized subjects for the prevention of sudden —arrhythmicla deaths.Methods and Results. The authors examined 37 patients (32 men and 5 women), age bracket 34 to 78 years(mean age 61±11) with IHD and spontaneous ventricular tachyarrhythmia after ruling out acute myocardial infar-ction. The group was divided into sub-groups without revascularization (21 subjects) and with revascularization(16 subjects). In both sub-groups programmed stimulation of the ventricles was implemented. During the dia-gnostic finding of programmed stimulation they tested antiarrhythmic drugs, most frequently amiodarone admi-nistered orally. A cardioverter-defibrillator was implanted to 10 patients. All patients were followed-up to death,the longest period being 24 months. They evaluated the frequency of cardiac deaths (death on cardiac groundsincl. sudden —arrhythmicl- death) and sudden —arrhythmicl- deaths (death within on hour after onset of symptomsor first recorded malignant ventricular tachyarrhythmia). In the sub-group without revascularization with dia-gnostic inducibility of the heart muscle in 85.7 % of patients the authors described 9 cardiac deaths (42.9 %) and8 sden —arrhythmicla deaths (38.1 %). Conversely in the sub-group with revascularization and with diagnosticprogrammed stimulation of the ventricles in half the subjects 5 clinical deaths were found (31.3 %) and 3 sudden—arrhythmicla deaths (18.8 %). Analysis of 11 sudden —arrhythmicla deaths revealed that no subjects with an im-planted cardioverter-defibrillator (5) died (documented malignant ventricular tachyarrhythmia). Five of the six pa-tients who died (all without a cardioverter-defibrillator) were not revascularized.Conclusions. Revascularization of the heart muscle in patients with ischaemic heart disease (a fter eliminationof acute cardiac infarction) and malignant ventricular tachyarrhythmia reduces the risk of relapse of this arrhyt-hmia. The benefit of implantation of a cardioverter-defibrillator was recorded in all subjects regardless of the re-vascularization of the heart muscle.

Key words:
arrhythmia, ischaemic heart disease, suden cardiac death, ventricular tachyarrhythmia, coronarybypass, programmed stimulation of the ventricles, revascularization of the myocardium.


Autoři: M. Pleskot;  P. Pařízek;  M. Hodač;  L. Haman;  J. Šťásek;  P. Červinka;  M. Tauchman 1
Působiště autorů: II. interní klinika LF UK a FN, Hradec Králové, 1 I. interní klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 13-17
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Přežívání nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční a zhoubnou komorovou tachy-arytmií v některých případech pozitivně ovlivňuje revaskularizace myokardu a implantace kardioverteru - defibri-látoru. Cílem práce bylo prospektivním sledováním osob s chronickou ischemickou chorobou srdeční a zhoubnoukomorovou tachyarytmií posoudit: a) vliv revaskularizace myokardu na prognózu za využití programové stimula-ce srdečních komor s testováním účinnosti antiarytmické léčby; b) význam implantace kardioverteru - defibriláto-ru u revaskularizovaných a nerevaskularizovaných jedinců pro prevenci náhlých „arytmických” smrtí.Metody a výsledky. Vyšetřili jsme 37 nemocných (32 mužů a 5 žen) ve věkovém rozmezí od 34 do 78 let (prů-měrný věk 61±11) s ischemickou chorobou srdeční a spontánní zhoubnou komorovou tachyarytmií po vyloučeníakutního srdečního infarktu. Soubor jsme rozdělili na podskupiny bez revaskularizace (21 osob) a s revaskulariza-cí (16 osob). V obou podskupinách jsme uskutečnili programovou stimulaci komor. Při diagnostickém nálezuprogramované stimulace jsme testovali antiarytmika, nejčastěji amiodaron per os. Kardioverter - defibrilátorjsme implantovali 10 pacientům. Všechny nemocné jsme sledovali do výskytu smrti, nejdéle 24 měsíců. Hodnoti-li jsme četnost srdeční smrti (smrt ze srdeční příčiny včetně náhlé „arytmické” smrti) a náhlé „arytmické” smrti(smrt do jedné hodiny od začátku symptomů nebo první zachycená zhoubná komorová tachyarytmie). V podsku-pině bez revaskularizace s diagnostickou inducibilitou myokardu v 85,7 % případů jsme popsali 9 srdečních smrtí(42,9 %) a 8 náhlých „arytmických” smrtí (38,1 %). Naopak v podskupině s revaskularizací a s diagnostickouprogramovanou stimulací komor u poloviny osob jsme nalezli 5 srdečních smrtí (31,3 %) a 3 náhlé „arytmické”smrti (18,8 %). Rozbor 11 náhlých „arytmických” smrtí ukázal, že žádná osoba s implantovaným kardioverterem- defibrilátorem (počet 5) nezemřela (dokumentované zhoubné komorové tachyarytmie). Pět ze šesti zemřelýchpacientů (všichni bez kardioverteru - defibrilátoru) nebylo revaskularizováno.Závěry. Revaskularizace myokardu u nemocných s ischemickou chorobou srdeční (po vyloučení akutního sr-dečního infarktu) a zhoubnou komorovou tachyarytmií snižuje nebezpečí recidivy této arytmie. Přínos implanta-ce kardioverteru - defibrilátoru jsme zjistili u všech osob bez závislosti na revaskularizaci myokardu.

Klíčová slova:
arytmie, ischemická choroba srdeční, náhlá srdeční smrt, komorová tachyarytmie, koronární by-pass, programovaná stimulace komor, revaskularizace myokardu.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se